(vhds.baothanhhoa.vn) - Thiệu Hóa đã được Trung ương thẩm định đủ điều kiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), hiện tỉnh đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chờ quyết định công nhận. Để đi đến danh hiệu này, tiêu chí số 6 về “Sản xuất” ở huyện Thiệu Hóa được đánh giá cao nhất, trở thành một trong những điển hình của tỉnh trong thực hiện NTM cấp huyện.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvDrXDhu5/hu6Hhu4Phur/hu60lPi4s4buf4buh4bujasSp4buBLuG7muG7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buh4buDZXB74bqn4buH4buFe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7oTjhu4N74buHcOG7reG6u8Spe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74buGazUsL+G7n+G7oeG7o2rEqeG7gS4sL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvDrXDhu5/hu6Hhu4Phur/hu60lPi7hu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1e+G6qWF74bqpw7rhu5Xhuqd74bug4bujcMSp4buBe8O64buRxKnhu4F74buh4buH4bq14buJe+G6qWfEqeG7h3vhuql0e+G6qeG7g+G6uXB7w6zhu4PhurvEqXvhuqk44buhe+G6p+G7h3DhurXEqXvhu4dw4but4bq7xKl7xKnDs8Sp4buBe+G7oeG7h8OzxKl74buJ4buT4buDezrEqOG7oOG7iDsqe+G7h+G7g+G6u8Spe+G7oWjEqeG7h3vhuqk1xKnhu4F74buHajfEqXvhu6HhurHhu6F7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7oeG7h3R74buhc+G6p3vhuqdww7Lhu4N74bqncsSp4buBe+G6qeG6vXvhuqfhu4fhu5l74budcOG7rcOp4buhe+G6qWfEqeG7h3vhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buH4bqzxKkme+G6qOG6vXvhuqnhu4N74bqpw6nEqXvhuq01xKnhu4d74buH4buD4bq7cHvEqTfhu60qe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7h+G7hXvhu5/Dsnsxe+G7qeG6uXvigJzhu545xKl74buxcOG6seG7oeKAnXvhu5d74buHcOG7reG6u8Spe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74buGazV74bqpw7rhu5Xhuqd74bqpNsSp4buHe+G7geG7gzZ74bqnNWp7xKnhu4fhurHhu6Eqe+G7oeG7o+G7l3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74buJ4buP4buhe+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F74bqp4buD4bq9xKl74buHZsSp4buHe+G6p3Q1e+G7oWjEqeG7h3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe8So4bug4buIe+G6p+G6seG7m3vhu4dw4but4bq7xKkmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezAiIuG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11bMH0vWzAx4bqtW1t9XSIwMeG7oSIgMCDhu4szLeG7g+G7ieG7gS0xMTQxJsOt4bub4buBPns14buL4buh4bu0PuG7muG7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buh4buDZXB74bqn4buH4buFe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7oTjhu4N74buHcOG7reG6u8Spe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74buGazU+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wIiI+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhuqfhuqvEqeG7oeG6q+G7oyU+LuG6qMOpxKl7xKk14butKnvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1e+G6qWF74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6qcO64buV4bqneyIxe+G7hzV74bupcsSp4buBe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7ozVwe+G7iTdwe+G7oeG6s+G7m3vhu6Hhu6NwxKnhu4F74buh4buH4bqranvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu4dw4bq1xKl74buo4buD4bqr4buh4buAw73hu5p74buXe+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74bug4buH4buD4bq7cHvhu4ZrNXvhu6k3e+G6pzbhuqd74buxYSR74bug4buH4buD4bq7cHvhu5rhu4dx4bqnKnvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7huG7leG7myp74bug4buH4buD4bq7cHvhu6BqNsSpKnvhu6Dhuq/EqXvhuqbhu4fhuq9wJiYme+G6p+G7h2p74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G7oeG7h3B7xKnhu4fhurPhu5t74buh4bule10wfXvhuqnDqcSpeyJ9fXvhu6Hhu6Phu4Phurtwe+G6qeG7jcSp4buBL+G7hzUvxKnDoeG7iSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHszfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MFsz4bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXVswfS9bMDHhuq1bW31dMn0i4buhMTIiNOG7izEt4buD4buJ4buBLTAxM30mw63hu5vhu4E+ezXhu4vhu6Hhu7Q+4bua4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu4fhu4V74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74buhOOG7g3vhu4dw4but4bq7xKl74bug4buH4buD4bq7cHvhu4ZrNT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjBbMz57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4u4bui4buDZcSp4buBe+G7oTjhu4N74buh4buHZ3vhu6Hhu6PhurHEqXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1Knvhu4c3xKnhu4F74bqn4buHc+G6p3vhu4nDs3vhu4dmxKnhu4d74buh4buj4buNxKnhu4F74buh4bujbeG7oXvhu6Hhu4fhuqtqe+G7h8O64buTxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1anvhuqlhe+G6p+G7h2p74buh4buHcHvEqeG7h+G6s+G7m3vhu6Hhu6V7MjN9e+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqpw6nEqXtbe+G7oXh74bqp4buNxKnhu4Ev4buHNS/EqcOh4buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswIiLhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dWzB9L1swMeG6rVtbfSIiXTPhu6EwIlsi4buLMy3hu4Phu4nhu4EtMTJ9MSbDreG7m+G7gT57NeG7i+G7oeG7tD7hu5rhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7h+G7hXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvhu6E44buDe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1Pnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+M319Pnvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6Hhu7Q+MCIiPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqY14bub4buh4buDasSpPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi7EqOG7h+G7g+G6uXB74buJw7N74buHZsSp4buHe8Sp4buHN3vhu4vDuuG7k+G7g3vEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buh4buDw6nhu5t74buhc+G6p3vhuqnDuuG7leG6p3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74buhOOG7g3vhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74buGazUmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhuqfhuqvEqeG7oeG6q+G7oyU+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezAiIuG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11bMH0vWzAx4bqtW1t9IiBbIuG7oTE0MV3hu4syLeG7g+G7ieG7gS1bfTR9JsOt4bub4buBPns14buL4buh4bu0PuG7muG7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buh4buDZXB74bqn4buH4buFe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7oTjhu4N74buHcOG7reG6u8Spe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74buGazU+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wIiI+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhuqfhuqvEqeG7oeG6q+G7oyU+LuG7ijfEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6uXvDuuG7keG7iXvhu6Hhu5F74bqt4bq74buhe8Sp4buH4buDw6pwe+G7huG7jcSp4buBe+G6qMOze+G7l3vhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74buGazV74bqpYXvEqcO14buDe+G7oeG7g8OpxKnhu4F74buxNXvhu4HhurfEqXvhu6Hhu6V74buHN8Sp4buBe+G6p+G7h3Phuqd7xKnDoeG7iXvhu6Hhu6PDuuG7k+G6pyYmJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswMVvhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dWzB9L1swMeG6rVtbfSIwXTLhu6EwIjPhu4t9LeG7g+G7ieG7gS1bfTQiJsOt4bub4buBPns14buL4buh4bu0PuG7muG7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buh4buDZXB74bqn4buH4buFe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7oTjhu4N74buHcOG7reG6u8Spe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74buGazU+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wMVs+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhuqfhuqvEqeG7oeG6q+G7oyU+LsOMYsSpe+G7oeG6oeG7iXvhu6k3xKnhu4F7w7rhu5Hhu4l74bqn4buHanvhu4tqOOG7g3vhu6Hhu5F7xKnhu5Hhu4N74bqp4bqv4bute2vEqeG7gXvhu4nDuuG7leG7oXvhu6k3e+G7iTdwe+G7n8Og4bqne+G6qWPhu5t74buJw6Dhu6EmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhuqfhuqvEqeG7oeG6q+G7oyU+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezAiIuG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11bMH0vWzAx4bqtW1t9IjIgMuG7oSAz4buLMi3hu4Hhu4M1LeG6reG7g8Sp4buHLeG7qXBqxKkt4buJNXAtICbDreG7m+G7gT57NeG7i+G7oeG7tD7hu5rhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7h+G7hXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvhu6E44buDe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1Pnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+M319Pnvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6Hhu7Q+MCIiPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqY14bub4buh4buDasSpPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi7hu4jDs3vhu4dmxKnhu4d74bupw7rhu5nEqXvhu4nDonB74buh4buj4buNxKnhu4F74bqn4bqv4bute+G6pznEqeG7h3vhu6E44buDe+G7sWF74bug4buH4buD4bq7cHvhu4Dhu4M1aiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHszfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MCIi4bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXVswfS9bMDHhuq1bW30iMyAy4buhMVsx4buLIC3hu4Phu4nhu4EtMDMwMSbDreG7m+G7gT57NeG7i+G7oeG7tD7hu5rhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7h+G7hXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvhu6E44buDe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1Pnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+M319Pnvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6Hhu7Q+MCIiPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqY14bub4buh4buDasSpPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi7hu4DDoMSpe+G7qeG7k+G7g3vhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G6pzbhuqd74bupcsSp4buBe+G6p+G7h3Dhu61lxKl74bqnNcSp4buHe+G7i3E1KnvEqeG7hzd74buJNuG7rXvhuqfhu4fDqXvhuqXhu4PDqcSpe+G7i3E1e+G7gThqe+G7h+G7g+G6u8Spe+G6qTjhu4N74bup4buT4buDe+G7nXDhu6174buJw7N74buL4buTxKl74buXe+G7sWF74bug4buH4buD4bq7cHvhu5rhu4dx4bqne+G6qWF74buB4buDceG7m3vEqcOzxKnhu4F74bqt4bqvxKl74buh4bujasSp4buBe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6k3e+G6pzbhuqd74buHcOG7reG6u8Spe+G7i+G6r8Spe+G6p+G6s8Spe+G6qcO64buV4bqne+G6pTVqe+G7oeG7g2Vwe+G7i3E1e+G7oeG7h8O64buRxKnhu4F74bub4buH4bq14buJe8O1xKl74bqpZ8Sp4buHe+G7h+G7kcSpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswIFvhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dWzB9L1swMeG6rVtbfSB9Ilvhu6ExMDF94buLXS3hu4Phu4nhu4EtMDMwMCbDreG7m+G7gT57NeG7i+G7oeG7tD7hu5rhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7h+G7hXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvhu6E44buDe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1Pnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+M319Pnvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6Hhu7Q+MCBbPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqY14bub4buh4buDasSpPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi7EqOG7h+G7g+G6uXB74buLajjhu4N74buBOGp74bqpw7rhu5Xhuqd74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74buhOOG7g3vhuqnhuq/hu6174bqp4bq9e+G6qWvEqeG7gXvhuqU1aip74bqpw7o1e+G6qeG7g3vhu6Hhu4dne+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7oWjEqeG7h3vhu6Hhu6NqxKnhu4F7xKnDuuG7k+G6pyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHszfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MCIi4bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXVswfS9bMDHhuq1bW30gW1td4buhXVtbMuG7izAt4buD4buJ4buBLTAzIjQmw63hu5vhu4E+ezXhu4vhu6Hhu7Q+4bua4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu4fhu4V74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74buhOOG7g3vhu4dw4but4bq7xKl74bug4buH4buD4bq7cHvhu4ZrNT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjAiIj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4u4buIw7N74buHZsSp4buHe+G6pznhu4N74buhOGp74bqp4buNxKnhu4F74buHajXEqeG7gSp74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G7oeG7ozXEqeG7gXvhu6Hhu6M44buDe+G6p+G7h8OhxKl7xKlww7Phu4N74buBw6DEqXvhu6Hhu6Phu43EqeG7gXvhu6Hhu6Nt4buhe+G7nXDhu6174buJw7N74buL4buTxKkqe+G7h+G7g+G6u3B74budcDl74buXe+G7sWF74bug4buH4buD4bq7cHvhu6Dhu4c3xKnhu4cmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhuqfhuqvEqeG7oeG6q+G7oyU+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezAiIuG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11bMH0vWzAx4bqtW1t9IF0iM+G7oSIgNOG7i30t4buD4buJ4buBLTEyXSImw63hu5vhu4E+ezXhu4vhu6Hhu7Q+4bua4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu4fhu4V74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74buhOOG7g3vhu4dw4but4bq7xKl74bug4buH4buD4bq7cHvhu4ZrNT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjAiIj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4uxKjhu4Hhu4fhurl74bqpceG6p3vhuqnhu43EqeG7gXvhu5d74buxYXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7oOG7o3DEqeG7gXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7iTjEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHszfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MCIi4bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXVswfS9bMDHhuq1bW30gIn1d4buhMVt9IuG7i30t4buD4buJ4buBLVs0MTEmw63hu5vhu4E+ezXhu4vhu6Hhu7Q+4bua4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu4fhu4V74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74buhOOG7g3vhu4dw4but4bq7xKl74bug4buH4buD4bq7cHvhu4ZrNT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjAiIj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G6p+G6q8Sp4buh4bqr4bujJT4uxKjhu4fGsMSp4buBe+G7nznEqXvhu5vhu4fhurXhu4l74buh4buDxKnhu4d74buxOWoqe8Sp4buH4bqx4buhe+G7izd74buh4buj4buNxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4F74bqpw7rhu5Xhuqd74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74buhOOG7g3vhu4s3xKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurl74bqoceG6p3vhuqnhu43EqeG7gXvhuqbhu4fDqHvhuqjDs8Sp4buBKnvhu7Fhe+G7oOG7h+G7g+G6u3B74bug4bujcMSp4buBe+G6qWF7xKnDteG7g3vhu6Hhu4PDqcSp4buBe8Os4buHw6Dhu5t74bqnOXvEqcO64buT4bqnJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswIiLhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dWzB9L1swMeG6rVtbfSAgWzPhu6E0IDMi4buLMS3hu4Phu4nhu4EtNDNbIibDreG7m+G7gT57NeG7i+G7oeG7tD7hu5rhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7oeG7g2Vwe+G6p+G7h+G7hXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvhu6E44buDe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1Pnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+M319Pnvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6Hhu7Q+MCIiPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqY14bub4buh4buDasSpPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74bqn4bqrxKnhu6Hhuqvhu6MlPi7hu4Zw4but4bq7xKl74bug4buH4buD4bq7cHvhu4ZrNXvhuqlhe+G7oeG7h3B74buHceG7oXvhuqnDuuG7leG6p3vEqeG7h+G7g+G6uXB74bqnw7PEqeG7gXvhu6Hhu6174buJNeG7rXvhu4nhuqPhuqd74bupN2p74bqpZzV74bqlN8SpKnvhu4Hhu4M54buDe+G7nXDhu63DqeG7oXvhu4c3xKnhu4F7xKnhu4Hhu4dmxKl74bup4buD4bq74bqne+G7izfhu4l74bqn4buHanvhu4s1anvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBJnvhuqbDs8Sp4buBe+G7oeG7rXvhu6DEqOG7huG7hnvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G6qMOze+G7izd74buJ4buP4buhe+G6qeG7g+G6vcSpe+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74bufw7J74bqpayYsL+G7my4s4buhNeG6peG7i+G6q3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG6pzXhu4nEqeG7hzXhu6E+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buJNeG7o+G7geG7g8SpLeG7i+G6q+G6v+G7oSR7NXDhu6FqJXvhu4k14buj4buB4buDxKkt4buj4buD4buB4buH4buhJHs1cOG7oWolPnvhuqfhuqvhu4vhu4vhu5/hu5s14bqn4buDxKnhu4Hhu7Q+fT574bqn4bqr4buL4buL4bubNeG6reG6reG7g8Sp4buB4bu0PjA+Lizhu6HhuqVq4bqt4butLizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke8OtcOG7n+G7oeG7g+G6v+G7rSU+LsSo4buH4buZe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buh4buDZXB74bqn4buH4buFe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7h+G7g+G6u3B74budcDkqe+G6qWF74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvhuqnDujV74buhw7Lhuqd74bqp4buPe+G7geG7gzV74buhw6HEqeG7gXvhu4Hhu4M2e+G7oeG7o2d74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74bqlZsSp4buHe+G7nXDhuq/EqXvhu4fhuqHEqeG7gXvEqcOh4buJe+G7geG7gzXhu4N74bqpajjEqXtdfVtdey17XX1dW3vhuqd0NXvhu6Dhu4fhu4Phurtwe+G7hms1e+G6qTjhu6F74buB4bq3xKl7WyLhu7gme+G6qMOpxKl7xKk14butKnvhu6Hhu4dwe8Sp4buH4bqz4bube+G6pWbEqeG7h3vhu51w4bqvxKl74bqp4bq3cHvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7oWo3xKl74buHcOG7reG6u8Spe+G6qTjhu6F7w6zhu4dqOcSp4buBeyAxKjB74buh4buj4buD4bq7cHvhuqnhu43EqeG7gS/EqeG7gcO64buZ4buDL8Spw6Hhu4kqe+G7geG6seG7m3siKiAye+G7i+G6t8Spe8Spw6Hhu4l7XX1bW3ste+G7oeG7h+G7meG7g3vhuqnhu4Phur3hu4l74buHcOG7reG6u8Spe+G6pcOg4buhe+G6qeG6t3B74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4c14buDe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvEqOG7oOG7iCYsL+G7my4sL+G7oeG6rS4sL+G7oeG7oy4sL+G7oeG6pWrhuq3hu60uLC/hu6E14bql4buL4bqrLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vDvXDhu6Hhu4dq4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74buj4buD4buB4buH4buhJT4u4buKZXvhuqjhu43EqeG7gSwv4bubLg==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]