(vhds.baothanhhoa.vn) - Gió tháng mười rất nhẹ, rất hiền, lao xao phố, chộn rộn vòng xe. Mỗi tháng mười về lại cho ta cảm xúc, lắng tiếng lòng thêm.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7dv4buMVOG6oljhu4zhu6bhu5rhuqJY4buM4bqo4bucw5LhuqLhu5pAxq/hu47hu7Uv4buMxILhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4bqrw43huqxI4bqg4bu34bqp4buO4bue4bqiWOG7jOG6qOG7nMOS4bqi4buaQMav4buO4bqiVuG6vljhuqLhu5zhu4zhu4p34bqiVuG6vljhuqLhu4zhu45M4bucd+G6osag4bqs4bui4bqiOuG6rOG7ouG6ouG7rOG7jFR34bqiR+G7jMOa4buc4bqiVsOa4buc4bqiJuG7oOG7nMOS4bqiOsONeOG6osOq4buk4buO4bqiWOG7jOG6qOG7nMOS4bqi4buaQMav4buO4bqiJkzhuqLGoELhu47huqJH4buM4bui4bqiWOG6rOG6okdD4bua4bqiOsOdR3fhuqLGoEXhu5zDkuG6oljhu45L4bucw5LhuqLGoOG7oOG7nMOS4bqiWOG7jErhu5p44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6tMOC4bq04busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6ouG6tuG6ruG6ruG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7EguG6sOG6pi/EguG6psOCSOG6ruG6ruG6ruG6suG6sOG6sOG6pFjhuq7huq7hurLhurDGoOG6sC3Egnjhu5Thu6zDkuG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqgb+G7jFThuqJY4buM4bum4bua4bqiWOG7jOG6qOG7nMOS4bqi4buaQMav4buO4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhurTDguG6tOG6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbhuq7huq7huqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7fDvVvhu5zhu4zhuqLhu5rhu47hu5zhu4zhuqLhu4xQ4bqs4buz4bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu4/hu4zhuqjhu5zDkuG6ouG7mkDGr+G7juG6oiZM4bqiWOG7jMON4bui4bqiWOG7jkvhu5zDkuG6osOSUuG6ouG7nOG7jOG7kOG7rOG6oljhu4zGr+G7juG6osOS4buO4bqs4buceOG6ouG6v8SQ4bua4bqi4buc4bqsO+G6osOVWOG6okZE4bui4bqiSFPhu5zDkuG6ouG7nErhu5zhuqLhu6zhu4xU4bqiJuG7hOG7nOG6oknDieG7muG6ouG7nMOMWOG6olhW4buO4buc4buM4bqi4bucw5JZO0rhu5zhuqLhu5rhu7LhuqzhuqJYVkrhu5zhuqLDkuG7nkfhuqLhu5zhu4xRd+G6ouG7muG7pOG7juG6ouG7muG6qOG7juG6ouG7nOG7jOG6qnfhuqLhu5rhu6Thu47huqLhu4zhuqrhu5zDkuG6okfDijvhuqLhu5zDkuG6qjvhuqLhu5zDkuG6qjvhuqJGQMWoR+G6oljhuqzhuqLhu65Z4bqseOG6osOzWcON4buc4bqiWOG7jFnDmkfhuqIm4bqq4bqiR+G7uOG7nMOS4bqixqBC4bqixqDhu7Lhu5zDknjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6oUDGr+G7nMOS4bqi4bqrQkfhuqLhu4/hu4zhuqrhu5zhu4zhuqJJw5rhuqLhu5zhuqo74bqiJj3huqzhuqLhu4zhu6LhuqzhuqJXKuG6rOG6ouG7nOG7qnfhuqLhu5xV4bucw5LhuqLhu5zhuqrhu5zhuqLhu65ZO0vhu5zhuqLGoFk7S+G7nOG6okZAxahH4bqiR+G7jMOK4buc4bqi4bqs4buOeOG6osOh4bui4buc4bqi4bus4buMVOG6okjhuqrhu47huqImxajhu47huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu65Z4bqo4buc4bqiR+G6quG6ouG7rOG7jErhuqJYPeG7nMOS4bqiw5Lhu45LWOG6ouG7jMOa4bqiWOG6rOG6okbhuqzhu6LhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nHfhuqLDkuG7jOG7juG6osagQuG7juG6okbhuqzhu6LhuqLhu5Yo4bqi4buc4buOTeG7mnfhuqLDkuG7jsav4bqixqBC4buO4bqiWOG7jErhu5rhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu65Z4bqo4buc4bqi4buc4buMUeG6oklA4bqs4bqiR+G6rDvhuqLhu5rhu6Thu47huqLGoMOdR+G6oklK4bua4bqiRllT4bucw5J44bqiw63hu5zhuqLhuqrhu6LhuqLhu4zhu6bhu5x34bqi4buc4bqo4bui4bqi4buc4buM4buOTVjhuqJY4buMSuG7mnfhuqJH4bui4buc4bqi4bus4buMVOG6oibFqOG7juG6okfhuqjhu47huqJYSuG7nOG6osOS4buo4buO4bqi4buc4buMxajhuqImS1jhuqJWSlnhuqLhu6zhu4zhu6Lhu5zDkuG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJHw5l34bqiRuG7nuG7nMOS4bqiSOG6qOG7nMOS4bqiR1ThuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6ouG7msOaWOG6oljhu4xZ4buqd+G6ouG7rOG7jEPhu5zDkuG6ouG7rOG7jOG6vljhuqJXJOG6oljhu5BH4buM4bqixqDhu45KWeG6ojpA4bqs4bqiR+G7uHfhuqLDkuG7jsav4bqixqDhuqrhuqIm4buGO3jhuqLhurvhu47hu5zhu4zhuqJYS+G6oljhu4zhu5DhuqJYVkDGr+G7nMOS4bqi4buaUOG7juG6oknhu45MWeG6oklMWeG6okfhu57huqJY4buMTnjhuqJv4buMVOG6oljhu4xK4bua4bqiV0VH4bqi4bua4bqqWXfhuqJY4buMSuG7muG6ouG7jEDhu6bhu5zDkuG6oibhu5B34bqiR+G7uOG7nMOS4bqiWOG7jErhu5rhuqJGQMWoR+G6okfhu4zDiuG7nOG6ouG7rlnhuqx34bqiSU7huqJY4buM4bqq4buc4buM4bqi4bus4buMVOG6ouG7nMOS4bqq4buc4bqiR+G6qOG7nOG7jOG6ouG7jEJH4bqiRuG6rDvhuqJYWeG7nMOS4bqiR+G6qOG7nOG7jOG6oknhu57hu5zhuqLhu5bhu4zhuqhH4buM4bqiOuG6rOG6oiZMeOG6osOt4buc4bqiRHfhuqLhu5zhu4xA4bucw5LhuqIm4buE4buc4bqi4bucVeG7nMOS4bqi4buc4bqq4bucd+G6ouG7rOG7jFThuqJH4buM4bui4bqiWOG6rOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7rOG7jMOdWOG6osOS4buOw4o74bqiWFZD4buO4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bua4bqiScOd4bucw5LhuqLhu5zDkuG7jOG7mOG6rOG6ouG7jEDhu6bhu5zDkuG6oibhu5DhuqLhu6zhu4xUeOG6osOh4bue4bqiR+G6qOG7juG6osOSw5ThuqImPeG6rOG6osOS4buo4buO4bqi4buc4buMxajhuqI6QOG6rOG6okfhu7h34bqi4buc4buMQOG7nMOS4bqiJuG7hOG7nOG6olbhu4Dhu5zhuqJW4buGWOG6okZAxahH4bqiR+G7jFk7TuG7nOG6ouG7msOU4buc4buM4oCm4bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu4/hu4zhuqjhu5zDkuG6ouG7mkDGr+G7juG6ouG7nMOS4bug4buc4bqi4bucw5JQWOG6olbDjFh44bqi4buP4buM4bqo4bucw5LhuqLhu5pAxq/hu47huqJXReG7rOG6olfhuqzhu5zDkuG6oklT4bucw5J44bqi4bq94bqo4bqiWOG7jEPhu5zhuqLhu5zhu4zhu45K4bucd+G6oiZT4bqiWEDhuqJW4bu04bucw5LhuqJWRUfhuqJJTFnhuqLhu4zDqOG6ouG7rOG7jFR34bqiVkVH4bqiJuG6quG7ouG6osag4bug4bucw5LhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJY4bum4bqiJkDhu6bhu5zDknfhuqJJ4bqo4buc4buM4bqiWOG7jCNH4bqiR0PhuqLhu5zhu6Thu47huqLhu5zhu45M4bua4bqi4buc4bum4buO4bqixqDhu6Dhu5zDkuG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiR+G7jOG6rOG7juG6oldC4buceOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buP4buM4bqo4bucw5LhuqLhu5pAxq/hu4534bqiWOG6rOG6oljhu4xD4bqixqDhu6Dhu5zDkuG6ouG7msOU4buc4buM4bqiWFZK4buc4bqi4bus4buMVHfhuqJY4buMQ+G6osag4bug4bucw5LhuqJY4buMw43hu6LhuqJGQMWoR+G6okfhu4zDiuG7nOG6oknhu4534bqiWOG7jOG6vjvhuqLhu5rDlOG7nOG7jOG6ouG7nOG7jOG7iuG6olhK4buc4buMd+G6oljhu4xA4bqiWOG7jOG6qOG7juG6oklL4buc4bqixqBC4bqixqDhu7Lhu5zDknjhuqLhu4/huqzhuqJY4buM4bq+O+G6oljhuqzhuqImPeG6rOG6osag4bqq4bqiWOG6rOG6ouG7jFPhu5rhuqLhu5zhuqw7d+G6okfhu7jhu5zDkuG6okfhu57huqJH4buMw51Y4bqiw5LDlOG6oknhur474bqi4buMU+G7muG6ouG7rlnhuqx44bqiw6Hhu4Lhu5zhuqJYVlDhu5zDkuG6ouG7jOG7puG7nOG6ouG7nOG7jEDhu5zDkuG6okfhu4xA4bqs4bqi4buM4bq64buc4bqiSUThuqLhu4xLWOG6okhC4buO4bqi4buW4buMxq944bqi4buP4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6olhWU+G7juG6oknhu4534bqi4buc4buMQOG7nMOS4bqiWOG7jMav4buO4bqiw5Lhu47huqzhu5zhuqJH4buMQOG6rOG6olg94bqiRuG7jk1Y4bqi4buaw5Thu5zhu4x44bqiYUPhu6LhuqJY4bqs4bqiw5Lhu47huqp34bqiScOd4bucw5LhuqLGoOG6quG6oljhu55H4bqiWOG6rOG6oklE4bqiR+G7jFk7TuG7nOG6ouG7muG6qll34bqi4buc4buMQOG7nMOS4bqi4buW4buMw43hu5zhuqLhu5rDlOG7nOG7jOG6olhW4buId+G6ouG7rllD4bqi4buaw5Thu5zhu4zhuqJH4bug4buc4bqiWFbhu4h34bqi4buc4buMQOG6ouG7muG7suG6rOG6ouG7luG7juG6rOG6oibhu4Y7eOG6osOh4buM4bq64bucw5LhuqLhu6zhu4xD4buO4bqiWOG7jFnhuqJH4bu44bucw5LhuqJH4buMQOG6rOG6ouG7rOG7jEPhu47huqJJU+G7nMOSd+G6ouG7muG6quG6ouG7nOG7jMOo4bqi4buc4buM4buK4bqi4bua4bum4buc4bqi4bua4bqs4buc4bqiRuG7nuG7nMOS4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4buW4buMw51H4bqiw5Lhu47huqzhu6LhuqLhu5rhu7LhuqzhuqJY4buM4bqo4bucw5LhuqLhu5pAxq/hu47huqLhu4zhu6LhuqzhuqJXKuG6rOG6ouG7nOG7qnjhuqLhu43DilnhuqLGoEXhu5zDkuG6oibhuqrhuqLhu5xV4bucw5LhuqLhu5zhuqrhu5x34bqi4buc4buMQOG6oljDlOG7nOG7jOG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiRkrhu5zhuqLhu5zhu4zhuqxZd+G6oljhu4zhu4ZY4bqi4buc4buM4buOTFnhuqI6w51H4bqiR0Phu5p44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7dv4buMVOG6oljhu4zhuqjhu5zDkuG6ouG7mkDGr+G7juG6ouG7luG7jOG7jkvhu5zhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7nMOSQMav4buO4bqi4buuWUrhu5zhuqLhu5rDlOG7nOG7jOG6osag4bqq4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4buC4buc4bqiWMOV4buc4buMd+G6oklO4bqi4buM4bug4bqs4bqi4buaw5Thu5zhu4zhuqIm4bqq4bui4bqiSOG7oOG7nMOS4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJG4bq+WOG6oljhu4bhu5x34bqiSOG7tOG6oljhu4zDiuG7nOG6oibhuqrhu6LhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu65Z4bqs4bucw5LhuqLDkuG6qOG7nOG7jOG6oibhu5LhuqzhuqLhu4zDqOG6ouG7nOG7jMOK4bua4bqi4buc4buM4buO4bqixqA74bqiVkDhu6hZ4bqiVEd34bqiR+G7jMav4bqi4bucQMWo4bucw5LhuqLDkkXhu6zhuqJH4buMQ+G6olhT4bua4bqiWOG7jOG7puG7muG6osagPeG7nMOS4bqiJuG7kOG6okbhu45O4buc4bqiWFZK4buc4bqi4buW4buMWeG6ouG7rOG7jFThuqLhur/hu4zhuqrhuqLhu4/hu4zGr3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t2/hu4xU4bqiWOG7jOG6qOG7nMOS4bqi4buaQMav4buO4bqiR+G7oOG7nOG6oljhu4zhu4ZY4bqi4buc4buM4buOTFnhuqLhu65Z4bqq4bqi4bus4buMVHjhuqLhur/hu4wq4bucw5LhuqJGReG7rOG6ouG7nMOSU+G6oiY94bqs4bqiRuG7tOG6olcq4bqs4bqixqDhuqhH4buM4bqiWOG6qEfhu4zhuqJY4buM4bum4bua4bqiWFZK4buc4bqiR+G7jOG7hlnhuqJY4buM4bqs4buc4bqi4buMVeG7nMOS4bqiWOG7jFPhu47huqJY4buMw51H4bqiO0tY4bqi4buM4buAWeG6okck4bqs4bqi4buuWeG7hjt34bqi4buc4buMxajhuqJY4buMQOG7puG7nMOS4oCm4bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7dv4buMVOG6oljhu4zhuqjhu5zDkuG6ouG7mkDGr+G7jnfhuqJHw5nhu5zDkuG6olhWQMav4bucw5LhuqLhuqvhuqrhu5rhuqLDslXhu5zDknfhuqJHQ+G6olhWQMav4bucw5LhuqLhuqHhuqrhu6J34bqiWFZAxq/hu5zDkuG6ouG6v8OSWTtP4buceHh44bqiWOG7jErhu5rhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJY4bqq4bqi4bqo4bui4bqiSOG6quG7juG6ouG7rOG7jOG6vljhuqLhu6zhu4zhu6bhuqJY4buMw43hu6LhuqJG4bqo4buc4buM4bqiOsON4bqi4bucKuG6olfhu47hu5zhu4zhuqLGoMSQ4bucd+G6ouG7luG7jOG7osON4bqi4bucw4xY4bqiScOJ4bua4bqiWFbhu47hu5zhu4zhuqLhu5zDklk7SuG7nOG6olhZw5nhu47huqLhu4xQR+G6olhW4bug4bqiWFZK4buc4bqi4bus4buMVHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t2/hu4xU4bqiWOG7jOG6qOG7nMOS4bqi4buaQMav4buO4bqiJj3huqzhuqLhu5xV4bucw5LhuqLhu5zhuqrhu5x34bqiJj3huqzhuqLDkuG7qOG7juG6ouG7nOG7jMWo4bqiSeG7jkxZ4bqiR+G7jOG7jnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7oeG6quG6osOS4buOxq/huqLGoOG6quG6osOS4buO4bueeOG6ouG6qeG7juG7nuG6oljhu4zhuqjhu5zDkuG6ouG7mkDGr+G7juG6ouG7nOG7jOG7iuG6ouG7jOG7jkzhu5x34bqixqDhuqzhu6LhuqI64bqs4bui4bqi4bus4buMVHjhuqLhu4/huqzhuqJJI+G7nMOS4bqi4buq4bqiw7NZQ+G7nMOS4bqiWFZAxq/hu5zDkuG6ouG6veG6rOG7muG6ouG7jeG7puG7nOG6okZK4buc4bqiWOG7jOG6qOG7rOG6oklV4bucw5LhuqLhu4xV4bqiSU7huqLhu4zDlVjhuqLhu4zhuqrhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bua4bum4buc4bqi4bua4bqs4buc4bqiR+G7tuG6rOG6osOS4buO4bued+G6okfhu4zhu6hY4bqixqDhu4Lhu5rhuqLhu5zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJHQ+G7muG6ojrDnUfhuqJY4buM4bqo4bucw5LhuqLhu5pAxq/hu47huqLhu5rhuqrhuqLhu5rDmljhuqJGQuG7nOG6oibEkOG7nOG6oklE4bqiJuG7jktY4buv4bqi4bqg4bu1w43hu5rhu7fhu4/hu4zhuqjhu5zDkuG6osOqQMav4buOL+G6v8OS4bqqO+G6okfhu4zhu6rhuqLDkuG7juG7nuG6olZZ4buc4bqixqBK4buc4bqiJuG6quG7nOG7jOG6ouG7mlPhu47huqLhu6zhu4xUL+G6v8OSQMav4buO4bqiSeG7juG6oljDlOG7muG6ouG7luG7jMOdR+G6ouG7jOG6qFjhuqJH4buM4buOTFnhuqLhur5Z4bqiWOG7jOG7pi/hur/hu4wq4bucw5LhuqJH4buM4buOS0fhuqLGoOG6qOG6okfhu4xZ4bucw5LhuqJH4buM4buOSuG7nMOS4bqiWMOU4buc4buM4bqiw5Lhu47DjeG7ouG6ouG7nOG7jMWoL2Hhu4bhu6zhuqJGTOG7nOG7jOG6olhWU+G7juG6okfDilnhuqLhu4zhuqhY4bqiR+G7uOG6oknhu6jhu47huqJH4buMxq/huqDigKbhu7Uvw43hu5rhu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7j+G7jOG6qOG7nMOS4bqi4buaQMav4buOeOG6ouG6q0Q74bqi4bua4buq4bqiRyXhuqzhuqJW4bqsd+G6olZZ4bqixqDhu6Dhu5zDkuG6ouG7msOU4buc4buM4bqiWOG7jMON4bui4bqiw5Lhu47hu5534bqiWOG7jEPhuqJGQMWoR+G6okfhu4zDiuG7nOG6ojpZVOG7nMOS4bqi4bus4buMVHfhuqJJTuG6oljhu4zhur474bqi4bua4buy4bqs4bqiWOG7jErhu5rhuqJY4buM4buO4bqiJuG7kHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rDxZWOG7jOG7olbhuqDhu7fhur3huqzhu5rhuqLhu6Hhu7jhu7Uv4bus4bu3

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]