(vhds.baothanhhoa.vn) - Biển mùa này vắng khách, chỉ có chút cao trào từ những con sóng xô vào bờ. Cái sôi động, huyên náo của biển ngày hè góp phần dệt nên bức tranh du lịch đẹp mắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi đời nhiều số phận, làm giàu thêm những ước mơ, dự định… Nhưng mấy ai hiểu rằng, từ trước những sôi động, nhộn nhịp, hiện đại ấy, biển đã bao đời lặng lẽ, kín tiếng. Về với biển vào những ngày đông để cảm nhận rõ từng thanh âm, hơi thở, nỗi niềm của biển và tận hưởng một sắc thái biển rất riêng.
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyUq4buPw7Vzw6rDo8avJcO1w6Nyw7UtPsOqY+G6q+G7gVYq4bq7w7Thu4/DtWPhuqlzVyXhu7jhu7bhu4/DteG7jeG7h+G7geG6q+G7uFDDoipwa2Mqw6Fj4bqn4buB4oCmKuG6v+G7kz4q4bqjaeG7geG6q+G7ti/hu4/DteG7jeG7h+G7geG6q+G7uOG7ti9iP+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7NCw6M+4bqhJeG7uMOBY+G6p+G7gSrhur/hu5M+KuG7gX1zKnAw4buB4bqrKuG6vWJ7w6BiWCrDoGLDqSrDoOG7gyrDoGLhu5HDtSrDoD7hu4cqw7Xhu4194buHKsO14budKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsqw6Dhu4fhu4Eq4buP4buD4buB4bqrKnJpKnB94buHKsOhbFkqw4B7Yyrhu49pYyrhuqPhu4vhu4HhuqtYKmLDtHPhurPhu4Eq4buBe+G7hyrDoOG7lT4qw6Fj4bqn4buBKuG7geG6q31zKmLDqCrhuqvhu4PDsyrDs2I34buBKuG6oeG6pcO1KuG7geG6s+G7gSrDoeG7m8OgKsO14buNPuG7gWIq4bqhw7Qqw6plw6BiKuG6o+G6r8OzKuG6vzDDtVgqw7Vi4buRw6Aq4bqjOXMqw7Nie8O1KsO14buNY+G6p+G7gSrhur1j4buBYirDteG6tSotKnIiKmLhu4tjWCrhuqPhu4ljKuG6o2xjKuG7gWJjw6LDtCrhu4/DrSrDs2I44buBWCrDqn3hur8q4bqrY33DtCrDtWLhurPhur8q4buBYuG7oeG7geG6qyrGoWvDoCrhur9qWCrhuqHhu6Mq4bqjZeG7gWLigKYq4buAYsah4buB4bqrKuG6vzZzKj5jKmJj4bqnw7Qq4buNMeG7geG6q1gqw7Xhu50qw7Xhu43GoWvDoCrhu4Fi4buh4buB4bqrKuG7j2ljKuG6o+G7i+G7geG6q1gq4buBYuG7i+G7gSrhu4FiZcOzWCpiY+G6peG7gSrhuqNbYyo2c1gqw6Fj4bqn4buBKuG6oyIqw6E+4buHKuG6o2xjKsOqMuG7geG6qyrDquG6t1gq4bq9ZOG7gSrDtWPhurXhu4HhuqtZKlDDoipwa2Mqw6Fj4bqn4buBKnB94buHKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4buB4bqrfXMq4bqjaeG7geG6qyrhuqPhuqcqw6Bd4bq/KuG7gWI44buBKuG7jWgqw7Xhu53hu4Hhuqsqw7ViPuG7gWIqNeG6v1gqYmpjKsO1Ym5YKuG7gcSpYyrhu4Fjw6Lhur8qw6Dhu5U+KsOhY+G6p+G7gSpwfSrDtTjhu4EqYsahbuG7geG6qyrhur/hu4vDtSrhu48ww6Aqw7Vie2Mqw6Fj4bqn4buBKuG7jTbDtSrhu41j4bqz4buB4bqrWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKi47P8OzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy9jcFnDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4buBw6Nx4buPLzo/LDovPygu4bqhLj8sJj87PMO1LC4mOybDqiZZ4bq7w7Phuqvhu67hu43Grz8hISUqPsOqw7XGryVQw6IqcGtjKsOhY+G6p+G7geKApirhur/hu5M+KuG6o2nhu4HhuqslKnFj4bqhw7Vixq8lKSYmJSpiw6Nj4bqrYsO1xq8lLjs/JSov4bu44bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OAPsOzw7Vj4buH4buBJeG7uMOBY+G6p+G7gSrhur/hu5M+KuG7gX1zKnAw4buB4bqrKuG6vWJ7w6BiKuG6ocO0KsOqZcOgYlgqw6Biw6kqw6Dhu4Xhu4Eqw6pbYyrDtWI+4buBYio14bq/KuG7geG6q33hu4Eq4buBIOG6vyrhu4/hu4Phu4HhuqsqcMSpKnB9KmLEkeG7gWIqXeG7gWIq4bq/xqHDtCrhu49j4buBYirDssO0w6Phu4Eqw7Viw7Thu4vDoCrDoOG7lT4q4buB4bqrxqEq4bqhNeG7gVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uFDDoipwa2Mqw6Fj4bqn4buB4oCmKuG6v+G7kz4q4bqjaeG7geG6q1gqw7U+KsOhxJHhu4FiKnPhurPhu4Eq4buBxIPDsyrhur/EkeG7gWIq4bqhxqFrYypifeG7geG6qyrDs2JjKsOqPuG7hypwYypw4buRw7VYKuG7geG6q10q4buB4bqrYmPhurPhu4Hhuqsqw7Xhu43GoWvDoCrhuqtj4buDWCrhur9uKsOgIOG7geG6qyrDqsOs4buB4bqrKuG7geG6q+G7o8OgKuG6v30qYmTDtSpifSpwZSrDoWPhuqfhu4Eq4buBw6zhu4Hhuqsq4bqjxqFt4bq/WSrhu4Bi4buh4buB4bqrKsOg4buH4buBKuG7j+G7g+G7geG6qyrDoVvDoCrhuqM3w7Qq4bqrw61jKsOq4bqz4buBKuG7gWI+w7QqcmkqcH3hu4cqw6B7w7VYKnBm4buB4bqrKjXhur8qw7Xhu50q4buPNcO0KsO1YjPhur9YKsOhPuG7hyrDqj4q4bqjxqE+KsO1Pipww6Iq4bq/Y8Oi4buBKuG6v2oqw7XGoW7hu4HhuqtW4bu2w6Phur/hu7gq4oCcTirhu4Hhuqvhu4d9Yyrhur1jPirhuqNbYyrhuqHGoWrhu4Hhuqsvw5Xhu40g4bq/KuG7geG6q2LEkeG7gSrDoOG7h+G7gSrhu4/hu4Phu4Hhuqsq4bqj4buDL8OA4buH4buBKuG7gX3hu4cqw6BiM+G7geG6qyrDtWtjKsOhbC/huqDhu5Mq4bq/w7Rp4buBKnBsYyrDoHvDoGIqw7Xhu41uL8OAw7Thu4vDoCrhuqNsYyrDtcO0cyrhuqF9YyrDtWLhurUv4buAIOG6vyrDtWJ74buB4bqrKnBh4buBKuG6o2Mqw7LDtD4v4buAYsahKsOhY+G6p+G7gSrhur1jPirhuqFhw7Qq4buN4buL4buB4bqrL+G6vjVzKnBh4buBKsOhPnMqcMOiKnI+L8OKfeG6vyrhu48+4buHKuG6o8ahbcOgKsO1PuG7gSrhu40+L8OVYn3hu4FiKsO14buNIOG6vyrDoOG7h+G7gSrhu4/hu4Phu4Hhuqsq4buBYmcv4bqqY+G7oT4qw6Fj4bqn4buBKsOqa+G7gSrDtcSR4buBYipz4bqzw7QvKuG6ouG6pyrhu4Hhuqt94buBKuG7gSDhur8qw6Dhu4Xhu4EqcMSp4oCd4bu2L8Oj4bq/4bu4KuG7suG7juG7g+G7geG6q1gqUsO0NeG7gSrDksO0deG7gWLhu7RZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7hQw6IqcGtjKsOhY+G6p+G7geKApirhur/hu5M+KuG6o2nhu4HhuqtYKsOhxKnhu4Hhuqsqw7ViNnMqw6B7YypwMOG7geG6qyrDqjLhu4HhuqtYKsOgYuG7kcO1KmLDo+G7hypiMMO1KsOg4buVPirDoWPhuqfhu4Eq4buBYsahKuG6oz7hu4HhuqsqYuG7hT4q4buBYmXDs1gq4buP4bqxKsOgYmM+WCrDtTXhur8q4buP4bujWCpwxKkqcMOiKuG7gcSpYyrDocO0w6zhu4EqcMahauG7geG6qyrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhu481w7Qqw7ViM+G6vyrDoGhjKsOq4buF4buB4bqrKuG6v8SR4buBYlkq4bqibGMq4buPw63hu4Hhuqsq4bqjNcO0KsOzYl1jKsOq4buRw6Aq4buBfeG7hyrDoOG7l+G7geG6qypz4bqz4buBKsOhxJHhu4FiWCrDs2Iz4buB4bqrKsOqMuG7geG6q1kq4buA4bqrxqFsYyrhu4/DreG7geG6qyrDteG7jeG6s+G7gSrhuqNsYyrhuqM1w7Qqw7NiXWMqw6Biw6kqw6Dhu4Mq4buBYuG7oeG7geG6qyrhu4Hhuqt9cypww7RjWSrhu4BixqHhu4Hhuqsqw6rhu4Xhu4Hhuqsq4buB4bqrxqFsYyrDoOG7l+G7geG6qyrhu4FixqEqw6rhu4Xhu4Hhuqsq4bqjW2Mq4bqhxqFq4buB4bqrKuG7jzXDtCrDtWIz4bq/WCrhur8yw7Uq4buBxqFrw6Aqw7NiM+G7geG6qyrDqjLhu4Hhuqsqw6p9Kjnhu4Eqw6Bi4bubPirDoWPhurXDtSrDoT7hu4cqw6DDtOG7i+G7gSpy4buHe3NYKjXhur8qw6lZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgW5jKnA4c1gqw7U+KnBrYyrDoWPhuqfhu4Eqw7XGoWrhu4Hhuqsq4bqjw6zhu4HhuqtYKsO1Yn3hu4FiKsO1YjjDtVgqw7ViNsO0KmJj4bqnw7RZKsOVPipww6Iq4bq9YuG7g8OgKsO14buNxqFrw6Aqw6Fj4bqn4buBWCrhu4Fi4buh4buB4bqrKsOg4buH4buBKuG7j+G7g+G7geG6qyrhu4/hurcq4bq/PuG7geG6qyrhu4HGoWvDoCrhur8ww7Uq4bq/xJHhu4FiKuG6o2Mqcj5YKuG6oWXDtCpwbWMq4bqjYyrhu4HEqWMqw6HDtMOs4buBWCrhur97w7Uqw6pb4buBYipw4bq1w7Uqw7VixqFq4buB4bqrKuG6oz7hu4Hhuqsqw6Fn4buB4bqrKuG7jXvDtVkqw5U+KsO1Ym4qw7ViPuG7gSpwa2Mqw6Fj4bqn4buBKuG6o+G6pyrDoHtjKuG6v+G6s+G7gWIq4bq/PuG7geG6q1gqcMSpKsOh4bqz4buBKsOhbCo2cyrhur1iY+G6teG7gSrhur/EkeG7gWIqw6E+4buHKuG6ocO04buB4bqrWCrDoD7hu4cqw6BdKmJq4buBWSrhur7hu4vDtSrhur/EkeG7gWIqw7U+KuG6o8OtYyrhuqFj4bql4buBKnBrYyrhu4/hu6MqcOG6uSrhuqNbYyrDoOG7lT4qw6Fj4bqn4buBKuG6o+G6pypiZsOgKsOge8OgYirhuqNl4buBYipixqFr4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsqw6HGoWvDoCrhuqNjKuG6o+G7keG7geG6qyrhuqMw4buB4oCm4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7hQw6IqcGtjKsOhY+G6p+G7geKApirhur/hu5M+KuG6o2nhu4Hhuqsq4bq9YmMqcDDhu4Hhuqsq4bqjYyrhu4Fi4buh4buB4bqrKuG6q8ahauG7geG6qyrhur8yw7Uqcj4qw6pbWCrDoWPhuqfhu4Eqw6Biw6kqw6Dhu4Xhu4Eqw6Hhu4Phu4Hhuqsq4bqhe+G7geG6qyrhu4Fi4buh4buB4bqrKsOgYmPhurXDoCrDtWLDtHPDouG7gVgqw6HDqCrhur9d4buB4bqrKuG6vWPhurPhu4Eqw6DGoWzhu4Hhuqsqw6F74bq/KsOhY+G6p+G7gVgqw6oy4buB4bqrKsOq4bq3KnDGoWrhu4Eq4bq9YmpjWSpCZirDqn0qw6pj4buBYipiw6zhu4Eqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw6Hhu5vDoCrDteG7jT7hu4FiKuG6v8ahw7Qq4buPY+G7gWIqw6p94buB4bqrKsOhY+G6p+G7gVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOV4bujKsO1YsO0bipyPipyxqE+WCrhu4Fi4buh4buB4bqrKsOg4buH4buBKuG7geG6q8ahbGMqNnMq4bqjIipww6Iq4bqjNXMqw6o4w7Mq4buB4bqz4buBKsOqfeG7geG6q1gq4buB4bqz4buBKnLhu4Phur9YKuG7j8Ot4buB4bqrKsOgYuG7lSpz4bq1w7Qq4bqh4bujPipwfeG7hyrDquG7i8OgKsOhY+G6p+G7gVkqw5Viw6Phu4cq4buBIOG6vyrDtWJ74buB4bqrWCrDtWLhurUqYuG6pSrhu4F9cyrDssO0PirDtWLhurUqYuG6pSrhur1ie8OgWCrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhu4/hu6Mq4bqj4buHfeG7gSrhur3hurXDtVgq4buBxKkqw6rhu6PDoFgqw7NiNuG7gSrhuqM2w7RYKsOgYmXDtCrDtWLGoWrhu4Hhuqsqw6BiZcO0KuG6vWLhu4NYKsOgYmThu4FiKmJmKuG6oyIq4bqh4bqlw7Uq4buB4bqz4buBKsOh4bubw6Aqw7Xhu40+4buBYirDqj7hu4cq4bqj4buL4buB4bqrKuG7j13hu4EqcsO0NsO1WCrhu48ww6Aqw7Vie2MqcCDhu4EqYuG7gz4qLSrDtWThu4Eq4buB4bqrxqFv4buB4bqrKuG6ozLDoCrDteG7jcah4buB4bqrWCrDtWPhurPDtCrDoWPhuqfDtCrDteG7jeG6s+G7gSpw4buT4buB4bqrKuG6ozbDtSrDoWPhuqfhu4Eq4buBamMqYmYq4buPY+G7gWIq4buPw63hu4HhuqtZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhur4yw6Aqw6Bi4buHKsO14buNbGMq4bqjaeG7geG6qyrhuqtjeyrDocO0w63DtVgqw7Xhu50qw6rhu5HDoCrhu4Hhu58+KuG6o+G6s+G6vyrhu4Fi4buh4buB4bqrKsOgYmPhurXDoCrDtWLDtHPDouG7gVgqw6HDqCrhur9d4buB4bqrKsOgYm4qw7Viw6Phu4cq4buBYuG7oeG7geG6qyrDoMahKuG6oTXhu4Eqw6p94buB4bqrKsOhY+G6p+G7gSpwxqFtw7Uq4buP4buD4buB4bqrKuG7jT4q4bq9YmpjWSrDgOG7h+G7gSrDoHtYKsOg4buH4buBKsO1aeG6v+KApirDteG7nSrDoWPhuqfhu4Eq4buBw7RpYyrDqmvhu4Eqw6E+4buHKuG6o2xjKnB9KsOg4buX4buB4bqrKsO14budKsOhY+G6p+G7gSrhuqMiKuG7geG6q2Jj4bqlw7Uq4buB4bqrIirDoMaha8OzKuG6o2Mq4buPY+G7gWIq4bq/4bql4buBYirDoT7hu4cq4buB4bqrxqFsYyrhuqE14buBKsOqfeG7geG6qyrDoWPhuqfhu4FZKuG7jsOt4buB4bqrKsOg4buDKsOhY+G6p+G7gVgqw6Bi4bq1w7Uqw6Dhu4Mqw6Fj4bqn4buBWCrhuqNsYyrhu4Hhuqvhu5Uqw7Ni4buVKnLhu4c+cypwN+G7gSrhu4FixqEqw7Vi4bq1WCrhu4F94buHKsOg4buDKuG6vWJ7w6Aq4bqjxqFtw6BZKkJ94buBYirDteG7jcSR4buBYirhur/GocO0KuG7j2Phu4FiKsO14budKsOhY+G6p+G7gSrDoOG7gyrDoT7hu4cq4bqrY2wqw7ViaWMqw6Dhu6PDoCrhu4FiZsOgWCpiY+G6p+G6vyrhu4HhuqvDtHMq4buBYsah4buB4bqrKmJmKnBh4buBKuG6vWPhurPhu4Eqw6DGoWzhu4HhuqsqcMahauG7gSrhur1iamMqw6F74bq/KsOhY+G6p+G7gVkqw4Fj4bqn4buBKnBh4buBKsOqfSrDquG6tyrhu4/DreG7geG6qyrDoOG7lT4qYmZZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu7Zj4bq/4bqrKsOgw6o+4buP4buPxq8lY8OAw6Phu4HDtcOj4buNJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lcWPhuqHDtWJWKikmJsOzclcqYsOjY+G6q2LDtVYqLjs/w7NyVyUq4buP4buNw6DGryUvL2NwWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/hu4HDo3Hhu48vOj8sOi8/KC7huqEuPywmLjspw7UhOjouLsOqJlnhurvDs+G6q+G7ruG7jcavLDo/JSo+w6rDtcavJVDDoipwa2Mqw6Fj4bqn4buB4oCmKuG6v+G7kz4q4bqjaeG7geG6qyUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOz8lKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu44bqibGMq4buB4bqrxqEqw7Ni4buVKsOqMOG6vyrhu4HEqWMq4buBYmbDoCrhu4FiMeG7gVgqYmPhuqfhur8q4buB4bqrw7RzKuG7gWLGoeG7geG6qyrDoWPhuqfhu4EqcGHhu4Eqw6p9KsOq4bq3KuG7j8Ot4buB4bqrKsOg4buVPipiZlnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOBw7TDrGMq4buPe+G7geG6qyrhur/hu5M+KuG6o2nhu4Hhuqsqw6pb4buBYirDquG6t+G7h1gq4bqrY+G7gyrDtWLhu4ljKuG7kyrhu5Mqw6HhurPhu4Eqw7U+Y1gq4buBYsah4buB4bqrKsOhImMqw6Fj4bqn4buBKuG6oyIqw6o+4buHKnI+4buHKuG7geG6q8ahbGMq4bqj4bub4buB4bqrKuG6o21jKsO14budKuG7jTbDtSrhu49r4bq/WSrhuqLhu4Mqw6p9KuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4buB4bqrxqFsYypwbVgq4buB4bqrxqFsYyrhur/huq9YKuG7geG6q8ahbGMqw6Dhu4fhu4Eq4buBYjbDsyrhu4Fi4buJ4bq/KuG7geG6q+G7g+G7geG6qyrDteG7jWnhu4Hhuqsq4buB4bqrxqFsYyrDtWI14buBKsOhxJHhu4FiKnPhurPhu4Eqw7Xhu41uKnDDoirhur8+4buB4bqrKsO1YsOj4buHKsOq4buLw6Aqw6Fj4bqn4buBWSrhuqLhu4Mqw6p9KuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4buB4bqrxqFsYyrDocO0aeG7gSrDoXvhu4Eqw6BibCrhur/DtD4qYn3hu4Hhuqsqw6Bi4buHKuG6vWXDsyrhuqtjbCrDoGJbcyrDoGJt4oCmKuG7gGLhu6Hhu4Hhuqsq4bqrxqFq4buB4bqrKuG6vzLDtSrDoWoqw7NibFgqYsOtw6AqYnvDoFgq4bq/MMO1KuG6o2cqPsO0KnDEkSrhur82w7Uq4buB4bqr4buVWCpwxJEq4bqrY+G7gyrhu4/GoWrhu4Hhuqsq4buBYsah4buB4bqrKsO1PnMqw6BiNeG7gSrhu4FiPuG7gWIqw7Vi4buHIOG7gSrDtWLhu4cww7VYKuG6v2PhuqXhu4Hhuqsqw6DGoWxjKmJr4buBKmJuKnDEkSrigJzDteG7jeG7keG7geG6qyrhur974buBYuKAnVkqw4Dhu5fhu4Hhuqsqw6Dhu4Mq4bq9Ymnhu4HhuqsqZMO1KsO1YsO0c8Oi4buBWCrDocOoKsO14buNbipww6Iqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4buBxKljKsOhw7TDrOG7gVgqw7Vj4bq14buB4bqrKsO1Ym4q4bqhfWMqw7VixqFs4buBKsO1YsahbcO1KnDEkSrigJzDtWI2w7Uqw7Viw7TigJ1Z4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDlTbDtSrDoF0q4bq9YsO04buB4bqrKsOgXeG7gWJYKsO1Yj7hu4FiKjXhur9YKuG6q8ahauG7geG6qyrhur8yw7Uq4buB4bqrxqFsYyo2cyrhuqMiKsOqfeG6vyrhu4HhurPhu4Eq4buP4bubw6AqYjbDsyrhuqFh4buBWCpw4bqxKsOgw7TDreG7gSpi4buRw7Uq4buNNsO1KuG7jWPhurPhu4Hhuqsqw6Dhu5U+KsOhY+G6p+G7gSpwfeG7hyrhu4Fi4buh4buB4bqrKuG7geG6q31zKuG6o2nhu4Hhuqsqw6pb4buBYirDquG6t+G7h1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uFDDoipwa2Mqw6Fj4bqn4buB4oCmKuG6v+G7kz4q4bqjaeG7geG6q1gqw7VbYyrhu48+4buHKuG6vWJp4buB4bqr4buu4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs+G7p8O0w7Vi4buH4buNJeG7uOG7tuG7j8O14buN4buH4buB4bqr4bu4QuG7h33hu4Hhuqsqw4pj4buBYuG7ti/hu4/DteG7jeG7h+G7geG6q+G7uOG7ti/Ds+G7uA==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]