(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhận thấy điều kiện, khí hậu thuận lợi cho cây sả sinh trưởng và phát triển, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành đã và đang mở rộng diện tích trồng cây sả, đem lại thu nhập cho người dân.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ94buSw7TEqeG7hWQ6w6M4w7o64buRMDrhu5PDtOG6peG7hTpz4buX4buFZDrhuq854buTOuG7ksSRIuG7hcSROuG7gmXhu4XEkSMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL8SRLD0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz894buExJHDoeG7hTrhu5PEkTnDujrhuq9l4bqt4buZOuG7gWXhuqnhu4Xhu7I64buBxJHDqTrEkcOh4buZOuG7k8SR4buZw6Hhu4U64buHw7NlOsOjxJFmOsOjOMO6OuG7kTA64buRZeG7hcSROuG7k8O04bujw7Lhu4VkOnMiOuG7j8SRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4Xhu7I6dTE64buSxJEi4buFxJE64buCZeG7hcSR4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buSxJEgw6PEkTrhu5LEkSLhu4XEkTrhuq8xOnMiOuG6r1vhu4VkOuG7g8OyOsO0auG7hWQ6xINl4bqp4buFOuG7k8Opw6PEkTrhu5PDtMSp4buFZDrDozjDujrhu5Ew4buyOuG6r+G6seG7gzrhu4cgZTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buPOsOjxJFmOuG7hWThu6NvZTrEgzjhu4Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTp7Ozvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTopOzvhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4sKD4vLiwpxIMoLHspOy4o4buTPih9KSHhu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sCgoPj86W+G7h+G7k+G7sD/hu5LDtMSp4buFZDrDozjDujrhu5EwOuG7k8O04bql4buFOnPhu5fhu4VkOuG6rznhu5M64buSxJEi4buFxJE64buCZeG7hcSRPzp0ZcSD4buTxJHhu7A/ezs7PzrEkeG6sWVkxJHhu5Phu7A/KTs7PzovPSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz1VMTrhu5LEkSLhu4XEkTrhu4Jl4buFxJE6w6NnOiwuOuG7k8SR4buL4buF4buyOuG7hcSRcuG7hWQ64buFMuG7gzrDteG7mVvhu7I64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7jzrDo+G7m1s64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTrDo8SR4bubOsO64bqn4buZOsSDcFs6cyJmOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5M64buF4buL4buFZOG7sjrhu4c44buDOuG7hWTEkWXhuqnhu486cyI6w6PEkTLhu4U64buF4buZ4buLZeG7tDrhu4TEkcOh4buFOuG7k8SROcO6OuG6r2Xhuq3hu5k64buBZeG6qeG7heG7sjrhu4HEkcOpOsSRw6Hhu5k64buTxJHhu5nDoeG7hTrhu4fDs2U6w6PEkWY6w6M4w7o64buRMDrhu5Fl4buFxJE64buTw7Thu6PDsuG7hWQ6cyI64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7heG7sjp1MTrhu5LEkSLhu4XEkTrhu4Jl4buFxJHhu7I64bqvMTpzIjrhuq9b4buFZDrhu4PDsjrDtGrhu4VkOsSDZeG6qeG7hTrhu5PDqcOjxJE64buTw7TEqeG7hWQ64buRMOG7sjrhuq/hurHhu4M64buHIGU64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7jzrDo8SRZjrhu4Vk4bujb2U6xIM44buF4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7ksSR4bqxZjrhu4Vk4bujb2U6xIM44buFOuG7hW1lOuG6rzjDuuG7sjrDozjDujrhu5EwOuG7hyI6w6M4w7o64buTw7TEqeG7hWQ6xINiOuG7k8SRw6nDo8SROnNuZTpz4buX4buFZDrhuq854buTOuG6r8SpZeG7sjrhuq854buTOsO04buZauG7hWThu7I6w6NnOuG7gcSRMDrhu4Uy4buFZDrDo8SR4bq74buZOsSRIOG7hTrDo1tmOnMiOsOp4buTOuG7kTjhu5k64bqj4bqp4buFxJHhu7Q64buExJFvOuG7n+G7hWQ6xIPGoeG7hWQ6w6Phu4vhu4VkOuG7hWTEkeG6qTrhu4NuZTrhu5PDtGbhu4VkOnNl4bqpw6M64bq34buPOuG7k2Xhu4XEkTrEg2Hhu5k64buT4buhOuG7h1064buRMOG7sjrDo13DozrEkWo64buTw7Rm4buFZDp1MTrhu4HEkeG7i+G7hWQ6w6PEkeG6vTrhuqNd4buFOsOj4bubOuG7hcSR4bujOuG7k8O04bujbsOjOuG6rzjDujrhu4MiOsOjaOG7hTrDo2c64buTxJHhuqXhu4M64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7jzrhuq9d4buFZDrhu4Hhuqs64buT4buhOuG6o13hu4U64buHXTpzIjrhu5Nl4buFxJE6xINh4buZOuG7kTDhu7Q64buS4buhOuG7gcSRZTrhu5PDtMSp4buFZDrhuq/huqfhu4U64buTxJHhu5k6xJFmIMOjxJE6w6PEkeG6vTrhu4M54buTOiE64buTxJFd4buFZOG7sjrhu4NsZTrhu4fhu59bOuG7kTA6w6PEkVvhu4XEkTrDo8SRZjrhu5PEkeG7mTrEkWYgw6PEkTrDo13Do8SROuG7hcSRW+G7mTrhu4HEkWYw4buFZDooOzotOik7OuG7hWQiw7o64buF4bql4buFOuG7k2Xhu4XEkTrEg2Hhu5k64buRMDrDo2c64buTxJHhuqs6deG7mTnhu5M64bqjXeG7hTrhu4dl4bql4buFOuG7k8ahw6M6w7Xhu5lb4buFxJE64buFMuG7g+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP2XDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOns7O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOikhIeG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLiwoPi8uLCnEgygseykuKH3hu5N7LiwhfeG7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwPi59Pzpb4buH4buT4buwP+G7ksO0xKnhu4VkOsOjOMO6OuG7kTA64buTw7ThuqXhu4U6c+G7l+G7hWQ64bqvOeG7kzrhu5LEkSLhu4XEkTrhu4Jl4buFxJE/OnRlxIPhu5PEkeG7sD97Ozs/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8pISE/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG6ruG6p+G7hTrhu4Vbw7rhu7I6dTE64buSxJEi4buFxJE64buCZeG7hcSROsOjZzouOzs6xJFbOuG7k8O0xKnhu4VkOuG7kTDhu7I64bqv4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4VkOsOj4bud4buFZDrhu5MgZjrhuq9l4bqt4buZOuG7gWXhuqnhu4U6w6PEkWY6w6Ndw6M6xINmW+G7hcSROuG7hWTEkWXhuqnhu4864bqvYeG7mTrhu5Phu6Phu7I64buRMOG7hTp14buZOeG7kzrhu5Nl4buFxJE6xINh4buZOuG7kTDhu7Q6xJBl4bqp4buFOuG7hVvDuuG7sjrhu5PDtOG6peG7hTrhuq/hurtbOuG6oyLhu4U6dTE6w6NnOi46w6NtOuG7kcOyOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5Phu7I64buDbGU64buFMuG7gzrhu5PEkeG7mTrhu4Phu5lbOsSRIuG7hWQ64buFZMSR4bq54buFOuG7kznhu4U64buHXTrhu5Eww506ZGXhu5Xhu486w6Ndw6M6xJFqOuG7k8O0xKnhu4VkOuG7kTA64buTMuG7hWQ64buTxJHhuqXhu4M64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7j+G7sjrhuq/EqeG7hWQ64buTxJFvZTrEkSDhu4U6w6PEkeG6pzrhuq/hu6PDs8OjOnNl4bqpw6M64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTrhuq/hu4nhu5M64bqjw6064buHXTrhu5EwOuG7kVvhu5k64buTxJHhu5k6xJFmIMOjxJHhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtDrEg+G7k8SR4buZ4buD4bqjPzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOns7O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOigpO+G7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLiwoPi8uLCnEgygseykuKSHhu5N9ISEoe+G7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwezx9Pzpb4buH4buT4buwP+G7ksO0xKnhu4VkOsOjOMO6OuG7kTA64buTw7ThuqXhu4U6c+G7l+G7hWQ64bqvOeG7kzrhu5LEkSLhu4XEkTrhu4Jl4buFxJE/OnRlxIPhu5PEkeG7sD97Ozs/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8oKTs/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG6oiI6xILhu6Nt4buFZDrhu5LEkeG6uzrhu5LEkeG7mTrEkGXhuq3hu4Xhu7I6w4PEkeG7mzrhu5PhurvDo8SROsSQ4bquw5Xhu5I6w4Phu4vhu4VkOuG7k8O6OuG7kuG7hMSQxJA6xILhu6PDs8OjOuG7h2Xhuqnhu5k64buSw7Thu6Nt4buFZDrEguG7o23hu4Vk4buyOuG7k8SR4buL4buFOuG7ksSR4bujw7Phu4VkOsOV4buZW+G7hWThu7I6dTE64buSxJEi4buFxJE64buCZeG7hcSROsOjxJFmOuG6o2Xhuqfhu5NZOlNuZTrhu4Nm4buFZDrhu4Phu5nhu4nhu4U64bqv4bqx4buDOuG7hyBlOuG7k8SR4buZOuG7hcSRw6Hhu4/hu7I64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7hTrhu4Fl4buFxJE64buT4bqnOnPhu5fhu4VkOuG6rznhu5M64buSxJEi4buFxJE64buCZeG7hcSR4buyOsOj4buL4buFZDrhu5PDujrhu5PEkSLhu4XEkTrhu4fDoeG7jzrhu5PEkV3hu4VkOnstLjsuO+G7sjrDo8SR4buZw7rhuqXhu4U64buRMOG7hTp14buZOeG7kzrhu5Nl4buFxJE6xINh4buZOuG7kTA6w6PEkVvhu4XEkTpzIjrEg+G7o8Ozw6M64buHZeG6qeG7mTrEg+G7o25lOuG7k13hu4U6w7Thu6Hhu4Vk4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7gmxlOuG7g2rhu5M64buFZCLDujrDo+G7i+G7hWQ64buTw7o64buFxJHDoeG7jzrhu4Vk4buZw7rhuqXhu4U64buHZeG6qeG7mTrDo8SRZjrhuqMiOsOjZuG7hTrhu4ciOsSRIuG7hWQ6w6PEkcahw6M64buTOeG7hTrhu4dd4buyOuG6o+G6szrhu5Ew4bu0OuG7ksSR4buZOuG7g+G7mVs6c25lOmRlXTpr4buFOuG6r+G6u+G7hcSROsO14buZW+G7hcSROuG7hTLhu4Phu7Q64bqu4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4VkOuG7kyBmOuG6r2Xhuq3hu5k64buBZeG6qeG7hTrDo8SRZjrEg2Zb4buFxJE64buFZMSRZeG6qeG7jzrhu4/EkV3hu5M64buTw7Rl4bqr4buF4buyOuG6r+G7o8Ozw6M64bqjIjrDo2bhu4U64bub4buFZDrEkWrhu7I64buTIGY6w6Phu4vhu4VkOjLhu4U6c2XhuqnDozrhu4ci4buD4buyOuG7k2XhuqXhu5k64buTxJHGoTrhu4Vk4buZw7rhuqXhu4U64buHZeG6qeG7mTrDo8SRZjrhuqMiOsOjZuG7heG7tDrhu5Aw4buFOuG7j8SRw6Dhu4M64buTxJHhu6Nt4buFZDrEkWXhuqnhu5k64buTZeG7hcSROsSDYeG7mTrhu5EwOsOjxJFb4buFxJE64buSw7Thu6Nt4buFZDrEguG7o23hu4VkOsOjxJHhu5s6w7rhuqfhu5k6deG7mTnhu5M64buBxJHDoOG7meG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3DleG7mcO6OuG7g+G7izp14bujw7Lhu4VkOuG7g2xlOuG7hWQiw7o64buFOeG7mTosOzotOiwuOuG7kznhu4U64buRMDrDo8SRW+G7hcSR4bu0OuG6ruG6qzrhuq9d4buPOuG7n+G7hWQ6w7rhuqXhu5k6w6Nh4buZOuG7hWThu5nEqeG7hTrhu5Ew4buFOuG7j8SRw6Dhu4Phu7I6w4Phu4vhu4VkOuG7k8O6OuG7kuG7hMSQxJA6xILhu6PDs8OjOuG7h2Xhuqnhu5k64buSw7Thu6Nt4buFZDrEguG7o23hu4VkOuG7kcOiOuG7g8OyOsO0auG7hWQ6c+G7l+G7hWQ64buFZOG7mcO64bql4buFOuG7h2Xhuqnhu5nhu7I6xIM4w7o6w6PEkeG7mcO64bqt4buFOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5Phu7I64buTIGY6c2XhuqnDozrhu4ci4buDOsOjxJFmOuG7hWThu6NvZTrEgzjhu4U64bqv4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4Vk4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSNl4buDZDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/ZcOD4bqx4buF4buT4bqxw7Q/OuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP3RlxIPhu5PEkVk6ezs74buPdcOdOsSR4bqxZWTEkeG7k1k6KCk74buPdcOdPzrhu5HDtMOj4buwPy8vw6PEg+G7heG7tOG6o1tm4buTxJFb4buFxJHEkWZb4bu0c+G7hS/Eg+G6seG7keG7geG7k2bhu48v4buF4bqxdOG7kS8uLCg+Ly4sKcSDKCx7KSwhKeG7kyE+e3s+4buHO+G7tOG6v+G7j2RYw7Thu7ApKTs/Olvhu4fhu5Phu7A/4buSw7TEqeG7hWQ6w6M4w7o64buRMDrhu5PDtOG6peG7hTpz4buX4buFZDrhuq854buTOuG7ksSRIuG7hcSROuG7gmXhu4XEkT86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPygpOz86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89xJBlOnNp4buFZDpzbmU64bqvZeG6reG7mTrhu4Fl4bqp4buFOuG7k3A64buFxJFl4bql4buFOuG7k8SR4buZw6Hhu4U64buHw7NlOnMiOuG6r2Hhu5k6w7RbOmvhu4U64bqv4bq74buFxJHhu7I6w6M4w7o64buRMDrhu5PDtOG6peG7hTpz4buX4buFZDrhuq854buTOuG7ksSRIuG7hcSROuG7gmXhu4XEkTrhu5HDojrhu5Nl4bqn4buPOuG7k8ahw6M64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7heG7sjpkZ+G7jzrhu4/EkWHhu4U64buTMuG7hWQ64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7j+G7sjp1Z1s64buFZMSRw6hm4buyOuG7j8SRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4U64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzrDo8SRZjrhuqMiOsOjZuG7hTrhu4TEkTjhu4U6xIM44buF4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bup4buZ4buTxJFmw7Q/PeG7hGRpw6M6xJDhu5k54buFOi06xJBmIuG7hWQ64bqu4buL4buFZCMv4buPPQ==

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]