(vhds.baothanhhoa.vn) - Là sân chơi thể thao truyền thống nhằm ý nghĩa tăng cường sự gắn kết, tình đoàn kết, tình đồng hương, Giải bóng đá thị xã Nghi Sơn tại miền Nam lần thứ V - năm 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTUzEg+G6r8OjfXsqTcSCMT/hu457NT/hu44qP1E/4buO4busW3sq4buOV+G7nuG7juG6ryYs4buOZVLhu47FqSomP+G7jsSCN3vhu47huq9QP+G7jj4/QHvhu47FqeG7oj7hu457Uz7hu47hu5DDleG7kOG7kEwvxIPhuq/Do317Kk1MLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE3hu6Xhu6Dhu47Eg+G7pnvhu47hu64mNz/hu47huq8mPeG7juG6rybhu6J94buO4bqvw6PhurHDqUB74buO4bqvJjJ7KuG7jnsmVT7hu47hurnhu457KiYh4bui4buO4bqvU3sq4buO4buu4bqnOXsq4buOxIPhuqvhu44qVHvhu44p4bu44bqv4buK4buO4bqvO3sm4buOV33hu6B74buOKeG7uOG6r+G7iuG7juG6rzt7JuG7jlczeyrhu44m4bqnN3sq4buK4buO4bufP1E/4buO4busW3sq4buOV+G7nuG7juG6ryYs4buOZVLhu47FqSomP+G7jsSCN3vhu47huq9QP+G7jj4/QHvhu47FqeG7oj7hu448xq974buO4bqvJuG6reG7jkThu44t4buOe1M+4buO4buQw5Xhu5Dhu5Dhu45XUuG7jlfhuqdh4buu4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu47huq8m4bugeybhu47hu64xeyrhu47huq8y4bqv4buOV8Od4bqh4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMVuG6rybhurE+4bus4buOP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5zDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5LDlS/DlOG7luG7mlbhu5bDleG7muG7lOG7luG7mMOV4bqv4buQ4buaw5Xhu5Thu5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsagw5Thu5jhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMxIIxP+G7jns1P+G7jio/UT/hu47hu6xbeyrhu45X4bue4buO4bqvJizhu45lUuG7jsWpKiY/4buOxII3e+G7juG6r1A/4buOPj9Ae+G7jsWp4buiPuG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5zDleG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNb+G7onvhu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7juG6r8Oj4buifeG7juG6rybhuqfDoXsq4buO4buuJn3hu45XND/hu47hu6FRP+G7juG6ribhu6J7JuG7ji3hu457JuG7oOG7jmQx4buOVyzhu64m4buO4buuw6Lhu6Lhu44qP1E/TC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bufP1E/4buOKSbDoT/hu47huq/Do+G7onsm4buO4bqv4bqp4buOeyrhu6DDqeG7jsOU4bucLeG7luG7juG6r1A/4buOw7km4bqx4buOPD/hu7Z74buOJj8j4bqh4buO4bqvJj3hu47huq8m4buifeG7juG6ruG6oOG7jsOyIeG7juG7gXvhu4rhu47huq8ueybhu45vO3sm4buOw7Lhuqc3eyrhu45kOD/hu47Eg+G6q+G7juG6rybhu6I+4buOKj/hu6Lhu47hu67DouG7ouG7jsOU4buW4buOVzQ/4buO4busW3sq4buI4buO4bunNj/hu45XND/hu47hu6xbeyrhu4484bug4buO4bqv4buo4bqh4buOJmHhuqHhu457JmN7KuG7jnsq4bqnOT/hu47hu659e+G7juG7rsOi4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqhJuG6pzl7KuG7iuG7jmVS4buO4buuw6Lhu6Lhu47huq8mLOG7jmVS4buOxakqJj/hu47Egjd74buOJj8je+G7jlfhu6J7KuG7jsSDP3sm4buOxIMyeyrhu4rhu44mIuG7ruG7juG6r+G7qOG6oeG7iuG7jjzhu6A+4buOZD8j4buu4buO4bqvUD/hu47hu67hu57hu67hu47huq8ueybhu4rhu47huq8m4bugeybhu44pJuG6seG7jmThuqvhu67hu47huqEmOuG7ouG7jsWp4buiPuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buWw5Thu5LhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buSw5Uvw5Thu5bhu5pW4buWw5Xhu5rhu5TGoMOVw5Xhuq/hu5bhu5jhu5bhu5TGoDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buQ4buY4buW4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jMSCMT/hu457NT/hu44qP1E/4buO4busW3sq4buOV+G7nuG7juG6ryYs4buOZVLhu47FqSomP+G7jsSCN3vhu47huq9QP+G7jj4/QHvhu47FqeG7oj7hu457Uz7hu47hu5DDleG7kOG7kOG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buWw5Thu5Lhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG6oCbhu6Lhu47hu6xbeyrhu47huq/Do317KuG7juG6r8Oj4buoe+G7juG7ribhurF7KuG7jinhu7jhuq9ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3Ds+G7nuG7ruG7jlc0P+G7jlfhuqdh4buu4buO4buuJj/hu6Lhu47huq8m4bugeybhu47hu5jhu47hu6xReyrhu4rhu47huq8mP+G7jlfFqOG6seG7jmRdeyrhu47huq/Do1174buOw5Thu4484bqnYeG6r+G7iuG7juG6rzp7JuG7jlc/PT7hu45l4bu44bqh4buOJlB7KuG7iOG7juG7oeG7oj/hu45XND/hu45l4bu44bqh4buOeybFqOG6r+G7iuG7jnsmO+G7jj42P+G7juG7rFF7KuG7jjwi4bqv4buOZOG7oH3hu45kXXsq4buO4bqv4bqt4buOKeG7uOG6r+G7iOG7jsOz4bue4buu4buO4bqvw6Phu6h74buOV8Wo4bqx4buOV+G6p2Hhu67hu47hu57huqHhu45W4bq1eyrhu4484bqx4buo4bqv4buO4busW3sq4buOV+G7nuG7jj4/ez/hu47hu5Thu457KuG6pzk/4buI4buOxILhu6LhurHhu47huq8mOT/hu44qP+G7onvhu47hu6ws4buOKj/hu5574buOV31Qe+G7jlZ94buOVizhu64m4buOw7PGsERww7Itw5Thu5zhu4rhu44qP1E/4buOV1Lhu45X4bqnYeG7ruG7juG6rzXhu47hu64m4bqt4buu4buO4bqvw6PDoeG7jjxQP+G7jmQ4P+G7jsSD4bqr4buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7ouG7jlczeyrhu44m4bugeybhu47hu67DouG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7jnsm4bug4buO4bqv4bugP+G7juG6r8OjYeG7iuG7jlZ94buieybhu457KiY/I+G6oeG7iuG7jj5Qeybhu47huq8m4bqnOXsq4buO4bqj4bqx4bume+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buaw5ThuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buSw5Uvw5Thu5bhu5pW4buWw5Xhu5rhu5TGoOG7mOG7muG6r+G7muG7muG7nOG7msagPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Dhu5rhu5bhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMxIIxP+G7jns1P+G7jio/UT/hu47hu6xbeyrhu45X4bue4buO4bqvJizhu45lUuG7jsWpKiY/4buOxII3e+G7juG6r1A/4buOPj9Ae+G7jsWp4buiPuG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5rDlOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4buNND/hu47hu6FRP+G7juG6ribhu6J7JuG7jmXhuq17KuG7jlfhu557KuG7jmQ4P+G7jmQx4buOVyzhu64mTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw7Phu57hu67hu47huq/Do+G7qHvhu45XxajhurHhu47hu67DouG7ouG7jio/UT/hu45XUuG7jlY/JHvhu47Do+G7ouG7jsSDMT/hu457NT/hu4rhu47huqPhurHDqeG7uOG6r+G7jjw/I+G6r+G7iuG7juG7rlvhu457Jj9A4bqx4buO4bus4buge+G7juG6ryZUeyrhu45k4bug4buOKSYxeyrhu44pWT7hu47huqEmxq974buOJsWo4bqh4buOVuG7sHvhu4jhu47hu40xeyrhu45XUX3hu47hu67hu57hu67hu47Ds+G7jUThu4484bug4buOeyZjeyrhu457KuG6pzk/4buO4buufXvhu47Egz97JuG7jsOj4bui4buO4bqvUD/hu47huq8mLOG7jmVS4buOxakqJj/hu47Egjd74buOJj8je+G7jlfhu6J7KuG7jsSDP3sm4buOxIMyeyrhu4rhu47hu64xeyrhu47huq/hu57hu67hu4rhu44mIuG7ruG7juG6r+G7qOG6oeG7juG6r1A/4buO4buu4bue4buu4buO4bqvOnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjrhu6Lhu47FqeG7oj7hu45XUuG7juG7rjXhu45k4bql4buOeyY/I+G6r+G7juG6rzt7JuG7juG7riZ94buOKj9RP+G7jlfFqOG6seG7iOG7jsSC4bui4bqx4buOJjd74buOw5Thu47huq8m4bueeyrhu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7iuG7jio/UT/hu45XUuG7jlc/4buOV+G7uHvhu457JmN7KuG7juG6r8Oj4buoe+G7jlfFqOG6seG7juG7ruG6sTI/4buO4buu4bqzeyrhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7lOG7luG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5LDlS/DlOG7luG7mlbhu5bDleG7muG7lMagw5Thu5Lhuq/GoMOV4buc4buaw5U8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsag4buaw5Thu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMxIIxP+G7jns1P+G7jio/UT/hu47hu6xbeyrhu45X4bue4buO4bqvJizhu45lUuG7jsWpKiY/4buOxII3e+G7juG6r1A/4buOPj9Ae+G7jsWp4buiPuG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5Thu5bhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG7jTQ/4buOxakqIuG7ruG7juG7pSF7JuG7jmXhu7jhuqHhu44mUHsq4buOeyY7TC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNROG6p2Hhuq/hu47huqPhurHhu6Lhu47DlOG7mOG7jlcyP+G7juG6rybDouG7iuG7jibhu6I/4buOVzQ/4buO4buhUT/hu47huq4m4buieybhu45k4bug4buOxakqIuG7ruG7juG7pSF7JuG7jldS4buOKj/hu6B7JuG7juG6o+G6scOpQHvhu45k4bugfeG7juG7riY3P+G7juG6r8Oj4buoe+G7juG7ribhurF7KuG7jinhu7jhuq/hu4jhu45EOD/hu4484bqr4buu4buOPOG6p2F7KuG7iuG7juG6r8OjO3sm4buOVzThu45k4bqnYeG6r+G7juG6r8OjND/hu4rhu45XND/hu47hu6FRP+G7juG6ribhu6J7JuG7jldS4buOKj/hu6B7JuG7juG7riY/4bu4e+G7juG6ryZUeyrhu45X4buoPuG7juG7nC3DlOG7juG6r8Oj4bqnOOG7ruG7jlc0P+G7jsWpKiLhu67hu47hu6Uheybhu45XQOG7jldTeyrhu47huqPhurHhu6J7KuG7juG7ribhuq3hu67hu45kMeG7jlcs4buuJuG7jio/UT/hu4jhu47DgeG7juG6r8Oj4buoe+G7juG6r8Oj4buieybhu44mUHsq4buO4bus4bui4buK4buOVzQ/4buO4bqu4bqzeyrhu47hu6Xhu6Y+4buOV1Lhu45k4bqnYeG6r+G7juG6o+G6seG7ouG7jlc0P+G7jsWpKiY/4buOxII3e+G7jmQ4P+G7juG6r8Oq4buOxIMy4buO4buQLcOU4buK4buOKj/hu6B7JuG7juG7ocOz4buN4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5TDlOG7luG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5LDlS/DlOG7luG7mlbhu5bDleG7muG7lOG7msOU4buc4bqv4bucw5Xhu5jhu5Thu5A8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7luG7kuG7luG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zEgjE/4buOezU/4buOKj9RP+G7juG7rFt7KuG7jlfhu57hu47huq8mLOG7jmVS4buOxakqJj/hu47Egjd74buO4bqvUD/hu44+P0B74buOxanhu6I+4buOe1M+4buO4buQw5Xhu5Dhu5Dhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lMOU4buW4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3hu400P+G7juG6ruG6s3sq4buO4bul4bumPuG7jio/4bugeybhu44mUHsq4buO4bus4buiTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5jDlOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5LDlS/DlOG7luG7mlbhu5bDleG7muG7lOG7muG7kuG7kOG6r+G7kMOVw5Xhu5zhu5A8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7luG7mOG7kuG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zEgjE/4buOezU/4buOKj9RP+G7juG7rFt7KuG7jlfhu57hu47huq8mLOG7jmVS4buOxakqJj/hu47Egjd74buO4bqvUD/hu44+P0B74buOxanhu6I+4buOe1M+4buO4buQw5Xhu5Dhu5Dhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lOG7mMOU4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE1v4buie+G7juG6rzXhu47hu64m4bqt4buu4buO4bqvw6Phu6J94buO4buu4bue4buu4buOKj9RP+G7juG6rybhuqfDoXsq4buO4buu4bue4buOeybhu6Z7TC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNb+G7onvhu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7jldS4buO4bqvw6Phu6J94buO4buu4bq34bqh4buK4buO4buuOeG7iuG7jibhurHDqeG7juG7ribhuqc3eyrhu4rhu47huqEmxq974buO4bqvJuG6p8Oheyrhu47hu64mfeG7jlc0P+G7jmQx4buOVyzhu64m4buK4buOJlB7KuG7jnsmO+G7iuG7jiZQeyrhu47hu6zhu6Lhu4rhu44qP1E/4buO4bqhJn17KuG7juG7ruG7nuG7ribDjOG7juG6r8Oj4buifeG7juG7ruG7nuG7ruG7jio/UT/hu47huq8m4bqnw6F7KuG7juG7ruG7nuG7jnsm4bume+G7jiozPuG7jsOzxq/hurHhu47huq8mw6Lhu45l4bqxxajhuq/hu47Eg1Thu67hu4rhu47hu67Gr+G6seG7juG6rybDouG7jiomP+G7jnsmP0DhurHhu47hu6zhu6B74buO4bqvJlR7KuG7jmThu6Dhu47huq8mw6Lhu44+MXvhu45l4bqxxajhuq/hu47Eg1Thu67hu457JsWo4bqv4buOKj9RP+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7geG6seG6ryZ9w6Phu4xN4bunUHsm4buOw7Phuqc5eypML+G6oU0=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]