(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, đáp ứng nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tăng thu nhập cho người dân, thời gian qua huyện Thọ Xuân đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng công nghệ cao.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurck4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3DueG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3hu53hurTDvcO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq1t4bq94bul4bqt4bqi4buB4buj4bqt4budw4NE4buZw7nhuq0l4budxrDhuq1bw4PDrMO54bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bucw7Phur1u4bqn4bq3w5nhu51nw7rhuq3DucOsw7nhu5vhuq1t4bq94bul4bqt4bub4bujw6rhuq3huqLDgHDhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6oeG6rW/DqkHhuq3DgsO54bub4bqtw7nhu5vDg+G7r8O54bqt4bqi4bud4bqmbeG6rUHhu51qw7rhuq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqt4bqi4bujw7TDg+G6rW7huq7DueG7m+G6oeG6reG6ouG7hcO54bub4bqt4bqi4budw4Phuq3DueG7ncSpQeG6rW3hu53hu6Xhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW7DrMO54bqh4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqt4bub4buj4bq9w7nhuq3DgcOD4bq94bqt4budw4NE4buZw7nhuq0l4budxrDhuq1bw4PDrMO54bqtb+G7g+G6reG6ouG7n23hu53huq1t4bqmbeG6rW9qROG6rcO64buBw7nhu53huq3DgsO54bub4bqtbuG6sMO54bub4bqtdOG7neG7peG6veG6reG7ncawbeG6rS3huq104bq64bqt4bqi4budw4PEqeG6ouG6oeG6rW934buj4bqtw7rDveG7o+G6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLhu53Dgm3huq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6reG6ouG7ncOz4bul4bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqtbeG6veG7peG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6q0FDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJHhuqtkQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9i4bqrZMOpL2Lhuqnhuqlu4bqpYmLhuqnhuqljY+G6omLhuqvhurnhurnhurl14bqp4bqjc0Hhu5thw4A14bq54bqp4bq74bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqck4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3DueG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3hu53hurTDvcO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq1t4bq94bul4bqt4bqi4buB4buj4bqt4budw4NE4buZw7nhuq0l4budxrDhuq1bw4PDrMO54bqn4bqtQuG7o27huqLhu5014bqn4bq54bqp4bqr4bqn4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqI14bqnxJHhuqtk4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3e+G6rsO54bub4bqtbeG7ncODRMO0w7nhuq1t4bq9w7nhu53huq3DgOG6vcOD4bqt4bq9w7nhuq3huqLhu6Xhur/DueG6reG6ouG7geG7o+G6rUPhu4Phuq0l4budxrDhuq3hu5zhu4fhu6PhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7ncOz4bul4bqtb+G7p+G6oeG6reG7ncODROG7mcO54bqt4bqixKlB4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rcO54buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq3huqLhu53Ds+G7peG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6reG7neG6v8O54bub4bqt4bud4bun4bq94bqt4bqixKlB4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqtw4HDg0Thuq3DuuG7seG6rXXDvcO54bqh4bqtb2pE4bqtw7rhu4HDueG7neG6rcOCw7nhu5vhuq1u4bqww7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hur3hu6Xhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuqHhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqtbcOqbeG6rW3hu53Dg3jhu6Phuq3hu5vhu6PDquG6reG6osOAcOG6oeG6reG7m2bDueG6reG6qsO94buj4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6reG6ouG7neG6tHnDueG7m+G6reG7neG7o+G7mcOD4bqt4bqg4buHw7nhuq1B4budasO64bqh4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rW3hu53hu4vhuqLhuq114bq04bu1w7nhu5vhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6rcO54buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7peG6v8O54bqt4budw4NE4buZw7nhuq3hu53hu6Phu5nDueG6rW3hu6fhuq1i4bqr4bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6reG6osOA4buB4buj4bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6reG6osOAxrDhuqLhuq3huqrDveG7o+G6reG6onfDueG7m+G6rW7hu6Phu5nDueG6reG6ouG7n23hu53huq3huqvhuqnhuqnhuqHhuqvhuqvhuq3hu53hur3huqPhuq1Nw6pt4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6rcOCw7nhu5vhuq1u4bqww7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hur3hu6Xhuq1v4bq04bu1beG6rcO54budw6zDueG6rcOAdsO54bub4bqtw7nhu53hurThuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6reG7neG7peG6veG6oeG6rcOA4bq9w4PhuqHhuq3DgcOD4buH4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rcO54bud4bq/4bqtw7rhur/DueG7m+G6oeG6rcO54bud4bq/4bqtdeG6tMO94buj4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6reG7ouG6oOG6vcOAw7N14bqt4bqqw73hu6Phuq3huqJ3w7nhu5vhuq1u4buj4buZw7nhuq3huqLhu59t4bud4bqtY8Op4bqh4bqpZOG6reG7neG6veG6o+G6reG7nOG7ocO54bud4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq3huqtj4bqtbXnhuq3huqDhu7fhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6rcO64buB4bqtdOG7neG6vUThuq1t4buLROG6rcO6w6pE4bqh4bqtb8OqQeG6rcOCw7nhu5vhuq1t4bud4bul4bqt4bqiw4DDtMO54bqtY+G6qTfhuq1u4buj4buZw7nhuq3huqLhu59t4bud4bqt4bub4bujw7Phu6Xhuq3huqLDgOG7r8O54bub4bqtdcSC4bq94bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuqHhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6rW3DrEThuq3hu4XDueG6rcOBw4Phu4fhuq3huqLhu53Ds+G7peG6reG6ouG7o8O0w4Phuq1t4budw4Nqw7nhuq174bujw7PhuqLhu5rhurxA4bqh4bqt4bqi4bq0w73hu6Phuq3DueG6tMO9beG6rcO54bud4bup4bqt4bub4bujxrDhuqLhuq3huqLDgMO0w7nhuq1tw6xE4bqt4buFw7nhuq3DgcOD4buH4bqh4bqtbcOsROG6rcO64buf4bq94oCm4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnbuG6ouG7ncODw7ps4bqt4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqpYkFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJHhuqtkQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9i4bqrZMOpL2Lhuqnhuqlu4bqpYmLhuqlixJHhuqnhuqJiZWLDqWJ14bqp4bqjc0Hhu5thw4A14bq5ZOG6p+G6reG6vXXhuqI14bqnJOG7h8O54bqtQ8OD4buL4bqi4bqtw7nhu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6reG6ouG7ncOz4bul4bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqtbeG6veG7peG6reG6ouG7geG7o+G6reG7ncODROG7mcO54bqtJeG7ncaw4bqtW8ODw6zDueG6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qWLhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkeG6q2Thuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurfDmeG7neG7o+G7k8OD4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6rW3DrEThuq3huqLDgOG7r8O54bub4bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rW/hurThu7Vt4bqtw4LDueG7m+G6rW7hurDDueG7m+G6rXThurrhuq3huqLhu53Dg8Sp4bqi4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3huqLhu6Phu5HDueG6oeG6rW3hu53hu6Xhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq104bujw7nhu53huq3huqLhu5Hhuq1t4bq94bul4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t0/hu5HDueG6rcO54bq9ROG6rSXhu53GsOG6rVvDg8Osw7nhuq1t4bun4bqtY8SR4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG6oOG7h8O54bqtQ8OD4buL4bqi4bqtw7nhu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6rcOCw7nhu5vhuq1u4bqww7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hur3hu6XhuqHhuq3huqLDgMODw7nhu5vhuq1s4buhw7nhu53huq3huqvhuq3hu53hur3huq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6rW7hurThur3huq3huqrhur/DueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7neG6v+G6rcO64bq/w7nhu5vhuqHhuq3DueG7neG6v+G6rXXhurTDveG7o+G6rW3hu53hu6Xhuq114bu14buj4bqtw7nhu53Dg8Spw7nhuq3huqLhuqThuq1l4bqp4bqp4bqtLeG6reG6ueG6qeG6qeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5vhuqHhuq1t4bq94bul4bqt4budecO54bqt4bub4buLQeG6rWPhuqnhuq0t4bqtZOG6qeG6rXXhu4nDueG6reG6oOG7peG6reG6qsO94buj4bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6rXXEguG6veG6reG6quG6v+G6rcO64buf4bq94bqj4bqt4bqr4bqt4bud4bq94bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6rW3DrEThuq3hu4XDueG6rcOBw4Phu4fhuq1t4bun4bqtw7rEguG7o+G6rXXhu7Xhu6Phuq3DueG7ncODxKnDueG6reG6ouG6pOG6rWPhuqnhuqnhuq0t4bqtxJHhuqnhuqnhuq3huqLDgOG7o+G7mcOD4bqtb+G7r8O54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t03hu53hu4XDueG6rcO5w4Phu7Hhu6Phuq1v4bq9w7nhu5vhuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3hu53hurTDvcO54bub4bqt4bq9w7nhuq3huqLhu6Xhur/DueG6o+G6rcOZ4bud4buj4buTw4Phuq3huqLDgOG6vcO54bub4bqt4bqiw4Dhu4Hhu6Phuq3DgsO54bub4bqtbuG6sMO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq1t4bq94bul4bqt4bqq4bq/4bul4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3Eg8OCw7nhu5vhuq1u4bqww7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hu53Dg+G7r8O54bub4bqtdOG7n8O54bqh4bqtw7rDqsO54bub4bqt4buFw7nhuqHhuq3DusOqw7nhu5vhuq3Dg+G7rcO54bub4bqt4bqi4bqm4bqtb3bDueG7m+G6oeG6rW/hu5nDuuG6rXXhu6fhuqLhuq3huqDhu6PDueG7neG6reG7ncawbeG6oeG6reG6oOG6rOG6rW7hurDDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6rW3hu53hu4vhuqLhuq3huqLhu53hu4fhu6Phuq/huqPhuq3DmnbhuqLhuq3huqDhu63huq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6reG6osOA4buB4buj4bqtdeG7o8O0w7nhuq104buR4bqi4bqtbOG6veG7peG6reG6ouG7o8O0w4Phuq3huqDhu4fDueG6rUHhu51qw7rhuq3huqrDveG7o+G6rW7hu6Xhur3DueG7neG6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6rW3hu53hu6Xhuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq104bujw7nhu53huq3huqLhu5Hhuq1t4bq94bul4bqj4bqt4buc4buj4buZw7nhuq1t4bun4bqtY+G6rW7hu6Xhur3DueG7neG6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6rW/hur3DueG7m+G6rW/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6reG6quG6v+G7peG6rXVyw7nhu53huq3huqrhuqZt4bqtbeG7neG7hcO54bqtw7nDg+G7seG7o+G6reG6osOAw7TDueG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqt4budw4NE4buZw7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqtBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rcSR4bqrY0FDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYuG6q2TDqS9i4bqp4bqpbuG6qWJi4bqpZOG6qWXhuqLDqeG6ueG6uWNideG6qeG6o3NB4bubYcOANWLhurvhurnhuqfhuq3hur114bqiNeG6pyThu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6rcO54buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq3huqLhu53Ds+G7peG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hur3hu6Xhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSXhu53GsOG6rVvDg8Osw7nhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqvhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkeG6q2Phuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurfDmeG7neG7o+G7k8OD4bqt4bqq4bquw7nhu5vhuq1t4budw4NEw7TDueG6rW3hur3DueG7neG6reG6oOG7h8O54bqtQ8OD4buL4bqi4bqtw4Dhur3Dg+G6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq1v4bq04bu1beG6reG6oOG6rOG6rW7hurDDueG7m+G6reG7neG7meG6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqtw7nhu53hur/huq3DuuG6v8O54bub4bqh4bqtw7nhu53hur/huq114bq0w73hu6Phuq3huqLhu53Ds+G7peG6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqtbeG6veG7peG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurcl4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtTeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq3igJzDmnjhu6Phuq1D4buD4bqtw7p24bqi4bqt4bqg4buHw7nhuq1B4budasO64oCd4bqtxIPhu6RN4bukQOG6r+G6reG6ouG7peG6v8O54bqt4budw4NE4buZw7nhuq1t4bun4bqtxJEvZeG6reG6oOG7h8O54bqtQeG7nWrDuuG6rW/hurThu7Vt4bqt4bqiccO54bud4bqtQ+G7kUHhuq3hu53hu4HDueG7m+G6reG6oOG7h8O54bqtQeG7nWrDuuG6reG7pE3hu6RA4bqtY+G6reG6oOG6veG7peG6rcSD4bub4buvw7rhuq3DucOzw7rhuq3DueG6tMO9w7nhu5vhuqHhuq3hu5vhu6PFqeG6rXXhurDhur3huq174bujw7nhu53huq1V4bq/4bujw6Dhuq3huqLhurR5w7nhu5vhuq1bw4PDrMO54bqtQOG7neG7h8Og4bqtbHbhuqLhuq3huqBmw7nhuq1uw6xE4bqtI8OD4buHw7nhu5vhuq1A4budxILDoOG6rW7hurThur3huq3huqrhur/DueG7m+G6rVvDg8Osw7nhuq3hu5zFqeG6veG6r+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfDmeG7m+G7peG6v+G7o+G6reG6quG7o+G7mW3huq3huqLEqUHhuq3huqLDgMODw7nhu5vhuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtbcOqbeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq1tw6xE4bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6rW3hu53hu5/DueG7neG6rcSDdcSC4bq94bqh4bqtw7nhu5vhu7Hhuq/huq3hu53Dg0Thu5nDueG6rW3hu53EguG6reG6osOAxrDDueG7m+G6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuqHhuq3DueG7ncOsw7nhuq3DgHbDueG7m+G6rW3Dqm3huq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3huqLDgOG7r8O54bub4bqtw4Dhur3Dg+G6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtw7nhu53hur/huq3DuuG6v8O54bub4bqh4bqtw7nhu53hur/huq114bq0w73hu6PhuqHhuq1tw6xE4bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6rW3hu6fhuq3DusSC4buj4bqh4bqtbcOsROG6rW7hurThu7Vt4bqtdeG7o+G7mcOD4bqh4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu53hur/DueG7neG6reG6osOAw7TDueG6rW3Dqm3huq1tw6rDueG7neG6rW/hu6/DueG7m+G6rcO6a8OD4bqtdcO9w7nhuqHhuq3huqrhuq7DueG7m+G6reG6oOG7h8O54bqtQ8OD4buL4bqi4bqt4bqixKlB4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqj4bqtJcSpQeG6reG6osOAw4PDueG7m+G6rcOCw7nhu5vhuq1u4bqww7nhu5vhuq1teeG6reG7m+G7o8O94buj4bqt4bud4bun4bq94bqh4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq1sduG6rXThu53hu6Xhur3huq3hu53GsG3huq0t4bqtdOG6uuG6reG6ouG7ncODxKnhuqLhuq3huqrhur/hu6Xhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6o+G6rU9qROG6rcO64buBw7nhu53huq1tw6pt4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6rXThu53Dg0Thu5HDueG6rcO54buxw7nhu5vhuqHhuq3huqLDg0TDtMO54bqt4bqiw4DDg0Thu5PDueG6oeG6rXThu53Dg0Thu5HDueG6rXThu53hu59t4bud4bqtw7nhu51nw7rhuq3DucOsw7nhu5vhuq1t4bq94bul4bqtw7nhu53EqcO54bqt4bqi4budw4Jt4bqtbcOqbeG6reG7nXbhuq1uw6zDueG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqLhu53hur1E4bqtb3fhu6Phuq3huqLhurThuq1uw4NE4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3DueG7neG7qeG6rXXhu4/huq3huqLDgMODROG7k8O54bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq3huqDhur3DueG7m+G6rcOBw4NE4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu7VB4bqt4bqiw6pt4bqtQ+G7g+G6oeG6reG6osOA4bq9w7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6oeG6reG7m+G7o+G6veG6reG6osOA4buB4buj4bqtbeG7neG7i+G6ouG6rXXhurThu7XDueG7m+G6rW3hur3hu6XhuqHhuq1v4buHw7rhuq1s4buH4bul4bqt4bq9w7nhuq3huqLhu6Xhur/DueG6reG6ouG7neG6pm3huq1B4budasO64oCm4bqt4bubZsO54bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3huqrDveG7o+G6rW3hu53hu5Hhuq1s4buj4buRw7nhuqHhuq1s4bq94bul4bqt4bqi4bujw7TDg+G6reG6oOG7h8O54bqtQeG7nWrDuuG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6q0FDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJHhuqvEkUFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYuG6q2TDqS9i4bqp4bqpbuG6qWJi4bqp4bqrYsSR4bqiY+G6u8SR4bqrYnXhuqnhuqNzQeG7m2HDgDVjYmLhuqfhuq3hur114bqiNeG6pyThu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6rcO54buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq3huqLhu53Ds+G7peG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hur3hu6Xhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSXhu53GsOG6rVvDg8Osw7nhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqvhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkeG6q8SR4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3w5nDs8O64bqtw7nhurTDvcO54bub4bqte+G7o8O54bud4bqtVeG6v+G7o+G6rS3huq3DunbhuqLhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6oOG7h8O54bqtQeG7nWrDuuG6rW/hurThu7Vt4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu53EqcO54bqt4bqg4buHw7nhuq1B4budasO64bqt4bukTeG7pEDhuq1t4buLQeG6reG6onHDueG7neG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurclw4DhurThu7fDueG7m+G6rUHhu53FqcO54bub4bqtw5nDmTlAJcOZJeG6reG7ncODROG7mcO54bqtJeG7ncaw4bqtW8ODw6zDueG6rVXDtOG6rSXhu53GsOG6rU3hurThu7PDueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqi4bqh4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtTeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6osOA4bujw7nhu53hu5vhuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtw7nhu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6oeG6rcOCw7nhu5vhuq1u4bqww7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hur3hu6XhuqHhuq3DgcODROG6rcO64bux4bqtdcO9w7nhuq3huqLhu53Ds+G7peG6rW3hu53Dg3jhu6Phuq3hu5vhu6PDquG6reG6osOAcOG6reG7m+G7o+G6veG7o+G6rW/hu6Xhu4HDueG6rWLhuqli4bqr4bqtLWLhuqlixJHhuqHhuq1B4bud4buLw7nhuq1v4buLw4Phuq1v4buRw7nhuq3DueG7hcO64bqtYuG6qWLEkeG6rcO54buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq3DgsO54bub4bqtbuG6sMO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq1t4bq94bul4bqtbeG6tuG6veG6reG7ncODROG7mcO54bqtb8OCw7nhu5vhuq1v4buJw4Phuq3huqLhu6Xhur/DueG6reG6onHDueG7neG6oeG6reG7m+G7p0Hhuq1B4bud4buJw7nhuq1v4bq04bq94bqtJeG7ncaw4bqtW8ODw6zDueG6reG6osOA4bu34bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq3huqvhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtY+G6reG7ncODROG7mcO54bqtbmvDueG6rW/hu4nDg+G6rW3hurbhur3huq3huqJxw7nhu53huq3huqrhu5Phuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtLeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXhu53hu7Phu6Phuq3hu5vhu6Phur3DueG6reG6osO94buj4bqh4bqt4budw4NE4buZw7nhuq3huqLhu6Phu5FB4bqt4bqi4bqwbeG6rW9qROG6rcO64buBw7nhu53huq3huqLhu53Dg+G6reG7ncSC4bqi4bqtbuG7peG6vcO54bud4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqt4bqq4bq/4bul4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3DueG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqh4bqt4bqi4buFw7nhu5vhuq1t4bq04buzw7nhu5vhuq114bujw7TDueG6rXThu5HhuqLhuq3hu5vhu6Phuqjhur3huq1u4bul4bq9w7nhu53huq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuqHhuq3hu53hu7VB4bqt4bqiw6pt4bqtQ+G7g+G6oeG6reG6onfhuq3hu53hu7VB4bqt4bqiw6pt4bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6reG7nXbhuq1uw6zDueG6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3DgcODROG6rcO64bux4bqtdcO9w7nhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rW3hur3hu6XhuqPhuq1P4buvw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6PhuqHhuq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqt4bqi4bud4bq0ecO54bub4bqt4bud4buj4buZw4Phuq1tw6pt4bqt4bqg4buHw7nhuq1B4budasO64bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3DgcOD4bq94bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6reG6oOG7h8O54bqtQeG7nWrDuuG6reG7pE3hu6RA4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rXVyw7nhu53huq3huqrhuqZt4bqtw7nhu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6oeG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1tw6pt4bqtbeG7ncODeOG7o+G6reG7m+G7o8Oq4bqt4bqiw4Bw4bqh4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6reG7neG7o+G7mcOD4bqtw4HDg+G7h+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouKApuG6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0HhurzDg+G6ouG7neG7pcOA4bqn4bq3JT0qw5nhu5rhuq1Vw5ThurEvQeG6tw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]