(vhds.baothanhhoa.vn) - Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, giữa tiết trời mưa phùn lành lạnh của miền Bắc, tôi lại hoài niệm nhớ những ngày Tết xưa. Tết của những đứa trẻ vùng quê nghèo ngày ấy.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41JODk3LDvhu7TDjeG7ueG7nDpLO8SDMOG7pEs/4buSSzrDoOG7uEvhu7Thu7jhu5hL4buk4bu24bu4V2FL4bukYXvhu7hLO+G7mjpJLzg5Nyw74bu0w41JL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjUnGrzrDjUvhu4nhuq9LOiLhu7hL4bumPTVL4bu5VjlLxahWO+G7gkvhuqZhUTtLw6JX4buCS+G7tOG7uOG6teG7kEs54bu4VjlLOTcx4bu4SzrEg+G7kEs14bu2w6A7Sz/hu5g74bu2Sz/hu5Q74bu2S+G7pOG6o+G7kEs64bu4VztL4buL4buc4buk4buCSzk+4bu4Sz/hu5Thu7hL4bu2LOG7mOG7uEs74bu4WDpLO+G7tjBLO+G7tuG6tTvhu7RLO+G7tOG7mOG6rUvhu7lWOUvhuqfEg+G7kOG7hEvhu7lWOUvhu6ThuqPhu5BLO+G7tuG6tTvhu7RLxajhuq/hu5BLOTfhu7BLw6LDoDvhu7RLNmHhu65LO+G7tOG7tsOoLEs74bu04buY4bqtS1Lhuq3hu4RJL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnGrzrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7pjnhu7ZhOsOZS+G7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JNw5M14bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk5Mw5MvTkxM4bumTE1MTE1PTjnDlMOSw5VNw5U/TOG7hCo14bu04bq+N8OJ4buOT+G7jkpL4buQPznDiUrhu7nhu5w6SzvEgzDhu6RLP+G7kks6w6Dhu7hL4bu04bu44buYS+G7pOG7tuG7uFdhS+G7pGF74bu4Szvhu5o6SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5JNw5NKSy/DjUkvxq86w41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJITtLO+G7tjBLO+G7tOG7mOG6rUs5PuG7uEvhu6QhO0vDmeG7qOG7gkvhu6Thuq9LOiLhu7hL4bumPTVLOVY5S8WoVjtL4bqnYVE7S8OiV+G7gkvDouG7mCxLO+G7tOG7mOG6rUs5UjlLO+G7uOG7rjtLw5lhXeG7uEvhu6Thu7bhu7hXYUtOw5Thu4JLT0xLOeG7tuG7kjvhu7RL4buJ4bu24buUNeG7gks44buQYUsm4bu24bu4SzjhurPhu5BLOCzhu5Q7S+G6pyw74bu0SzpROkvhu6QgOkvhu6TDoTvhu7RLOVI5Szvhu7jhu647Sz/hu5hLOuG7qks54bu2xIMxO+G7tEvhu6Thu7ZhVTtLw5k9SztSYUs6WzlLO33hu7hLO8SDMOG7pEs/4buSSzrDoOG7uEvhu7Thu7jhu5hLxahZS+G7pOG7lkvhu7Thu7jhu5BLxagjO+G7tks54bucOuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41y4bu04buY4bqtS1Lhuq1LNeG7tiw74bu0SznhuqHhu6RLM0s2YeG7rks5PuG7uEvhu6TDozvhu7RL4bu04bu4ezvhu7RLO+G7tsSDSzvhu7bhu7hXYUvDosOgO+G7tEs2YeG7rksm4bu24buS4buk4buCSzvhu7TEgzHhu7hLOeG7kEs54bu2xIMxO+G7tEs2YeG7kDtLO+G7uFg6Szfhu6I74bu0Sznhu5w6S8Oi4buYLEs74bu04buY4bqtSzlSOUs74bu44buuO0vFqFlL4bu0WzlLN+G6s+G7kEvhu7ZWOUs74bu24bq1O+G7tEvDmeG6oeG7uEvDmeG7njrhu4JLOijhu7hLxajhu7hXYUsm4bu2Pjvhu7RLOuG7kOG6reG7gksm4bu2Pjvhu7RLw6Jh4bu4S+G7pOG6o+G7kEs74buaOkvhu6TDo0vDouG7mEs44buU4buk4bu2Szjhu6xL4buk4bu24buYLEvFqC47Szvhu7bhurU74bu0S8Wo4bu4V2FLOXs5S8Wo4buqNUvDouG7mCxLO+G7mjpLOjDhu7jhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONeEs2YeG7rks5PuG7uOG7gkvhu6QuSzvhu7bhu5hLO1JhSzvEgzDhu6RLOeG7nDpLw5nhu6I74bu0Sz/hu5JLw5nEgzPhu7jhu4JL4bukUeG6rUvhu7bEgyA74bu0Szvhu7Zh4buCS+G7pFHhuq1LOOG7luKApkvhu4khO0s34bu44buuO+G7tEs64buqSznhu7YjS+G7pOG7tig7Sz/hu5JL4bukUeG6rUs6w6Dhu7hL4bu04bu44buYS8WoWUs7UmFL4buk4bu2LEvhu6Thu5ZLO+G7tuG7mEs54bucOuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41xw6Dhu7hL4bu04bu44buYSz/hu5hL4bukUeG6rUs34buQYUs6w6Dhu7jhu4JLO+G7tMSDMeG7uEs64bu4VztLcuG7kDpL4bu0KOG7uEs/4buYS+G7pFHhuq1LO+G7tCFLRzvhu7QhSzdASOG7hEvhu4lR4bqtSzrDoOG7uEvFqFlLO1JhSzvEgzDhu6RLOeG7nDpLNeG7tuG7luG7uEs/4buYSz8s4buU4bu4SzrDoOG7uEvhu7Thu7jhu5hLxajGoEs5N11L4bu2LOG7kOG7gksmVjlLOTfhu5Lhu7jhu4JLOeG7tlE7S+G7pFHhuq1L4buk4bu2YeG6rVk7SznhurFLOuG7mGFL4bqn4buQO+G7tks44buQO+G7tEs7UWFLOUDhu5Dhu4JLJuG7tuG7uEvFqGE7Sz/hu647S+G7pOG7tixLOsOg4bu4Sznhu7YgOuG7hEvhu5nEgyA74bu0Sznhu7YgOkvhu6ThuqPhu5BL4bukUeG6rUs54bu2xIMxO+G7tEsm4bu2Pjvhu7RLP8OaO0vDouG7mCxLxahRYUvFqMSDMuG7pOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43DguG7uFjhu6RLOeG7nDpLP+G7kks6w6Dhu7hL4bu04bu44buYS+G7pj01S+G7pGF74bu4Szvhu5o6S+G7tOG7uDFLJuG7tj474bu0S+G7pCE7Szvhu7bhu7hXYeG7gks74bu2xIM74bu0S8OiMOG7uEs74bu24bu4V2FLO+G7tMSDMeG7uEvFqC5LP+G7lOG7uEs/4buYSzpbOUs54bu2LuG7uEs2YcavO+G7gks74buoOUvFqOG7qjVLw6Lhu5o7S+G7ti7hu5BLP2E+O0vFqMSDMuG7pEvhu6Zh4bqtSzk3I+G7hEvhu5MjO+G7tks5PuG7uEvhu6TDozvhu7RLw6JU4bqt4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7uT7hu7hL4bukITtLO+G7tjBLO+G7tOG7mOG6rUtS4bqt4buCSybhu7bhu7hLO33hu7hLO8SDMOG7pEs54bucOkvFqGE7Szg+4bu4S+G7tsSDIDvhu7RLOeG7tiA6S+G7pOG6o+G7kEvhu6RR4bqtSzrDoOG7uEvhu7Thu7jhu5hLOSnhu5BLN+G7kEs6WzlLOsOg4bu4Sznhu7YgOkvDoj5L4bukw6A74bu0S+G7psOdS+G7pOG7tj1hSzrhu5hLw5lSOUvhu6Thuq9L4buQ4bu4Szvhu7ThurPhu7hL4bukw6M74bu0S+G7pOG7ljpLOeG7tlLhuq1LJuG7tizhu5A7Sybhu7Ys4buS4bu44buES+G7mSHhu5BLNmHhuq1YO0vhu7Thu7jhurXhu5BLOsOg4bu4S8OZ4buSO+G7tkvhu6Thu7bEgzvhu7RLw6LhurHhu5BLP2Fb4bukS+G7pOG7tkA7Sz/DmjtLOsOg4bu4SzvEgzDhu6RLOsOg4bu4S+G7tOG7uOG7mEvhu6Thu7bhu7hXYUs5UjlLO+G7uOG7rjtLw5nhu647Sznhu7hWOUs5NzHhu7hLOsSD4buQSzXhu7bDoDtLOeG7tuG6t+G7pEs44bq3Szoi4bu4Sz9TO0s74bu2MEvFqFY7Sznhu7Y+4bu4Sz/hu5hL4buk4buWOkvhu7Thu7jhu5Lhu6RL4buk4bqvSzvhu5AsSzvhu5As4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7t3s74bu0SzNLOeG7tuG7mDvhu7ZLNeG7tntLO+G7tuG7uFdhSzvhu5o6Szvhu5Dhuq3hu4JLO+G7tsSDO+G7tEs6IuG7uEsm4bu24bu4SzlWOUs44bucNUvFqFY74buCS+G6p2FRO0s44bucNUvDoldLO+G7tlI5Sz/hu5hLOeG7uFY5Szk3MeG7uEs6xIPhu5BLNeG7tsOgO0s/4buYO+G7tks/4buUO+G7tks74buY4bqtSz/hu5hLw5nhu7hWOUvDmeG7kCxLJuG6qUvhuq/hu6RLO+G7tOG7mOG6rUvhu7lWOUvhu6ThuqPhu5BLOls5Sznhu7Yx4bu4Sznhu7YgS1JhSzsg4bu4SzZh4buuSzvhu7bhu5hLP+G7lOG7uEvDoOG7kEvDoldLOTcsO+G7tEs5PuG7uOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjeG7ueG7tUFy4buTS3DDs0kvNcON

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]