(vhds.baothanhhoa.vn) - Song song với việc gấp rút ôn tập cho học sinh trước kỳ thi vào 10 sắp tới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện miền núi biên giới Quan Sơn cũng đang nỗ lực đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau THCS.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhw53hu7lkceG6t+G7tOG7sXHhurfEqWnhuqbhurdww6lx4buT4bq3eeG7k+G7hXHhurfhu6Hhu7nFqXHhu5E34bq34buTw4Phu61x4buR4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurfhu5N14buL4bq34bu14buZceG7k+G6t+G7tWThu7nhurfhu7bhu5Lhu4rhu7TDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6oeG7tHJx4buR4bq34bu1cnHhu5HhurfhurThu63hu5nhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu5FmeeG6t+G7s0Hhu7fhurfhu6Vx4bq34bu3aHnhurfhu4vhu5Ny4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu7fhu7PDg+G7reG7i+G6t+G7n+G6qOG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G6tGVy4bq34bq14bqz4bq34bu1w6p54bq34bu34but4buZN+G6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G7keG7mcSRcuG6t+G7icOA4buL4bq34bu34buzb3HhurfEqcahZOG6t8OsZXHhurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq3cOG7mcOyceG6t3FB4buZ4bq3w6zhu5lvceG6t+G7keG7meG7reG7meG6t8Od4bu5ZHHhurfhu7Thu7Fx4bq34buL4bqiceG7keG6t8SpZHHhu5Hhurdx4bur4bq34buh4bqw4buL4bq3xKlp4bqm4bq3cMOpceG7k+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t3nhu5Phu4Vx4bq34buh4bu5xalx4buRN+G6t+G7k8OD4butceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq34buL4buTcuG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7Xhu5lx4buT4bq34bu1ZOG7ueG6t+G7tuG7kuG7iuG7tDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu4nhu7fhu5Phu7lww6zhurfhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurV54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bq1YnnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhurVjL8Oi4bqz4bqz4buJ4bqp4bq14bqt4bqzYsOi4bql4bu34bqt4bqr4bql4bqp4bq14buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIGPhuqXhuqXhurHhurdk4buh4bu3IOG6scOd4bu5ZHHhurfhu7Thu7Fx4bq3xKlp4bqm4bq3cMOpceG7k+G6t3nhu5Phu4Vx4bq34buh4bu5xalx4buRN+G6t+G7k8OD4butceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu7Vk4bu54bq34bu24buS4buK4bu04bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6teG6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bq1YuG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oVnhu5Phu4Vx4bq34buh4bu5xalx4buRN+G6t+G7k8OD4butceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq34buL4buTcuG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7Xhu5lx4buT4bq34bu1ZOG7ueG6t+G7tuG7kuG7iuG7tOG6t+G7t+G7s29x4bq3xKnGoWThurfDrGVx4bq34buT4bu54bqm4buNceG6t+G6tMOBceG7keG6t+G7i2Ry4bq3w53hu7lkceG6t+G7tOG7sXHhurfhu4t0ceG6t+G7keG7gXnhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5Nz4bq34buf4buT4bq9cTfhurd54buTZ3Hhurfhu6Hhu61x4bq34buJcuG6t3Hhu5NoceG6t+G7t+G7k8SC4buL4bq34buL4bqgZOG6t3nhu5PDgOG6t+G7k+G7ueG6pnHhu5Phurfhu4t0ceG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7k8OpceG6t+G7i+G7k8OzOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEu4but4buZ4bq3xKnhu4Hhu4vhurfhu7fhu5PDgeG6t8SpxqFk4bq3w6xlceG6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurfhurTDgXHhu5Hhurfhu4tkcjfhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4Vx4bq34buL4buT4bqg4bq34bqmw7Phu7nhurfhu6Fl4bq3xKnFqXHhu5HhurfDrGVy4bq34buJ4buFceG6t+G7t8aw4buL4bq34bu34buT4buZ4buP4bu54bq34bu14bunN+G6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5PhurfEqcaw4bq34buJ4buFceG6t+G7t+G7s+G7leG6t+G7i3Rx4bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXE34bq3ceG7k2hx4bq34bu34buTxILhu4vhurfhu4vhuqBk4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq3w6xo4buL4bq3eeG7k8OA4bq34buT4bu54bqmceG7k+G6t+G6tMOy4bq34buTdeG7i+G6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t+G7tWThu7nhurfhu7fhu6fhu7fhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G7tuG7kuG7iuG7tOG6t+G7i3Rx4bq34buL4buTw4Nk4bq3xKln4bqm4bq3xKnhuqA44bq3LsODduG7t+G6t8O94bu5ZOG6t+G7n+G7k3Phurfhu5/hu5Phur1x4bq3xKlzN+G6t+G7t+G6ruG6t8SpZ+G7ueG6t3Hhur1w4bq34buTdeG7i+G6t8Oi4bqzw6LhurUtw6LhurPDosOi4bq34buLxJHhu4vhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34buR4buZxJFy4bq34buJw4Dhu4vhurfhu7fDqeG7meG6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurfDneG7uWRx4bq34bu04buxceG6t8Sp4bq74bq3ceG7q+G6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G7t8OD4bq34bq0ZnHhurfEqeG7j+G6t+G7i8SR4buL4bq3anDhurfhu5Phu5nhu4/hu7nhurfEqcODduG7i+G6t+G7oXbhu5nhurfhu5Xhu4vhu5Phurfhu4vhuqBk4bq34bq04buZ4buN4buL4bq34buTdeG7i+G6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t+G7tWThu7nhurfhu7fhu6fhu7fhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G7tuG7kuG7iuG7tDjhurfEqMWpceG7keG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7oWVw4bq34bu1ZHLhurfhu4vhurnhurd54buTw4Dhurfhu5Phu7nhuqZx4buTN+G6t+G7k3Xhu4vhurfhu7Xhu5lx4buT4bq3xKnFqXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu7loceG6t+G7i2RyN+G6t+G7i+G7k8SC4bq34buf4buT4bulceG7keG6t2t54bq3w6zhu7nGsOG7izjhurdR4buRcmXhu5nhurfhu7NkN+G6t+G7n+G7k+G7ueG6psOzceG6t+G7n+G7k+G7leG7i+G7k+G6t+G7i8SR4buL4bq3anDhurfhu7fhu5Phu5nhurfhu7fhu7nhuqbhu49x4bq34bq0ZXLhurfhu6Hhu6154bq34bq14bqz4bq3ccOz4bu54bq34buTdeG7i+G6t+G7oeG6sOG7izfhurfEqeG7mcOy4bu54bq34buf4buZ4buNceG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7keG7mWThurfEqeG7l3Hhu5Phurfhu4vhu5Ny4bq3eeG7k2t5OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFR4bq9cOG6t+G7k3Xhu4vhurfDouG6s8Oi4bq1LcOi4bqzw6LDojfhurfhu7bhu7PDg+G7r3Hhu5HhurdZ4bu24buI4bu24bq3w4zEkXHhurfhu7fhu7NB4bq34bu24buS4buK4bu04bq34bu04buxceG6t+G7oMOD4bq34buLc+G6t+G6p8Oi4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu5/hu5Phu6fhu5nhurdjN+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3xKlz4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu4nhu4Vx4bq34bu3xrDhu4vhurfhu7bhu5PEkeG7meG6t+G7i+G7k+G7mcOzcOG6t+G7t+G7s29x4bq3YuG6szE34bq34bu1ZOG7ueG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu5/hu5Nk4buZ4bq34bufw7Phurfhu5Nyw6nhu4vhu5Phurfhu4vhuqBk4bq34buT4bu54bqm4buNcTfhurfDjOG7kOG7kuG6t8Sp4bq74bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7k2Thu5nhurfEqcOzceG6t+G7t3JlceG6t8OsxrDhurfhu5Hhu5nEkXLhurfhurThu5lvcTfhurd54buTw4Dhurfhu5Phu7nhuqZx4buTN+G6t+G7k3Xhu4vhurfhu7Xhu5lx4buTOOG6t+G7iuG7k+G6oOG6t+G6psOz4bu54bq34bu3w4PhurfhurRmceG6t+G7i+G7k3Lhurfhu4vEkeG7i+G6t2pw4bq34bu34buTanLhurfhu5Nk4buZ4bq34buTw4Phu61x4buRN+G6t3DGsOG7t+G6t+G7oWXhurfhu5N14buL4bq3ceG7keG7k8Oy4bq34bq0ZeG6t+G7t+G7k+G7meG6t+G6tGVy4bq34bq0ZXLhurfhurXhurPhurfhu7bhu5JZ4bu2OOG6t+G7tuG7s29x4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34bu3w7M34bq3ceG7k2Xhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7Vu4bq34buL4bun4bq34buRw6px4buR4bq3eeG7k+G7hXHhurfhu6Hhu7nFqXHhu5HhurfEqcOp4bu34bq34bu34bub4bq34buh4buN4bq34bu34bqu4bq3w6LhurPhurct4bq3w6Lhuq0x4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu7fhu5NkcOG6t+G7keG7mWThurfhu5N14buL4bq3ceG7keG7k8OyN+G6t3Hhu5PDg3Hhu5Hhurfhu7fhu7NvceG6t+G7t+G7mXHhu5Phurfhu7fhu5NnceG6t+G7t+G6sOG6t3Hhu5Hhu7nhuqbhu41xOOG6t1nhu5PDgOG6t+G7k+G7ueG6pnHhu5Phurfhu7Vu4bq34buhZXDhurfEqeG7sXE34bq3ceG7k2Xhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7fDg+G6t+G6tGZxN+G6t8SpxqFx4buT4bq34buTw4Phu61x4buR4bq3eeG7k8OB4bq34buTdnnhurfhurThu63hu5nhurdx4bq9ceG7keG6t+G7oeG6sOG7izfhurfEqeG7mcOy4bu54bq34buf4buZ4buNceG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7keG7mWThurfEqeG7l3Hhu5M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7k2fhuqbhurfhu6DDg+G7sXHhu5HhurdQ4buZceG7k+G6t+G7tuG7k8OqceG7kTfhurfhu5Lhu5nhu43hu7nhurfhu7fhu7PDg3dx4buR4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq3WeG7tuG7iOG7tuG6t8OMxJFx4bq34bu34buzQeG6t+G7tuG7kuG7iuG7tOG6t+G7tuG7s+G7uXHhu5Hhurfhu7bhu5PDg3Zx4buR4bq34buL4buT4buZZOG6t+G7tW014bq3LuG7meG7jeG7i+G6t8OD4bu54bq3xKnhurvhu5nhurfhu4vhuqBk4bq3UeG7k2Xhurdxw4Phu63hu4vhurfhu4vhu5Ny4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu5N14buL4bq3ceG7keG7k8Oy4bq34bu1ZOG7ueG6t+G7t+G7p+G7t+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq34bu24buS4buK4bu04bq34buL4bqiceG7keG6t+G7oWXhurdwxrDhu7fhurfhu59vceG7k+G6t8Sp4buP4bq34bu34buzw4Phu69x4buRN+G6t+G7i8SR4buL4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq3ceG7keG7k8Oy4bq34bu3w4PhurfhurRmceG6t+G7i+G7k3Lhurd54buTw4Dhurfhu5Phu7nhuqZx4buT4bq34bq0ZeG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7Xhu5lx4buT4bq34bu34buTZHDhurfhu5/hu5PhurlyN+G6t+G7oeG6sGThurfhu4vhu5N1ceG6t3Hhu5FlceG7k+G6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t8SpZXLhurfhu7fDqXLhurd54buTw4Hhurfhu5N2eTjhurfhu7Rk4bu54bq34buLxJHhu4vhurfhu5/huqjhurfhu7fhu5Phu5k34bq3ceG7k2Xhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurd54buT4buFceG6t+G7oXLDqeG7meG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7Xhu5lx4buTN+G6t8Osxanhu5nhurfhu4nDg3hx4buR4bq34buf4buZw7Nx4bq34bu34buTxILhu4vhurfhu4vhu5Ny4bq34buLxJHhu4vhurdqcOG6t+G7i3Phurfhu5N14buL4bq34buh4bqw4buL4bq34bufa3A34bq3xKnFqXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6/hu5nhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu5Phu5nhu41x4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq3eeG7k+G7hXHhurfhu6Hhu7nFqXHhu5Hhurfhu7fhu5NqcuG6t3Hhu5Hhu7nhuqbhu41x4bq34bq0dXHhu5HhurfhurRl4bq34buf4buT4bq54bq3ceG6vXHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bq1eeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6teG6q3nhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhurVjL8Oi4bqz4bqz4buJ4bqp4bq14bqt4bq14bqz4bql4bqt4bu34bqr4bqt4bqz4bqn4bql4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIGLhuqVj4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHDneG7uWRx4bq34bu04buxceG6t8SpaeG6puG6t3DDqXHhu5Phurd54buT4buFceG6t+G7oeG7ucWpceG7kTfhurfhu5PDg+G7rXHhu5Hhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7Xhu5lx4buT4bq34bu1ZOG7ueG6t+G7tuG7kuG7iuG7tOG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurXhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6teG6q+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oVHhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu5Hhu5nEkXLhurfhu4nDgOG7izfhurfEqeG7geG7i+G6t8Os4buZ4buN4bu34bq34bu3w6nhu5nhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t1nhu7bhu4jhu7bhurfDjMSRceG6t+G7t+G7s0Hhurfhu7bhu5Lhu4rhu7ThurfEqeG6u+G6t+G7i+G7k+G6oOG6t8SpxrBx4buRN+G6t+G7oeG7mXHhu5Phurfhu5Nyw6nhu7fhurfhu5Hhu5lBeeG6t+G7i8SR4buL4bq3anDhurfEqcahceG7k+G6t+G7k8OD4butceG7keG6t+G7s8O54bq34buzZXHhu5HhurfhurTDsuG6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu415N+G6t3nhu5PDgeG6t+G7k3Z54bq34bq04but4buZ4bq3ceG6vXHhu5Hhurfhu6HhurDhu4s34bq34bu1d+G6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t+G7i+G6oGThurfhu7fhuq5x4buR4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG6ruG6t8SpZ+G7ueG6t3Hhur1w4bq3xKnDs3HhurdxZOG6pjfhurdwxrDhu7fhurfhu7Xhu6fhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq34buLZnk34bq34buLZHLhurfEqeG7h3Hhu5Hhurdx4buR4buTw7Lhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G6tGXhurdx4buRcmXhu5nhurfhu7fhu5tx4buT4bq34buL4bqiceG7keG6t8Spw7Nx4bq34bu3w4PhurfhurRmcTfhurfEqcahceG7k+G6t+G7k8OD4butceG7keG6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu415N+G6t+G7t+G7ueG6puG6t3Hhu5Phu5lvceG6t+G7i8SR4buZ4bq34buf4buTc+G6t+G7i+G6oGThurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu6Fl4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t+G6tMOtceG6t+G7i+G7k8ODZOG6t+G7k+G7meG7j+G7ueG6t+G6tGXhurfEqcWpceG7keG6t+G7t+G7k+G7uWhx4bq34bu34buzcnHhu5HhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu4vhu5Ny4bq34buLcnHhurfEqeG7meG6t+G7k3Xhu4vhurdx4buR4buTw7I44bq3xKjDs3HhurdxZOG6pjfhurdw4but4buZ4bq34buL4buT4bub4bq34buLc+G6t+G6peG6t2pw4bq34buLc+G6t3Hhu5Phu7nhurfhu4tn4bu54bq34buTdeG7i+G6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t+G7tWThu7nhurfhu7bhu5Lhu4rhu7Q34bq3cMaw4bu34bq34bu14bun4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu4tz4bq3cHJx4buR4bq3cOG7ueG7p3Hhurfhu5N14buL4bq34bu3w6nhu5nhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t+G7iOG7hXHhurfhu7fGsOG7i+G6t3HGsOG7meG6t+G7t+G7s0HhurdR4buRdeG7i+G6t+G7oOG7geG7izfhurdxxrDhu5nhurfhu7fhu7NB4bq34bu34bubceG7k+KApsOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu57Ds+G7t+G6t+G7t+G7k0Hhu4vhurdx4bq9cOG6t+G7k3Xhu4vhurfDouG6s8Oi4bq1LcOi4bqzw6LDojfhurfhu7bhu7PDg+G7r3Hhu5HhurdZ4bu24buI4bu24bq3w4zEkXHhurfhu7fhu7NB4bq34bu24buS4buK4bu04bq34bu04buxceG6t+G7kmXhurfhu4nhurDhurfhu5/hu5nDs3Hhurfhu4tz4bq34buf4buTcuG6uXHhu5HhurfhurXhurPhurct4bq34bq1w6Lhurfhu5N14buL4bq34bu14buZceG7ky/huqXhuqfhurfhu5N14buL4bq34bu14buZceG7k+G6t+G7n+G7k+G7p+G7meG6t2Phurfhu4tz4bq3ceG7k+G7ueG6t+G7i2fhu7nhurfhu7fhu5NkcOG6t+G7keG7mWThurfhu5N14buL4bq3ceG7keG7k8OyOOG6tyjEkeG7i+G6t8SpxqFx4buT4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq3eeG7k+G7hXHhurfhu6Hhu7nFqXHhu5Hhurfhu6Fl4bq3ceG7k+G7meG7jXDhurfhurTDgOG6t+G7t+G7s3Vx4buR4bq34bu34buFcOG6t3FvceG6t3Hhu5Nl4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq34buh4bu54bulceG6t+G7oWVw4bq34bu34bun4bu34bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq34bu34bu54bqmb3Hhurfhu7fhu7Phu7nhuqbDsnHhurfEqeG7j+G6t3Dhu6vhu5nhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu5Phu5nhu4/hu7nhurfhu7Phur9x4buR4bq34buTdeG7i+G6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t+G7tWThu7nhurfhu7fhu6fhu7fhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G7tuG7kuG7iuG7tOG6t+G7oWXhurfhu5PDg+G7rXHhu5HhurfEqeG7meG6t8SpQXHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7k2py4bq34bu34buTZ+G6puG6t1nhu5PDqXDhurcu4bq9ceG6t+G7tuG7k2Vx4buTN+G6t+G7kuG7meG7jeG7ueG6t+G7t+G7s8ODd3Hhu5Hhurdx4buTZeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7kTfhurfhu5N14buL4bq34bu14buZceG7k+G6t3fhurfEqeG7heG6puG6t8Sp4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5nhu41x4bq34buf4buZceG7k+G6t+G7t8Oz4bq34buf4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXE34bq34buL4buT4bqg4bq34bqmw7Phu7nhurfhu6Fl4bq34buLcnHhurdqcOG6t+G7ieG7hXHhurfhu7fGsOG7i+G6t+G7t+G7k+G7meG7j+G7ueG6t+G7teG7pzfhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5HhurfEqeG6u+G6t+G7oeG7mXHhu5Phurfhu5Nyw6nhu7c34bq34buL4buT4bqg4bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3nhu5Phu4Vx4bq34buh4bu5xalx4buRN+G6t8SpxqFx4buT4bq34buTw4Phu61x4buR4bq3ceG7keG7k8Oy4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurfhu4vhu5Ny4bq34buLxJHhu4vhurdqcDjhurfEqOG7geG7i+G6t8Os4buZ4buN4bu34bq34buhZeG6t+G7k+G7ueG6puG6t8SpxrBx4buR4bq34buLxJHhu4vhurdx4buR4bu5xalx4bq34buh4bqw4buL4bq34bqk4bq74bq34buTxrDhu5nhurfhu7fhu5NkcOG6t+G7keG7mWThurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu3xJHhu4vhurfhu5Hhu5nEkXLhurfhu4nDgOG7izfhurfhu5PDg+G7rXHhu5Hhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G6tGXhurfEqcahceG7k+G6t+G7k8OD4butceG7keG6t3nhu5Phu4Vx4bq34buh4bu5xalx4buR4bq34buTdeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5M4OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu6Rx4buR4bq34bugb+G6t+G7tEPhurfhu7bhu5Phu7lo4bu3N+G6t1nhu5Nz4bq34bu24buzw4N3ceG7keG6t1nhu5N0ceG7keG6t+G7kOG7iDPEqOG7tuG6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurfDneG7uWRx4bq34bu04buxceG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu3N+G6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t3nhu5Phu4Vx4bq34buh4bu5xalx4buRN+G6t+G7k+G7ueG7rXHhu5Hhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G7i+G7k3Lhurfhu5N14buL4bq34bu14buZceG7k+G6t+G7tWThu7nhurfhu7bhu5Lhu4rhu7Thurfhu7fDqeG7meG6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurfhu5Phu5nhu41x4bq34buR4buBeeG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7n+G7k3Phurfhu5/hu5Phur1xOOG6t8So4buP4bq3xKnDqeG7t+G6t+G7k+G7meG7jeG7ueG6t8O94bu54bq54bq34buLZHLhurdx4buTZuG7t+G6t+G6tGXhurd54buTw4Hhurfhu5N2eeG6t8Sp4bun4buZ4bq34bu3w4N2ceG7kTfhurfhu5NyZXHhurfhu4vhurlx4buT4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t+G7i+G6onHhu5Hhurdx4buTw4PhurfEqeG7mcOy4bu54bq34buf4buZ4buNceG6t+G7i8OA4bq34bu34buT4buPN+G6t1nhu5N0ceG7keG6t8Sp4bq74bq34bu34buTZHDhurdww4Phu7nhurfhu7jDjFHhu4jhurfhu5Phu7nhuqbhu41x4bq3xKlp4bqm4bq3cMOpceG7k+G6t+G7k3LDqeG7t+G6t8SpxrBx4buR4bq34bu3w4PhurfhurRmceG6t+G7teG7rXDhurfhurRl4bq34buh4buZb3Hhurfhu7fDgOG7izfhurfhu4nhurBk4bq34bq0ZXLhurfhu5/Ds+G7t+G6t8O94bu54bq5N+G6t+G7t+G7hXDhurfhu7fDg+G6t3Hhu5Hhu7nhuqbhu41x4bq34bq0dXHhu5Hhurfhu4vhuqBk4bq3eeG7k8OA4bq34buT4bu54bqmceG7kzfhurfhu5N14buL4bq34bu14buZceG7k+G6t8Sp4buP4bq34bu3w4PhurfhurRmceG6t3nhu5Phu4Vx4bq34buh4bu5xalx4buROOG6t1nhu5NmceG6t8SpZuG7ueG6t8Spw7Nx4bq3ceG6vXDhurfDouG6s8Oi4bqtN+G6t+G7i3Phurfhu5Xhu7fhurdx4buTZuG7t+G6t+G6peG6rTHhurfhu5N14buL4bq34bu14buZceG7k+G6t+G7t+G7p+G7t+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq34bu24buS4buK4bu04bq34bu34buZw7N54bq34bu3w4Dhu4vhurfhu5N14buL4bq34bu3w6nhu5nhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu5Hhu5nEkXLhurfhu4nDgOG7i+G6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq3xKllcuG6t+G7t8OpcuG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5PhurfEqcaw4bq34bu14bux4bq34buLZnk34bq34bu34buz4bu5ceG7keG6t+G7i2Z54oCmw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeUThu7nhu7fhu5Ny4buz4bqx4bqh4bu24buy4bu4UeG7kOG6t+G7oE/DoC954bqh

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]