(vhds.baothanhhoa.vn) - Cà phê Miên, số 60 đường Lê Thế Sơn, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đã trở thành địa chỉ đặc biệt với nhiều người khi gia chủ cách tân căn nhà cha ông để tạo nên một không gian rộng thoáng, chứa đựng những vật dụng xưa cũ, từ cốc, chén, bàn ghế, tranh ảnh...
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6Phu7TDgcOpc+G6tcSp4bq54bq14buz4buVw7LhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurXhuqR24buX4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7meG7l2Vz4bq1c+G7lcOBxrBy4bq1cuG6ucOB4bq1cOG6quG6teG6sMSp4bqjL+G7leG6pcOj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu5RsZWrhurPDo8So4bq54bq14buz4buVw7LhurVS4buXw7JzOeG6teG7ucaw4bq1YsOi4bq1a+G6rndz4buZ4bq1UcOy4bq1QOG7leG7jeG6teG7uOG7r3M54bq14buz4buV4bqud3Phu5nhurXhu5Thur3hu5fhurXhu5TDumU54bq1QeG7leG7neG6teG6rMOq4bq1U+G7meG7leG7l+G6teG7uOG7r3PhurVrw6rhurVB4bu3eeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1a+G7nWXhurXEqeG7leG7o+G6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QeG6teG6pHbhu5fhurVz4buV4buX4buPw4HhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXDhu5Xhu5fhurXhu5nhu5dl4bq1xKnhu5XDg+G6tcSpw6nEqeG7leG6tUFnc+G6tcSp4bq/c+G6tXPhu5XhurnhurXEqeG7lWXhurXFqXPhu5nhurVrw7ThurVB4bq7dOG6tXPDsnPhurVy4burQeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5nhu5dlc+G6teG7t+G7q3Phu5nhurVB4buVdMOpc+G7mTnhurXEqeG7leG6sGXhurVr4bqyc+G7meG6tXPhu5XDgnPhu5nhurXhuqTDrUHhurVq4bqic+G7meG6teG6rOG6rmXhurXEqcSCOeG6tUHhurbhurXEqcawxKk54bq1xKnhu5VtcznhurXhu4nhurlz4bq14buZ4buV4buNOeG6tUHhu7dlc+G7leG6teG6vXPhu5VhYWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s2pB4buVw4Fy4buJ4bq14buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6qeG6q8Oi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqn4bqrL+G6p8Oi4bqnauG6qcOiZOG6reG6peG6reG6p0FjY+G6q+G6p+G6rXHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MeG6p+G6p+G6reG6s+G6tWVxQTHhurPhu7TDgcOpc+G6tcSp4bq54bq14buz4buVw7LhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurXhuqR24buX4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7meG7l2Vz4bq1c+G7lcOBxrBy4bq1cuG6ucOB4bq1cOG6quG6teG6sMSp4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqnhuqvDouG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6Phu7TDgcOpc+G6tcSp4bq54bq14buz4buVw7LhurVyZXPhu5nhurVqaMOB4bq1aHPhurVB4buVd+G7l+G6teG7meG7l2Vz4bq1c+G7h3LhurV54bq14bqk4bud4bq1QeG7t8ah4bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq14buZ4buXw4Jl4bq1cOG7lcOB4bq1a8Wp4bq1QeG7leG7neG6teG7uWly4bq1w4FoQeG6tcSpw4Nl4bq1QeG7leG7neG6teG6rMOq4bq1U+G7meG7leG7l+G6teG7uOG7r3Nh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqp4bqrw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqfhuqsv4bqnw6Lhuqdq4bqpw6Jk4bqp4bqp4bqp4bqlQcSRxJFi4bqt4bqpccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cxYuG6q2ThurPhurVlcUEx4bqz4bu0w4HDqXPhurXEqeG6ueG6teG7s+G7lcOy4bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq14bqkduG7l+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5nhu5dlc+G6tXPhu5XDgcawcuG6tXLhurnDgeG6tXDhuqrhurXhurDEqeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqp4bqrw6LhurPhurUvw6PhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8Oj4buI4bqudsSp4bq14bqk4bq5dOG6tUHhu7d0c+G7meG6teG7tcOBw6lzOeG6tXDhu5XDqcSp4buV4bq14buV4bq5c+G7meG6tcSpdeG6tcSp4buVdOG6tXLhu5tz4buV4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14bu54bqy4bq1ceG6smXhurXEqeG7lcO5c+G6teG6pOG7j+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5nhu5dlc2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqnhuqvDouG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6p+G6qy/huqfDouG6p2rhuqnDomThuqnDouG6pcSRQWRk4bqlZOG6pXHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWPDosOi4bqz4bq1ZXFBMeG6s+G7tMOBw6lz4bq1xKnhurnhurXhu7Phu5XDsuG6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QeG6teG6pHbhu5fhurVw4buVxalz4buZ4bq14buZ4buXZXPhurVz4buVw4HGsHLhurVy4bq5w4HhurVw4bqq4bq14bqwxKnhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6qeG6q8Oi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo1Lhu6tB4bq14buz4buVaXPhurXEqeG6v3PhurVz4buV4bq54bq1a+G6rnjEqeG6teG7meG7l2XhurXEqeG7lcOD4bq14buz4buVxrDhu5fhurVB4bu34burc+G6tXNtQeG6teG7leG7l8O1c+G6tWvhurvhu5fhurXhuqR24buX4bq1cuG6ucOB4bq14bu54buBxKnhurVB4bu3w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7lcawc+G7mWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqnhuqvDouG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6p+G6qy/huqfDouG6p2rhuqnDomThuqnhuqXhuqXhuqtBYmLEkWRiccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bqtY8Oi4bqz4bq1ZXFBMeG6s+G7tMOBw6lz4bq1xKnhurnhurXhu7Phu5XDsuG6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QeG6teG6pHbhu5fhurVw4buVxalz4buZ4bq14buZ4buXZXPhurVz4buVw4HGsHLhurVy4bq5w4HhurVw4bqq4bq14bqwxKnhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6qeG6q8Oi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo1Phu5Xhu5fhu4/DgeG6teG6pMOtQeG6tWrhuqJz4buZ4bq1a+G6rnjEqeG6teG7meG7l2XhurXEqeG7lcOD4bq14bu54bquw4HhurVBaXI54bq14buJ4bq54bqo4bq14buJ4buXw7Vz4bq1QeG6u3ThurVzw7Jz4bq1c+G7lcOCc+G7meG6teG7ueG6suG6tUHhu5XGocSp4buV4bq1QeG7lcOAYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6qeG6q8Oi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqn4bqrL+G6p8Oi4bqnauG6qcOiZOG6qeG6peG6reG6pUFiZGPEkWNxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzHhuq1j4bqr4bqz4bq1ZXFBMeG6s+G7tMOBw6lz4bq1xKnhurnhurXhu7Phu5XDsuG6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QeG6teG6pHbhu5fhurVw4buVxalz4buZ4bq14buZ4buXZXPhurVz4buVw4HGsHLhurVy4bq5w4HhurVw4bqq4bq14bqwxKnhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6qeG6q8Oi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo1Lhu6tB4bq14buZdcSp4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7meG7l2Vz4bq1xKnhu5V04bq14bqn4bq1cOG7lcOpxKnhu5XhurVz4buZ4bup4buXYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6qeG6q8Oi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqn4bqrL+G6p8Oi4bqnauG6qcOiZOG6qeG6p+G6rWNB4bqp4bqp4bqp4bqtY3HDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MeG6qcOiYuG6s+G6tWVxQTHhurPhu7TDgcOpc+G6tcSp4bq54bq14buz4buVw7LhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurXhuqR24buX4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7meG7l2Vz4bq1c+G7lcOBxrBy4bq1cuG6ucOB4bq1cOG6quG6teG6sMSp4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqnhuqvDouG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6Mo4bq54bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7meG7l2Vz4bq1xKnhu5V04bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1cOG7lcOpxKnhu5Vh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqp4bqrw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqfhuqsv4bqnw6Lhuqdq4bqpw6Jk4bqp4bql4bqpZEFkYmLEkcSRccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bql4bqlxJHhurPhurVlcUEx4bqz4bu0w4HDqXPhurXEqeG6ueG6teG7s+G7lcOy4bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq14bqkduG7l+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5nhu5dlc+G6tXPhu5XDgcawcuG6tXLhurnDgeG6tXDhuqrhurXhurDEqeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqp4bqrw6LhurPhurUvw6PhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8OjKMOtQeG6tWrhuqJz4buZ4bq1a+G6rnjEqeG6teG7ieG6ueG6qOG6teG7ieG7l8O1c+G6teG7leG6ueG7l+G6teG7lcO6ZTnhurVz4bux4buX4bq1ccOyc+G6teG7meG7l8OCZeG6tcOpc+G7leG6teG7ucOpc+G7meG6tWrhu53DgeG6tXPhu5Vu4bq1xKnDg2XhurVrw6hz4bq1QeG7t2Vz4buZ4bq1QeG7t8ahYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6qeG6q8Oi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqn4bqrL+G6p8Oi4bqnauG6qcOiZOG6qeG6p8OiZEHhuq1j4bqlYsSRccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bqrxJHhuqvhurPhurVlcUEx4bqz4bu0w4HDqXPhurXEqeG6ueG6teG7s+G7lcOy4bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq14bqkduG7l+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5nhu5dlc+G6tXPhu5XDgcawcuG6tXLhurnDgeG6tXDhuqrhurXhurDEqeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqp4bqrw6LhurPhurUvw6PhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8OjU+G7lcOCc+G7meG6teG6pMOtQeG6tWrhuqJz4buZ4bq14buZaXPhurXhu5nEguG7l+G6teG6pHbhu5fhurVrd+G7l+G6teG7ucawc+G7meG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhu5V04bq7QeG6tcSpw4Nl4bq1c8Wpc+G7meG6tWpnc+G6tWvhuq54xKnhurXhu4nhurnhuqjhurXhu4nhu5fDtXPhurXhu5Xhurnhu5fhurXhu5XDumVh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqp4bqrw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqfhuqsv4bqnw6Lhuqdq4bqpw6Jk4bqp4bqn4bqn4bqnQeG6q+G6q2LEkeG6p3HDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MeG6q+G6peG6q+G6s+G6tWVxQTHhurPhu7TDgcOpc+G6tcSp4bq54bq14buz4buVw7LhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurXhuqR24buX4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7meG7l2Vz4bq1c+G7lcOBxrBy4bq1cuG6ucOB4bq1cOG6quG6teG6sMSp4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqnhuqvDouG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NT4buVw4Jz4buZ4bq1cuG6vXPhu5nhurVB4bqud3Phu5nhurXEqcSC4bq14buJdHPhu5nhurVB4bu3dcSp4bq1c+G7leG6rnPhu5nhurVr4bqueMSp4bq14buZ4buXZeG6tcSp4buVw4PhurXhu5nhu5fDguG6tXPhu5nDgeG6qMOyc+G6tUHhurt04bq1c8Oyc+G6tXLhu6tB4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7meG7l2Vz4bq14bqs4bquZeG6tXLhurnhurVB4buV4bqyxKlh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqp4bqrw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqfhuqsv4bqnw6Lhuqdq4bqpw6Jk4bqp4bqn4bqrw6JBZMOi4bqn4bqt4bqpccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bqr4bqr4bqn4bqz4bq1ZXFBMeG6s+G7tMOBw6lz4bq1xKnhurnhurXhu7Phu5XDsuG6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QeG6teG6pHbhu5fhurVw4buVxalz4buZ4bq14buZ4buXZXPhurVz4buVw4HGsHLhurVy4bq5w4HhurVw4bqq4bq14bqwxKnhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6qeG6q8Oi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo8So4bq54bq14buz4buVw7LhurXhu7Phu5Xhu5dz4bq14bqk4buLc+G6tXHhurnhurXhu7nhurLhurVx4bqyZeG6tcSp4buVw7lz4bq1xKnDg2XhurVz4buV4buX4buPw4HhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXDhu5Xhu5fhurVr4buNc+G6teG7tcOBw6lzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6qeG6q8Oi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqn4bqrL+G6p8Oi4bqnauG6qcOiZOG6qeG6reG6pcOiQWRj4bqnY2Nxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzHhuqfhuqXhuq3hurPhurVlcUEx4bqz4bu0w4HDqXPhurXEqeG6ueG6teG7s+G7lcOy4bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq14bqkduG7l+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5nhu5dlc+G6tXPhu5XDgcawcuG6tXLhurnDgeG6tXDhuqrhurXhurDEqeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqp4bqrw6LhurPhurUvw6PhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8Oj4bu0w4HDqXPhurXhuqThu4/hurVrw7Jy4bq14bqkduG7l+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurVy4bq9c+G7meG6tXLhurnDgeG6tWtu4buz4bq1cuG7gUFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq14bqp4bqrw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqfhuqsv4bqnw6Lhuqdq4bqpw6Jk4bqp4bqt4bqnZEFjYsOiYuG6p3HDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWJixJHhurPhurVlcUEx4bqz4bu0w4HDqXPhurXEqeG6ueG6teG7s+G7lcOy4bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq14bqkduG7l+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5nhu5dlc+G6tXPhu5XDgcawcuG6tXLhurnDgeG6tXDhuqrhurXhurDEqeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqp4bqrw6LhurPhurUvw6PhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8Oj4bu44bqy4bq1cOG7lcOpxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurVB4bq7dOG6teG7t2XhurVw4buVxalz4buZ4bq14buZ4buXZXPhurXhu7fhu5fDsnPhu5nhurXEqcOBxrBz4bq14buVw4BB4bq14buZ4buXw4Jl4bq1cOG7lcOB4bq1a8Wp4bq1QeG7leG7nWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s0XDgUHhu5V04bu34bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo+G7uOG7r3PhurVL4bubc+G7leG6oy/hu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6oy/hu7PDow==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]