(vhds.baothanhhoa.vn) - Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những tố chất giúp chị Phạm Thị Ngân, Chủ nhiệm HTX thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên ở thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) thành công trong nghề may túi siêu thị xuất khẩu. Không chỉ làm giàu cho gia đình, nhiều năm qua chị còn giúp chị em khác có thêm thu nhập, ổn đinh cuộc sống.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bql4bum4buFxalj4buhceG7heG6tmPhurDhuqpjxrDhu6FwxqFjxanhu4fhurhj4bqw4bqycWPDieG6tmvhurBj4bulcG7hurbDoi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6pcavacaw4buhY+G7j8O9xrDhu6Hhuq9j4bqu4buDxrDhu6Fj4bqwZuG7qeG6r2Phu43hu4PFqWPGsOG7oXDDuuG6r2Phu43hu4PFqWPhu6fhu4XFqWPhu6fhu4VjxrBwRMaw4buhY+G6sHhjw7Jwa+G6sGPhu6Fx4bqy4bqiY8OycHRjJXBmxaljOnB0Y8av4buhasaw4bqvY8OScOG6pGPGsHBx4bubxaljUDowY+G6sHDhuqRjw7J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPFqeG7gGPGsOG7oXDhu5tjw4nhurZr4bqwY+G7pXBu4bq2YzrEguG6tsaw4buhY+G7pHHhu5XGsGPDgGPhurBwd8awYzrEguG6tsaw4buhY1Bt4bq24bqvY8OJaGNQ4bupw6zGsOG7oWM6xILhurbGsOG7oWPhurNQ4bupw6zGsOG7oWNQ4bur4buH4bq1Y+G6sHDhu4XGsHBjw7J3xrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPGsOG7oXDGoWPFqeG7h+G6uGPhurDhurJxY+G6rnHhu5XhurZj4bqwcHRjw4nhurZr4bqwY+G7pXBu4bq24bqxY+G7pHB3xrDhu6Fjw7JwdWPhu6fhu4XFqWPhu6Fx4buF4bq2Y8OycOG7qWPhu6Fx4buHY+G7j3PGsHDhuq9jxrBwccah4bq2Y8awacWpY8OD4bq24buHY8OycHRjw7Lhu7HGsGPhu6Fx4bqy4bqiY8OycHRjw7XFqWPhu6Vw4buDw7Jjw7Lhu6tj4bqwcOG7lcWpY+G6sHDhurZjxrBwbeG6ouG6r2Phu7PGsGPhu49xxrBwY8Oy4bq2w73DsmPhuq54xrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Njw6rhur9k4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u2Vk4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcSR4bq5w6ovxJHhu4HDquG7jcSRxJHhurtk4bq/4bq7w6nhurDhur3DquG6u8Op4bq94bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII54bq9ZOG6u2Jj4buH4bun4bqwOWLhu6bhu4XFqWPhu6Fx4buF4bq2Y+G6sOG6qmPGsOG7oXDGoWPFqeG7h+G6uGPhurDhurJxY8OJ4bq2a+G6sGPhu6VwbuG6tmJjRXHhu43hurBwOWLDquG6v2RiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurtlZGJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXDknB0YyVwZsWpYzpwdGPGr+G7oWrGsOG6r2PDknDhuqRjxrBwceG7m8WpY1A6MGPhurBw4bqkY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqJjxanhu4BjxrDhu6Fw4bubY8OJ4bq2a+G6sGPhu6VwbuG6tmM6xILhurbGsOG7oWPhu6Rx4buVxrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4buMb8awY8OycOG6ssaw4buhY+G6sHdxY+G7j3Fj4bqwcGnFqWPDieG6rMOAxrDhu6Fjxanhu4fhurhj4buhceG7h2PDsnfGsOG7oWPEkOG7uXFjcOG7m2PhurBweMaw4buhY8Wp4buD4bq4Y8Wp4buH4bq44bqvY8awcOG7hWPDieG6rMOAxrDhu6Fj4buP4bqsw4HDsmPhu49s4bq2Y+G6sOG6rGPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7pXDhu4Njw7Phu4VxY8OzZ8aw4bqvY8OycHRjxq/hu6FqxrBjw7Jw4bupY8OzceG7l+G6sMOjYzrEguG6rOG7ucOyY+G7j2rhurhj4bqwd3Fjw7LhuqbGsOG7oWPhurBw4buHxalj4buhceG7h2PEkOG7heG7qWPDk+G7h8awY8OScGvhuqJjcOG7hcawcGNQw71xY+G7plAlxq9jw7LhuqThu4djw4lo4bqvY+G7jeG7qWPhu4/hu6tj4buP4bqsw4HDsmPhu49xY+G6sHDhu4fFqWPDg+G6tuG7h8awY3Dhu63DsmNw4buvcWPFqcO94bqwY+G6rnhjxal3Y3BzxrBwY+G6rmfGsGPDieG6tmvhurBjw4Bj4bqwxILhu6nGsOG7oWPEkOG7hWPGsOG7oeG7qeG7hXFj4bqwdcawcOG6sWPGr3BtxrBj4bqwcGvhurhjxJBx4bubw7Jjxanhu4fhurhj4bqw4bqycWPDieG7g8OycGPhu43hurTGsOG7oWPhurDEguG7qcaw4buhY+G6rnHhu5XhurZj4bqwcHRj4bqw4bqs4bu3xrDhu6Fj4buPeHFjxrBw4buRY8awcOG7hcaw4buh4bqvY+G6onDhurRjcMOB4bqiY8SQ4bu5cWPEgmvhurBjxrBwccah4bq2Y+G7j3hxY+G6sOG6rMOBxrDhu6Fj4bqicMOCY8awROG6r2PGsHBr4bqwY+G7p+G7hWPGsHBExrDhu6FjxrDhu6HhuqxBcWPhu6fhu7nGsGPhurDhurbhu7NxxINj4buPecaw4buhY+G6sHBBceG6r2PhurBwd8aw4buhY8OD4bq24buHY8OzZsawY8Ozw6hj4buhceG7uXFj4bqwcHHhu5vhurbhuq9jw7LhurTGsOG7oWPEkOG7uXFjxJBx4bubw7JjcOG7tWPhurDEgsOBY+G6sOG6qmNww71xY+G7plAlxq9jw4lo4bqvY+G7oXHhu4dj4buPc8awcGPhurB3cWPhu49oY+G7j2vhurZjxal4cWPEkOG7uXFjw5J3xrDhu6Fj4bqw4bq4Y8OSJWPDkuG7h+G6ruG7h8Oz4bun4buHxrDDsuG7h2MiceG7m+G6sGPGr+G7h8WpY8OAY1Dhu4Vjxq/DvXHhuq9j4buP4budY+G6sHPFqWNwceG7neG6tmPDg+G6tuG6uGPhurDEgnPGsHBj4bquZ8awY8OJ4bq2a+G6sOG6r2PhurBwdGPhurDEguG6rEHGsOG7oWPhurBx4buV4bq2Y+G6sHDDgmPhuq5nxrBj4bqicG7FqeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU/4buH4bq2Y+G7pXBxY+G6sHPFqWNwceG7neG6tmPhu6Xhu4Bjw7Lhu4XGsOG7oeG6r2Nw4butw7JjxrDhu6FwxqFj4bqwcOG7hcawcGPhurBwZuG7qeG6r2PGsGnFqWNlZMSR4bq5Y+G7oXHhu4dj4buPc8awcGPDsnB0Y+G7j2hjw4Phurbhurjhu5fhurBj4buPdMawcGPhu49s4bq2Y+G6sOG6rGPFqcOAY8OJ4bqsw4DGsOG7oWPFqeG7h+G6uOG6r2Phu6Vw4bq24bq44buXxrBj4bulcHLDsnDhuq9jcOG6rOG7ucaw4buhY+G7jW/GsGPDsnB0Y8O1xalj4bqicMOCY8awRGPhurDEguG7qcaw4buhY+G6sHB3xrDhuq9jw4loY+G6sHDhu4fFqWPhu6Fx4buHY3Dhu63DsmPGsOG7oXDGoeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJj4buN4bqwcOG6tsWpw7NiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2PDquG6v2ThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq7xJHhur/huqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lxJHhurnDqi9lZMOq4buNZGXEkcSRxJFlw6nhurDhurnDquG6veG6ueG6v+G7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOWXhur3hur9iY+G7h+G7p+G6sDli4bum4buFxalj4buhceG7heG6tmPhurDhuqpjxrDhu6FwxqFjxanhu4fhurhj4bqw4bqycWPDieG6tmvhurBj4bulcG7hurZiY0Vx4buN4bqwcDliw6rhur9kYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7xJHhur9iYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlxq/hu6FwxqFjxanhu4fhurhj4bqw4bqycWPDieG6tmvhurBj4bulcG7hurZjw7LhuqThu4djUDowY+G6sHDhuqRjw7J3xrDhu6FjxrDhu6FwceG7m+G6omPFqeG7gGPGsOG7oXDhu5tjw4nhurZr4bqwY+G7pXBu4bq2YzrEguG6tsaw4buhY+G7pHHhu5XGsGPhu4/hu4fGsOG7oWPhurBm4bupY8SQceG7m8OyY+G7p+G7hcWpY8OycOG7qWPEkeG6u2RjcMO9cWPEkHHhu5XGsOG6r2PhuqJww4JjxrBEY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY8SQ4bu5cWPFqeG6qMOyY+G6sHDhurZjxrBwbeG6omPhurDhuqpjw6ljLWPhur9j4bqwxIJx4bub4bq2Y+G7j3nGsOG7oS/GsOG7oeG6rEFxL+G6sHDhu4PGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU/4buH4bq2Y+G7pXBxY8awcG3GsGPEkG3hurBj4bunceG7m+G6tmPEkOG7hWPFqW/hurZj4bqw4bqqY8Oyd8aw4buhY+G6sOG6uOG6r2PhurB3cWPDsnBx4buHY8SC4buHY8awcHHGoeG6tmPDsnfGsOG7oWPhu4/hu6lmxrBj4buP4budY3Dhuqzhu7nGsOG7oWPhu41vxrBjw7JwdGPDtcWpY8Wp4buH4bq4Y+G6sHDhu4XGsHBj4bqicG7FqWPGsHDhuqxjxILhu4PhuqJj4bqwcGrGsOG6r2Phu6VwauG6tmPFqXHhu5vGsOG7oWPhurDhurJx4bqvY8SC4buD4bqiY+G7j+G7g+G6uOG6r2Phu4/hu6vGsOG7oWPDg+G6tuG7h3HhurHhurHhurFj4buP4budY+G7j2fFqWPDs2fhu6ljw7Jwa+G6sGPhu6fhuqzDgcaw4buhY+G6rmfGsGPhuqJwbsWpY8aw4buh4buH4bq4Y+G6sOG6qmPhu49s4bq24bqxY8OSd8aw4buhY8SQceG7m8OyY8Wp4buH4bq4Y+G6sOG6snFjw4nhu4PDsnBj4bulcHfGsOG7oWPDg+G6tuG7g2PhuqJw4bqow7Jj4bqwZuG6ouG6r2PDsnB1Y8OybMawY3Dhu63DsmPhurDEguG7qcaw4buhY+G7pXDhu6lnxrDhu6FjxJFj4bqw4bq2bMawY+G7p+G7hWPGsOG7oeG6rEFxY+G7p+G7h+G7qWPhu4/Dvcaw4buhY8Oy4burY+G6sHDhu51j4bquQ2Phu43Dgsaw4buhY8Wp4buD4bq4Y+G6sHDhurZsxrBj4bqwcMOCw7Lhuq9jxrDDrcWpY+G7j+G6rMOBw7Jjw7Lhu4PDsmPhu6Xhu4Bj4bqwcOG6tm3hurBjxanhu4fhurhjw7Lhu7djw7NnxrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOuG6tuG6uGPGsHBx4buVxrDhuq9j4buN4bupY+G7p+G7hcWpY+G6sHDDteG7qWPhu4/hu7fGsGPhu4/hu4vhurBjcOG7hcaw4buhY8aw4buVxrBjxrDhu6FwxqFjxrDhu4Xhurhjw7LhuqbGsOG7oWPhu4/hu7FxY3Dhu69xY8SQxqFjxanhu4vhurBj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsOG6sWPGr3BxxqHhurZj4bulcHFjw7Lhu6tj4buP4bu3xrBjcOG7hcaw4buhY+G7p+G7ucawY+G6onBncWPhu6Fx4buH4bupY+G7oWvhuqJj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhurBwQXFj4buhceG7h8awY8aw4buhw63GsGPDsnB0Y8O1xalj4bqicMOCY8awRGPhu6Vwd8aw4buhY+G7peG7nWPhurDEguG6rOG7h+G6r2PhurB4ceG6r2Phu4/GoeG6tmPhuqJwZ3Fjw7J4Y+G7ocOtxrDhu6Fj4bun4buFxalj4buP4budY3Dhu6nhu4XGsGPhurBwceG7m8awY+G6sHDDteG7qWPhu4/hurLGsOG7oWPhu4/hu7fGsGNw4buFxrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlP+G7h+G6tmPGsHBxxqHhurZjxrBpxaljcOG7qWbhurBj4buPw73GsOG7oeG6r2Phu4/hu5fGsGPGsOG7h+G6uGNQOjBj4buP4buHxrDhu6Fj4bqwZuG7qWPEkHHhu5vDsmPhu6fhu4XFqWPDsnDhu6ljxJHhurtkY3DDvXFjxJBx4buVxrDhuq9j4bqicMOCY8awRGPhu4904buHY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oeG6r2PEkOG7uXFjxanhuqjDsmPhurBw4bq2Y8awcG3huqJj4bqw4bqqY8OpYy1j4bq/Y+G6sMSCceG7m+G6tmPhu495xrDhu6EvxrDhu6HhuqxBcS/hurBw4buDxrDhu6HhurFjUDowY8Oy4buxxrBjxanDgGPEgsO9xrDhu6Fj4bqwcOG7lcWpY8aw4buhcMahY+G7j+G7h8awY8Oy4burceG6r2PhurBw4bq2Y3DhurLhurBj4bulcOG7qWfGsOG7oWPhurtkY8OycHRjw7XFqWPhuqJww4JjxrBEY+G6sHDhu4fFqeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu454cWPEkOG7uXFjw7JwdGPDtcWpY8Oyd8aw4buhY8SQceG7m8OyY8aw4buF4bq4Y+G7pXDhu4Nj4bqicOG6tGNww4HhuqLhuq9j4bulcHfGsOG7oWPDg+G6tuG7g2PEkGvhurBjxJBn4bqvY8Wp4bqow7Jj4bqwcOG6tmPGsHBt4bqiY+G7s8awY+G7j3TGsHDhuq9j4bunZnFj4buP4bqsw4HDsmPhu49xY+G7p+G7hcWpY+G7oWzGsGPGsHDhu4Xhuq9jw7Lhu6tj4bqwcOG7lcWpY+G6sHBBcWPhu6Fx4buHxrBjw7JwacWpY+G6ruG7q8OyY+G7oXHhu4dj4buPc8awcGPGsOG7lcawY8awcHHGoeG6tmPGsOG7oeG6rEFxY8SCa+G6sGPhurjhu5XGsGPhurBqxaljxJDhu4Vj4buhw63GsGPDs+G7q2Phu6dq4bq2Y+G7jeG7hXHhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Njw6rhur9k4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u8SR4bq/4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcSR4bq5w6ovZWTDquG7jWRlxJHEkWXEkeG7geG6sGXDqWXhurvhur/hu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnDqWXhur1iY+G7h+G7p+G6sDli4bum4buFxalj4buhceG7heG6tmPhurDhuqpjxrDhu6FwxqFjxanhu4fhurhj4bqw4bqycWPDieG6tmvhurBj4bulcG7hurZiY0Vx4buN4bqwcDliw6rhur9kYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7xJHhur9iYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlxq/hu6FwxqFj4buP4buHxrBjw7Lhu6txY8Oy4bqk4buHY1A6MGPhurBw4bqkY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcHHhu5vhuqJjxanhu4BjxrDhu6Fw4bubY8OJ4bq2a+G6sGPhu6VwbuG6tmM6xILhurbGsOG7oWPhu6Rx4buVxrBjcHHhu5vGsGPhu4/hu4fGsOG7oWPhurBm4bupY8SQceG7m8OyY+G7p+G7hcWpY8OycOG7qWPhurtkY8OycHRjw7XFqWPhuqJww4JjxrBEY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buhw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7puG7hWNww71xY8SQceG7lcawY+G6onDDgmPGsERjw7LhuqThu4djw4lo4bqvY8OycHRjxq/hu6FqxrBj4bulcHfGsOG7oWPGsHBExrDhu6Fjw7Nx4buX4bqwY8Oy4buDw7JwY+G7p+G7hcWpY+G7oXHhu4XhurZjw7Jw4bupY8OzZ8awY+G6sHBqxrDhuq9j4buhceG7h2Phu49zxrBw4bqvY8Wp4buFY8OycHRjw7Lhu7HGsGPhu6fhurZ3xrBj4bqwcOG7nWNwceG7m8awY+G6sHHGsHBj4bqwcGzGsGPhu4/hu6nhu4XGsGPhu6Xhu5fhurDhuq9j4bquxKnGsGPhuq7hu4XGsOG7oWPhu6Fx4bqy4bqiY+G7j+G6oGPDsnB0Y8O1xalj4bulcOG7g8OyY8Oy4burY3Dhu6nhu4XGsGPDsmfGsHBj4bulcOG7q2Phu6VwacawY8Oy4bq0xrDhu6FjxrBw4buH4bq2Y8SQ4bqs4bu3xrBj4bun4buVxrBj4bqwcOG7qeG7g+G6sGPGsOG7oXDDqOG7qeG6sWPGr3BxxqHhurZjxrBpxalj4bunccahxrBj4buhceG7h2Phu49zxrBwY8OycHRj4buPZuG6sGPhu43hu4fGsHBjcHHhu5vhurZj4buhceG7h2Phu49zxrBwY8SQacawY3Dhu6nhu4Phuq9jw7NnxrBj4bqwcGrGsGPDsnB0Y+G7j+G6rMOBw7JjcMO9cWPhu6ZQJcavY8Oy4buDw7Jjw7Jr4bqiY8OzceG7neG6tmPhu43huqzhu7fGsOG7oWPhu6fhu4VjxrBwasawY+G6sHhj4buPceG7ncawY3BzxrBwY8SQxqFj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPhu6VxxrBwY+G6sOG7l+G6r2Phu6fhurZ3xrBjw7Jwa+G6omNw4buFxrBwY+G6sHjhurBj4buP4bqsQcaw4buhY+G7p3hxY8OycOG6pGPhurDEguG6rOG7t8aw4buh4bqvY8OycHLGsHBj4bqu4buDw7JwY8Oy4bqk4buHY+G7jmfGsOG7oeG6r2PhuqJw4buD4bqiY+G7p+G6tm3hurBjw7LhuqThu4djxq9w4buFY8aw4bqs4bu5w7Lhuq9j4bqwcsOycGPDskLDsmPhurBw4buHxalj4buhceG7h2PDsuG7g8OyY+G6onDhu6nGsOG7oWPhurDEguG7heG7qeG6r2PDsuG6tsO9w7JjxJBtxrBj4buPw73GsOG7oWPhu43hu6ljw7Lhu4PDsmPDsmvhuqJjcMO9cWPhuqJw4buD4bqwY+G7j8O9xrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqi4buG4bq24bqwcOG7qcSCYuG6pcav4buh4bq24bq44bujxrBj4buOZuG6sMOiL+G6ouG6pQ==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]