(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Hà Trung vừa sơ kết đánh giá đợt thi đua thực hiện 6 công trình phần việc do Hội LHPN tỉnh phát động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDoXZoxIJ2LeG6peG7lcOyb8ahIsOg4buTd+G7r3bDsm7huq4gw6E2NeG7r3bhu63hu5vGoW824buqw7PDvcOgxqHhuqDDoMOT4bqtw6BW4butd8ahb8Og4bqi4bulw7LDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzMMOg4burw7PDqsahw6DhuqLDsmvhu4XDoOG7hcOz4bqt4bubw6Dhu5dBxqFvw6BH4bqpw7LDoMOzdMOyw6BH4bqpw7LDoOG7g8OybHfDoOG7q8Ozw73DoMah4bqgw6B24bub4bqtxqHDoOG7sXdy4buFw6Dhu5XDqsahw6B2w7Phu7nDoCbDksOSw5I1L+G7r3bhu63hu5vGoW82NS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E2w5N0w7LDoOG7lMOT4buqxqDDoMOzd+G6rmvGocOgw5Phuq3DoFbhu613xqFvw6DhuqJB4bqlw6Dhu6/DucOg4buZxKl2w6Bn4bqnxqHDs8Ogb8Oy4bqnw6Bnxal2w6B2w7PDssOgZ3fhuqXDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6DhurfDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6Dhu6vDs8OqxqHDoOG6osOya+G7hcOgZuG7m8Ogw5N0w7LDoOG7lMOT4buqxqDDoHbDtMahw7PDoOG7q8Oz4bqndsOgZ3TGoW/DoOG7hcOz4bqt4bubw6Dhu5dBxqFvw6BH4bqpw7LDoMOzdMOyw6Bn4bqpw7LDoOG7g8OybHfDoOG7qsOzw73DoMah4bqgw6B24bub4bqtxqHDoOG7sXdy4buFw6Dhu5XDqsahw6B2w7Phu7nDoCbDksOSw5Iww6DGocOzw7Jr4buXw6Dhu5nhurbDoMOj4bqhw6PDoy3Do+G6ocOj4bqzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6FmdsOzd+G7l+G7g8Ogw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHhurXhurXhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/DsuG6ojHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvxqFow4Phu68vw6PDo+G6oeG6ty/huqPhuq/DombhurfhuqPhuqHEg+G6s+G6o8OiduG6r8SD4bqv4bqx4bqh4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6s8Ojw6PDocOg4bql4buVdjzDoeG7qsOzw73DoMah4bqgw6DDk+G6rcOgVuG7rXfGoW/DoOG6ouG7pcOyw6Dhu4VxxqFvw6B24but4buPxqHDszDDoOG7q8Ozw6rGocOg4bqiw7Jr4buFw6Dhu4XDs+G6reG7m8Og4buXQcahb8OgR+G6qcOyw6DDs3TDssOgR+G6qcOyw6Dhu4PDsmx3w6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOg4buVw6rGocOgdsOz4bu5w6Amw5LDksOSw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6seG6teG6tcOhw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu7B34bqlw6Bn4bqnxqHDs8Ogb8Oy4bqnw6Dhu4PhuqXGocOgZ8OqdzDDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0MMOgw7N0w7LDoOG6osOy4buJxqEww6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOg4bqi4bqtw6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoMOzdMOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6veG7q8OgZ2p3w6B24buN4buFw7PDoOG7hcOB4buFMMOgxqHDs8Oya3bDoHbhu4/GocOzw6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOg4buF4bqn4buFw6Dhu4VxxqFvw6B24but4buPxqHDszDDoOG7q8Ozw6rGocOg4bqiw7Jr4buFw6Dhu5fhuqXGoW/DoOG7leG6qcOyw6DDs8Oya3fDoOG7sXfhuqvDoHbDs8OyxKl2w6B2w7PDgeG7hTDDoOG7leG6pcahw6B24buh4bqlw6B24but4bubxqFvw6Dhu4V0xqFvw6Bnc8ahbzHDoOG7hOG6p+G7hcOgw7Phu5vhuql2w6BndMahbzDDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6BnYsOgb8OyeOG7q8OgxqHDs8OyanfDoMOzdMOyw6DhuqLDsuG7icahMOG7q8Ozw73DoMah4bqgw6DGoW/Ds8Oo4bubw6Dhu4Xhu53DoMOz4bub4bqtxqHDoOG7heG6q8ahw7PDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoSDDoGfhu53GoW/DoOG6ouG6pcOyw6B24but4bujw6Dhu7F34bqlxqHDoHbhu63hu5/GoW/DoHbhu63hu5vGoW/DoOG6osOya+G7hcOg4buFw7PDtMahw7PDoHbhu63huqXGoW/DoOG7heG6q8ahw7PDoOG7sXfhuqXGocOg4buXccOyw6B24but4bu34bunxqFvw6B24but4bubxqFvw6DEguG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6DGoXHGoW/DoHbDs3HGocOg4buX4bulw7Igw6Bv4bud4burw6Dhu6vDs8OqxqHDoG/DsuG6oMOgb+G7j8ahw6Dhu4PhuqvGocOg4buvZOG7hcOg4bqiY8ahw6DDs+G7neG6pcOg4buF4buz4bqlw6Bm4bq7xqHDoHZ04buF4oCmNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqxw6LDouG7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL8Oy4bqiMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqh4bq3L+G6o+G6r8OiZuG6t+G6o+G6ocSD4bqz4bqv4bqhdsOj4bqxxIPhuqHhuq/hu5XhuqEx4buT4burb13hu608w6Phuq/DosOhw6DhuqXhu5V2PMOh4buqw7PDvcOgxqHhuqDDoMOT4bqtw6BW4butd8ahb8Og4bqi4bulw7LDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzMMOg4burw7PDqsahw6DhuqLDsmvhu4XDoOG7hcOz4bqt4bubw6Dhu5dBxqFvw6BH4bqpw7LDoMOzdMOyw6BH4bqpw7LDoOG7g8OybHfDoOG7q8Ozw73DoMah4bqgw6B24bub4bqtxqHDoOG7sXdy4buFw6Dhu5XDqsahw6B2w7Phu7nDoCbDksOSw5LDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqxw6LDosOhw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWw7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoOKAnOG7gsOyxKnGocOg4but4bqn4buFw6B2w7Phuq3GocOzw6B2w7JqxqHigJ0ww6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hcOzw7LDoMOzdMOyw6BnYsOg4bqi4bq/xqHDoGd0xqFvw6Dhu4XDs8O1w6Bo4buXw6B2w7LEqXbDoOG7mcOya+G7l8Og4buF4bqn4buFw6DhuqLhu6HDoOG7leG7m8ahw6Dhu4PDsuG6pTDDoMah4bu34bul4buFw6DGoW/hu592MMOg4buFw7PhuqXDssOgxqHDs8OB4bql4oCmw6B2w7LEqXbDoOG7mcOya+G7l8Og4buD4bqnxqHDoG/hurvhuq7DoOG7sXfDgsOgZ+G6qXbDoG/Dqsahw6DhuqPhuqHhuqHDoHbhu63Dsmt3w6Bnc8ahb8Og4buXd+G6pcOg4buxd+G6rcOgdmXGoW/DoMSD4bqj4bq1w6Dhu6934bq9dsOg4buFw7Phu5vDoOG7q8Ozw73DoMah4bqgw6DhuqLhuq3DoHbhu63DrMOgaOG7l8Og4buF4budw6DDs+G7m+G6rcahw6Dhu4XhuqvGocOzw6Dhu5nDs+G7ncOg4buZw7NjxqExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqx4bqj4bq34burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8vw7LhuqIx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL8ahaMOD4buvL8Ojw6PhuqHhurcv4bqj4bqvw6Jm4bq34bqj4bqh4bqv4bqh4bqx4bqhduG6seG6t+G6r+G6s+G6seG7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzhuqPDosOjw6HDoOG6peG7lXY8w6Hhu6rDs8O9w6DGoeG6oMOgw5Phuq3DoFbhu613xqFvw6DhuqLhu6XDssOg4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7Mww6Dhu6vDs8OqxqHDoOG6osOya+G7hcOg4buFw7Phuq3hu5vDoOG7l0HGoW/DoEfhuqnDssOgw7N0w7LDoEfhuqnDssOg4buDw7Jsd8Og4burw7PDvcOgxqHhuqDDoHbhu5vhuq3GocOg4buxd3Lhu4XDoOG7lcOqxqHDoHbDs+G7ucOgJsOSw5LDksOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHhuqPhurfDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOzccahb8Og4buxd+G6pcOg4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoOKAnGfhu7fhu6fGoW/DoMOz4bub4bqlMMOgZ+G7t+G7p8ahb8Og4buF4bq74bquMMOgw7Phuq3GoW/DoOG7reG6reG7m8OgxILhuqXGocOz4oCdMMOg4buF4bqn4buFw6Dhu4Xhur3hu6vDoMOzdMOyw6BnYsOgduG7rXPGoW/DoGfhu7fFqeG7hcOg4bqzMeG6r+G6seG6ocOg4buXw6Bv4bud4burw6Dhu6vDs8OqxqHDoOG7leG6reG7l8Og4buX4bulw7Iww6Dhu5Xhuq3hu5fDoGfDreG7q8Og4buF4bqrxqHDs8Og4buxd+G6pcahw6DGoXHGoW/DoHbDs3HGoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurfhuqHhurfhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/DsuG6ojHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvxqFow4Phu68vw6PDo+G6oeG6ty/huqPhuq/DombhurfhuqPhuqHhurHhuq/huq/huq924bq34bq34bq1w6LhurXhu5XhuqEx4buT4burb13hu608w6LhurHhuqPDocOg4bql4buVdjzDoeG7qsOzw73DoMah4bqgw6DDk+G6rcOgVuG7rXfGoW/DoOG6ouG7pcOyw6Dhu4VxxqFvw6B24but4buPxqHDszDDoOG7q8Ozw6rGocOg4bqiw7Jr4buFw6Dhu4XDs+G6reG7m8Og4buXQcahb8OgR+G6qcOyw6DDs3TDssOgR+G6qcOyw6Dhu4PDsmx3w6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOg4buVw6rGocOgdsOz4bu5w6Amw5LDksOSw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6t+G6oeG6t8Ohw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu4RxxqFvw6B24but4buPxqHDs8Og4oCcxqDDs+G6rcOg4buv4bqp4buFw7Mww6DhuqLhu7fhu6fGocOgZ8Ot4bur4oCdw6BvZMahw6Dhu4PDsmzGocOgxrDDoOG6o+G6s8Ojw6DGocOz4bqtw6Bv4bud4burw6Dhu6vDs8OqxqHDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya3fDoOG7sXfhuqvDoOG7hHd04buFw6DhuqLhur/GocOgZ3TGoW/DoOKAnCbhurvhuq7DoGbDgcahb8Ogb8Oy4bqlw6Bn4buPxqHDs8Og4bqxw6Dhu5nDs3HGoW/DoMSDw6Dhu6/huqnhu4XDs+KAmcOgxqHDs8SR4buXw6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bql4bubw6Dhu4XDs+G6vXbDoOG7leG7t8WpxqFvw6Dhu4V3dOG7hcOg4buvcsahbzDDoOG7g+G6q+G7m8Og4bqia8Og4buXccOyw6B24but4bu34bunxqFvMMOgb+G7neG7q8Og4burw7PDqsahw6DEguG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6DGoXHGoW/DoHbDs3HGocOg4buX4bulw7Iww6DGoXHGoW/DoHbDs3HGocOg4buX4bulw7LDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5sww6DGoXHGoW/DoHbDs3HGocOg4buX4bulw7LDoOG7mcOybHfDoOG7l+G7h3cgw6DEguG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6BnccOgdsOzw7XDoOG6omPGocOg4buXw7LGocOzMMOg4buZw7N3w6Bm4bq7xqHDoOG7heG7t8Og4buZw7Jsd8Og4buX4buHdzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurXhuqHDo+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL8Oy4bqiMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqh4bqzL+G6o+G6s+G6s2bhurHhuqHDouG6o8SD4bqvw6N24bqx4bqv4bqx4bq34bq14buV4bqhMeG7k+G7q2hvXeG7rTzhuqPDosOiw6HDoOG6peG7lXY8w6Hhu6rDs8O9w6DGoeG6oMOgw5Phuq3DoFbhu613xqFvw6DhuqLhu6XDssOg4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7Mww6Dhu6vDs8OqxqHDoOG6osOya+G7hcOg4buFw7Phuq3hu5vDoOG7l0HGoW/DoEfhuqnDssOgw7N0w7LDoEfhuqnDssOg4buDw7Jsd8Og4burw7PDvcOgxqHhuqDDoHbhu5vhuq3GocOg4buxd3Lhu4XDoOG7lcOqxqHDoHbDs+G7ucOgJsOSw5LDksOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurXhuqHDo8Ohw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu4RxxqFvw6B24but4buPxqHDs8Og4buv4bqrxqHDoOG7q8Oz4buB4buXw6Dhu4XDs3fhuq5sxqHDoGd1w7LDoOG7r3LDoOKAnOG6seG6oeG6ocOg4buv4bqrxqHDoOG7q8Oz4buB4buXw6Bm4bubw6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOg4buv4bqrxqHDoMSCd+G6vXbDoGfhu7fFqeG7hcOgb8Oy4bulw7LDoHbDs8Oya3fDoHbhu63hu4nGocOg4buZw7NxxqFvw6Bvw7LhuqXGocOg4buX4bqpxqFv4oCdw6BnYsOg4buF4budw6DEg+G6tcOg4buv4bqrxqHDoOG7q8Oz4buB4buXw6B2w7Lhu4l3w6Dhu4PDsmx3w6Bn4bu3xanhu4XDoGdjxqFvw6B24bqrw7LDoHZ34bqu4buJxqHDoHbhu6134bquasahw6B24but4buJxqHDoOG7heG6p+G7hcOgduG7reG6pcahb8OgdsOzccahb8OgdsOyxqEww6Dhu5fhuqnGoW/DoMSCYsOgw7N0w7LDoMahw7PEkeG7l8Ogb8Oy4bulw7LDoHbDs8Oya3fDoOG7heG6p+G7hcOg4buv4bqrxqHDoOG7q8Oz4buB4buXw6Bm4bubw6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOg4buv4bqrxqHDoMSCd+G6vXbDoHbhu63hu4nGocOg4buF4bqn4buFw6Dhu6/huq3GocOgb8Oy4bql4bubw6Bmw7Xhu4XDs8OgdsOz4bu3w7nGoW/DoOG7l+G6qcOyw6Bnw7JrxqHDoHbDgMOg4bqi4bqtw6Dhu5XDsuG6omjhu6924butaOG6peG7l8Og4buD4bqnxqHDoMOz4bqtxqFvw6B24but4buJxqHDoHbhu63huqXGoW/DoG7huqXhu4Vo4buD4bub4bub4buZMMOgbuG6pcah4bur4bqlb2jDoOG7heG6p8OgxqHDs+G6u8ahMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6r+G6seG6oeG7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL8Oy4bqiMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqh4bq3L+G6o+G6r8OiZuG6t+G6o+G6oeG6seG6t+G6oeG6tXbDouG6oeG6oeG6r8Oj4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6s+G6t+G6t8Ohw6DhuqXhu5V2PMOh4buqw7PDvcOgxqHhuqDDoMOT4bqtw6BW4butd8ahb8Og4bqi4bulw7LDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzMMOg4burw7PDqsahw6DhuqLDsmvhu4XDoOG7hcOz4bqt4bubw6Dhu5dBxqFvw6BH4bqpw7LDoMOzdMOyw6BH4bqpw7LDoOG7g8OybHfDoOG7q8Ozw73DoMah4bqgw6B24bub4bqtxqHDoOG7sXdy4buFw6Dhu5XDqsahw6B2w7Phu7nDoCbDksOSw5LDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqv4bqx4bqhw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7hHHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6DigJzhurcx4bqh4bqh4bqhw6Dhu4N0w6Dhuqbhu5vDoGbhuq3DssOgLcOg4buuZOG7hcOg4burw7PDveG7hcOgZuG6u8ahw6B2dOG7hcOgxqFv4bqt4bquw6B2xKl24oCdw6BnYsOgdsOzd8Ogw7N4dsOgZ3PGoW/DoOG7leG7m+G6qcOyw6DDo+G6oS/Do+G6ocOgxIJiMMOgdsOzw7XDoHbhu63hur3GocOgdsOz4bql4buXw6Bvw7LhuqXDoOG6ouG7pcOyw6Bvw6rGocOg4bqjMeG6oeG6oeG6ocOg4buDdMOg4bqn4bubw6Bm4bqtw7LDoGfhu7fFqeG7hcOgduG7reG6peG7m8OgdmXGoW/DoOG7hcOz4bubw6DDs3TDssOg4bqiw7Lhu4nGocOg4bqi4bulw7LDoHbDssahw7PDoHbDs8OqxqHDoOKAnOG6pMOyw6Dhu4XDqsahw6B2w7Phu4/DoOG7leG6veG6rjDDoOG6pcOyw6Dhu4Xhu53DoHbDs+G7j8OgdmXGoW/igJ0ww6DGocOzxJHhu5fDoHZxxqHDoOG6osOyxqHDs8Og4bqiw6zDoGfDreG7q8OgZnfhuq7hu4nGocOgZuG6p8ahb8Og4buF4buz4bqlw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4burw7PDvcOgxqHhuqDDoCXDsmt2w6DGoOG6peG7lzDDoG/hu53hu6vDoOG7q8Ozw6rGocOgb8Oy4bqgw6Bv4buPxqHDoOG7g+G6q8ahw6Dhu69k4buFw6DhuqJjxqHDoMOz4bud4bqlw6Dhu4Xhu7PhuqXDoGbhurvGocOgdnThu4UxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqxxIPEg+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL8Oy4bqiMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqh4bq3L+G6o+G6r8OiZuG6t+G6o+G6oeG6seG6s+G6o+G6oXbEg+G6tcOjw6LhurHhu5XhuqEx4buT4burb13hu6084bqjw6LDocOg4bql4buVdjzDoeG7qsOzw73DoMah4bqgw6DDk+G6rcOgVuG7rXfGoW/DoOG6ouG7pcOyw6Dhu4VxxqFvw6B24but4buPxqHDszDDoOG7q8Ozw6rGocOg4bqiw7Jr4buFw6Dhu4XDs+G6reG7m8Og4buXQcahb8OgR+G6qcOyw6DDs3TDssOgR+G6qcOyw6Dhu4PDsmx3w6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOg4buVw6rGocOgdsOz4bu5w6Amw5LDksOSw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSDxIPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOzw4Hhu4XDoMOzw7JrxqHDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6DigJzhuqPEgzHhuqHhuqHhuqHDoOG7g+G7ueG7hcOg4bqrxqHDs8OgT8Oy4bqlw6Bn4buPxqHDs8OgJcOya3bDoC3DoOG7rnfhu5fDoOG6osOq4bquw6DGoW/huq3huq7DoHbEqXbigJ0ww6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6veG7q8Ogw7N0w7LDoGdiw6Dhu4Xhu53DoMSD4bqx4bqhw6Dhu4Phu7nhu4XDoOG6q8ahw7PDoGfhu7fFqeG7hcOg4buFw7Phu5/GocOgZ2zDoG/DsuG7pcOyw6B2w7PDsmt3w6B24but4buJxqHDoOG7heG6p+G7hcOg4buZ4buJxqHDs8OgdsOzccahb8OgdsOyxqHDoMahw7PEkeG7l8OgdnHGocOg4bqiw7LGocOzw6Bvw7LhuqfDoHbhu63DtcOgduG7rXfhuq5qxqHDoHbDs3LGoW/DoOG6omPGocOgw7Phu53huqXDoHZydsOgZ8Ot4burw6Dhu4Xhu7PhuqXDoG/DsuG6pcOgZ+G7j8ahw7PDoCXDsmt2w6B24but4bubxqFvw6Dhu5fDusOyw6Bmw7Xhu6vDoHbEqXbDoGfEqcahMMOgxIJ34bq7xqHDoOG6omoxw6Dhu7B34bqlw6Bn4budw6Dhu5Xhu7d3w6Dhu5XhuqnDssOgxqHDs+G6oMahb8Og4buZw7Phu5vhuqvGocOzw6Dhu5nDs2Thu4Uww6Dhu4Xhurt3w6Dhu4XDs3fhuq5rxqHDoOG7heG7s+G6pcOgb8Oy4bqlw6Bn4buPxqHDs8OgduG7reG7m8ahb8OgxqHDs+G6oMahb8OgxqFv4bqt4bquw6Dhu5VtMMOgdsSpdsOg4bqid8Oyw6DhuqLDrDDDoGfDquG7l8Og4bq94buXMcOgxqDDs8OyanfDoOG7g+G7ueG7hcOg4bqrxqHDs8OgZ2LDoGfhu7fFqeG7hcOg4buVw4HhuqXDoOG7hcOz4bufxqHDoHbDs+G6peG7l8Ogb8Oy4bqlw6Dhu4V3dOG7hcOgdsOzw7LDoOG7g+G7j8ahw7PDoOG7hcOz4bufxqHDoOG6q8ahw7PDoHbhu63hu4nGocOgTuG6pcah4bur4bqlb2jDoOG7heG7s+G6pcOgw5N0w7LDoOG7lMOT4buqxqDDoHbDtMahw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4bqkd3bDs+G7m+G7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDoXZoxIJ2LeG6peG7lcOyb8ahIsOg4butw7Jvw7N2IMOhNuG7lOG7icOgw5Phuq01L+G7qzY=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]