(vhds.baothanhhoa.vn) - "Tôi cũng phải dành thời gian tìm hiểu thêm về sắc màu âm nhạc của giới trẻ bây giờ. Nhưng trước hết phải nhờ mấy đứa nhỏ chọn cho bài nào dễ nghe trước đã..."
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukRDKTwoWFfDmkThu6XDlS7hurxXw5rDmcag4bq8V8OZ4buI4buY4bq84oCcw5rGoFfhurxa4oCdQy8pPChYV8OaREMvw5nhur5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4buLxqDDjeG7lOG6ukRDKTwoWFfDmkThurrhu6Xhu7jhu6Thurzhu5giV8Oa4bq8LsOZxKjhu6Thurzhu5Thu4pXw5nhurw8w5k/4buk4bq8w5rhu6TDjVfhurw8xahW4bq8w5nhu6RTPuG6vDzDmeG7oFbhurw1UeG6vClM4buY4bq8VuG7ij7hurzDklbhurxXw5nhu4jhu5jhurzhu5hdw43hurzDmuG7pCbhu6Thurw8KOG7ouG6vOG7ksOSOOG6vMOa4bukP+G6rOG6vOG7jcOZIFfDmuG6vDwoICbhu5jhurzDmVA84bq8LsOZxKjhu6ThurxXw5k/4bq8VuG7jDjhurzhu5Yww43hurxXw5nhu7Thurzhu5jDmeG7slfhurzhu5jDmVjhurzhu5Lhu4rhu6ThurxX4buKWOG6vOG7lFThurxXw5rDmcag4bq8PCggJuG7mOG6vOG7lkrhuqzhuqzhuqzhurpDLyk8KFhXw5pEQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64buUPMOZPlbhu5Lhurzhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8SMOKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq84buESEguN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7mOG7lFfhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G7gOG7gOG7gkkv4bq+SOG6vuG7lOG7gOG6vuG6vuG6vkfhu4JHPOG7guG7hEjhu65ILcONKDzhu5JYw40o4buULeG6vuG6vi3hur5G4bq+SEfhur5JSeG6rC5Xw5rhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG7pcOVLuG6vFfDmsOZxqDhurxXw5nhu4jhu5jhurzigJzDmsagV+G6vFrigJ3hurrhurw24buk4buUPMOZxILhurpIw4rDiuG6uuG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMSC4bq64buESEjhurrhurwvREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukThurFXw5nhurxW4bukV8OZ4bq8w5nhu7LDjeG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4bulMeG6vOG7lOG7iFjhurzhu5jDkj7hurzhu67hu4jhu5jhurzhu5I94bq84bulPiNXw5rhurzhu5hdw43hurzhu67hu4pXw5rhurzhu5YgOuG7mOG6vDzDmeG7ilfDmeG6vOG7rsOVLuG6puG6vFfDmeG7iuG6vDVLV+G6vMOZWcON4bq84buu4buKV8Oa4bq8PCg74bq8V+G7oFfhurxXw5k9V+G6vFfDmcavLuG6vMOZKlfhurxWJeG7pOG6vDxA4buk4bq84buYPkDhu6Thurw8PuG7jlfhuqbhurxXw5ogP+G7pOG6vOG7llBX4bq8N8agVuG6vDzDlS7hurzhu64+OFJX4bqm4bq8V8OaID/hu6Thurzhu5ZQV+G6vDzDmTPhurzDmuG7pOG7slfDmuG6puG6vDzDmTPhurzhu5Thu6RUV+G6puG6vDwo4bui4bq84buYWeG6puG6vMOa4buk4buK4bq84buYWeG6rOG6vOG6uzo84bq8V+G7ijjhuqbhurzhu5jDkj7hurzhu67hu4jhu5jhurzhu5I94bq84buu4buI4buk4bq84buYw5k+w5RX4bq84buSxq/hurw8w5nDjVbhurzDmuG7pMON4bq8w5k94buk4bq84buU4bukVFfhurw74bq8w5k+OFJX4bqm4bq8V+G7oFfhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7rMOZ4bum4bq8PMOVLuG6vOG7rj44Ulfhurzhu5jhu4pXw5rhurw8KDvhurxX4bugV+G6vCg9V+G6vCjhu4pXw5rhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7peG7pFJX4bq84buWID9Xw5rhurzhu5ZQV+G6vFfDmeG7iuG6vDVLV+G6vMOZWcON4bqm4bq8PEDhu6ThurxX4buKWOG6vOG7ksOM4buY4bq84buS4bum4bq8PMOZIOG6vOG7mMOZ4buk4bq84buSPeG6vOG7mCJXw5rhurw84buIPOG6vCE+w43hurxXw5nhu4rhurzDmuG7suG7pOG6vDzDmeG7jjjhurzDmeG7pFI+4bq8PCggO1fDmuG6vDVR4bq8w5kgPuG6puG6vMONV8OZ4bq84bq5UOG6vOKAnOG7lOG7nFjigJ3hurw1JuG7pOG6vDzhu7jhu6Thurzhu5h9V8Oa4bq84buWUFfhurxXw5nhu4rhurw1S1fhurzDmVnDjeG6vDfGoFbhurzhu5jDjOG7mOG6vOKAnFfDmsOZUuG6vCnhu6rigJ3hurzhu67hu4pXw5rhurw8w5Uu4bq84buuPjhSV+G6rOG6vMO9McON4bq84buW4buk4bq8NTHDjeG6vFfDmsOZxqDhurzhu7hXw5rhurzDmuG7pMOMWOG6vDUm4buk4bq84buSw4zhu5jhurzhu5Lhu6bhurw8w5kg4bq84buSxahXw5nhurzhu64+w5VX4bq8NVHhurxXw5k0V8Oa4bq84bulPiNXw5rhurzhu5Yj4bqm4bq84bulPiNXw5rhurw8w5JX4bq8PMOZP+G7pOG6pOG6vOG7kj3hurzDmuG7tuG6puG6vOG7kj3hurzDmSrhu6Thuqbhurzhu5I94bq84buUw5I44bq84buYw5lY4bq84buWUFfhurxXw5k0V8Oa4bq84buW4buKWOG6puG6vOG7rOG7mi7huqbhurzDmVHhuqThuqzhuqzhuqzhurzhu5R94bq84oCcV8OZIOG6vDXGrzzhurxXw5rDmcag4bq8KeG7jFbigJ3hurxXw5kgV8Oa4bq8NeG7kFfhurw8w5nhu4w44bq84buYw4zhu6Thurzhu5bhu44+4bq8KcOMV8Oa4bq8KMON4bq84buWUFfhurxW4buMOOG6vC7DmeG7jlfhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RMOy4buMOOG6vMOZ4bu4VuG6vFfDjTjhuqbhurw8w5nDjTjhurw1xajhurzhu5LFqFfDmeG6vC7DmcOUVuG6vDVR4bq8NTvhurzhu5Thu6RUV+G6vOG7mF3DjeG6vOG7ruG7ilfDmuG6puG6vOG7ksOM4buY4bq84buS4bum4bq8PMOZIOG6vOG7mMOZ4buk4bq84buSPeG6vOG7ruG7iOG7pOG6vOG7mExW4bq8PMON4buk4bq8V8Oaw5nGoOG6vDzDmTDhurzDmsWo4bq84buu4buI4bq84buuTFbhuqzhurzDqVnhurzhu6zDmeG7pOG6vOG7lsONV8Oa4bq84buW4buk4bq8PMOZxajhurzDmuG7pMOVPOG6vFbFqFfDmeG6vOG7lsOMV8OZ4bq8PMOZWTzhurxWPeG7pOG6vOG7mMOM4buk4bqm4bq84buYWeG6vOG7rMOZ4buk4bq8NT49POG6vCjDjeG6vFY9POG6vOG7luG7pFI+4bq84buYID/hu6Thuqbhurzhu6574buY4bq8PMOZxajhurzhu65M4buY4bq84buW4buOPuG6vCnDjVfDmuG6vOG7kuG7oFfhurxX4buKOOG6puG6vOG7rnvhu5jhurxXw5l7V+G6vOG7mMOZw5JX4bq8KcONV8Oa4bq84buS4bugV+G6vOG7rOG7pMON4bqs4bqs4bqs4bq84buVV8Oa4bq8w5rhu6TDjFjhurxXWeG7pOG6vFY9POG6vMOZI+G7pOG6puG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq8PMOZ4buMOOG6vOG7lsOMLuG6vOG7rj/hu6ThuqbhurxWJuG7pOG6vMOa4bukw5U84bq84buUw5I44bq84buYw4zhu6Thurw8w43hu6ThurxXw5rDmcag4bq84buYXcON4bq84bu4V8Oa4bq84buS4buIV+G6vMOa4buk4buK4bq8KCPhu6Thurzhu5jhu4o+4bq8V8OZ4buKPsOC4bq84buVV8Oa4bq8V8Oaw5nGoOG6vOG7mMOM4buk4bq8PMOZMOG6vMOaxajhurxW4buK4bq84buYMOG6vOG7ln1Xw5rhurzhu5Z9V8Oa4bqs4bqs4bqs4bq84buYw5nDjDzhurzhu5jDmcOMPOG6vDzDmVDhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RGXDjOG7mOG6vOG7kuG7puG6vDzDmSDhurzhu5ggP+G7pOG6vCPhurzhu67hu6BXw4Lhurzhu43DmeG7iOG7mOG6vOKAnMOaxqBX4bq8WuKAneG6vOG7luG7jDjhurzhu7hXw5rhurzhu4jhuqjhuqzhurzhu5VXw5rhurzDmuG7pMOMWOG6vOG7ruG7iOG7pOG6vOG7mOG7ilfDmuG6vFfDmirhurxXw5rDjOG7mOG6rOG6vGXDjOG7mOG6vOG7kuG7puG6vDzDmSDhurzhu5jDmeG7pOG6vOG7kj3hurxWJuG7pOG6vOG7liDDjeG6vOG7mMOM4buk4bq8PMON4buk4bq8V8Oaw5nGoOG6vOG7mMOZWOG6vOG7uFfDmuG6vMOa4bukw4xY4bq8V8Oaw5nGoOG6vDzDmTPhuqzhurzDsibhu6Thurzhu5hMVuG6vOG7liA64buY4bq8Vj084bq84buS4bugV+G6vDzDjeG7pOG6vFfDmsOZxqDhuqbhurzhu7hXw5rhurzDmuG7pMOMWOG6vMOa4buk4buK4bq84buWSuG6vMOa4bukw5U84bq8V8SoOOG6vFfDmiA/4buk4bqm4bq84buUMlfDmuG6vDxZ4buY4bq8w5rDjDjDguG6vOG7l+G7pOG6vDwoP+G7pOG6puG6vFfDmeG7iOG7mOG6vMOaxajhurxW4buK4bq8w5lSPOG6vFfDmSDhurzhu5jhu4hY4bq8VsSoV8OZ4bq8KeG7ilfDmeG6vDXhu4pY4bq8VyPhu6ThurzDmsONV8Oa4bq8PMOZUOG6vFfhu4o44bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukQt4bq84bul4bu44buk4bq8PCA7V8Oa4bq84buYw5nhu6jhurxW4buMOOG6vOG7ljDDjeG6vDzDmcONV8OZ4bq8V+G7pOG7oFfhurzhu5jDmVjDjeG7pOG6vOG7mMOZWMON4buk4bq8V8Oaw5nGoOG6vOG7mMOM4buk4bq8PMOZMOG6vFfDmeG7iOG7mOG6vFfDmeG7puG6vFfDmcON4bq8V8OZ4bum4bq8V8OZQOG6puG6vDwgV8Oa4bq8PDNXw5rhurw8MVfDmuG6vDwgV8Oa4bq8V+G7ijjhuqbhurw8w5lQ4bq8KMON4bq84bu4V8Oa4bq84buYIlfDmuG6vFbhu6Dhurzhu4rhurwt4bq84buVV8Oa4bq8w5rhu6TDjFjhurzDmuG7pOG7iuG6vMOZ4bu04buk4bq8V8OaID/hu6Thurzhu5Lhu4hX4bq84buWI1fDmuG6vFfhu6Thu6BX4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukQt4bq8w6nDmU9Xw5rhurzhu67hu4rhuqbhurxW4buMOOG6vOG7ljDDjeG6vOG7mMOZw4w+4bq8V8OZ4buK4bq8POG7uOG7pOG6puG6vOG7mMSo4bq8V8Oa4buKOOG6vDzDmeG7jDjhurzhu5jDmXtXw5rhurxXWeG6vFY74bq84oCc4bq54bukPuG6vOG7pXsu4oCd4bq84oCc4bul4bum4buYw5nhurzhu6VA4buY4oCd4bq8V8Oaw5nGoOG6vDzDmVPhurzhu65Y4buI4buk4bq8V8OZ4buI4buY4bq8V+G7ijjhuqbhurw84bu44buk4bq84buSxKhY4bq84buYw5l7V8Oa4bq8V1nhurxXw5nhu4jhu5jhurzDmsWo4bq8VuG7iuG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq8KOG7tuG6vOG7rj/hu6ThuqbhurzDmuG7pMON4buk4bq84buW4bukUj7hurw8w5nFqOG6vMOZJVfhurw84buILuG6puG6vOG7mMOZT1fDmuG6vOG7mFnhurw8w5nhu7hXw5rhurzhu5bhu6RSLuG6vMOaxajhurzhu5jEqOG6rOG6vOG7peG7iOG7pOG6vCnDjVjhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7mMOZ4buyV+G6vFfDmsOZxqDhurxXw5k0V8Oa4bq84buS4buK4buk4bq8w5nDjDzhuqbhurzhu5LEqFfhurxXw5nhu4jhu5jhurzhu5Lhu4w84bq8w5ld4bqm4bq84buYWeG6vMOa4bukw4zhurw8KMav4bq8NSA6POG6vDzDmT/hu6ThurzDmuG7pMONV+G6rOG6rOG6rOG6vC3hurxlw4zhu5jhurzhu5Lhu6bhurw8w5kg4bq84buYw5nhu6Thurzhu5I94bq8LsOZw5JX4bq8PCjhu45X4bqs4bq84bulw5lQ4bq8KCPhu6Thuqbhurzhu5jDmXtXw5rhurxXWeG6vOG7ksSoWOG6vFYl4buk4bq8PMOZP+G7pOG6vOG7mFnhurxWJeG7pOG6vOKAnMOaPuKAneG6vDzDmSA7V8Oa4bq8PMOZMOG7mOG6vMOSVuG6vFfDmeG7iOG7mOG6vOG7rMOZw4zhu5jhurxXw5nDjT7huqbhurzhu5jDmXtXw5rhurzhu5jDmcOMPuG6vFbhu4rhurxXw5rDmcag4bq8V8OZ4buI4buY4bq84buYXcON4bq84bu4V8Oa4bqm4bq8PMOZxajhurzhu67hu6BX4bq84buuJi7hurzhu5jDmXtXw5rhurzhu5jDmcOMPuG6vFdZ4buk4bq84buYw5k+OFJX4bq8NSbhu6ThurzDjeG7pOG6vOG7liA64buY4bqs4bq84bulw5lQ4bq84buu4buK4bq8POG7uOG7pOG6vOG7luG7ilfDmeG6vOG7mMOZxq8+4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukQt4bq8w6kiV8Oa4bq8LsOZxKjhu6ThuqbhurxW4buMOOG6vOG7ljDDjeG6vOG7mMOZw4w+4bq8V8OZ4buK4bq8POG7uOG7pOG6vOG7mCJXw5rhurw8w5lQ4bqm4bq84buYWeG6vOG7ruG7jlfhurzhu5jDmXtXw5rhurzhu5jDnVfhurzDmuG7pMSo4buk4bq8PMOZ4bum4buYw5nhurzhu5jDmVjhurw84bu44buk4bqm4bq8V+G7iljhurzhu5bhu4w44bq84buu4buK4bq8V8OZNFfDmuG6vOG7kuG7iuG7pOG6vMOZw4w84bq84oCc4bulQC7hurzhu6UoxqBX4bq84bq74bukV8OZ4oCd4bqm4bq8V8OZNFfDmuG6vOKAnOG7i1k84bq8w6nDmcagV+KAneG6vDUm4buk4bq8V+G7iljhurzhu67hu4rhurzigJzDuWHhurzhu6XDjeG7pOKAneG6puG6vOKAnMOpPlfhurzhu43DmuG7jj7igJ3huqzhuqzhuqzhurzDmsWo4bq84buW4buMOOG6puG6vFbhu4rhurw84bu44buk4bq84busw5nhu7hXw5rhurw84buK4buk4bq8V+G7iljhurzDmeG7pFM+4bq84buWIDrhu5jhurwt4bq84buVV8Oa4bq8w5rhu6TDjFjhurw84bukUC7hurzhu64/4buk4bq84buS4buIV+G6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpELeG6vMOyxahXw5nhurxW4buK4bq84buYMOG6vOG7rMOZS1fDmuG6vOG7rMOZS1fDmuG6vOG7ksSoWOG6vDVS4bq8IT7DjVfhurzhu5bhu6RTVuG6vMOSVuG6vFfDmeG7iOG7mOG6vOG7mF3DjeG6vFbFqFfDmeG6puG6vCnhu57hurw8w5nhu4pXw5nhurwow43hurw3PlfDmuG6vOG7rMOZTOG7mOG6vDUm4buk4bq84buYw5l7V8Oa4bq8V1nhurxXw5rDjTjhurzhu7hXw5rhurzhu4jhuqzhurzhu6XDmVDhurxX4bugV+G6vFbhu4w44bq8V8Oa4buKOOG6vFfDjTjhuqbhurw84bu44buk4bq84buWw41Xw5rhurw8w5Uu4bq8V8Oaw5nGoOG6vDXhu4rhurw8xahW4bq8w5nhu6RTPuG6vDzDmeG7oFbhurw1UeG6vDc+4bq8w5kgJlfDmuG6vMOSVuG6vFfDmeG7iOG7mOG6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOZe1fDmuG6vFdZ4bqs4bq84bulw5lQ4bq8w5lS4bq84buYw4zhu5jhurzhu5jDmcOMPuG6vOG7riZX4bq84buu4bugV+G6vDwoWFfDmuG6vDzDmVDhurzDmuG7pCbhu6Thurw8KDLhu5jhurw8PjhQV+G6puG6vFY9POG6vCnEqFfhurwuw5nDlFbhurzDklbhurxXw5nhu4jhu5jhurxWJuG7pOG6vOG7mFnhurzhu6zDmeG7pOG6vDzhu4hY4bq8KTDhu5jhurzDmXs84bq8V8Oaw4044bq84buuw5Uu4bq8PDDhu5jhurzhu5ZQV+G6vMOa4bukJuG7pOG6vDwo4bui4bq8PFjhu4pX4bq84buY4buOPuG6puG6vOG7ruG7iOG7pOG6vOG7lsONV8Oa4bq8O+G6vOG7lj3hurw8PiThu6ThurwpfVfDmuG6vOG7ksOM4buk4bq8PMOZ4buOV+G6vDwgOlfDmuG6puG6vFfhu6BX4bq8VsWoV8OZ4bq8LsOZxKjhu6ThurzDmeG7pFM+4bq84buYw5l7V8Oa4bq8V1nhurw8w5nhu6bhu5jDmeG6vMOaxajhuqbhurxWJuG7pOG6vOG7rOG7mljhurzDmuG7jlfhurzhu6zDmVjEqFfDmuG6vOG7mMOM4buYw5nhurzDmuG7pDTDjeG6vOG7mMOM4buY4bq8PMOZUOG6vMOZUuG6vOG7liA64buY4bq84bu4V8Oa4bq84buI4bqs4bq8ZeG7pFA84bq84buWw5I+4bqm4bq84buYw5l7V8Oa4bq8V1nhurxWJuG7pOG6vOG7lsONV8Oa4bq8PMOZIDtXw5rhurw8w5kw4buY4bq8w5JW4bq8V8OZ4buI4buY4bq8Vj084bq84buYw4zhu5jDmeG6vC7DmVlXw5rhurzhu6zDmVjDjFfDmuG6puG6vOG7mDvhu6ThurxWO+G6puG6vOG7mMOdV+G6vOG7mMOZe1fDmuG6vDzDjeG6vDzDmcWo4bq84buYw51X4bq84busw5lMPOG6vOG7rMOZxqDhuqbhurzhu5JZ4bq84buSPj3hu5jhurw8IOG6vOG7lD444bq84buYxKhW4bq8PMOZW+G6vFfDmsOZUuG6vDzDmT7DlTzhurwt4bq8ZcOM4buY4bq84buS4bum4bq8PMOZIOG6vOG7mMOZ4buk4bq84buSPeG6vDUl4bq8NcON4buk4bq84buS4buIV+G6vOG7mMOZ4bukw43hurwp4bui4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukQt4bq8w6kiV8Oa4bq84buWe1fDmuG6puG6vDzDmcWo4bq84buYIlfDmuG6vMOa4bukQFfDmuG6vFfDmSDhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7kuG7iuG6vOG7kuG7oFfhurzhu5jDmeG7pOG6vMOZPeG7pOG6vC7DmVvhurxXNOG6puG6vCnDjFfDmuG6vFfhu4pY4bq84buYIlfDmuG6vDzDlS7hurw8w5lT4bq84buUW+G7mOG6vFfDmcavLuG6vOG7luG7pFI+4bq8NSbhu6Thurzhu5jDjOG7mOG6vOG7kuG7iuG7pOG6vMOZw4w84bq84buYw4zhu5jDmeG6vFbhu4hXw5rhurw8KOG7oFfhurxXUVfhurxXw5nhu4jhu5jhurzigJzhurlLVuG6vGXDjeKAneG6vDUm4buk4bq84oCcw6nDmcON4bq8w6nDmcON4bq8w6nDmcON4oCd4bq84buW4buMOOG6vDzDmeG7uOG7pOG6vOG7uFfDmuG6vFfDmeG7qOG6tOG6vOG7peG7uOG7pOG6vOG7mCJXw5rhurwuw5nEqOG7pOG6vOG7lOG7ilfDmeG6vDzDmT/hu6ThurzDmuG7pMONV+G6vDzFqFbhurzDmeG7pFM+4bq8PMOZ4bugVuG6vDVR4bq8KUzhu5jhurxW4buKPuG6vMOSVuG6vFfDmeG7iOG7mOG6vOG7mF3DjeG6vMOa4bukJuG7pOG6vDwo4bui4bq84buSw5I44bq8w5rhu6Q/4bqs4bq84buNw5kgV8Oa4bq8PCggJuG7mOG6vMOZUDzhurwuw5nEqOG7pOG6vFfDmT/hurxW4buMOOG6vOG7ljDDjeG6vFfDmeG7tOG6vOG7mMOZ4buyV+G6vOG7mMOZWOG6vOG7kuG7iuG7pOG6vFfhu4pY4bq84buUVOG6vFfDmsOZxqDhurw8KCAm4buY4bq84buWSuG6rOG6vMOpw5lPV8Oa4bq8LsOZxKjhu6ThurxXw5nhu6RRPuG6vOG7mMOZw4w+4bq8PMOZ4bukUD7hurxXw5nhu6Thurzhu67hu4pXw5rhurxWxahXw5nhuqbhurzhu6zDmeG7pOG6vMOZ4bukUz7hurzhu6U+I1fDmuG6vCgj4buk4bq8PMOZxajhurwo4buMPOG6vFbhu6Dhurw3xqBW4bq84bulPiNXw5rhurzhu5bhu4w44bq8KcONWOG6qOG6vC3hurzhu5VXw5rhurzDmuG7pMOMWOG6vOG7rFA84bq84buu4buI4buk4bq84buYw5I+4bq84buYw5k+OFJX4bqm4bq84buYIlfDmuG6vOG7ruG7iuG6vOG7rnvhu5jhurw8JuG7pOG6vOG7mCRXw5rhurxXw5nhu4rhurw1S1fhurzDmVnDjeG6puG6vMOa4buk4buyV8Oa4bq84buYw43hurxXw5rDklbhurw14buyV8Oa4bq84buu4bugV+G6vCnDjVfDmuG6vCnEqFfDmuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7huqM+PMOZWCjhurpEQyk8KFhXw5pE4buNw5o+OOG7oFfhurx0w5lYV8OaQy8pPChYV8OaREMpPChYV8OaREMvKTwoWFfDmkRDLy5E

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]