(vhds.baothanhhoa.vn) - Bác sĩ Trương Thanh Tùng, Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp, Phó trưởng Khoa Ngoại tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) với bề dày thành tích trong sự nghiệp y khoa, vinh dự trở thành Phó Giáo sư đầu tiên của ngành y tế Thanh Hóa.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDDkmPhu4UmQmR94buDJsO14bubJsOjOOG7kSbDtGThurXhu4cm4bqh4buXeybhu4diW+G7h2MmdCbDlGN74buHYyZD4buFe+G7uC9jOkDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDskPEg3vhuqMqQMOAfeG6oSbDteG6uybDlOG7j+G7m2vhu4diJsOUY3vhu4djJsOU4buZ4buHYlkmw5Thu4/hu5tv4buHYibDqmPhu4N7JsOKw6ImY+G7g13huqFjJsO0xKnhu4diJmNuw7JZJsOSY+G7hSbDtOG7j+G7m2/hu4diJsOKY+G7g3sm4buGYuG7g11kJsO0ZMOiw7Qm4buHZOG6p+G7kSbhu7TDgOG6p+G7h2MmcWThuqfhu4cmw4N7JsOqY+G7g3smw7Thurnhu4dj4bu2JnFsZCbDoOG6pSbhuqNbdCbDtGNb4buHYybDtMSR4bqhYybDtOG7j+G7g+G7h2Imw7Xhu58m4buHYmNk4bqnw7ImdCbDqmPhu4N7WSZxZOG7h2Mm4bqj4bufJsO04buPbybDtGNb4buHYybDkmPhu4UmQmR94buDJsO14bubJsOjOOG7kSbDtGThurXhu4cm4bqh4buXeybhu4diW+G7h2MmdCbDtMOiJsOUY3vhu4djJkPhu4V7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKuG6o8O0Y+G7keG7gcOgJmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJik/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJikoKMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzssOi86KSnhuqMhPzwuOjohw7QoKC48POG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g8PCome+G6v8O04buoKsOSY+G7hSZCZH3hu4Mmw7Xhu5smw6M44buRJsO0ZOG6teG7hybhuqHhu5d7JuG7h2Jb4buHYyZ0JsOUY3vhu4djJkPhu4V7KiZyZOG6o8O0Y+G7qCopPz8qJmPEg2RiY8O04buoKikoKComL0DDgH3huqEmw7Xhursmw5Thu4/hu5tr4buHYibDlGN74buHYybDlOG7meG7h2Im4bu0w6DhurXhu4cmw7Thu499ZOG7tibDtOG7j+G7g+G7h2Im4bq/4bqpJnFk4buHYybhuqN74buHYybDtDbhu4cmw5Jj4buFJkJkfeG7gybDteG7m8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7jDtcO04buP4buD4buHYkDhur5b4buBJsOgfeG6oSbDteG6uybhur9bJuG7m2zhuqEm4buBaybDtOG7oybhu4djaOG7uC/DtcO04buP4buD4buHYkDhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOVZOG7h2Mm4buPeybDtOG7j+G7g+G7h2ImYmR7JsOjZeG7h2Mmw7Thu4/hu5F04bql4buHJsO0Y8Os4buHYibhu4diY+G6pSZ0WSbDqmNkJuG6oSImw6DDrCZxWybhu4HhurEmw6PhuqXhu5Em4bq/WybDoH3huqEmw7XhurtZJsO04bujJuG7h2NoJuG6oTnhu5Emw6Dhuq8mw5Thu4/hu5tr4buHYibDlGN74buHYybDlOG7meG7h2Imw6MgJmNk4bqt4buRJnHhuqUm4oCc4buHYmPhuqUm4bqhe+G7gybhu43hu5F14oCdJnFbJuG7m2zhuqEm4buBaybDo+G7m27huqEmw6pj4buDfeG6oSbDtOG7j+G6teG7hybhu4Fl4buHYybhuqFjZMOi4bqhJn3hu4Mmw6Dhur/hu4Phu5HDtcSDJsO04buPMeG7h2LDnSbDg+G7m27huqEmw7Xhu58m4buX4buHYiZj4buJJuG6oeG7l3smYmR7JsOjZeG7h2NZJuG6oWNb4buHYibDtOG7j3tkJsO04buP4bq3JsO0Y2Qmw6M54buRJsOU4buP4bubbeG7h2Imw4NdZCZjZ+G6oSbhu4zhu5E24buHJnQm4bu04buHe3Qm4bq/WyZDZ+G6oSZxZOG6p+G7hybhu4zhu5E24buHJnThu7YmcWxkJsO1w6wmw6Nk4bqt4buBJuG6oXvhu4NZJsOgMcO0JsOjOOG7kSbhuqHhu5Hhu4nhuqEmY1vhu4djJsO04buPZeG7h2Mmw6M4dCZiZHvhu4cmw6pj4buFJuG6oeG7l3sm4buHYmPhuqUmw6B94bqhJsO14bq7w50m4oCc4bqgW+G7h2ImY2fhuqEmw7TDrWQm4bqhW+G7h2Im4bqhIuG7gSbDtGM3dCbhu4Fl4buHYyZ04bq14buRJuG7jeG7kXUmcVsmw7Q24buBJmPhu5F0w6LDtCZxbGQm4buHYmPhuqUmdCbhu4djZOG6peG7kSZja+G7h1kmw7TDrWQmw6DDqSbhuqHhu5HDrOG7hyZj4buTw7Qmw6BvZCbhu4djcOG7h2Imw7Jj4buba+G7h2Imw7Rj4buRw6zhuqEmw6Nk4bql4buRJsO04buPw6kmcVsmw7Jj4buba+G7h2Imw7JjfcOyJsOyY8Oh4buRJsO0Y+G7kTnDtCZje3TDnSbDlMOtZCZjZOG6reG7kSbhu48y4buHYibDtGM4dCbDtGPhu5HDrOG6oSbhur9bJuG7geG7icO0JuG7h2Jj4bqlJuG6oXvhu4Mm4buN4buRdVkmw6pjw63hu4diJuG6oWPhurkm4bqh4bud4buRJuG6oWNweybDoOG6p+G7h2Mm4buHYzbhu4cm4buBWybhuqFm4buHJuG6oWPhu4Mmw7R7JuG6v3Umw7Thu5tv4buHYibDtcOs4buHYibhuqF74buDJsOj4bqxw7JZJuG6oeG7hSbDoCLhu4cm4bq/4bq74buHYyZxWybhuqHhu4UmxJHhuqFjJuG6oWPhu4MmcyAmY+G7iWTigJ1ZJnvhu4djJsOU4buZ4buHYibDtDbhu4Emw7Xhu5/DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buM4buRdMOiw7Qmw7Q24buBJsO04buPbybDtGNb4buHYybDoH3huqEmw7XhursmYmRoZFkme+G7h2Mmw6pjw63hu4diJuG7h2Lhu6Phu4diJuG7h2om4bq/4buf4bqhJsO04buP4buD4buHYiZjZ+G6oSbDtDnDslkm4buHYmNk4bq14buHJuG6oeG7neG7kSbDqmPhu4N7JmNn4bqhWSbhur9b4buBJuG6oWPhu5cmw6rhu6cmw7Rj4buROcO0JuG7gWxkw50m4buGMOG7gSY7Pz8sWSbDqmNkJsOje+G7h2Im4bq/W+G7gSbDoH3huqEmw7Xhursmw6Nk4bql4buRJsO04buPw6kmw7RdZCbDgOG6p+G7h2MmcWThuqfhu4cmLCEuJuG7tMOUxKnhu4diJuG6oeG7leG6oSZDOeG7kSbhuqE44buHJi0mw4Dhu4km4buM4buRw6zhuqEmw7JjZuG7h2Lhu7ZZJnHhu6N7JuG6v+G7k+G6oSbDoOG6p+G7h2MmcWThuqfhu4cmw7Thu4974buHYibDoMOpJuG6o1vhu4cm4buBfXQmw7Jjw6Hhu5Emw7Rj4buROcO0JuG7h+G7iWQmw7Xhu4NkJuG7gWxkWSZ74buHYyZzZOG7hybhur8g4buHYybDo13hu4Mmw6Phu5tu4bqhJsO0OcOyJsO04buP4bq14buHJuG7gX10w50mxanhu4djJuG6oWNkeybDteG6t1cm4oCcw5Jjw6Hhu5Emw7Rj4buROcO0JuG7h+G7iWQmw7Xhu4NkJsOqY8Ot4buHYiZiZMOs4buHYibDsmPDoeG7kSbDtGPhu5E5w7Qm4buBxKkmw7Jje+G7h2NZJuG6oWPhurkm4buB4buJw7Qmw6Phu4nhu4diJsO0feG6oSbhu4djaCbDtGNkw6Lhu5Em4bqhY+G7kWHhu4cmc33huqEm4bqh4buFJsO0Y+G6rSbDqmNkw6Lhu4cm4bqheybDsmPDoeG7kSbDtGPhu5E5w7Qmw7RjN8O0JsOgXWTDnSbDg+G6rSbDteG7oSbhuqPhu5Xhu4diJsOj4bubbuG6oSbhu4F9dFkmw6B74buHJsOjOOG7kSbDtMOtZCbhu4diY+G6uybhu497JuG6oX3huqFjJuG6vzd0JuG7geG7icO0JmPhu4nDsiZiZDd0JuG6vzHDsibhuqF74buBxIPhu497JuG7h+G7iWQmw7Xhu4NkJnFb4buDJuG7j+G7i2Qmw7Q5w7ImYjHDslkmw7Q5w7Imw6pjNuG7kVkmw6rhurHDsiZiY2Thu4HDncOdw53igJ3DnSZDW+G7h2Imw7RjfeG7h2Imw7Thu49tZCbhu49m4buHYibhu48gWSbhuqEz4buBJuG6oeG7lWQmw7Rj4buf4bqhJmNb4buHYybDtOG7j+G6teG7hybhu4F9dFkmcWxkJsOge+G7gyZxN8O0JnEiWSbhu4dqJuG6v+G7n+G6oVkme+G7h2Mmw5Thu5nhu4diJsOjICbhur9b4buBJuG6oWPhu5cmcVsmw7Thu4974buHYibDoMOpJuG6oWPhu4Mm4buBZeG7h2Mmw6rhu6cmw7Rj4buROcO0JuG7gcSpJuG7h+G7iWQmw7Xhu4NkJuG6oWsmw6Ai4buHw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMODNnQm4bqhY+G6uSbhur9bJuG7geG7icO0JsO04buP4buD4buHYibhu483w7Qm4buHY2ThuqXhu5Em4buHaibhur/hu5/huqEm4oCc4bq/W+G7gSbhuqFj4buX4oCdJuG7h2Nw4buHYibDquG7pybDtGPhu5E5w7Qm4buBbGRZJsOq4bunJsO0Y+G7kTnDtCbhuqF74buDJsO04buP4buD4buHYiZ0JmNn4bqhJuG6oeG7l3sme+G7h2PDnSZD4buDW+G7hybDtGNk4bqn4buHJnFbJuG7hzbhu4diJuG6oXvhu4Mmw7R7dCbhu4diY+G6pVkme+G7h2Mmw5Thu5nhu4diJsOqY8Ot4buHYibhu4di4buj4buHYiZjZ+G6oSbDtDnDslkmw7Thu5Em4buHYmNk4bqnw7JZJuG7j8Oo4buHJuG6v+G7kXThuqfhu4cm4bqhY+G7kXThurXhu4cm4buBw63hu4cmbybhu4djcOG7h2Imw6Dhuqfhu4djJnFk4bqn4buHJuG6v2zhu4cmw7Thu4/hu4Phu4diJnFbJuG7h2Lhu4NbZCbhu4fhu5ts4bqhw50m4buGMOG7gSY7Pz8hWSZ74buHYybDoyAmw7TDrMO0JuG7h2JjZOG6p8OyJuG6oXvhu4MmY2fhuqEm4bqhY+G7kXThurXhu4cm4buHYlvhu4djJuG7hmLhu4NdZCbDtGTDosO0JuG7h2Thuqfhu5Emw7RdZCZDZ+G6oSZxZOG6p+G7hybhu4zhu5E24buHJnTDnSbhu4Yw4buBJjs/OjtZJnvhu4djJsOgIuG7gyZx4bqnJsO0Y1vhu4djJuG6ocOt4buHYibhur/hu5E54buHJn3hu4cmw7Rkw6Lhu4cmw7XhursmdCbDqmPhu4N7JsOj4bqlJsO0W2Qm4oCc4buGYmNk4bq14buHJuG6oeG7neG7kSbhu53hu4diJuG6o+G7leG7h2Imw7Jjw6Hhu5Emw7Rj4buROcO0JuG7h+G7iWQmw7Xhu4NkJuG7jeG7kXsmxKkmw6Dhu5Xhu4diJuG6oTHDtCbDtGM54buHJsOg4bqn4buHYybhur91JuG6v1vhu4djJsO0xJHhu4dj4oCdw50m4buGMOG7gSY7PzouWSZ74buHYyZx4bqlJuG6ocOt4buHYibDtH3huqEmw7RdZCbDgOG6p+G7h2MmcWThuqfhu4cmw4N7JsOqY+G7g3smw7Thurnhu4djJsOUY3vhu4djJkPhu4V7w50m4buGMOG7gSY7Pzs7WSZ74buHYybDtOG7j28mw7RjW+G7h2Mmw5Jj4buFJkJkfeG7gybDteG7mybDozjhu5Emw7Rk4bq14buHJuG6oeG7l3sm4buHYlvhu4djJnQmw7TDoibDtOG6ueG7h2Mm4buHY1vDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4w7XDtOG7j+G7g+G7h2JA4oCc4bqgaybDtOG7j+G7m2/hu4di4oCdJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Im4bqheyZiY+G6r8OyJsO0Yznhu4fhu7gvw7XDtOG7j+G7g+G7h2JA4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDg8Oi4buHJuG7h3t0WSbDgOG6p+G7h2MmcWThuqfhu4cmw4N7JsOqY+G7g3smw7Thurnhu4djJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOjICbDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cmw7RjW+G7h2Mm4bqhw63hu4diJjohJuG6oXsmYmPhuq/DsibDtGM54buHWSZj4buDW+G7hybDtOG7g1vhu4cm4bq/W+G7gSbhuqFj4buXJsOj4bubbuG6oSbDquG7pybDtGPhu5E5w7QmYmPhuq/DsibDtGM54buHWSbDtOG7j+G7g+G7h2Imw6Phu4Um4bqh4buFJuG7h2Nk4bql4buRJuG6oXsmYmPhuq/DsibDqmPhu4Um4buHY+G7myZiY+G6r8OyJsO0Yznhu4cmw7Thu6Mm4buHYuG7m21kJuG6oWPhu4Mm4bqhY8Oiw7Qm4buHIOG7g1km4buHYuG7m21kJuG6oWPhu4MmcVsm4buHYuG7m21kJuG7h2M54buHJsOqY33huqEm4buHY+G7heG7gSbhu4F94buRWSbhuqHhu4Um4buHY+G7heG7gSbhu4F94buRJmNkw6Lhu4FZJuG6oeG7hSZjZOG6p+G7kSZiZH0mw6pjfeG7h2Imw7Rj4bqtJuG6oXvhu4PDnSbDlOG7j+G7g+G7h2Imw6Phu4VZJsOg4bqn4buHYyZxZOG6p+G7hyZ9w7Im4bqj4buV4buHYibDquG7pybDtGPhu5E5w7Qm4bq/N3Qmw7RjOeG7hybhu4di4bubbWQm4bqhY+G7gybDoDLhu4diJsOyY+G7m2vhu4diJsOyY33DsibDsmPDoeG7kSbDtGPhu5E5w7Qm4buH4buJZCbDteG7g2Qm4buHYnt0JsO04bujJuG6oXsmYmPhuq/DsibDtGPhu50mO1kmcVsm4bq/WybDoOG6p+G7h2MmcWThuqfhu4cmw7Thu5F0w6Lhu4cmw7Thurnhu4djJsOjOOG7kSbDtGThurXhu4cmw7Thu49k4bqt4buHJsOqY3tkJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybDtGNb4buHYybhuqHDreG7h2ImYmPhuq/DsibDtGM54buHJsO04bujJuG7h2Lhu5ttZCbhuqFj4buDJuG6oWPDosO0JuG7hyDhu4PDnSbDlGNb4buHYybhuqHDreG7h2Im4buHW3Qm4bqh4buFJsOj4buF4buHYiZi4buFw7Imw6pjw63hu4diJuG7h2NoJuG6oeG7l3smw6B94bqhJsO14bq7JsOU4buZ4buHYsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhur5bJuG7h2Lhu5ttZCbDo+G7m27huqEmw6Dhuqfhu4djJnFk4bqn4buHJmJke+G7gybDtOG7j2fhu4diJsO04buPfeG6oWMmw7Rkw6LDsibDtGPhu5EmcVsmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG6oWPhu5F04bqt4buHJmJke+G7gybDquG7pybDtGPhu5E5w7QmYmPhuq/DsibDtGM54buHJsO04bujJsOA4bqn4buHYyZxZOG6p+G7hyZDcOG7kSbhu4ZiY8OpJlFk4bqnw7Qmw4Phu53huqFZJsOgfeG6oSbDteG6uybDlOG7j+G7m2vhu4diJsOUY3vhu4djJsOU4buZ4buHYiZx4bujeyZx4buRZCbhu4Hhu6Phu4diWSZx4bujeyZ9w7Im4bq/4buf4bqhw50mKlHhu5FkJuG7geG7o+G7h2Imw6pjZCbhu4Fl4buHYybDo+G7m27huqEmw7Rkw6LDsibDtGPhu5Emw7Rj4bq14buBJuG7geG7icO0JsOq4bunJsO0Y+G7kTnDtCbhu4FsZFkm4bqhZuG7hyZ9w7Im4bq/4buf4bqhJnFlJsOjNnQm4bq/WybDquG7pybDtGPhu5E5w7Qmw6pj4buFJsOjw6xkJnFsZCbhu4Hhu4nDtCbDoOG6p+G7h2MmcWThuqfhu4cmw7Thu5F0w6Lhu4cmw7Thurnhu4dj4oCdWSbDoH3huqEmw7Xhursmw5Thu5nhu4diJuG6oWPhu4Mmw6Bkw6LDtMOdJsOVe+G7kSbDtGNtZCZiZHvhu4cm4bqh4buZ4buHYibDo+G7i+G7h2Im4buHYmNk4bqnw7Imw7Rj4buf4bqhJuG7h2JjZOG6p+G7gSbhuqFj4buRdOG6reG7hyZiZHvhu4Mm4bqhw63hu4diJuG7h2Jj4bqnWSbhu4/DqOG7hybhur/hu5F04bqn4buHJsO0e3Qm4buHYmPhuqVZJnvhu4djJsOjICZj4buDW+G7hybDtGNb4buHYyZz4buRN8O0JsO1MeG6oSbhu4djZOG6p+G7gSZx4buVJsOg4bqn4buHYyZxZOG6p+G7hyZiZHvhu4Mmw7Jj4buFw50m4bqg4buVJsO0Y+G6rVkmw7Thu6Mm4bqheyZiY+G6r8OyJsO0Yznhu4cmw7Rj4budJjtZJsSDw6pkw7ImYmPhuq/DsibDtGM54buHJuG6oeG7l3smw4Dhuqfhu4djJnFk4bqn4buHJsODeybDqmPhu4N7JsO04bq54buHYybDoyAm4bq/W+G7gSbhuqFj4buXJnFbJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybDtMOsw7Qmw6rhu6cmw7Rj4buROcO0JuG6o+G7m2xkJsO14bufJmJkfeG7gSbDtX3DtCbhuqHhu5d7JuG6oX3huqEm4bqhY+G7kXThurXhu4cmYmR7JmJj4bqvw7Imw7RjOeG7hybhuqHhu5d7JsOA4bqn4buHYyZxZOG6p+G7hyZDcOG7kSbhu4diY8OpJlFk4bqnw7Qmw4Phu53huqHDnSbhuqDGoeG7h2Imw7Thu6Mm4bqheybDtGPhu50mOybDtOG7j28mw6NkWSZ74buHYybDlOG7meG7h2Imw7Thu49vJsO0Y1vhu4djJuKAnOG6oWsmw7Thu4/hu5tv4buHYuKAnSbhuqHhu5d7JsO04buDW+G7hybDoOG7iSbEg8OqZMOyWSbhur9bJuG7h2Lhu5ttZCbDtOG7j+G7n+G6oSbDtGTDosOyJsOyY8Oh4buRJsO0Y+G7kTnDtCbhu4fhu4lkJsO14buDZCbhur83dCbDtGM54buHJsO04bujJuG7h2Lhu5ttZCbhuqFj4buDJsO1w6zhu4diWSZz4buhJuG6v3Umw7Rl4buHYyZj4buRw6zhu4diJsOyY33DtCbDtWThu4djJnFbJuG6v1sm4buHYuG7m21kJuG6oWPDqeG7kSbDtOG7j33huqFjJuG7h2Nk4bqn4buBJuG6oWPEkeG7h2Mmw7Thu4/hu4Phu4diJuG6oX3huqEm4bqheybDsmPDoeG7kSbDtGPhu5E5w7TDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5Thu4/hu4Phu4diJjohJuG6oXsmYmPhuq/DsibDtGM54buHWSbhu4FqZCbhuqF7JuG6v1sm4buB4buJw7Qmw7Rl4buHYyZj4buRw6zhu4diWSbDo2ZkJmNoZCbhu4di4bubbWQm4oCc4bqhaybDtOG7j+G7m2/hu4di4oCdJsOyYyJkJuG6v+G7kcOt4buHJsO04bq54buHYybDtH3hu4NZJuG7h2N74buHYybDtOG7j8SRWSZz4buhJuG6v3Umw7Rl4buHYyZj4buRw6zhu4diJsOqw6nDsibDtGNtZMOdJsWp4buHYybhuqFj4buDJsOgZMOiw7RXJuKAnMOU4buP4buD4buHYibhu4FqZCbhuqF7JmJj4bqvw7Imw7RjOeG7h1km4bqhY+G6uSbhuqE44buHJuG7h2Nl4buHJsO0Yzd0JuG7jeG7kSImw7RjOeG7hybDtGTDosO0JsOj4bubbuG6oSbhu4fhu5ts4bqhJsO0ZOG6reG7kSbhur9bJuG7jeG7kSImw7RjOeG7hybDoyAmw7XDrOG7h2ImcVsm4bq/WybhuqM34buRJmNk4bqn4buRJuG6oWPhu4Mmw7RjN3Qm4bqheyZiY+G6r8OyJsOjICbDtGNb4buHYybhuqHDreG7h2Imw7TDrMO0JsOj4bqxw7LigJ3DnSbDg8Oi4buHJuG7h3t0WSbhu43hu5F7JjohJuG6oXsmYmPhuq/DsibDtGM54buHWSbhuqF94bqhJsOg4bqn4buHYybhu4djNuG7hybDo+G6peG7kSbEqeG7hybDo8Op4buHYybDteG7neG6oSbDqmNoxINZJsO04buPbybhur9dZCbhuqHhu5Hhu4nhuqEmw7XDrOG7h2Imw6Bl4buHYybDtGPhu5tt4buHYiZxWybDo3vhu4diJsOj4bubbuG6oSbDtGPEg+G7gybhuqNpZCZxWybDo2ThuqXhu5Emw7Thu4/DqSbDtXvhu5EmYmPhuq/DsibDtF1kJsOg4bqn4buHYyZxZOG6p+G7h8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDgOG6teG7hybhuqFd4buHYybhuqHDreG7h2Imw7R94bqhJuG6oWPhu5F04bq14buHJuG7gcOt4buHWSbDoH3huqEmw7Xhursmw5Thu4/hu5tr4buHYibDlGN74buHYybDlOG7meG7h2Im4bqhZuG7hybDtMSR4bqhYybhuqHhu5/huqEmw7Rje+G7gSZiZHsm4bqhfeG6oSZj4buDXcO0JsOj4buJ4buHYibDo1vhu4Mmw7Rd4buDJsOjXWQmY2fhuqFZJsO1e+G7kSbDo11kJmNn4bqhJnFbJmNk4bqn4buHJuG6v1smYmQi4buHYiZxZOG6teG7hybDtGPhurnhu4djJmJkIuG7h2Im4bqh4buXeybDlOG7j+G7m23hu4diJuG6oHvhu4Mmw6M04buHYiZUJsOUY3vhu4djJkPhu4V7WSbDg11kJmNn4bqhJlQm4bqj4bubbuG6oSZDImQmw5JjZuG7h2JZJsODXWQmY2fhuqEmVCbhuqPhu5tu4bqhJsOUY31kJsOAZeG7h2MmcVsmw5JjNuG7hyZjZOG6p+G7kSbDg11kJmNn4bqhJlQmQ1sm4buG4buJZCbDtF1kJsOUY3vhu4djJkPhu4V7w50mw5Xhu4Phu4diJsO14buD4buHYiZxbGQmw6Phu4VZJnvhu4djJuG6v+G7kcOt4buHJuG6o1vhu4djJsO0ZeG7h2MmdOG6teG7kSbhuqFj4buDJuG7h2JjZOG6teG7hybhuqHhu53hu5Emw6pj4buDeyZjZ+G6oVkmw7TEkeG6oWMm4bqh4buf4bqhJsO0Y3vhu4EmYmR7JuG6oX3huqEmw6PhuqUmw7RbZCbhu4diY2ThurXhu4cm4bqh4bud4buRJuG6oTfDsibhu4ZjWybhu4fhu5ts4bqhWSbhuqE3w7Imw6Dhu4lZJuG6oWsmw7VvWSZj4buJZCbhu4diY8OpJsOqY+G7g3smY2fhuqEmw7Thu4/hu4Phu4diJnFbJuG7h2Lhu4NbZCbhu4fhu5ts4bqhWSZj4buJZCbDo+G7i+G7h2Im4buHYmNk4bqn4buBJsO0Y+G7kSbDo+G6pSbDtFtkw53DncOdJuG7gDPDtCbDqmN94bqhWSZ74buHYybhur/hu5HDreG7hybDqmPhu5F0w6Lhu4cmw6pjxJHhuqFjWSbDtF3hu4Mmw6Nk4bql4buRJsOqZOG6p+G7hybhuqFj4buDJuG6oX3hu4cmw6Dhu4lZJuG7h2M24buHJnFk4bq14buHJsO04buP4buD4buHYibDqmPhu4N7WSbDtOG7j+G7g+G7h2Imw6Dhuqfhu4djJnFk4bqn4buHJuG7hzbhu4diJuG6oXvhu4Mm4buHMOG7h2Im4bq/4buf4bqhJuG6oWPhu5F04bq14buHJuG7gcOt4buHWSbDtGTDosOyJuG6oTnhu4cmcVsm4bq/W+G7gSbhuqFj4buXJsOqZMOi4buHJsO0Y+G7neG6oSZ0JsOqY+G7g3sm4buBbGTDnSbDlGPEg+G7gyZ74buHY1cm4oCcw5RjOHQmw7Rj4buRw6zhuqEm4bq/Wybhu4diY+G6pSbhuqF74buDJuG7jeG7kXUmcWUmcTl0WSbDoH3huqEmw7Xhursmw7JjImQm4bq/W+G7gSZxZOG6p+G6oSZjw6LDtCbhu4Fl4buHY1kmw6Phu5Phu4diJuG6v+G7m2vhu4diJsO0NuG7gSbhu4diY+G6pSbhu4diY2ThuqfDslkmdCbDo+G7neG6oSZxWybDozPhuqEmw6Bk4bqnw7Qm4bq/WybDo+G7k+G7h2Imw6pjIibhu4cw4buHYibhuqHhu5d7JuG7gWXhu4djw50m4buGYuG7m21kJsOgfeG6oSbDteG6uyZiZGhkJsOyYyJkJuG6v1sm4buHYuG7m21kJuG6v1vhu4Em4bqhY+G7lybDo+G7m27huqEm4buHY2ThuqXhu5Emw6rhu6cmw7Rj4buROcO0JuG7gWxkw50mw5Thu4/hu5ts4bqhJsO0ZOG6teG7hybDo+G6rSZiZOG7k8OyJsOg4bqn4buHYybhu4djNuG7h1kmw7V74buRJsOj4buFJuG6v1smw6Phuq0mYmThu5PDsibhu4diW+G7h2MmdCbDtOG6ueG7h2Mm4buHY1smw7JjfcO0JsO04buPZOG6reG7h+KAncOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KibDtcO0dOG6v8SD4buoKsO0xINzw7Qte+G6v2Ri4buHVybhu49kYmPDtFgqQOG7uMO1w7Thu4/hu4Phu4diQMOAW2QmcVsmIuG7h2NXJsOSY3vhu4cmUTbhu4fhu7gvw7XDtOG7j+G7g+G7h2JA4bu4L8OyQA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]