(vhds.baothanhhoa.vn) - Là hình thức du lịch mới xuất hiện ở Thanh Hóa từ đầu năm 2022, cắm trại đã và đang thu hút lượng lớn khách du lịch là những người yêu thiên nhiên, thích “xê dịch”.
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5llw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nhu6vhu5lyw4LhurNl4bqrw5TEqeG7scOpw4LhurLDrXXDqS3DqeG7q0Vnw6nDtHR44butw6nhu7HhuqB1w6nDtOG6qmfDqeG7keG6pMOp4bur4bulw7R0w6khdGfhu610w6lU4buvaOG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Flw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nhu6vhu5lyw4LhurNl4bqr4buqacOpdMO54butdMOpw4J0RMO0w6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOp4bux4bqgdcOpw4rhuqRvw4LDqXR14buh4butw6nEgsOpIXRn4butdMOpVHZnw6nDgsSQw6nhu5PDs+G6pMOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhur3hur3hurXDqcO0xKnhu7HDqcOC4bqyw611w6nhu5Phu4vDqeG6umnDqeG7k2fhu61zw6nDgnThuqTDqXThuqbDgsOp4burQ8OD4butc8Op4bur4bqg4butw6nhu6l0aMO0dMOp4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqeG7q2nDqeG7rXThurjhu61zw6nhu61zQ+G6onXDqeG6vuG7neG6pMOpw4J0deG7neG7rcOp4butdHXhu53hu63hurXDqcOCdMO6w7R0w6nigJzDiuG7ncOp4buR4bulw7R04oCdw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6ssOp4buRw4J04bqk4buxw7Vlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4FmZuG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur1mL+G6veG6u+G6ueG7keG6u+G6u+G7geG6veG6vcOq4buHw4Lhu4fhur3hur/hur3hurvhu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG7g+G7geG7g2XDqWfhu6vDguG6oWXDlMSp4buxw6nDguG6ssOtdcOpLcOp4burRWfDqcO0dHjhu63DqeG7seG6oHXDqcO04bqqZ8Op4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqSF0Z+G7rXTDqVThu69oZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buBZmZlw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvDlMSp4buxw6nDguG6ssOtdcOpdGfhur7DqcO0d+G7rcOpc3h1w6nhu6tpw6nDtGfhu7HhurB14butc8Op4buracOpdMO54butdMOpw4J0RMO0w6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOp4buR4buLw6nhu61z4buvw611w6nhu5FF4butc8Op4bur4buf4bqk4bq1w6nDguG6ssOtdcOp4butc+G7r2l1w6nDguG6suG6onXDosOpU8Sp4butw6nhu6t14buf4butw6l0w7nhu610w6nDgnREw7TDqeG7keG6pMOp4bur4bulw7R0w6nhu61p4bq+w6nDgnRD4bqi4butc8Op4buracOp4butdOG6uOG7rXPDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu610Q+G6t8Op4buT4bu1w4LDqeG7q8OJZ+G6tcOp4buTdcOpw7Xhu7nhurXDqeG7q+G7meG7r8Op4but4bqmdeG6tcOpw4LEqeG7scOpw7V1cOG7reG6tcOpw7Ru4bqkw6nDtGjhurXDqeG7rW/huqTDqeG7ieG7reG6tcOpw4J14buhw7TDqeG7rUPhuqDhu61zw6nhurrhuqB1w6nhu6104bq44butc8Op4buT4bu3w6nhu4nhu63DqeG7k+G7i8Opw7R04bqk4buN4butw6nDteG7pcOp4bq6acOp4bq0w4DDqcO0dOG7o8Op4bq0beG7rcOiw6LDosOpIXRFw7TDqcOC4buj4bq1w6nDtGfhu7HhurB14butc8Op4bqyb8OCw6nDgnRu4butw6nhurbhuqThu5nhu63DqeG6uuG6oHXDqeG7sXh1w6nhu61zQ+G6onXhurXDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu61p4bq+w6nhurThu7N1w6nhu61BdcOp4butdG/DgsOpxILDqeG7rXR24buxw6nhu61zQ+G6onXDqcOC4bqyxqHDqeG6umnDqcO0aMO0w6lzdWfDqeG7k8O54butdMOpw4LhurLGocOpQ2fDqeG7qXRo4buxw6nhurB0aMOiw6nhu6x2w6nDguG6ssSCw6nDgnRp4butdMOpw4rhuqTDqXRD4bqg4butc8Op4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqeG7k0PDg8O0w6nhur7hu53huqTDqcOCdMO6w7R0w6nEgsOpIXRn4butdMOpVHZnw6nDgsSQw6nhu5PDs+G6pMOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhur3hur3DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buBZmbhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq9Zi/hur3hurvhurnhu5Hhurvhurvhu4Hhur3hur3hu4HhurnDguG7g+G7geG6u+G6ueG6v+G7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqh4bq94bq74buBZcOpZ+G7q8OC4bqhZcOUxKnhu7HDqcOC4bqyw611w6ktw6nhu6tFZ8Opw7R0eOG7rcOp4bux4bqgdcOpw7Thuqpnw6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOpIXRn4butdMOpVOG7r2hlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4FmZmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q8OUdsOp4butdHXhu5/huqTDqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7rXRu4butw6nhu6l0deG7o+G7rcOp4bur4buvw611w6l0w7nhu610w6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOpw7Rn4bux4bqwdeG7rXPDqcOC4bqyxILDqcOCdGnhu610w6nDiuG6pMOpdEPhuqDhu61z4bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k3bDqcO0dsOp4bq6deG7ocO0w6nhu5Hhu6XDtHTDqcO14buh4butdMOpw5Thu64yVeG7kC3hurtmw6nDrOG7rXTDqXRDxILhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqcOCdOG6pMOp4butdMOy4bqww6nDtGjDtMOpc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDosOpIeG6skPhuqDDtMOp4buTbuG6vuG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6nhurRt4butw6nhurRp4butc8Opw7R04buvw6nhu6104bq44butc8Opw7R04bqk4bq+4buj4butw6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOp4buRaXXDqeG7rXNp4bq+4bq1w6nDtHR1w6nhurB0w7rDqcO0Z+G7r8Opw4J0w7nDqeG7rWfhur7DqcOCdGfhur7DqeG6umnhu6/DqeG7k3bDqeG7q2nDqeG7rXThurjhu61zw6nDtHThuqThur7hu6Phu63DqeG7keG6pMOp4bur4bulw7R0w6nhu61zxKnhu63DqeG7rXNp4bq+4bq1w6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOp4but4bu5dcOp4buT4bulZ8Oiw6ky4bqgdcOp4burw4N1w6nDgnThu6PDqeG7q2nDqXTDueG7rXTDqcOCdETDtMOp4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqcOCdeG7o8OCw6nhu6l14buh4buxw6nDtHR1w6nhurB0w7rDqeG6umnDqcOC4bu1dcOp4buTZ8Opw4LhurLDrHXDqeG7rXN0deG7oeG7scOpw4J0w7nDqcO0Z+G7seG6sHXhu61zw6nhu5Phu4vDqcOC4bqyxILDqcOCdGnhu610w6nhu6tFZ8Opw7R0eOG7rcOpdGnhu61zw6nhu5PDs+G6pMOpw7Thuqpnw6l0eMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4fhurnhurnhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq9Zi/hur3hurvhurnhu5Hhurvhurvhu4Hhur3hur3hu4Fmw4Lhur/hurvhur/hurnhu4Hhu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG7g+G7h+G6uWXDqWfhu6vDguG6oWXDlMSp4buxw6nDguG6ssOtdcOpLcOp4burRWfDqcO0dHjhu63DqeG7seG6oHXDqcO04bqqZ8Op4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqSF0Z+G7rXTDqVThu69oZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buH4bq54bq5ZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqrR+G7rXTDqSHhurLhu6Xhu610w6nDlcOs4buvw6khdGfhu6104bq1w6nhu61zQ+G6onXDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOpw7ThuqThu61zw6nDtG/hurDDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nDtMSp4buxw6nDguG6ssOtdcOpw4LDrXXDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Opw7R0dWfDqeG6tMah4bq3w6nDlMSp4buxw6nDguG6ssOtdcOp4buRdcOp4buT4bu54butc8Opw7R2w6nhu610deG7n+G6pMOp4buxRMO0w6lzdWjDqeG6sHThuqzDqXTDg+G6sMOpw7R04buvw6nDgsSQ4butc8Op4butdHbhu7HhurXDqcOC4bqyeOG7rcOpc3Z1w6nDtMOsw6nhu6vhu53hu63DqeG7gMOpw4JDxILhu61zw6nhurppw6nDguG6smfhu61zw6nDguG6ssO6w6nDguG6ssOtdcOpw7R04buvw6nhu6l04buvw6zhu61zw6nhurvhu4HDqeG7rXND4bqidcOpw7R2w6lzdWjDqcOCxJDDqeG6vS3DqsOpw4LhurJ14buh4bqkw6nhu5Phu7fhu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7h+G6ueG6ueG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur1mL+G6veG6u+G6ueG7keG6u+G6u+G7geG6vcOqw6rhurnDguG6v+G6u+G7geG6veG7geG7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqhw6rhu4fhur1lw6ln4burw4LhuqFlw5TEqeG7scOpw4LhurLDrXXDqS3DqeG7q0Vnw6nDtHR44butw6nhu7HhuqB1w6nDtOG6qmfDqeG7keG6pMOp4bur4bulw7R0w6khdGfhu610w6lU4buvaGXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7h+G6ueG6uWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Opw7Thu5nhu63DguG7meG6suG6s2Xhuqvhu7Dhu7nDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6104bq44butc8Op4bq+4buj4bqkw6nDguG7tcOp4buTw7PhuqTDqcOCdeG7neG7rcOpw7Thuqpnw6nDtGfhu7HhurB14butc8Op4buracOp4bq24bqkZ+G7rXPDqcO0w6zhu610w6nhurB0w6x1w6nhu5Phu5fhurDDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcO04buZ4butw4Lhu5nhurLhurNl4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7gWZm4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6vWYv4bq94bq54buB4buR4bq74bq94bq54buB4bq54bq/ZsOC4bq/4buH4buDZuG6veG7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqh4buFZuG7g2XDqWfhu6vDguG6oWXDlMSp4buxw6nDguG6ssOtdcOpLcOp4burRWfDqcO0dHjhu63DqeG7seG6oHXDqcO04bqqZ8Op4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqSF0Z+G7rXTDqVThu69oZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buBZmZlw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZcOC4buZw4rDgi1n4burdXPhu63hurfDqcO04buZ4butw4Lhu5nhurLhurNl4bqr4buww4F1w6nDguG6ssOtdcOp4buT4buf4bqkw6nhu6nDqOG7scOpw4J04buZ4buvw6nDtGjDtMOp4bq6w7LDgsOp4buR4bqo4butc8Opw4J0deG7o8OCw6nhur7hu6PhuqTDqeG7rXRD4bq3w6nhu5PDqOG7rcOp4bqwdeG7rcOpw7R0deG7o+G6pMOp4bq0aOG7rXPhurXDqeG6tuG6pMOtw4LDqcO0dOG7r8Op4bux4bqsZ8OpdMOo4bq1w6nDteG7o+G6sMOp4butb+G6pOG6tcOp4buT4bu3w6nDguG6smfhu61zw6nDguG6ssO6w6LDosOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4fhurnhurnhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq9Zi/hur3hurvhurnhu5Hhurvhurvhu4Hhur3DquG6v+G7h8OC4buD4buD4buF4buB4bq94bur4bq5w6LGsOG6sHPhurHhurLhuqHhur/hur9lw6ln4burw4LhuqFlw5TEqeG7scOpw4LhurLDrXXDqS3DqeG7q0Vnw6nDtHR44butw6nhu7HhuqB1w6nDtOG6qmfDqeG7keG6pMOp4bur4bulw7R0w6khdGfhu610w6lU4buvaGXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7h+G6ueG6uWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G7kuG7t8Opw4LhurJn4butc8Opw4LhurLDusOpw4LhurLDrXXDqcOCdEPhuqLhu61zw6nhu610ecOpc3jhu63hurXDqeG7k+G7l+G6sMOp4buxxKnDgsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4HDqsOq4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6vWYv4bq94bq74bq54buR4bq74bq74buB4bq94bq/4bq74bq5w4Lhu4Fm4buBw6rhu4Phu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG6vcOq4buFZcOpZ+G7q8OC4bqhZcOUxKnhu7HDqcOC4bqyw611w6ktw6nhu6tFZ8Opw7R0eOG7rcOp4bux4bqgdcOpw7Thuqpnw6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOpIXRn4butdMOpVOG7r2hlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4HDqsOqZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4buS4bu3w6nhu61v4bqkw6nhu4nhu63DqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOp4buR4bqo4butc8Op4bq64bqgdcOp4bupw7rDtHTDqcOCdEPhuqDDtMOp4butdHnhurXDqeG6tHXhu53huqTDqeG7rXThu5fhurXDqXRv4bqww6nDgnThuqTDqeG7rXR14buhw4LDqeG7rXRn4butdMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7gWZm4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6vWYv4bq94bq54buB4buR4bq74bq94bq54buB4bq54bq54bq9w4Lhu4fhurlm4buB4bq/4bur4bq5w6LGsOG6sHPhurHhurLhuqHhur/hu4XDqmXDqWfhu6vDguG6oWXDlMSp4buxw6nDguG6ssOtdcOpLcOp4burRWfDqcO0dHjhu63DqeG7seG6oHXDqcO04bqqZ8Op4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqSF0Z+G7rXTDqVThu69oZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buBZmZlw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhu7Dhu7nDgsOp4bq04bu1w6nhu5Phu6Vnw6nhu5N1cOG7scOp4buT4buX4bqww6nDtOG6qmfDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Opw4J0w7rDtHTDqXTDg+G6sMOpw7R04buvw6nDtGfhu7HhurB14butc8Op4butdEPhurfDqcOK4buLw6k04bqkbuG7rcOpIXRodcOp4bqn4busdEPDqSF0Z+G7rXThuq3hurXDqcOCdGjDtMOp4buwbuG6vsOp4bqnIXTDrcO0dMOpIXRp4butdOG6reG6tcOpw4rhu4vDqVR2Z8OpO+G6pOG7hsOp4bqn4busdEPDqTThuqRu4but4bqt4bq1w6nhu6h04bqkw6nhu5HhuqTDqeG7q+G7pcO0dMOp4bq0deG7rXTDqcOCdGh1w6k64bqsw6nhu6rhuqThu7Phu61zw6nhuqfDlWjDqSF0Q+G6oMO04bqt4bq1w6nDteG7i3XDqeG7kuG7s+G7rXPDqeG6p8OCdOG7pcOpw4rhu4vDqeG7rHN0dcOpLsOA4but4bqt4bq1w6nDtXVw4butw6kuw7Phu7HDqS7DgOG7rcOp4bqnITrDqS7Ds+G7scOpLsOA4but4bqt4bq1w6nDtXVw4butw6lUw6x1w6khdeG7o+G7rcOp4bqnVOG7r2rhu61zw6lU4buvaOG6rcOiw6LDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6qzLDokfhuqkv4bqw4bqr


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]