(vhds.baothanhhoa.vn) - Triển khai chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2022, Trường Đại học Hồng Đức (TP Thanh Hóa) đã thành lập 10 đội hình tình nguyện với hơn 450 sinh viên, chung sức cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m8ah4bqi4bubxJFF4buExJBxU0XhuqThu4RxIsSo4buERHE/4buew4NxU05FccOD4burw4NxxJBG4but4buSceG6rkrhu4REceG7kuG6uOG7hMSQceG7hEThu5jDmuG6qOG7hHHEkMOocXRydHTGoS/huqLhu5vGoS/EkHPhu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOIuG6sOG7qcSCcOG7m2XDlEXhuqrhu4Rx4buAxJDhu6lFccODxJBF4bqm4buEccSC4bq6w4PEkHHhu5BF4buExJBxU0XhuqThu4Rx4buS4bq44buExJBx4buEROG7mMOa4bqo4buEccSQw6hx4buEd+G7gnF0cnR04buRcWXDlOG7ok/hu4REcT/hu61FccSQScODcSLEqOG7hERxP+G7nsODceG7lWVicWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bup4buXceG6rnZx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu4bDgeG7jnFzcnHhuq5KRXHEkOG6uOG7hMSQceG7kuG6uOG7hMSQceG7hEThu5jDmuG6qOG7hHFTTkVxxJBN4buEccO6w7lyceG7kEXhu4TEkHFTReG6pOG7hOG7kXHDg8SQ4buY4buERHHhu5Dhu57Dg3HDg+G7luG7hERxw4Phu6vDg3Hhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5F4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUccSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHhu6fFqXLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7lzxrDhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHV0L3Ryw7nEgnNyxrBz4bulw7lz4buSxanFqXThu6dz4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG514bulw7lwceG7qeG7huG7km5wxJFF4buExJBxU0XhuqThu4RxIsSo4buERHE/4buew4NxU05FccOD4burw4NxxJBG4but4buSceG6rkrhu4REceG7kuG6uOG7hMSQceG7hEThu5jDmuG6qOG7hHHEkMOocXRydHRwcVRFxILhu5LEkG5w4bunxalycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5c8awcHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s/RuG7seG7hHFTReG6pOG7hOG7kXHhu5LEkOG7qeG7hMSQceG7hEXhuqThu4RxZcOU4buiT+G7hERxPyJxIsSo4buERHE/4buew4Nxw4Phu5bhu4REceG6ouG7sXHDg0bhu4RxOcSQ4bu34buEccSC4bu34buEceG7ksSQRXHDg+G7iuG7hERxw4Phu6vDg3HDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubIkbhu63hu5Jx4bquSuG7hERx4buS4bq44buExJBx4buEROG7mMOa4bqo4buEceG7ksOB4buOceG7ksOU4buY4buERHFT4buxRnHDg+G7q8ODceG7hEpFccSC4buY4buERMO1ceG7kuG7mHHhu5BR4bupcVPhu7Fx4buG4bux4buCceG7gk5FceG6ruG7ok/hu4REcURF4bupRnHhu5LEkOG7iuG7hERx4buSxJDhurBGccODxJDhu5jDgOG7hHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5Fw7RxVeG7t8OaccSCUOG7hERx4buAxJDhu5hxU+G7mEVxw4PEkE1FccODxJBGceG7ksSQ4bup4buExJBx4buSxJBF4bqm4buYceG7hMSQRXHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERMO0ceG7ksSQd+G7gnHEkMONRXFT4buxceG7ksO94buERHHDleG7mOG7sXHDg+G7q8ODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQceG7ksSQ4buiTeG7hERx4bqiReG7hMSQceG7hkXhuqjhu5Jx4buQxq/hu5FxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxw4PEkMOJ4buExJBx4buQ4burw4PEkOG7kXHhu4DEkEdx4buAxJB34buEw7Rx4buSw73hu4REccOV4buY4buxccSQScODceG7kEXhu4TEkHHhu4RExJDDqEZxU+G7osOT4buSceG7gMSQR3HEkEnDg3FERcONRcO0ceG7kktxw4PEkOG7nsODceG7kEXhu4TEkHHEkEbhu63hu5JxxJDDqHHDg8SQRnHhu5LEkEXhuqbhu5hx4buEReG6pOG7hOG7kXHhu4TEkEVx4bquxKjhu4REw7Rx4bqixKhFccSC4bui4buM4buERHHhu4BF4bqm4buEceG7ksSQ4buew4Nx4buAxJDDkkVx4buERMSQReG6qOG7jnHDg8SQRnHhuq5G4bux4buEcVNF4bqk4buE4buRceG7ksSQ4bup4buExJBx4buEReG6pOG7hHHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERMO0ccOD4burw4NxxJBG4but4buSceG6rkrhu4REcURF4bupRnHhu4bhu6Lhu5hxU3fhu4RxxJBH4bup4buRcVN34buEceG7hETEkOG6qOG7kXHhu5LEkOG6qnHEgsagw4Nx4buSxJDhuqpx4buSxJDhu6lG4oCmxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tlw5RG4buERHHhuq5H4buRceG6rkpFccSQ4bq44buExJBx4buS4bq44buExJBx4buEROG7mMOa4bqo4buEceG7kuG7rUVxVXZxZcSQ4bux4buExJBxxJFN4buE4buRcSXhu6txZcSQ4buiTsODceG6rnZx4bquR+G7hERxREfhu45xxalx4buSw5RF4bqo4buYceG6rsSo4buERHHhu4Lhu5jhu6lx4buEROG7mMOa4bqk4buEcVPDgeG7knHhu4ZF4bqo4buYcVPhu7Fxw4Phu5bhu4REceG6ouG7sXHDg0bhu4RxVeG7t8OaccSCUOG7hERxw7lyceG7gnHhuq7hu6JP4buERHHhuqLhuqRx4buS4buK4buERHHhu4bhuqThu4Rxw5Thu5hK4buERHHhuqLDgcODceG7ksSQ4bup4buEROG7kXHhu4LDknHDg+G7q8ODceG7kuG7mMOa4bqm4buEceG6ruG7ok/hu4REcURF4bupRnHhu5LEkOG7iuG7hERx4buESkVx4bquxKjhu4RE4buRceG7ksO94buERHFzcnHhu47EkEHhu4Rxw5Xhu5jhu7Fxw4PEkEZxw4Phu6vDg3FEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHHDg8SQw4nhu4TEkHHhu5Dhu6vDg8SQ4buTcT9KRXHEkOG6uOG7hMSQceG7kuG6uOG7hMSQceG7hEThu5jDmuG6qOG7hHHhu5Lhu61FcVV2cWLEkOG7lHE34bqo4buRcWPhu5jhu6nhu4RxIkfhu6lx4bquR+G7hERxREfhu45xc3Jx4buSw5RF4bqo4buYceG6rsSo4buERHFT4buxccSQTeG7hHFzxalyceG7hEThu7HDmnHDg+G7iuG7hEThu5FxxJBG4bux4buEceG7ksSQ4bux4buExJBxdHJyceG7gnHhuq7hu6JP4buERHFEReG7qUZx4buSxJDhu4rhu4REceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Thu5Fx4buSw73hu4REcXNyceG7kOG7mOG7ueG7knHDleG7mOG7sXHDg8SQRnHDg+G7q8ODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccODxJDDieG7hMSQceG7kOG7q8ODxJDhu5Fx4buSS3HDg8SQ4buew4Nxw7lx4bqi4buYS0Vx4buQReG7hMSQccSQRuG7reG7knHEkMOoccODxJBGceG7ksSQReG6puG7mHHhu4TEkEXhu5NxP0pFccSQ4bq44buExJBx4buS4bq44buExJBx4buEROG7mMOa4bqo4buEceG7kuG7rUVxVXZxZcSQ4butw4PEkHHEkU3hu4Thu5FxZcSQ4butw4PEkHFlxJDhu7Hhu4TEkHHhuq5H4buERHFER+G7jnFzcnHhu5LDlEXhuqjhu5hxU+G7sXHEkE3hu4RxdOG7pXJx4buEROG7scOaccOD4buK4buEROG7kXHEkEbhu7Hhu4Rx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu6dyceG7gnHhuq7hu6JP4buERHHhuqLhuqRx4buS4buK4buERHHhu5LEkOG6sEZxw4PEkOG7mMOA4buEceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkXhu5Fx4buSw73hu4REcXNyceG7kOG7mOG7ueG7knHDleG7mOG7sXHDg8SQRnHDg+G7q8ODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQccODxJDDieG7hMSQceG7kOG7q8ODxJDhu5Fx4buSS3HDg8SQ4buew4Nxw7lx4bqi4buYS0Vx4buQReG7hMSQccSQRuG7reG7knHEkMOoccODxJBGceG7ksSQReG6puG7mHHhu4TEkEXhu5Fx4buSS3HDg8SQ4buew4Nxw4Phu6vDg3HEkEbhu63hu5Jx4bquSuG7hERxREXhu6lGceG7huG7ouG7mHFTd+G7hHHEkEfhu6nhu5FxU3fhu4Rx4buERMSQ4bqo4buRcWUmZWVxU05FcT9G4bux4buEcWXEkOG7qeG7hMSQceG7hEXhuqThu4Rx4bqu4bq64bupceG7jsSQ4buiTeG7hETigKbGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mz/EqOG7hERxw4PEkMOJcTfhuqRxP+G7nsODcT/hu63hu5Lhu5FxJcOJceG7ksSQ4buicT9G4bux4buEcWXDlOG7ok/hu4REcT8icSLEqOG7hERxP+G7nsODccODxJBGceG6okXhuqbhu5LDtXHigJxj4buY4bupccOD4burw4Nx4buEd+G7guG7kXHDg8SQReG6puG7hHHEguG6usODxJBx4buQReG7hMSQcVNF4bqk4buEceG7kuG6uOG7hMSQceG7hEThu5jDmuG6qOG7hHHEkMOoceG6rnZxREfhu45x4buOxJBB4buEceG7gMSQ4buK4buERHHhu4TEkMONceG7ksSQ4bupw5px4bquS0VxxIJF4bqo4buEceG7guG7rUZxw4Phu5rhu6lx4buExJBF4bqs4buYcVPhu5bhu4REccOV4buY4bqk4buRceG7ksOUw5Jx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu47EkEbhu4REceG7ksOU4buxRnHDleG7mOG6sOG7hHHhu5LEkOG7mErDg3Hhuq7huqpx4buQReG7hMSQcVNF4bqk4buEccOD4buI4buERHHEkEXhuqbhu4RxU+G7sXHhu5LDlOG7osOS4buERHHhu5LEkOG7seG7hMSQ4buTcTbEkOG7iuG7hERx4buExJBS4buERHHhu5LEkOG6puG7kXHDg8SQReG6puG7hHHEguG6usODxJBx4bqudnHhuq7hu6vhu45x4bue4buERHHhu4RE4buYw5rhuqjhu4RxU0nhu4REccOD4bua4bupceG7kEXhu4TEkHFTReG6pOG7hHHhu5LDlEbhu4REcVNF4bqow4Nx4buAxJDhu7Phu4REceG6ruG6uuG7hMSQceG6ouG7r+G7hHHhu5LEkOG7t+G7hOG7kXHhu5LDlOG7r0Vx4buERMSQReG6qOG7guG7kXFEReG7lOG7jnHDg+G7q8ODceG7kEXhu4TEkHFTReG6pOG7hHHhu5LDlOG7osOS4buERHHhu5LEkOG7seG7hMSQccSQTeG7hHHDg+G7r3FT4bqsceG7hMSQw4Hhu4Rx4buSxJDhu57Dg3FT4buxccSQ4bux4buExJBx4bquSuG7hETigJ3hu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buO4buo4buY4buSxJBGw5Rw4bubaOG7k+G7qMahL+G7juG7mw==

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]