(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước đây, TP Thanh Hóa được ghi nhận là địa phương có nhiều nổi cộm trong trật tự xây dựng với số vụ liên quan đến xây dựng sai phép, không phép được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý lên đến hàng trăm vụ mỗi năm. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 4-6-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc "Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, tình trạng vi phạm như xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó được minh chứng qua số vụ vi phạm trong xây dựng được phát hiện, xử lý năm sau giảm hơn năm trước. Nếu như năm 2020, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố phát hiện, xử lý 149 trường hợp xây dựng không phép, sai phép, sai thiết kế..., đến năm 2021, giảm xuống còn 101 trường hợp.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqiZ+G7ksOKUuG6suG7uMagUuG7mOG6suG7uOG7tOG6uFLhu5LhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6ssOd4buYTMOd4bu34bqy4bu2xJDhu5ThurLDneG7mEzDneG6sljhurLhu4hF4buI4bqySuG7puG6suG7uOG7mOG7muG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqi4buV4bu0JuG7ruG7iOG6skpGPOG7t+G6suG7lcO04bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhurJKJlfhu4jhurLhu5Lhu5jhu5ThurJS4buYSVLhurJQw4nhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4buIVOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUuG7quG7lOG6suG7iOG7qFHhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6siHhu67hu5ThurLhu7bFqOG6siEk4bqyUOG7lMOTUuG6suG7skDEkFLhurJKw5JS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7tsSQ4buU4bqyw53hu5hMw53hu7fhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5hMw53hurJKJlfhu4jhurJQO+G7iOG6slAmV1Lhu5LhurLhu4jhu5g/4buI4bqyUsOKUuG7kuG6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhu7fhurIpLOG6slA+4bqyUMOTUuG6skrDklLhurLhu5jDiVLhu5LhurLhu7jhu7TDilHhurIhJOG6slHhu7Dhu5ThurJSw4pR4bu54bqy4buVOuG6suG7oOG7mOG7lOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4bqv4buY4buc4bqy4bu44buY4bua4bqy4bu2xajhurLDguG6pOG6slLhu5LDiTzhurLhuqwt4bqqLeG6pOG6tOG6pMOC4bqy4buIJcSQ4bqy4bqv4buYJeG6suG7uOG7muG7iOG7mOG6suG7l8SDZ+G6seG6suG7uOG7nFLhu5jhurIh4buM4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG6tuG7lcOKUuG7kuG6suG7iCZWUuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6suG7skA84bqy4buYU+G6uOG7iOG7mOG6silGPOG6ssSoO1Lhu5Lhu7fhurLhu7JA4bq6UuG6slA+4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4oCd4bu34bqy4bu4xqBS4buY4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurJS4buYJuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5hMw53hu7fhurLhu7bEkOG7lOG6ssOd4buYTMOd4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4bu44buYw4lS4buY4bqyw53hu5jFqOG6skrhurzhurLhu4hU4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6suG7iuG7lMOSUuG6suG7uOG7luG7iOG7mOG6suG7iDvhu4jhu7nhurLhurfhu5Thu4xA4bqySlThurJKJlfhu4jhurJR4buUUuG7mOG6suG7iOG7mD9S4buS4bqy4buyQMSQ4bqy4bu2xajhurIhJOG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurJKJlfhu4jhurLDneG7mEXhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bu34bqyKSzhurJQPuG6slLDilHhurLhu7bEkEDhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4buY4busUuG6slLDilHhurLhu7jhu7Qm4buu4buI4bu54bqyZ8OSQOG6slLhu5gm4bqyUsOKUeG6suG6pOG6tOG6pOG6tOG7t+G6suG6t+G7qOG7lOG6suG7g+G7lMOVUeG6suG7uOG7tMSQ4bqy4buyQDzhurLhu7jhur7hu4jhurJK4bum4bqy4bu44buY4bua4bqy4bu44buYw4lS4buY4bqyw53hu5jFqOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhu7fhurIpLOG6slA+4bqyw4LhuqxE4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buYV8Od4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLDneG7mEzDneG7t+G6suG7tsSQ4buU4bqyw53hu5hMw53hu7fhurLhu7bEkOG7lOG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4bugw5Lhu7nhu7nhu7nhu7fhurJKw5JS4bqyUsOKUeG6suG6pOG6tOG6pMOC4bu34bqy4buS4buU4bq6UeG6silAxahS4buS4bqy4buIVVLhurLDguG6tMOC4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buYV8Od4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbEqOG7uOG7mEBR4buK4bqy4buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQuG6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqZE4bqsw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pOG6tOG6rC/DgkJCxKjhuqjhurRD4bqm4bqq4bqs4bqo4bu44bqk4bqm4bqm4bqm4bqsUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69E4bqo4bqs4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2Z+G7ksOKUuG6suG7uMagUuG7mOG6suG7uOG7tOG6uFLhu5LhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6ssOd4buYTMOd4bu34bqy4bu2xJDhu5ThurLDneG7mEzDneG6sljhurLhu4hF4buI4bqySuG7puG6suG7uOG7mOG7muG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkLhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqmROG6rOG6tuG6si/huqLhurE74bqyRVLhurLDuuG7mOG7lOG7uEvhurLDtMSQUMSQ4buIS+G6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu4jhu5jhu5zhurLhu5Lhu5Thu67hu5ThurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqySuG6vOG6skomV+G7iOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6suG7uOG7tMSQ4bqy4bu44bucUuG7mOG6sjzDk0DhurLhu4hIQOG6suG7uOG7mEVT4bqyxKhZ4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7tFNS4buS4bqy4bu2xajhurJS4buYLlLhu5LhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5hXw53hurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4buVw7ThurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu7JAxJDhu7fhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLhu7jhu7TEkOG6suG7uOG7nFLhu5jhurJK4bq84bqyIcOJU+G6suG7iEDhu6jhu4jhurLhu7jhu5jEkFLhu5jhurLhu7jhu7TEkOG6suG7uFPDiVLhurLEqOG7lOG7jlLhurIhw4nhurJK4bq84bqy4buI4buY4buc4bqy4bu0xJDhurLhu5jDiVLhu5LhurJQU+G6uOG7uOG6suG7tsSQ4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyIeG7jOG6suG7skA84bqy4buYU+G6uOG7iOG7mOG7t+G6skpH4bu44bqySsSQ4buU4bu34bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqy4bu4O+G6suG7uOG7mCXhurLhu7gk4buI4bqySkhA4bqy4bu4JuG7t+G6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu7jhurjhu5ThurLhuqjhurLEqDvhurJFUuG6skpIQOG6suG7uCbhurLhu7jhurjhu5ThurLhu6Dhu5hA4bqyITvhu4jhurJSI+G7uOG6suG7kuG7lMSQU+G6suG6t+G6uOG7lOG6slDhu6jhurJ14buk4bqyZ+G7kkA8w5NS4bqyZeG7lEXDneG6siHDieG6skomVlLhu5LhurLhu5nhuq/hurPhu5nDtOG7ueG6suG6ryThurLhu7jhu5jDleG7t+G6suG7uOG6uOG7lOG6suG6sTvhurJFUuG6suG7leG7quG6suG7mFfDneG6suG7oOG7mEXhu4jhu5jhurLhu7bhurhS4bu34bqy4bu44buYJuG7rFLhu5LhurJR4bq44buU4bqy4buVO+G6slBJw53hurLDtFDEkHrEkOG7t+G6suG7leG7qlLhu5LhurLhuq/hu6ZS4buS4bqy4bu4POG6suG6t0hA4bqy4bu4JuG6ssOpw4nhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurIt4bqy4bqv4bumUuG7kuG6suG7uDzhurLhu4jhu6rhurLDneG7mEhS4bqySuG6vOG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurJS4buYw4nhurLhuqbhurLhu7hIUuG7kuG6slLhu6rhu5Thu7fhurLDguG6suG7uEhS4buS4bqy4buYSFHhurLhu7jhurjhu5ThurIh4bua4bqy4bu44bu04buW4bqySiZX4buI4bqy4buIR8Od4bqyw53hu5hMw53hurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bug4buYReG7iOG7mOG6suG7tuG6uFLhu7fhurLhu7jhu5gm4busUuG7kuG6slHhurjhu5ThurLhu4hU4bqy4buI4buY4buU4buMQOG6suG7iMSQU+G6ssOC4bqq4bqy4bu4SFLhu5Lhu7fhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5g94bqy4buYV8Od4bqyIeG7ruG7lOG6suG7uOG7qlLhu5LhurJR4buG4bu44bqy4buK4buAUuG7kuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5Lhu7XhurLhu7jhu5TDklLhurJK4buo4bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7mOG7lOG7jlLhurLEqDvhurJFUuG6suG7iOG7mElR4bqy4bqs4bqm4bqy4bu44buYRVLhu5LhurLhu6DDleG6suG7uDrhurJS4buSw4k84bqySiZX4buI4bqy4buKw4lS4bqy4buS4buUxJBT4bqySkfhu7jhurLhu7jhu5g74buI4bqySuG7msSQ4bu34bqy4bu44buYQOG7qOG7iOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7mFfDneG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu4VASeG7uOG6suG6t0fhu7jhurJKxJDhu5ThurLhuqThurTDguG6puG7ueG6suG6sTvhurJFUuG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4bu4RlHhurLhu7jhu5gm4busUuG7kuG6slHhurjhu5ThurLhu7jhu6pS4buS4bqy4buYV8Od4bqyIcOJ4bqy4bu24buYUyjhu7RTU1HhurLhu6bhurLhu7jhu6bhurLEkVPhu7TEqOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqy4buIJcSQ4bqy4bqv4bumUuG7kuG6suG7uDzhurLhu5Vnw6nDqeG6suG7leG7mCbhu6xS4buS4bqyUeG6uOG7lOG6suG7puG6suG7uOG7puG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bu34bqy4buY4bq4UuG7kuG6slEk4buI4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLhu4jhu5gmxJDhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLhu7JAPOG6slHhu6bhurLhu7jhu5hLU+G6suG7uOG7qlLhu5LhurJR4buG4bu44bqy4buK4buAUuG7kuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurIhw4nhurLhu5Lhu5RHPOG6ssOd4buYTMOd4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG7t+G6suG7uOG7lMOSUuG6skrhu6jhurLhu7Ys4bqyxKgkUuG7kuG6skpH4bu44bqy4buI4buYSVHhurLhuqrhurThurLhu7jhu5hFUuG7kuG7ueG7ueG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5XGoFLhu5jhurLhu7jhu7ThurhS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLDneG7mEzDneG7t+G6suG7tsSQ4buU4bqyw53hu5hMw53hurLhu4gqUuG7kuG6sinhuro84bqy4bu0xJDhurLhu6Dhu5hF4bqyw53hu5jhu6rhurLhu4rhu5TDklLhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu7jhu5jhu5rhurIp4bq84bqyZ+G7kuG7mOG7lOG6suG7meG7rFLhu7fhurLhu6Dhu5jhu5ThurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slLDilHhurLhuqThurThuqTDguG6suG7iFThurLDguG6pOG6rOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7mFfDneG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurJKJlfhu4jhurLhurfhu6jhu5ThurLhu7JAPOG6suG7uOG6vuG7iOG6skrhu6bhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu4glxJDhurLhu7jhu5jhu5rhurIp4bq84bqy4bug4buUw5VR4bqy4bu44bu0xJDhu7fhurLDneG7mEXhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyIcOJ4bqyKSzhurJQPuG7ueG6suG6t+G7lOG7jEDhurJKRVLhu5LhurJSVOG7lOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4bu2xajhurLhu4hF4buI4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buYV8Od4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7uOG7tMOTUuG7t+G6suG7iFThurJKw5JS4bqyw4LDgkLhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5hXw53hurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu4hU4bqy4buS4buURzzhurLDneG7mEzDneG7t+G6suG7iFVS4bqyUOG6uOG7lOG6slDDieG6slLhu5guUuG7kuG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7mFfDneG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu7bEkOG7lOG6ssOd4buYTMOd4bu54bqy4bq3xajhu5ThurIh4buu4buU4bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7mFfDneG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu4hU4bqy4buS4buURzzhurLDneG7mEzDneG6silGPOG6ssSoO1Lhu5Lhu7fhurLhu5fEg2fhurHhurLhu4hF4buI4bqyKeG6vOG7t+G6ssOd4buYJlZS4buS4bqySuG6vOG6sjzDk0DhurLhu4hIQOG6suG7iEXhu4jhurLhu5jhu6jhurLEqDpS4buS4bqy4bu44buY4buU4bqy4buI4bumUuG7kuG7t+G6skrGr1Lhu5LhurLhu7jhu5hW4buU4bu34bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLEqMOMUuG6suG7iEXhu4jhurLhu5jhu6jhurJQw4lR4bqy4buYxq/hurLhu7bhu6zhurIp4buUUuG6suG7iEfDneG6ssOd4buYTMOd4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG7ueG6smfhu5JTw4nhu5ThurLDneG7mEXhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bu34bqyKSzhurJQPuG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5hXw53hurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bu2xJDhu5ThurLDneG7mEzDneG7t+G6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLDneG7mEzDneG7t+G6suG6t+G7qOG7lOG6suG7g+G7lMOVUeG6suG7uOG7tMSQ4bu34bqy4buyQDzhurLhu7jhur7hu4jhurLhurfhu6bhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu5jhu5rhurIp4bq84bqy4buIVVLhurLDneG7mEXhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyw4LhuqjhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5hXw53hurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bu44bu0ReG7lOG6ssOd4buYTMOd4bqy4bu44bu0w5NS4bqySkfhu7jhurJS4bumUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu5Thu47DneG7t+G6skpH4bu44bqyUEdS4bqy4buI4buY4buUw5JR4bqyIcOJ4bqySuG6vOG6siFJUuG6skrhu6hS4buS4bqy4bu44buYRVPhurLEqFnhu7fhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4bu44buYRVPhurLEqFnhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiw7lGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5hMw53hu7fhurLhu7bEkOG7lOG6ssOd4buYTMOd4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iOG7mOG7nOG6sinhuro84bqy4bu0xJDhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu5XDtOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqy4buYxJA84bqy4bu44buY4bua4bqyKeG6vOG6smfhu5Lhu5jhu5ThurLhu5nhu6xS4bqyUcOJ4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLhu6Dhu5hA4bqySuG7puG6suG7uOG7mOG7muG6suG7oOG7mEXhu4jhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu7jhu5xS4buY4bqyUuG7mCbhurLhu7jhu5jhu5rhurIp4bq84bqyxIPhu5xR4bqy4buZ4busUuG7t+G6suG7lcO04bqy4buZSFHhurLhu5nhu6xS4bu54bu54bu54bqySuG7jEDhurLhu4hU4bqy4bu4xqBS4buY4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6slLDiTzhu7nhurJn4buSw4pS4bqy4bu4xqBS4buY4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5hMw53hu7fhurLhu7bEkOG7lOG6ssOd4buYTMOd4bu34bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7skA84buMUuG6suG7iEXhu4jhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJKVOG6suG6t+G7qOG7lOG6suG7g+G7lMOVUeG6suG7uOG7tMSQ4bqy4buRQDzhurLhu7jhur7hu4jhurJK4bum4bqy4bu44buY4bua4bqyUMOJ4bqyUDvhu4jhurJQJldS4buS4bqyUlVS4buS4bqy4buIxajhu7jhurJK4bq84bqy4bu4w4pS4buS4bqy4buIJlZS4buS4bqy4bug4buUw5VR4bqy4bu44bu0xJDhurJS4buY4buAUeG6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhu7fhurIpLOG6slA+4bqy4bug4buaw53hurLhu7jhu5hW4buU4bu54bqy4buV4buYS1PhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLhu7jhu7TEkOG6suG7mVjhurLDuUY84bqyxKg7UuG7kuG7t+G6slLDilHhurLhuqThurThuqTDguG6suG7iEXhu4jhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7jhu5xS4buY4bqySuG6vOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhurLhuqbhuqThuqrhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6siHhu4zhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurJY4bqy4bug4buYQOG6skrhu6bhurLhu7jhu5jhu5rhu7fhurJK4bq84bqyKSzhurLDneG7mOG6uOG7uOG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqySsWo4buU4bqyIeG7ruG7lOG6ssOC4bqmQuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurIh4buu4buU4bqy4bu44buqUuG7kuG6slE/4buI4bqy4bu44buU4buMUuG6siks4bqyw53hu5jhurjhu7jhurJQw4nhurLhuqThu7fhuqbhuqjhurLhu7hb4bqySsavUuG7kuG7teG7ueG7ueG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqJnVOG7lOG6siHhu4zhurJS4buSQDzDk1LhurJS4buYRlLhurLhu4glxJDhurJS4buYLlLhu5LhurLhu7bEkOG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG7t+G6suG7plLhu5LhurJmxJDhu5ThurJ1w4pS4bqy4buVQEdS4bu34bqy4bqv4buYRVLhu5jhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLhu7jhu7TEkOG6suG7mVjhurLDuUY84bqyxKg7UuG7kuG7t+G6suG7iOG7mFPhurLhu7Thu4BS4buS4buz4bqyZ+G7klPDieG7lOG6sj7hurLhu7jhu5g/4buI4bqy4buI4buYR8Od4bqy4buYw4lS4buY4bqyw53hu5hFw53hurJQQEnhu7jhurIh4buM4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7iCXEkOG6slHhu6jhu7jhurLhu7bFqOG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhu7fhurLhu4hF4bqyUuG7mEZS4bqy4bu44buYxJBR4bqy4buS4buUxJDhurLhu5hT4bq44bu44bqySuG7qFLhu5LhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4buI4buYJsSQ4bqy4bu4xajhu7jhurLhu7jhu5jGoOG6suG7tsWo4bqyUCZXUuG7kuG6suG7iEVS4bqy4buK4buo4bqy4buI4buYQDzDk1LhurJR4bumUuG6suG7skDhurpS4bqyUD7hurIh4buM4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6sljhurLhu4hF4buI4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6suG7iFVS4bqyUcOZUuG7kuG6siHDieG6suG7mOG6uFLhurLhu4jhu5jDkuG6slLDilLhu5LhurJQO+G7iOG6suG7iOG7mEA8w5NS4bqyUeG7plLhu7fhurJQ4bq44buU4bqy4bug4buUw5NR4bqyUuG7mOG7lOG7jlHhurJS4buY4buU4buMQOG6slDhu6JS4buY4bqyITvhu4jhurJSw5NS4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7oOG7lMOVUeG6suG7uOG7tMSQ4bu34bqyw53hu5hF4bu44bqy4buY4buU4buOUuG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu4hVUuG6suG7iOG7mElR4bu34bqyKSzhurJQPuG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu4hVUuG6slAjUuG7kuG6suG7uCNS4buS4bu54bqyZuG7huG7uOG6suG7oOG7mEXhu4jhu7fhurLhu7jhu7RF4buI4buY4bqyUuG7mOG7lOG7jlHhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7skDhurpS4bqyUD7hurJS4buYw4nhurJSJuG7ruG7iOG6siHhu4zhurLhu7JAPOG6suG7mFPhurjhu4jhu5jhu7fhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu7jhurjhu5ThurJR4buo4bu44bqy4bu2xajhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4buI4buYJsSQ4bqy4buIxJBT4bu14bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurJQ4bq8UuG7mOG7t+G6suG7iOG7mOG7nOG6skrhurhT4bqy4buI4buYJsSQ4bqy4bu2RkDhurLhu7ZF4bu44bu34bqy4buyQDzDkuG7uOG6slDhu5Thu47hu7jhu7fhurLhu6Dhu5rDneG6suG7uOG7mFbhu5ThurJKw5XhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G6siks4bqyUD7hurLEqD/hu7jhurJK4buUw5VR4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG7ueG6smbhu6jhu7jhurLhu7bFqOG6suG7iEVS4bqy4buK4buo4bqySiZX4buI4bqy4buS4buUxJBT4bqyUMOJUeG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6slLhu5jDieG6slIm4buu4buI4bqy4bu44bq44buU4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6suG7uOG7mOG7lMOSQOG6suG7uOG7llLhu5jhurLhu4jhu5gl4bqySuG7qFLhu5Lhu7fhurLhu4hU4bqy4buK4buUw5VA4bqy4buY4buU4buOUuG6slLhu5Lhurjhu5ThurLhu6Dhu5hU4bu34bqySj1S4bqySsONPOG6suG7uOG7tEXhu4jhu5jhurJS4buY4buU4buOUeG7t+G6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7jhu7TEkOG7t+G6ssOd4buYReG7uOG6suG7mOG7lOG7jlLhurLhu6Dhu5rDneG6suG7uOG7mFbhu5Thu7fhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buIVOG6suG7iuG7lOG7jlLhurLDneG7mEXDneG6slLhu5LDilLhurLhu4jhu5jhu4ZS4bqyUuG7ksSQPOG6suG7uDrhurLhu4rEkFLhurJKSEDhurIhw4nhurIpLOG6slA+4bqyxKg/4bu44bqySuG7lMOVUeG7t+G6ssSow4xS4bqy4bu44buu4buU4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5hXw53hurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyIeG7ruG7lOG6suG7skA84bqyUeG7puG6slDhu65S4bu34bqy4bug4buYVOG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6suG7skA8w5Lhu7jhurLhu7jhu5jGoOG6slHhu67hu5ThurLhu4pFU+G6suG7iEVT4bqyUMOTUuG6suG7iEfDneG6suG7uOG7tMOTUuG7ueG7ueG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqJ1xqDhurIhSTzhu7fhurJKw5XhurJS4buSw4pS4bqy4buI4buY4buGUuG6suG7uMagUuG7mOG6suG7uOG7tOG6uFLhu5LhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bu2xJDhu5ThurLDneG7mEzDneG7t+G6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLDneG7mEzDneG6sljhurLhu4hF4buI4bqy4bug4buYQOG6skrhu6bhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu7jhu5xS4buY4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4bqy4bu44buu4buU4bu34bqy4bumUuG7kuG6smbEkOG7lOG6snXDilLhurLhu5VAR1LhurLhu4jhu5hT4bqy4bu04buAUuG7kuG7t+G6suG7iEhS4bqyw53hu5jhurrhu5ThurLhu7hJw53hurLhu7jhu7RAUuG7kuG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buyQDzDkuG7uOG6slDhu5Thu47hu7jhu7fhurJKxq9S4buS4bqy4buK4buo4bqy4buIReG7iOG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6ssOd4buYRcOd4bu34bqySlThurJQw4nhu7PhurLhu5Xhu5TDksOd4bqy4bu4JOG7iOG6skrDjTzhurJR4bq4UuG7mOG6suG7uEA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqy4buIReG7iOG6suG7skA84bqySuG7mlLhu5jhurLDneG7mEXDneG6slBASeG7uOG6siHhu4zhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4buK4buAUuG7kuG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bu44buYP+G7iOG6slLhu5jhu4BR4bqyUkZS4buS4bqy4buIxJBT4bqyPuG6suG7uOG7mD/hu4jhu7fhurLhu7jhu7RF4buI4buY4bqyUuG7mOG7lOG7jlHhurIhw4nhurLhu7Y74bqySsavUuG7kuG6suG7uOG7mEBJUuG6suG7iCXEkOG6smfhu5hGUuG6ssSoRlLhu7nhurLhurfDjTzhurJR4bq4UuG7mOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqy4bug4buUw5VR4bqy4bu44bu0xJDhu7fhurLDneG7mEXhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bu34bqyKSzhurJQPuG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1Hhu7fhurLhu6Dhu5rDneG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu4hF4buI4bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG7t+G6suG7iEXhurJS4buYRlLhurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyIeG7jOG6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG7ueG6suG7g+G7lMOTUuG6suG7skA8w5Lhu7jhurJFw53hurLEqCRS4buS4bqy4buK4buU4buOUuG6ssOd4buYRcOd4bqy4buKQOG7qOG7iOG6suG7uOG7mEVT4bqyxKhZ4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu7jhu5hLU+G6suG7skA84bqySuG7mlLhu5jhu7fhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurLhu6Bb4bqy4buIJuG7rFLhu5LhurLDneG7mEXDneG6slBASeG7uOG7ueG6suG7g+G7lOG7jlLhurLhu7hTw4lS4bqyIcOJ4bqyUkZS4buS4bqy4buIxJBT4bqyUsOKUuG7kuG6slA74buI4bqy4buK4buo4bqyUUU84bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu4glxJDhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqy4buyQDzhu4xS4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG7ueG6suG7k8OJ4bqy4bu2U0Xhu7jhurJSw4pS4buS4bqyUDvhu4jhurLhu4hFUuG6suG7iuG7qOG6slDDiVHhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7skDhurpS4bqyUD7hurIh4buM4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG7t+G6suG7tuG7rlHhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bugw5LhurLhu5hT4bq44buI4buY4bqy4bu4QDzDlVLhurLEqCRS4buS4bu34bqySsOJU+G6suG7uOG6uFPhu7fhurLhu4rGr+G7lOG6ssSoJllS4buS4bqyUkZS4buS4bqy4buIxJBT4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqySuG7qOG6suG7iOG7mEA8w5NS4bqyUeG7plLhurJS4buS4buY4buU4buOw53hurIhJOG6skpFw53hurI/UuG7kuG6sjzDk0DhurLhu4hIQOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG7teG6ssOd4buYxajhu5ThurLhu5hXw53hurIh4buu4buU4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7rOG6suG7skDEkFLhurLhu4jhu5hAPMOTUuG6slHhu6ZS4bqy4buIR8Od4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7uOG7mCZWUuG7kuG6silAPMOTUuG6suG7mCbhu65S4buS4bqyxKjDjFLhu7fhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4bu4ScOd4bqy4buYQEdS4bqyIeG7jOG6suG7iOG7mEA8w5NS4bqyUeG7plLhu7fhurJS4buS4buY4buU4buOw53hurIhJOG6suG7iOG7mFPhurLhu4hFUuG6suG7iuG7qOG6slDDiVHhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7skDhurpS4bqyUD7hurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurJY4bqy4buIR8Od4bqyKeG6vOG7t+G6ssOd4buYJlZS4buS4bu34bqy4bu44buY4bua4bqy4bu44bu0R1Lhu7nhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLhu7jhu7TEkOG6suG7mVjhurLDuUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7iEhS4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurLhu7jhu5jEkFHhurJRJkDhurLhu4jhu5hT4bqyZeG7lEVR4bqySsWo4buI4bqy4buZWOG6skrhu5pS4buY4bqy4buge+G6suG7isSQUuG6suG7mMOJUuG7mOG6suG7iEXhu4jhurIhw4pS4bqy4buK4bq6UuG6skrDleG6skrhu6ZS4bqySsWo4buI4bqy4buXxINn4bqx4bqy4buIReG7iOG6suG7mEA84buOUuG7t+G6suG7uOG7mOG7muG6sinhurzhu7fhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLDneG7mMWo4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4buIJlZS4buS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7jhu7TEkOG7t+G6siks4bqyUD7hurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyIeG7jOG6suG7skA84bqy4buYU+G6uOG7iOG7mOG7t+G6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7skDhurpS4bqyUD7hu7nhu7nhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7tOG7lOG7kuG7mOG7uOG7teG6tuG6ouG6oOG7tuG7uOG7tFNS4buS4bqixIPDieG7lOG6siHDieG6suG6ulLhu5jhu7PhurJm4buUUuG7mOG6ssO5QDzDk1LhuqAv4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhuqAvw53huqI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]