(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi cơn gió lạnh hoang hoải tràn về từ một nơi nào xa xăm lắm, những đám mây xám bạc chiếm lĩnh bầu trời đông, thu đã gần cạn mà ngả sang đông cũng là lúc những bông hoa lau phất phơ khoe mình. Có ai đang háo hức chờ đợi loài hoa ấy khoe sắc? Có ai nâng niu cánh hoa mỏng manh ấy trên đôi bàn tay, trưng diện trong nhà, nơi làm việc? Ấy vậy mà bao đời, hoa lau vẫn kiên cường, kiêu hãnh sức sống, vẻ đẹp riêng của mình.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKibDtcO0dOG6v8SD4buoKsO0xINzw7Qte+G6v2Ri4buHVybhur3hu5HDtcO0ZOG6q3RYKkDhu7jDtcO04buP4buD4buHYkDhu4ZjcOG7h2Imw6DDreG7h2ImY+G7g3sm4bq/e+G7kSbDtOG7j+G7m2zhuqEmYmThu4Xhu7gvw7XDtOG7j+G7g+G7h2JA4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypAw4pjZCbhuqFr4buHJmJk4buFJuG6v13hu4djJmPhu4N74buHYiZj4buDImQmw7Thu49b4buHJnHhuqUmw7Thu6Mm4buB4buJw7Qm4buHa2Qm4buHW+G7gyZzeyZzMOG7gSbhur8x4buBWSbhu4djcOG7h2Imw6N94buBJuG7gTZ0JnN94buBJsOgXeG6oSbhuqFjZMOi4buBJuG6v+G6u+G7h2Mmw6A44buRJsO04buPbWQmw6PDreG7h2JZJsO0Y+G7kSbDoyAmYjjhu4cm4bqhXeG7hybhu4FbJuG7h2IiJsO1e+G7h2Imw6PDreG7h2Im4bqhxqHhu4diJuG6v1sm4bq/4buT4bqhJuG7h2Nw4buHYibDoMOt4buHYiZj4buDeybhur974buRJsOyYzfDtCbDsmNrJsOqY+G7g8SDJuG7gWXhu4djw50m4bqg4buFJntkJsOje+G7h2ImY33hu4MmY+G7neG6oSbhuqFjbSbDo25kJuG6v+G7g1tkJmPhu4N7Jjd0JsOqY+G7g8SDJsO1MeG6oVYm4bqg4buFJntkJuG7hzbhu4diJuG7h2Thu5Em4bqhfeG7h2MmY+G7g3sm4buBaOG7h2Im4buBe+G7h2MmN3Qmw7Thu4/hurXhu4cmw6PDrWQmw6Bb4buHJsO0e3RZJsO04buP4bub4buHYibhuqNk4bqn4buHJsO04buP4buD4buHYibhu4djW1km4buHa2Qm4bq/W+G7gSZxZOG6p+G6oVYm4bu1dCZxOXQm4buBWybDoHvhu4Mmw6NtZFkmY+G7g3sm4bq/e+G7kSZxw6Hhu4cmw6pk4bq14buHJuG6oeG7m23hu4diWSbDqmThurXhu5EmYyDhu4djJsO14bud4bqhJsO1w6zhu4diWSZx4bq3JsOj4bqxw7Im4buPZOG6teG7h2Im4bqh4buXeybhu4Fl4buHY8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyY7KD/DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6LjsvOikh4bqjITo6Oz4/PMO0Li47Ojzhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoPCEsKiZ74bq/w7Thu6gq4buGY3Dhu4diJsOgw63hu4diJmPhu4N7JuG6v3vhu5Emw7Thu4/hu5ts4bqhJmJk4buFKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKjsoPyomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7hmNw4buHYibDoMOt4buHYiZj4buDeybDtOG7jzHhu4diJuG7geG7g+G7h2Im4buBe+G7h2Mm4bqj4bqpJsOgw6km4bq/IOG7h2Im4buN4buR4bq14buHJmJkcHsm4bqjZuG7h2Imw6NtZCZjw6xkJmMiw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOVMeG6oSbDo8Ot4buHYlkmw6pjxJEmw6PDreG7h2Imw6pjZMOi4buHJuG6oWPhu4Mm4buHY8Opw7Imw7XDrOG7h2Im4bqj4buZJuG6oeG7hSZjw6xkJmMiJsO0Y8OiJuG7h1vhu4Mmw7RjZSbDtDbhu4Emw7Thu4/EkSbhu4FqZCbhu4di4bubbWQm4bqhxqHhu4diJuG6oeG7hSbhuqFj4buTw7QmYmUm4buHY+G7mybDo2ThuqXhu4Emw7Thurvhu4djWSbDtTbhu5Emw7Ux4bqhJmNr4buHw50mUcSRJuG7h2Phu5sm4buHYnt0JuG6v+G7k+G6oSbhu4dbdCbDozZ0WSZiZHB7JsOjXWQm4bq/4buJJnPDrSbDoOG7i1kmY+G7kXThurXhu4cm4buHfeG7gyZzxIMm4bqh4buJWSbhurnhu4djJmhkJjbhu4Emw7Rje+G7h2NZJuG6v2bhu4diJsO0eybDoGrhu4diJuG6ozbhu4diJuG6v+G6teG7hybhu4dk4bql4buBJnN74buDJnPhu5F0w6Lhu4dZJsO0NuG7gSbDtOG7j8SRJnFh4buHJnFvJuG7h2Jj4bq7JuG7h2JuZCZx4bqlJsO14bufJnPhu5E3w7QmY2Thuqfhu4cm4bqh4buXeybhu4Hhu4nDtCbhur/hu4NbZCZj4buDeybhu4dj4bubJuG6oeG7hSbhu4dj4bubJsOqY8Ot4buHYlcmQ+G7g3sm4bq/e+G7kcOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhur7hu4NbZCZj4buDeyY3dFkm4buHYmPEgybDtOG6teG7hybDtGNlJuG6oWM04buHYibhuqFm4buHJnN7JuG6v13DnSbhu4Zj4bub4buHYibDtGThu4cm4bqhYzHhuqEm4buPMuG7h2JZJsO14bufJsO04buL4buHJsO0XWRZJuG6oeG7hSbhu4Ezw7Qm4bqh4buXeybhu4fhu4Umw7Thu4/hurXhu4cmw6NtZCbhu4dbdFkm4bqj4bubbeG7h2Im4buHY+G7mybEkcO0JntkJsOgOeG7hybDtDbhu4FZJsO04buPw63hu4diJuG7h2Lhu4Xhu4diw50m4bqgxqHhu4diJuG6v1sm4bq/4buDW2QmY+G7g3sm4buHbyZxW+G7gybhu4djcOG7h2Imw7RjfeG7h2Im4bqh4buRw6xkJuG7hzDhu4Em4buHY+G7m+G7h2Im4buHY3Dhu4diJnPDreG7hyZze+G7g1km4buP4buf4bqhJuG7j8OzJuG6oeG7l3sm4bqh4buT4bqhJmNneybhu4FkWSbDtHvhu4EmYmR94bqhJuG7gV3huqFjWSZj4buDeybhuqEiZFkm4bqjICbhu43hu5HDulkmY+G7m2zhu4diJuG6o+G7m2vhu4di4oCmJsOqY2TDouG7hybhu4di4bubbWQmw6NtZCZxw60mw7Rl4buHYybhur8g4buHYibhu43hu5HhurXhu4cmw7Xhu58m4bqh4buFJuG7gTPDtCbhuqHhu5d7JsOgw63hu4diJmPhu4N7JuG6v3vhu5HDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAQ+G7g3sm4bq/e+G7kSYtJuKAnMOD4buFJuG6v1sm4bq/4buDW2QmY+G7g3sm4buHbyZxW+G7gybhuqHhu5HDrGQm4buHMOG7gS8mw4Phu4Um4bq/Wybhur/hu4NbZCZj4buDeybhu4Fn4bqhJuG7h2tkJuG6oeG7kcOsZCbDozfDtC8mw4Phu4Um4bq/Wybhur/hu4NbZCZj4buDeybDo25kJm8m4bqh4buRw6xkJsOjbWTigJ0mLSbDg+G7hSbhur9bJuKAnMOyYznhu4cmY+G7g3smw6DhurXhu4cm4bq/4bql4oCdJuG7tMO0Y8SD4buDJsO04bq14buHJuG7geG7icO0JsO0feG6oSbDsmNh4buBJsO04buZdCbDoOG7k8O0JsOjM+G6oSbDtTHhuqEmcWTDosO0JnHhuqUmY+G7g3sm4bq/e+G7kSbhuqHhu5d7JsOUw5Um4bqgY+G7kSZRMOG7hybDlWvhu4dZJmThu4cmw7Thu4/hu4Phu4diJuG6oeG7kcOs4buHJsO1feG6oWMm4oCcw5Thu58mw7Rl4buHYybhuqHhu5nhu4diJuG6oX1kJsOj4bqxw7LigJ3hu7bDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buA4bunJuG6oSLhu4Em4buBe+G7h2Im4bqhY+G7k8O0JsOgZCbDtGPhu5tr4buHYibhuqHhu5d7JsOt4buHYibDqmNkJuG7h2Nl4buHJnHhuqUmY+G7g3sm4bq/e+G7kSbDoyAm4buBe+G7h2Imw6PDouG7hybhu4djcOG7h2Im4bqjZuG7h2Imw7Thu5l0JsOg4buTw7Qmw7U24buRJsO1MeG6oVcm4oCc4oCmJsOKY8Ot4buHYibhu4Fb4buRJuG7gcOoWSbDqmPDreG7h2ImY2Xhu4djJuG7h+G6r8O0w50m4bqg4buFJsO1MeG6oSbhu4FbJnHDrSbDtTHhuqHDnSbhur5bJmPhu4N7JuG7gVsm4buHY+G7mybDqmPDreG7h2Imw7JjImQmY+G7g3vDnSbhuqDhu4Um4buBWybhu4dj4bubJsOqY8Ot4buHYibhuqHhu4XDnSZD4buDeybhur974buRJuG7h2Mx4bqhJsO0eybhu4djZOG6peG7kSbhu4djN8O0JnHhuqUmw7Xhu58m4bqhYznDsibhuqFjbeG7hybhu4Hhu4Phu4diJuG7gXvhu4djJuG6oeG7l3smw7JjOeG7hybhu4di4bubbWTDnSbhuqDGoeG7h2Im4bq/Wybhu4djMeG6oSZx4bqlJuG6oX1kJsOgXeG6oSbhur91JsOgXeG6oSbhu4diY+G6u3sm4bqh4buXeybDteG7nybDtOG7i+G7hybDtWThu4djw50m4bqg4buFJuG6v+G6syZxZSbDtGPDoibhu4FbJsO0Y2ThuqXhu4cm4buHYzbhu4cmw6B74buDJsOjbWQmw7Rj4bubbeG7h2Imw7RjN3Qm4buHYzbhu4cmYmR74buHJsO04buP4buD4buHYibhu4Hhu4nDtCbDtGPhu4N94buHYiZj4buDeybhur974buRw50m4buGY2ThuqXhu5Emw6pjZCbhuqHhu50m4buHYjHhu4Em4buBIGQmw6DDreG7h2Imw7Thu48x4buHYiZjZOG7kSZjMcO0JsOgN8O0JsOjw6nhu4djJjd0WSbhuqFjxJHhu4djJsO0w61kJuG6ocah4buHYibDtOG7o+G7h2Im4bq/NuG7gSZxW+G7gybhu4diY2QmY+G7gzPhuqFXJuG7huG7hSbhur9bJmPhu4N7JmN7dCbDqmPDreG7h2Imw7JjImQmY+G7g3tWJuG7huG7hSbhur9bJmPhu4N7JuG6v3vhu5EmY3t0JuG6oWPhurkm4bq/WybhuqF9ZCbDoOG7heG7h2Im4buHY2bEgybhu4FtWSbDsmPDrWQmw7JjeybhuqHhu5d7JuG7geG7icO0JuG6v+G7g1tkJmPhu4N7JuG7h1vhu4Mmw6pjfeG6oVbigJ3DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buA4buJw7Qm4bq/4buDW2QmY+G7g3sm4bq/e+G7kSbhu4Fo4buHYibhu4F74buHYyZiZHB7JuG6o2bhu4diJsOjbWQm4buHYmNk4bqnw7Qm4buHYiDDnSbDlOG7kXQm4buHY2ThurXhu4dZJsO14bud4bqhJsO1w6zhu4diWSbDtcOsJsOyYznhu4cm4bqh4buXeybhuqFj4buT4buHYiZiZHB7JuG6oeG7keG7ieG6oSbDo21kJuG7h1t0JuG6o110JuG6oWPhu4Mm4bqhY+G7k+G7h2Imw7R7JsOgW2QmY2fhuqEmw6Mxw7QmYmR9JnHhuqUmw7Xhu58mw6pk4bq14buHJuG6oeG7m23hu4diWSbhu4Fd4buHYybhu4HhurNZJuG6v13huqEm4buN4buRe+G7h1kmw6pk4bq14buHJsOjw6nhu4djw50m4buGw6Lhu5Em4buBZ2Qm4buHaibhur/hu5/huqFZJuG6ocOsJmIx4buHYibhuqHhu5d7JsOgXeG7hybhuqFjNOG7h2Imw6Phu5tu4bqhJntkJmJjZCbhu4djOeG7h1kmw6Phu4N9ZCZj4buDW2RZJuG7hzbhu4diJuG7h2Thu5FZJsO04buPNuG7hybDtOG7j2fhu4diJsO0Y2Umw7V74buDVibhu4bDouG7kSbDoF3hu4cm4bqh4budJsOyYyJkJuG6vzPhu4diJuG6v+G6sybhu4Hhu4nDtCbhu4Fl4buHYybhuqHDrSbDo2vhu4cmw6PDrGQm4buBM8O0JnFsZCbDtDfDtCbhuqEiJsOqY+G7hSbDqmMw4buHWSbDtGPhu6Emw7RjfeG6oWMmcVsm4bq/OOG7hybhu4FmJsO0ZeG7gSbhuqFrJmPhu4lkWSZj4bubbOG7h2Imw6NkJuG6oWPhu4Mm4buBZeG7h2Mmw7RjZSbDoyAmw7V74buDViZDIHQm4buHY2Xhu4cmcVvhu4Mm4bqhfWQm4bqhfeG6oWMm4buBWyZj4buDeybhur974buRJsOg4bql4buHJsOg4bq5WSbDqmThurXhu4cm4bqh4bubbeG7h2Imw6pj4buDxIMm4buBZeG7h2Mmw7Thu4/hu5ts4bqhJmJk4buFWSbhur9b4buBJsOj4bqxw7Im4bqhY+G7gybDo21kJsO0Y8SD4buDJuG6oX3huqFjJuG6oeG7l3sm4buPZOG6teG7h2Im4buH4buFw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oOG7nSZjw6LDtCbhu4Fl4buHY1km4bqh4budJsO0OeG7hyZjZMOi4buHJsOjZFkmw7VuJmJlJuG7h2M24buHJmJke+G7hybhu4dbdCbDqmPDreG7h2Im4bqh4buFJntkJuG6v1smw7Thu49kJsOq4bulWSbhu4djOeG7hybDtGM3dCZx4bq3JsOj4bqxw7JZJsO0NuG7gSZj4buL4buHWSbDteG7neG6oSZj4buTw7QmcVsm4buHY3Dhu4diJuG7h2om4bq/4buf4bqhWSbhuqHDrCZiMeG7h2Im4bqh4buXeybDoF3hu4fDnSbDlOG7n3sm4buHY+G7mybhuqF9ZCbhuqF94bqhYybhu4FbJmPhu4N7JuG6v3vhu5Emw6MgJmIzw7Imw6Phu5tu4bqhJuG6oX1kJuG6oeG7k2Qmw6M44buRJsOjOHQm4buN4buRe+G7hybDtDbhu4FZJsO0Yzfhu5EmY2Thuq3hu5FZJuG6oWM24buHJsO0Y1vhu4djWSbDtOG7jzbhu4cmw7Thu49n4buHYibhuqHhu5d7JuG7geG7icO0JsO0NuG7gSZj4buL4buHJnThurXhu5Em4bqhfWQmw6PhurHDsibhu4Eg4buHYybhur9k4bqnw7QmcVsm4bqh4buZ4buHYibDtGMw4buHYiZj4buDe1kmYmNkJuG6ozfhu5Emw7Thu4/hu4Phu4diJuG6oeG7keG7ieG6oSbDo21kWSbDtOG7j+G7g+G7h2Im4bq/ZuG7h2Im4buHYuG7m21kw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypA4bu4w7XDtOG7j+G7g+G7h2JAQ+G7g1vhu4diJuG6vmThu4dj4bu4L8O1w7Thu4/hu4Phu4diQOG7uC/DskA=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]