(vhds.baothanhhoa.vn) - Thay vì thói quen mua sắm tại các quầy tạp hóa, chợ như trước kia, hiện nay phần lớn người tiêu dùng thường chọn cho mình những nơi có nguồn gốc thực phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh tại hệ thống các siêu thị. Thế nhưng, chính thói quen mua sắm này mà người dân dễ mua phải mặt hàng không đảm bảo chất lượng.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiThu5gzZsSRO8SD4bufw7NmxJE7w7Thu5UxZjvhu4Phu6U7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkTvhu5llccSDO8O1ZeG6oeG7hTvhu5nhu5FnZsSRO+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur09L2UuJD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7VF4bq3XeG6rzok4buYZV3DuTt04bq7O+G7mWVow6k7w7Thu5XhurdmO+G7heG7lV074buTNOG7hTvhu5kww6k7xIMixIM7w7Thu5XDocO5O+G7mTDDtTtlaF3hu7Q7xINlw7I7ZmXhu5874buZ4buR4bufb8SDO+G7h8OpXeG7tDtlw6nhuqtmO2Zdw7k7w7Vlw6FmO+G7g29mO2bEkeG7n8Ozw6k74buZw6nhuqfhu5U74bqvxqFmxJE74buZZeG7n8OzZsSRO8SDZcOtZjvEg2VnO+G7heG6u2ZlO2Zlc2bEkTtmbsOpO8SDaDtmxJHhu5VqZjvEkcSpxIM74buZZXHEgzvDtWXhuqHhu4U7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkeG7tDvhurEx4buFO8OjMWc7dOG6qzvhu5PDqWZlO+G7mTDDqTtl4bqrO+G7mWXEqWbEkTvEgyLEgzvhu5PDqeG6p+G7lTvhu5ll4bq94bu2O+G7mGXhuq07ZmXhu59mxJHhu7Q7xINl4bq5ZmU74buZZWjDqTvDtOG7leG6t2Y74buF4buVXTvhu5M04buFO2Ygw7k74buFIDtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G6r2M74buF4buVXTvDtWUxw6k74buFNuG7mTtlIGbEkTvhu4dl4buJZsSRO+G6sTHhu4U7w6MxZzvEg2Vh4buZO+G7g+G7n8OyZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO30sLsO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507PC4+w7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/DqXThu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL2bhurd14buTLyEhLFsvISws4bqvKCEuKSEoPOG7mX0+ez4h4buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busPj4hOjtd4buD4buZ4busOuG7mDNmxJE7xIPhu5/Ds2bEkTvDtOG7lTFmO+G7g+G7pTvEg2Vh4buZO+G7g+G7n8OyZsSRO+G7mWVxxIM7w7Vl4bqh4buFO+G7meG7kWdmxJE74buTw6nhuqfhu5U74buZZeG6vTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LC46O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo8Lj46Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mGXhurdnO+G7mWXEqWbEkTvhu4fhuqfhu7Q74buZZyBmO+G7mcOqZmU7ZcOp4bqrZjvEg2g7xJHDoWY7KCw74buTw6nhuqfhu5U74buZZeG6vTt0IDtlIGbEkTvhu5nhu5Ez4buFO8SDcl07ZSBmxJE74buZZeG7n25mxJE74buFMMOpO+G7mWXhu5VrxIM7xINl4buVbcOpO8SDcl07ZSBmxJE7VMOpZuG7hF3hu5Hhu5nhu7Q74buE4bq34bqvw6ld4buFXeG7keG7meG7tuG7tuG7tjt0IDtlbmY7Pizhu7YsLCw7xINyXTtlIGbEkTvDoyJmO+G7g8Oi4bu2O+G7knE7xJHDqV074buZM2bEkTtmZV1mZTt04bqpO+G7k8SpO+G7g+G7n8OyZsSR4bu0O8O04buVw7k74buF4buJO2VnMOG7mTvhurFrZsSRO8SD4budXTtl4bqrO+G7mWXEqWbEkTvEg3JdO2UgZsSRO+G7mcOp4bqrZjvhurnEg2Xhu7Q74buZcTvEg2XDrWbhu7Q74buTw6nhuqfhu5U74buZZeG6veKApjvEkcOp4buXw7U7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85Zjvhu5llw6xdO+G7k+G7ocSDO+G7heG7lV074buTNOG7heG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOzwuPMO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vw6l04bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi9m4bq3deG7ky8hISxbLyEsLOG6ryghLikoLFvhu5l9IVs8POG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rDx7ITo7XeG7g+G7meG7rDrhu5gzZsSRO8SD4bufw7NmxJE7w7Thu5UxZjvhu4Phu6U7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkTvhu5llccSDO8O1ZeG6oeG7hTvhu5nhu5FnZsSRO+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur06O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PC48OjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTEgiLEgzvhu4U24buZO2UgZsSRO+G7mTDDqTvhurE5w7k74buHZSI7w7VlZ2bEkTvDtWXhu5fhu7Q74bqxXTvhuq8wZsSR4bu0O8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJE74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO+G6sTI74bqx4bufw7LEgzvhu4fDqWLhu4U74bqx4bq9ZmXhu7Q74buZcDvhurFoO+G7mTBnO+G7k3E7ZsOp4bqp4buFO+G7mcOpZjvEg2VnO2bEkeG7n8Ozw6k74buZw6nhuqfhu5U74bqvxqFmxJHhu7Y74bqwXTvhu5PEqTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7mWXhu5/Ds2bEkTvEg2g74buZOeG7hTvhu4Phu6U74buF4buVxKlmO+G7heG7lV074buZZXHEgzvDtWXhuqHhu4U74buZMMOpO8SDIsSDO+G6scOpYuG7hTvhu5PDqeG6p+G7lTvhu5ll4bq9O+G6r2c74bqx4bufw7LEgzvDozFnO8O04buVMWY74buZxKnhu5nhu7Q7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkTvEg11n4bu2O+G7mOG7lcO5O2Zlw6nhuqdm4bu0O+G7g8Oyw6k74bqv4bubZsSRO+G6scOp4bqp4buVO2Ygw7k7ZmXDqeG6qeG7lTtmZSA74buHw6lmZTvhuq9nXWZlO+G6sTI74buHZeG7iWbEkTtmxJHDoWY7ZsSRMMOpO+KAnOG7meG7lWpmO3QgZ+KAnTtl4bqrO+G7mWXEqWbEkTvhu5PDqeG6p+G7lTvhu5ll4bq9O2Zlc2bEkTvhu4U24buZO2UgZsSRO+G7h+G6s+G7hTvEg2Vh4buZO+G7g+G7n8OyZsSR4bu0O+G7mWXDoOG7hTvEg2Xhurk74buHZeG7iWbEkTvhu5Hhu4s7ZsSR4buVamY7xJHEqcSD4bu0O8O64buVYeG7mTvDuuG7oTtmZTXhu4U74bqxImZlO+G7g3BdO+G7mWXhur07xJHDqSLEgztmxJHhu5/Ds8OpO+G7mcOp4bqn4buVO+G6r8ahZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mGXDs8OpO8SRw6ldZjvDtOG7lV3hu7Q7dMOp4bqrxIM74buHw6li4buFO+G7meG7kV07w7Thu5UiO+G7meG7keG6u2ZlO2bhu5Xhu4nDqTvhu5nhu5FqZsSR4bu0O+G6sWhmxJE7xJFow6k7w6NdZzvDo+G6u+G7tDtmZTJmO+G7hSLEgzvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U74buD4buV4buJZjvhurHhu5/DssSDO2Zlw6nhuqnhu5U7ZmUgO+G7h8OpZmU74bqvZ11mZTvDo8OsO8O04buVXeG7tDvhurHDqeG6qeG7lTtmIMO5O3Thu4k74buZ4bq7ZmU74bqv4bqjZjvhurHhuq1mO+G7hWvhu5k74buTxKk7ZSBmxJE7ZWhdO+G7h+G6s+G7hTvEg2Vh4buZO+G7g+G7n8OyZsSRO+G6r2M74bqvIGbEkTvhu4PhuqdmO+G7h+G6qzvhu5nhu5FnZsSRO+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur3hu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokRmXDqeG6qeG7lTvhuq9nXWZlO2bEkWXDqeG6q8O14bu0O+G7meG7nztmZTlmO8SDaWY74bqxNuG7mTvhu4PDssOpO+G6ucSDZTvhu4fDqWZlO+G7meG6rTvhu4PhuqdmO+G7meG7keG6p2Y7w7Thu5XDueG6qWY74buDw7LDqTvEg+G7nV074buHZSLEg2U7ZSBmxJHhu7Q7w6PDrDvDtOG7lV07xIMixIM74buHZTnhu5U74buHw6li4buFO+G7k2ci4buZO8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJHhu7I7xINuO8O04buVXWY7xINl4buhxIM7ZjNmxJE7xIPhu6NmxJE7xINl4bufXTvhu5Mi4buZO+G7k11nO+G7meG7kWdmxJE7dMOp4bqrxIM7xJHDqSLhu4U74buTIuG7mTtmxJHhu5VqZjtlIGbEkTvEg+G7nV07xIMixIM7xINuO+G7k+G7jeG7tDvhurE2xIM7w6PDqeG6q+G7mTvhu5nhu5FnZsSRO+G7mWXDs8OpO+G7h+G7pzvhuq/hur3Eg2U7w6PhuqtmZTvEgkdUw4nhuq4tLls74buT4bqlO8SDIGbEkTvhu4dlw6nhuq1mO3TDqeG6q8SDO+G7h8OpYuG7hTvhu5NnIuG7mTvhu4dlaDvhu4dlM2Y7ZW5m4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrhuq/hu5ll4buV4buFw6M7w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOzwuKcO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vw6l04bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi9m4bq3deG7ky8hISxbLyEsLOG6ryghLik8Linhu5kpWyg+PuG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rDwufTo7XeG7g+G7meG7rDrhu5gzZsSRO8SD4bufw7NmxJE7w7Thu5UxZjvhu4Phu6U7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkTvhu5llccSDO8O1ZeG6oeG7hTvhu5nhu5FnZsSRO+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur06O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PC4pOjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu4hmxJE7RsSR4buVw7ljZjtUM2Y74bqu4bujZsSR4bu0O8SQw6ki4buFO+G6scSpxIM74buTw6nhuqfhu5U74buZZeG6vTvEguG7tmdnw7Xhu4Vd4buR4buZO+G7mGVdZmU7RWhdO8SDZWc7w6PDqeG6reG7meG7tDvhu5nhu5Hhu5VmxJE7w6PhurtmZTvhu4Vtw6k7ZsSRIMO5O+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur074buZw6nhuq3DtTtmZcOgZjvhu4dlZzFmxJE7LjvhurHhuq1mOyE74buZMDvhu5ll4bq94buZ4bu0Oy474bqx4bqtZjshO+G7mWFmO+G7kV3hu5U7xIPhu507w7Thu5Ux4bu0O2UgZsSRO2VoXTtmZcOgw7U7dCBnO+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur074bqx4bufw7LEgzvEg+G7lWbEkTvhu6FmxJE7w6Phu43DqTtmZSA7xIPhu5VmxJE7xINhw7U74bqxMOG7mTvhu5nDqeG6p+G7lTvEg2Xhu5XhuqFmO1TDqeG6t+G7mcSQXcO1O2VnNsSDO3TGoWbEkTtdZjvhu5lnIGbhu7Y74bqwNsSDO8Ojw6nhuqvhu5nhu7Q7ZSBmxJE7ZWhdO2Zlw6DDtTt0IGc7w7VlMcOpO8SDaDvEg2Xhu6FmxJE74buZcDvhurFiO+G7meG7keG7lcO5O8O64buVYeG7mTtmxJHhu5VqZjvEkcSpxIPhu7Q74bqxMeG7hTvDozFnO+G7meG7n27DqeG7tDvhu5PEqWbEkeG7tDvhurHhu5/DssSDO+G6sWhmxJE7xJFow6k74buTXcSDZTvhu5PhuqXhu7Q7ZsSRZyDDqTvhu5FdO8SDIsSDO+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTvhurHhu5/DssSDO+G7k8Op4bqn4buVO+G7mWXhur074buZ4bq34buT4buZO2UgZsSRO+G7meG7lcOhZjvhurFiO8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkTvhurHDoeG7lTt0IGc7xIPhu51dO2ZlIDvEg+G7lWbEkTvhu6FmxJHhu7Y7xILGoWbEkTt0b8OpO+G6sWjhu7Q74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO8OjIMO5O8OjImY74buZ4buR4bqnZjvDtOG7lcOhw7k74buH4bqrO+G6seG7n8OyxIM7ZmU5Zjt0w6nhuqdmO+G7mWXhu5/Ds2bEkTvDuuG7lcO54bqnZjvhu5MgZsSRO+G7g8OtxIM7ZmU14buFO+G7g2cww6k7w6PDrDtlIGbEkTtlaF07w6PDoeG7hTvhuq/DoMO14bu0O+G7h2Xhu4lmxJE74bqxMOG7mTvEg2Vh4buZO+G7g+G7n8OyZsSRO+G7meG7kWdmxJE7ZsSRIMO54bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mGXDqeG6reG7mTtmxJFl4bq/4bu0O+G7mWVxxIM7w7Vl4bqh4buFO+G7meG7kWdmxJE74buTw6nhuqfhu5U74buZZeG6vTvDozFnO8O04buVMWY74buZxKnhu5nhu7Q7w6M04buZO+G7hTThu5k7xINl4bufXTtlN2Y74bqxMjtmxJFnZuG7tDvhurEx4buFO8OjMWc7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkeG7tDvhu5ll4bqtO2bhuqdmO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7ZTLDuTvhu4Phu5Xhu4lmO+G7gyA74oCcZsSR4bufw7PDqTvhu5nDqeG6p+G7lTvhuq/GoWbEkTvhu5ll4buJZsSRO+G7mWUiw6nigJ074bqxYjvhu5nhu5EiZmU74buF4buVXTvDtWUxw6k74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO2UgZsSRO2VoXTvhu4fhurPhu4U7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkeG7tDvhu5nhu5EiZmU74oCc4buZw6nhuqlmO+G7hWHhu5nhu7Q74buZw6Dhu5k74buFXWbEkeKAneG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7q+G7leG7mWVn4buROiThu5jhu5Dhu5RGxJA74buC4bqmPS/DtSQ=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]