(vhds.baothanhhoa.vn) - Rằm tháng 7 đã cận kề, trên các tuyến phố kinh doanh hàng mã tại TP Thanh Hóa, như: đường Trường Thi (phường Trường Thi), phố Mật Sơn (phường Đông Vệ)..., hàng hóa được bày bán đủ chủng loại. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều gia đình đã lựa chọn tối giản hình thức cúng lễ ngày Rằm tháng 7.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuKAnOG7pmzhu584bOG6teG7k2s44buR4bqnNzjhu6tl4burOMOq4bq54burOOG7q8aweXThur84xq/huqvhu5E44burbOG6s+G7k2s4xIMxL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3Msav4bqr4buROOG7q2zhurPhu5NrOMSDOOG7h+G6pzjhur/hurnhu5M4w7XDrFs44burxrBp4buTOOG6v+G6s+G6vzjhu6vhu7HhuqDDreG7kzjhu6ds4bufOMO1beG7k2w44buB4buZ4bq34buTbDhs4bq14buTazjhu5Hhuqc44burw6JtOOG7quG7pjjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3Wzjhu5NseXs44buHeXXhu5NrOOG7qsaweXXhu5NrOOG7qmxtOCDhu6dseXXhu5NrOOG7qsaweXXhu5NrOOG7qmxtMFs44bunbOG7nzjhu5Dhurnhu6s44buoc+G7kzgg4bunbHl14buTazjhu4bhu6Phu5NrOEDhu4swXV1dWzhs4bq14buTazhs4buV4bq3OOG7h3nDuuG6vzjDquG6teG6oDjDquG6s+G7kzjhu4d3OOG6v2x34buTazjDtOG7mcOibV044buq4bux4bqgOOG7k2xtaeG7k1s44buTbOG7ueG7k2s44buT4bqt4buROGvDqeG7kzjhu4fEkeG6oFs44buTbG3DrOG7sThrbeG6tzjhu4dv4buTbDjhu4fhuqc4w7Thu7Xhurc44bq/bMah4buTOOG7q+G7n204a23huqXhu5M4bG/hu5NsOOG7q2zDveG6vzjhur/hu63hu5NrOMO0xKk44buTa+G6teG6oDjGr+G6q+G7kTjhu6ts4bqz4buTazjEg10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjDozk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhw6BhL8OhOWHhu4E5YcSDYTnDoeG6seG7q+G6seG6ocOjYcOjw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuYcOjOTc44bq3w7Thu6suN+KAnOG7pmzhu584bOG6teG7k2s44buR4bqnOOG7q2Xhu6s4w6rhurnhu6s44burxrB5dOG6vzjGr+G6q+G7kTjhu6ts4bqz4buTazjEgzc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OGzhu4Nta2zhu6suN8OjOTk3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4buqbOG7g+G7mTjFqeG7seG6t+G7kzjhu5Nt4buL4buROOG7q+G7szjDgOG6tzjDgHnhurdbOOG7q3bhur84w7Thu4s44buH4buf4burOEHhurXhu5NrOOG7keG6pzjGr+G6q+G7kTjhu6ts4bqz4buTazjEgzjDtOG6tTjhu4fhu4k44burecO54buTazjhu5NsdDjhu6t0bTjhu5Ns4bu54buTazjhu5NreXVtOOG7h+G6pzjDtWzhu7Fl4burXThAbzhB4bq54bqgWzjhur/DvTjhu4fDreG7kzjhu4HDs+G7pzjGr+G6q+G7kTjhu6ts4bqz4buTazjEg1s44bq/4bqz4bq/OOG7q+G7seG6oMOt4buTOOG7p2zhu584w7Vt4buTbDjhu4Hhu5nhurfhu5NsOGzhurXhu5NrOOG7keG6pzjDtMOibTjhu6tl4bunOOG7k+G6ueG7pzjhu5NreXVtOMOq4bqz4buTOOG7keG7seG6t10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjDozk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhw6BhL8OhOWHhu4E5YcSDYWHDocSD4burw6DhurE5w6Phuq/DtDld4buP4bunaz7GsC7DoGHhuqE3OOG6t8O04burLjfigJzhu6Zs4bufOGzhurXhu5NrOOG7keG6pzjhu6tl4burOMOq4bq54burOOG7q8aweXThur84xq/huqvhu5E44burbOG6s+G7k2s4xIM3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfDozk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG7kHJtOOG7k+G6reG7kVs44buR4bq94buxOOG7keG6pzhs4bq14buTazhs4buV4bq3OOG7h3nDuuG6vzjhu4dxbTjhu5F0bTjhu6ds4buvOGzDuuG7pzhBdG04xanhu7Hhurfhu5M44buTbeG7i+G7kTjigJzhu6vGsMOp4buTOOG7qeG6t+G7mTjEkeG7kThB4bq54bqg4oCdXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OMOjOTnhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoGEvw6E5YeG7gTlhxINhw6HhuqPhurHhu6vhuqHDoeG6o2HhuqPDtDld4buP4bunaz7GsC7hurE5w6E3OOG6t8O04burLjfigJzhu6Zs4bufOGzhurXhu5NrOOG7keG6pzjhu6tl4burOMOq4bq54burOOG7q8aweXThur84xq/huqvhu5E44burbOG6s+G7k2s4xIM3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfDozk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG7qmzhu4Phu5k4w7Vs4bql4buZOOG7qeG6s+G7q1s44bq/4bqz4bq/OOG7kWLhu6s4bOG6teG7k2s4QeG6teG7k2s44buR4bqnOOG7h+G6tzjhu4HDouG7k2s44bq/4bqlOEHDrDhsb+G7k2w44burbMO94bq/OMO04bq94buTOGtt4bqzOOG6v+G6pVs44bq/bMOyOOG7q+G7szhB4bq1bTjhu5NrbG/hu5M44buH4buh4buTazjhu6t0bThB4bq1bTjhu6vGsG3hu4vhu7E44buH4buh4buTa1s44burbOG6ueG7kTjhur9sbjhrbeG6szjhu6ts4bq14buTbDjhu5NsbcOs4buxOOG7kWLhu6s4bOG6teG7k2s4QeG6teG7k2s44buR4bqnOOKAnOG6v+G6t+G7mTjhur9l4bun4oCdOOG6v+G7l+G7kzjhur/hurfhu5k4bHPhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s4w6M5OeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDocOgYS/DoTlh4buBOWHEg2HDoWFh4burw6HDoeG6seG6r+G6ocO0OV3hu4/hu6drPsawLuG6r8Oj4bqxNzjhurfDtOG7qy434oCc4bumbOG7nzhs4bq14buTazjhu5Hhuqc44burZeG7qzjDquG6ueG7qzjhu6vGsHl04bq/OMav4bqr4buROOG7q2zhurPhu5NrOMSDNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy43w6M5OTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu6rhu7HhuqA44buTbG1p4buTWzjhu5Fi4burOGzhurXhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjDtOG7teG6tzjhur9sxqHhu5M44buTbG3DrOG7sTjhu5NsZeG7qzjDtOG6tThrbWXhuqA44buR4bq14buxWzjhu5Hhu6M4bG/hu5NsOMWp4buxw6nhu5M44bqz4buZWzjhu4fhu6E44buB4buv4buTazjhur/hurM44buTbMSR4buTOMO04bq14buROOG7q+G7szhrbWXhuqBbOOG6v+G7lThrbeG6szjhu6vhu7M4QeG6tW044buTa2xv4buTOOG7h+G7oeG7k2s44burdG04w6E5LcOgOTjhu5NrbG/hu5M44buH4buh4buTay84w6pwXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OMOjOTnhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoGEvw6E5YeG7gTlhxINhw6HDoOG6o+G7q8Ohw6Dhuq/DoMOgw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuw6PhuqPhuq83OOG6t8O04burLjfigJzhu6Zs4bufOGzhurXhu5NrOOG7keG6pzjhu6tl4burOMOq4bq54burOOG7q8aweXThur84xq/huqvhu5E44burbOG6s+G7k2s4xIM3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfDozk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG7kmvhu5nhurVtOMaw4bq3Wzjhur/hurPhur844buRYuG7qzhs4bq14buTazjigJzDgOG6tzjDgMOy4oCdOGxz4buTOOG7k2x5OOG7ozjhu6vhu6NbOMOqbeG7i+G7qzjhu6ts4bu14oCmOOG6v+G7lThrbeG6szjhur/hurfhu5k4bHPhu5NbOOG7q+G7szhB4bq1bTjhu6vGsOG6reG7kTjhu5NrbG/hu5M44buH4buh4buTazjhu4fDreG7kzhs4bq14buTazjhu6vGsG3hu4vhu7E44buH4buh4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjDozk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhw6BhL8OhOWHhu4E5YcSDYcOgw6DhuqHhu6vhurHDoOG6sTnDo8O0OV3hu4/hu6drPsawLsOh4bqj4bqvNzjhurfDtOG7qy434oCc4bumbOG7nzhs4bq14buTazjhu5Hhuqc44burZeG7qzjDquG6ueG7qzjhu6vGsHl04bq/OMav4bqr4buROOG7q2zhurPhu5NrOMSDNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy43w6M5OTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu5JsbcOs4buxOOG7k+G6reG7kTjhu6vGsMO5OMO0w6JtOOG7h8SR4bqgWzjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG6v+G7lTjDgOG7sThseXThu5NrOGzDouG7kzjhur9sw6044buH4buf4burOEHhurXhu5NrOOG7keG6pzjhu4fhu4k4w6rhuqXhu5k4QeG7izjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrOOG7qeG7n+G7k2s4QeG6tThB4bq1OOG7q23DreG7qzjDtW3hu4vhu5E44bq/bG044bunbG5dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs4YTnhuq854bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6r2E54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhw6BhL8OhOeG6o+G7gTlh4bqxw6HhuqFhw6Hhu6vhurHhuq/huq/DoOG6o8O0OV3hu4/hu6drPsawLuG6o8Ohw6E3OOG6t8O04burLjfigJzhu6Zs4bufOGzhurXhu5NrOOG7keG6pzjhu6tl4burOMOq4bq54burOOG7q8aweXThur84xq/huqvhu5E44burbOG6s+G7k2s4xIM3OMOBbeG7geG7q2wuN2E54bqvOTc4bOG7g21rbOG7qy434bqvYTk3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4buSbG3DrOG7sTjhu5NreXVtOOG7q8awZzjhur944buTazjhu4HDqeG7kzhsb+G7k2w44burbOG6teG7k2w44burbOG7lW04xanhu7Hhu4Phu5M44bur4bufbThrbeG6peG7kzjDtMSpOOG6v+G7reG7k2s4xq/huqvhu5E44burbOG6s+G7k2s4xINdOOG6vmzDszjDlGk44buqbOG7sTjhu6rGsOG6t+G7k2s4IOG7p2x5deG7k2s44buqxrB5deG7k2s44buqbG1bOOG7quG7pjjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3MDjhur9sbeG6tzjhu6lnezjigJxM4bq3bThBw7o44bq/bOG7oeG7k2s44bur4bujbTjhu4fhuqc4w6rhurXhu5M4w6rDouG6vzhB4bq1OOG7q2zhu5/hu5NrOOG7k2xl4burWzjDtWzhu6Phu5NrOOG7h+G7n+G7qzhB4bq14buTazjhu5Hhuqc44burxrDhu5nhu5NrOOG7k2vhurXhuqA4xq/huqvhu5E44burbOG6s+G7k2s4xIM44buR4bq1OOG6v2zDsjjDtOG6teG7kTjhu5HEkeG7kTjhur9z4buROOG6v+G7reG7k2s44buHc+G7kzhrbeG6peG7k1s44burbOG6t+G7k2w44buHw6Lhu5E4QeG6tTjhu6vGsOG6s2044bq/xJHhuqA44bureXNtXTjFqOG7seG6t+G7kzjhu6vGsMah4buTazjhu5NsZeG7qzhB4bq94buTOMO04bq1OOG7q2Xhu5E4w7Thu5fhu5NrWzjhu6nhu7U44burbOG6teG7k2w44burxJHhu5HigJ1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMsOUbeG7k2w4THlz4buTazgxL+G7qeG7q8aw4buZ4buTazIxL+G7pzI=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]