(vhds.baothanhhoa.vn) - Yêu hoa lan là một chuyện, nhưng để có thể tự tay chăm sóc và sở hữu một vườn lan với tổng diện tích 300m2, mang lại thu nhập kinh tế như anh Trần Bá Thúy ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống lại là chuyện không đơn giản.
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5ZEYuG7tjfhu6Dhu5vGr+G7oERbZWnhu6Bm4bq1XeG7oCrFqDbhu6A2LuG7oGRixIM3feG7oFs4xajhu6A1xag34buUL1tR4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7qSbFqCXhu57hu5ZJLsSR4bugWzjFqOG7oDXFqDfhu6A14buo4bugNuG6r2Thu6AkW8SRaSk3w5Xhu6A3W8OqN33hu6AqPOG7oCQ54bugZFs84bugZOG7h+G7oGTFqGnhu6AkW+G7rjbhu6BjOSThu6Bm4buo4bugY+G6p+G7oFvhu4XEkeG7oDbhuq9k4bugZsOqw6I34bugNcWoN+G7oGbhurVd4bugZOG6sTd94bugJV0pN+G7oGQiJFvhu6BTUFA24buUY8SR4bqp4buWUuG7lC9jxJHhuqnhu5bDleG7oDbFqDd94bugNeG7ql3hu6BkW8SR4bugN1vhu7jhuqnhu6A0XTdb4bugZCHhu6A3W8Oq4bugxag3W+G7oERi4bu2N+G7oOG7m8av4bugRFtlaeG7oOG6p+G7oGjhu6zhu6BEIeG7oERbVjd9w5Xhu6BbxJFpKTfhu6Dhu7XhuqM3feG7oOG7ncOjN33hu6A14buqXeG7oDXhu6jhu6AkW8SRaSk34bugNFvhuqM3feG7oCrhurM34bugfV3hu7A3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu6AlZFvEkTY94bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQw5nhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugw5pQVeG6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy8kJTfDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9SUlNRL1JQVSVSUVBQVVFTZMOZVMOaU1I1UMOUM+G6qX3DkmJMVeG7plHhu57hu6DFqDVkTOG7nkRi4bu2N+G7oOG7m8av4bugRFtlaeG7oGbhurVd4bugKsWoNuG7oDYu4bugZGLEgzd94bugWzjFqOG7oDXFqDfhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQw5nhu57hu6BbJl19W2RM4buew5pQVeG7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7ncWo4bqpZF04N+G7nuG7luG6qFs54bug4budW+G6u+G7oGQwJFvhu6Bo4bus4bugRCHhu6BEW1Y3feG7oOG7kj0uN+G7oOG6qVvhu7Bd4buY4bugZFvhu6424bugNuG6o+G7oFsgN1vhu6Bmw6rDojfhu6A1xag34bugJOG6u8Wo4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6DFqDdb4bugRGLhu7Y34bug4bubxq/hu6BEW2Vpw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkRb4buuNuG7oGbDqsOiN+G7oDXFqDfhu6Bi4bqvN33hu6BTUFA24buUY8SR4bqp4buWUuG7lC9jxJHhuqnhu5bhu6Ak4bq7xajhu6B9XcWo4bugKiA3W+G7oMWoN1vhu6BEYuG7tjfhu6Dhu5vGr+G7oERbZWnDleG7oFvDoF3hu6DFqDdb4bugZijhu6Aqxag24bugNi7hu6Bm4bq1XeG7oDU44buoXeG7oFs4xajhu6A34buoacOV4bugxag3W+G7oCRbXcWo4bugYzvhu4zhu6Dhu57hu5vhu7A34bugZFvhu7I34bugKsWoNuG7oDYu4bugWzjFqOG7oDXFqDfhu6Bk4buB4bugYuG7tGThu6Bj4bq1NsOV4bugN1vDqjd94bugJTjhu6A94bqvN+G7oD0o4bugJMSR4bqvJOG7oGPDozd9w5Xhu6Ak4bqjN33hu6BmXSkk4bugNy434bugZOG6o13hu6A0W+G6ozd94bugJDnhu6A3W10oxJHhu6BkW8OiXeG7oH1dxag34bugJeG7qDdb4bugJFs44bugZl0pJOG7oGPDqsSR4bugZOG7tjbDleG7oCRb4buuNuG7oGM5JOG7oFs4xajhu6A1xag3w5Thu6BGKOG7oGPFqMSRw5Xhu6A0W13hu6AqXSjEkeG7oDRdKTfhu6A0XTdb4bugZCHhu6B9XcWo4bugKiA3W+G7oCrhu6zhu6Ak4bqz4bugPeG7sDfhu6DhurE34bugKjA3W8OV4bugZOG6o13hu6A9VmThu6Aq4bu2xJHhu6A3fVsy4bugZOG6tV3hu6BmXSkk4bugZGLEgzd94bugNcWoN+G7oGRbw6DFqOG7oDbhu6w34bugKsWoNuG7oDYu4bugNuG7qOG7oGbhu4HFqOG7oDXhu6jhu6A14buoNuG7oDRdN1vhu6BkIcOU4bug4budWyI3W+G7oGYg4bugZuG7uGnDleG7oGThuqNd4bugNsSRxajhu6Aq4bu0ZMOV4bugKuG7tsSR4bugZMOq4bugZGLEgzd94bugNcWoN+G7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6A14bq1N8OV4bugZuG7gcWo4bugNeG7qDbhu6Bm4buBxajhu6BkIDbhu6BkYV3DleG7oFvDoSThu6Bbw6Bd4bugKjzhu6AkOeG7oCrDquG6pSThu6Bmw6rDojfhu6A1xag34bugN1vDquG7oFtdKTfhu6A3xahp4buew5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkTEkWnhu6A3W10uN8OV4bugKjzhu6AkOeG7oCrDquG6pSThu6BkW+G7qDdb4bug4bqrxJHhu7Dhu6A3W8Oq4bugW+G6ozbhu6A3xahp4bugJOG6vTd94bugNFvhuqM3feG7oCrhurM34bugfV3hu7A3w5Xhu6DFqDdb4bugRFtlaeG7oCRbOOG7oD1dIWThu6BkWy424buM4bug4bubxag34bugKuG7tsSRw5Xhu6DFqDdb4bugKuG7tsSR4bugZMOq4bugZuG6tV3hu6Bk4bqxN33hu6Bjw6Phu6Bmw6M34bugNeG7qOG7oMOZUOG7oGRiXSnEkeG7oCrEgzd9w5Xhu6BkIDbhu6A3W+G7hTd94bugfV3Dozd94bugNcWoN+G7oCQ54bugZFvDquG6szd94bugW10pxJHDleG7oOG6qVvDqeG7oFvhuqXhuqnhu6Bm4bq1XeG7oDRbIuG7oFvhu7jEkeG7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6AqPOG7oCrDqsWo4bugZijhu6BkYsSDN33hu6Bk4buqXeG7oGbDqsOiN+G7oCThurvFqOG7oH1dxajhu6AqIDdbw5Thu6Dhu7Vbw6o3feG7oGZdKSThu6AkW+G7rjbhu6BjOSThu6A24bqvZOG7oCThu7Jp4bugWzjFqOG7oDXFqDfhu6A0W+G6ozd94bugWyjhu6Aq4bqzN+G7oH1d4buwN8OV4bugaS7EkeG7oCThu7bEkeG7oDTEqeG7oGRbxJHhu7hk4bugJMWoOOG7oGbhu6jhu6Bj4buH4bugxag24bugW108xJHhu6A14bq1N+G7oGYo4bugNTjhu6hd4bugWzjFqOG7oDfhu6hpw5Thu6Dhu51bIjdb4bugZiDhu6Bm4bu4acOV4bugxag3W+G7oCrhu6zhu6Dhuqlb4buwXeG7oCXhu6g3W+G7oDdbXSjEkeG7oGRbw6Jd4bugfV3FqDfhu6AqPOG7oFvDoSThu6Bbw6Bd4bugNF03W+G7oDd9W10pNsOV4bugZCIkW+G7oDXhur1p4bugNF0hN+G7oGRb4bq/JMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bigJzhu6k4xajhu6A1xag34bugZOG7geG7oGjDqsWo4bugKiE34bugN8WoaeG7oGbDozfhu6A34bqxXeG7oGRdITd94bugNeG7qOG7oDU44buoXeG7oFs4xajhu6A0XS7EkeG7oDTDrMOV4bugKjzhu6BkYsSDN33hu6Aqw6rhuqUk4bugNTjhu6hd4bugWzjFqOG7oDfhu6hp4bugNFvhuqM3feG7oOG6qVvhu7Bd4bugKl0oxJHhu6Aq4bqzN+G7oH1d4buwN8OU4bugeVvhuqM3feG7oCJk4bugN33DqsOiXeG7oH1Y4bqp4bugZFvhu7Rk4bugPeG7ql3hu6A0W13hu6BkYsSDN33hu6BbOMWo4bugNcWoN8OU4bugRGLEgzd94bugWzjFqOG7oDXFqDfhu6Aq4bus4bugNFs5w5Xhu6AqPOG7oDXFqDfhu6Bixajhu6BbOMWo4bugKjrhuqnhu6A14buqXeG7oCThu6g3feG7oDRbOeG7oFvhurM3w5Xhu6A94buwN+G7oGRb4buyN+G7oGThuqNd4bug4bqpW+G7sF3hu6Ak4bu0ZOG7oCThuqM3feG7oGQgNuG7oFtdPMSR4bugZOG7geG7oGPGryRb4bugZuG6p+G7oCRbOOG7oGThurVd4bugJMavJOG7oFvhuq9d4bugN1s5NuG7oGbhu6jhu6A3W+G7hTd94bugN33DqsOiXeG7oCQ54bugNF03W+G7oDd9W10pNuG7oCpd4bugZGLDquG6tSTDlOKAncOV4bugxag3W+G7oCRbXcWo4bugYzvDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUMOZ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oMOaUFXhuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vJCU3w5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUlJTUS9SUFUlUlFQUFFTUGThu6TDmVHDmVM1UMOUM+G6qX3DkmJMU8OZVOG7nuG7oMWoNWRM4bueRGLhu7Y34bug4bubxq/hu6BEW2Vp4bugZuG6tV3hu6Aqxag24bugNi7hu6BkYsSDN33hu6BbOMWo4bugNcWoN+G7nuG7oGddJWRbTOG7nuG7pFDDmeG7nuG7oFsmXX1bZEzhu57DmlBV4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buWajdb4bugRGLhu7Y34bug4bubxq/hu6BEW2Vp4bugJFvhu6424bugYzkk4bugWzjFqOG7oDXFqDfDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRuG6tV3hu6DFqDdb4bugRGLhu7Y34bug4bubxq/hu6BEW2Vpw5Xhu6BkW+G7qDdb4bugJOG6ozd94bugJOG6u8Wo4bugW+G6ozbhu6A3xahp4bugNFvhuqM3feG7oDdb4buFN33hu6AkWzHhu6A14buo4bugNCFk4bug4bqrxJHhu7Dhu6Ak4bq7xajhu6A3XSg24bugKsWoNuG7oDYu4bugNuG7qOG7oCRhN+G7oDXhu6jhu6BkXTdb4bugZFvhu7Y34bug4bqrxJFpIWThu6Bk4buyNuG7oCTFqDjDleG7oDXhu6g24bugfV3hu6jEkeG7oGRiLjfhu6AkWyI3W+G7oDbhu7A3W+G7oCrhu7Rk4bug4bqrxJEu4bugNiA3W8OV4bugNFvhuqM3feG7oD3DoOG7oCTEkeG6ryThu6Alw6nhu6B9WOG6qeG7oDRbOeG7oDRb4buuN8OV4bugZGLhuqfhu6A3feG7ql3DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bupXSk34bugN8WoacOV4bugZGIuN+G7oGThurE3feG7oCVdKTfhu6BkIiRb4bugU1BQNuG7lGPEkeG6qeG7llLhu5QvY8SR4bqp4buWw5Xhu6Bmw6rDojfhu6A1xag34bugJOG6u8Wo4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6DFqDdb4bugRGLhu7Y34bug4bubxq/hu6BEW2Vp4bugJDnhu6Bk4bqxN33hu6Bjw6Phu6BRw5RQUFDhu6B9XWHhu6BbOMWo4bugNcWoN+G7oGbhurVd4bugZGIuN+G7oFJQ4bugNTjhu6pdw5Xhu6AqKMSR4bugNeG7qOG7oDdb4buFN33hu6B9XcOjN33hu6A1xag34bugKjrhuqnDleG7oCrDquG6pSThu6BkWzDhu6BkYsOqw6I3feG7oMOqxajhu6AkW8SR4bqvN33DleG7oDdbw6rhu4zhu6Dhu7V9w6Ek4bugKl08NsOV4bug4bqoW13hu6AqXSnhuqnDleG7oHldITbDlMOUw5Thu6BEW8SR4bugN1vhu7jhuqnhu6Bk4buB4bugZsOqw6I34bugNcWoN+G7oComNuG7oDXhu6pd4bugJFs44bugfV3FqOG7oCogN1vhu6A24bq3XeG7oDfhu6424bugNFs44buwN33hu6BRUFAt4bugUVVQ4bugZGJdKcSR4bugKsSDN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4oCceVtd4bugZFvhu7Rp4bugJOG7smnhu6A1xag34bugYsWo4bugWzjFqMOV4bugPeG7sDfhu6BkW+G7sjfhu6Ak4buwNuG7oGRb4bu0aeG7oGLhu7Rk4bugZsSRXeG7oGYg4bugPcWoOOG7oDdbXS7EkeG7oCThuqM3feG7oGPhur8k4bugPcOg4bugYsWo4bugKuG7rOG7oCQ54bugNCFk4bug4bqrxJHhu7DDlOG7oEThu4Hhu6A3XSg24bugZsSRXcOV4bugKuG6rzd94bugNeG7hyThu6Dhu7Rpw5Xhu6Bk4bqjXeG7oOG7tOG6qeG7oOG6u+G7oGRiODd94bugKuG7tsSR4bugYyzhu6A3W+G7sjfhu6BkWy424bugN1tdKMSR4bugJFvhu7jEkeG7oDXFqDfhu6Bb4bqzN+G7oDfhu4XFqOG7oGRiODd94bugNFvEkeG7oGbDqsOiN+G7oCThurvFqOG7oDYgN1vDlOG7oOG7n8SDN33hu6BkW8OiXcOV4bugZuG6tV3hu6Bmxahd4bugZGJh4bugNeG7qOG7oFvhuq9d4bugZGLDquG6pzd94bugJOG6u8Wo4bugN1vhu4U3feG7oDd9w6rDol3hu6AkW+G6s13hu6A1xag34bug4bqn4bugW8SRaSk34bug4bu14bqjN33hu6Dhu53Dozd9w5Xhu6Bk4bqjXeG7oDY4N33hu6A2xJHDozfhu6Aqw6rhuqUk4bugfV3FqDjhu6A1w6rEkcOV4bugZGLFqDjhu6Aq4bqxXeG7oDRdN1vhu6A3fVtdKTbhu6AkW+G7rjbhu6BjOSThu6BbOMWo4bugNcWoN+G7oGbhurVd4bugN1tdKMSR4bugN33DqsOiXeG7oCTDqTd94bugKsWoNuG7oDYuw5Xhu6Bm4buo4bugY8OdN+G7oGPhu6g3feG7oCRbXcWo4bugYzvhu6A0XTdb4bugN31bXSk2w5Xhu6Bb4bq34bugZGLhuqXhu6BmKOG7oDTEqeG7oGRbxJHhu7hkw5Xhu6B9XcOjN33hu6A3IcSR4bugPeG7qOG7oCQ4N+G7oOG7tVvhu7I34bugJeG7sjfhu6A2xJHDozfhu6AkW8OhN+G7oDXFqDfhu6A14buo4bugfV3Dozd94bugJOG7smnhu6AqPOG7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bugNuG6o+G7oFsgN1vhu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6A0XTdb4bugZCHigJ3DleG7oMWoN1vhu6BEW2Vp4bugJFtdxajhu6BjO8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqlqxJFkWzhi4bue4buW4bub4buwOOG7oERbxag3W+G7lC/huqnhu5Y=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]