(vhds.baothanhhoa.vn) - Không phải là giáo viên nhưng trong sự nghiệp “trồng người” của mình, ông đã có hàng nghìn học viên, người nhỏ tuổi nhất ở bậc tiểu học, người cao tuổi nhất đã ngoài 70. Cả đời ông đã dành tâm huyết, trí lực cho việc nghiên cứu và truyền dạy chữ Nôm Dao. Ông chính là nghệ nhân Phùng Quang Du ở khu phố Hạ Sơn, thị trấn Ngọc Lặc (Ngọc Lặc).
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4nhurXDtMOs4bql4bu44bq14bql4buX4bu44oCcw6Lhu4XDqeKAneG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu44bu1LOG6uVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tlhEw6Lhu4fDqeG6teG7uGrDoinhuqXhu7jEkSHhu7jhurXhuqUu4bq54bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4bmzhurnDqeG6teG7uG3hu5nhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uOKAnG5s4buFw6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXigJ3hu7g24buPLOG7uGXhuq3DqcOi4buq4bu44buHw6nhurXhu7g4POG7uDbhurvhu7jDoiHDqeG6teG7uMOp4bq1w6Lhuq3DqeG7uMOiw6o24bu4xqHhuqXhuqPDqeG7quG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMOpw6Lhur/hu7hub2fhuqXhu7jDqcOiMG7hu7jhu4nhu7g1Mjbhu7hu4bql4bqxb+G7uMOiw6o24buq4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4Nizhurnhu7hub2fhuqXhu7jDqcOiMG7hu7g4POG7uMOp4bq14bq5IeG6peG7uD9A4buw4bu44buzKeG7uDjDrOG6peG7uOG7h8Op4bq14bu4ODzhu7g3IcOpw6Lhu7huIGXhu7jDom/hu6PDo27hu6rhu7hubOG6p+G7uMSR4buZNuG7uDbDouG6ueG7uMah4bql4bqvNuG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqPDqeG7uDbhu5Fv4bu4xqEh4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uDco4buj4bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7sOG7uOG7hsOp4bq14bu4NsOi4bqnw6nDouG7uMSRIeG7uMOp4bq1w6Lhuq/hu7jDqcOiIMOp4bu4SsOiw7LDqeG6teG7uEtvLMOp4bq14bu44bu1b+G7uOG7ieG7uGTDom/hu7hqw6Lhu4Phu7jDgijhu7hNacOp4buq4bu4bsOi4bqp4bu4bmwww6nhu7jDieG6tcOqNuG7uMSQWzbhu7jhu67DieG6tcOqNuG7uMSQWzZW4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uDY5w6luOWzhu6jhu7ZYV+G6pWXhurXhu7g2xJEsbW1V4bu24bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4OkBAauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4Kj8lauG7neG7qOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89PSVALz0jPzcqI0A9Oj0lbjsjOjsmxJFA4buwY2rhurXFqGxVKj064bu24bu4LMSRblXhu7bDieG6tcO0w6zhuqXhu7jhurXhuqXhu5fhu7jigJzDouG7hcOp4oCd4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jhu7Us4bq54bu24bu44bub4bqlN27DolXhu7Y6QEDhu7bhu7jDojnhuqXhurXDom5V4bu2Kj8l4bu24bu4L1hXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu2WOG7hsOp4bq14bu44bu1b+G7uDbhur3DqeG7uMSRw7Rv4bu44bq14bql4buX4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uG0uNsOi4bu4Nmfhu7g1fcOp4bq14bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7sOG7uMO5w6nDosav4bu4SsOi4bq5w6nhurXhu7jGoCDDqVcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7hsOp4bq14bu44bu1b+G7uMSRIeG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDbhurvhu7hv4buj4bu4buG6p8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDZmw6nhurXhu7g44buFw6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jhu7Us4bq54bu4w4Io4bu4TWnDqeG7quG7uMSRIeG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uG7DojHhu6Phu7huIGXhu7jDom/hu6PDo27hu7g4w7Thu4s24bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7jhu6PhuqNv4bu4a2/hu5/hu7Dhu7jDicOjb+G7uGTDouG7h8Op4bq14bu4w6LDocOp4bu4bmzDtMOtNuG7uG7DouG6reG7uGTDouG6u+G7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7jhurVbauG7uDjDtOG7izbhu7jhu4fDqeG6teG7quG7uDXhu4nhuqXhu7g3w7Lhu7g4POG7uOG7ieG7uG5vZ+G6peG7uD8k4bu4w6nDosO0w6nhurXhu7jhu4fDqeG6teG7uMahNMOp4bu4ZeG6peG6r27hu7hlIeG6peG7quG7uGzhurnDqeG6teG7uGxvZ+G6peG7uDjDo8Op4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4NSnDqeG7uMSRIcOp4bq14bu44budLOG7uOG7neG7h+G6peG7uMOpw6IwbuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hu4bqrw6nDouG7uGXhu4nhu7g2Ljbhu7jEkcOtauG7uMOiw6o24bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu4NsOi4bq54bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu44bu1LOG6ueG7uOG7rjjDtOG7izbhu7jhurXDquG6peG7uG57buG7uMSRIeG7uDbDouG7l+G7uMOJ4buHZeG7uOG7tSzhurlW4buw4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7jEkSHhu7hu4bqrw6nDouG7uDbhurvhu7g/4bu4NyDDqeG7uG5mNuG7uCzDqcOi4bu4OWXhu7g2w7LDqeG6teG7uG3huqXDqcOi4bu4beG7g8Op4bq14buq4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDjhurvhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jhu7Us4bq54bu4xJEh4bu4ZWZu4bu4bmzhurnDqeG6teG7uCThu7g3IMOp4bu4bmY24bu4NuG6u+G7uDbDouG7l+G7uMah4bqlw6Nu4buw4bu4Tm/hu6Phu7jDqcOi4bql4bqjw6nhu6rhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g14bqlw6Nu4bu4OMOqNuG7quG7uDXhuqXDo27hu7jGoeG6pcOjbuG7uDbDouG7l+G7uMOJ4buHZeG7uOG7tSzhurnhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g2IcOp4bq14bu44bqnbuG7sOG7uETDouG7h8Op4bq14bu4ZW/hu4PDqeG7uDbDouG7l+G7uMah4bqlw6Nu4bu4NuG7jyzhu7g3IMOp4bu4bmY24bu4ZeG6rcOpw6Lhu7g14bqp4bu4xJE8w6nhurXhu7hrb+G6o8Op4buq4bu44buHw6nhurXhu7jhu7Vv4bu4ODzhu7g3IcOpw6Lhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu7jGoSHhu7g24buHw6nhurXhu7ht4buRNuG7uDjhurHhu7jigJxqw6Jn4bu4NjJq4oCd4bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7uDbDouG6ueG7uG7DosOj4bu4w6Lhuq/hu7hubMOg4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTuG7k+G7uMOpPmXhu7g64bu4bm9n4bql4buq4bu4NjJv4bu4w6LDqjbhu7hubOG6veG7uEtvLMOp4bq14bu44bu1b+G7uDg84bu4OMO04buLNuG7uOG7h8Op4bq14bu4w6lm4bql4bu4xqEh4bu4NsOiLOG7quG7uDjEg2/hu7jEkSHhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jhurXhuqUu4bq54bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uDco4buj4bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7quG7uDco4buj4bu4NsOi4bq54bu4NeG6pcOjbuG7uDjDqjbhu7jGoSHhu7jGoeG6pcOjbuG7uDbDouG7l+G7uMOJ4buHZeG7uOG7tSzhurnhu7Dhu7jhu7Mhw6nhurXhu7jEkcOtw6nhu7g2w6Ihw6nhurXhu7huw6Isw6nDouG7uMOp4bql4bqjw6nhu7jhu7Vv4bu4NiHDqeG6teG7uG7Dom8wZeG7uMOpw6JvMcOp4bu4bsO04bu4bsO04buJw6nhurXhu6rhu7g4KOG6ueG7uDjhu5E24buq4bu44bq14bqlLuG6ueG7uMSR4buf4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDYuNuG7uDZv4buDw6nhu7htLjbDouG7uDZn4bu4xqEh4bu4bsOib2Y24bu4xJEhb+G7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDUh4bql4bu4w6IubuG7uDcgw6nhu7g2LOG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7sOG7uMOJw6Lhu5fDqeG6teG7uMOpPmXhu7huw6Iuw6nhurXhu7g44bq74bu4ODzhu7g14buF4bql4bu4OHtq4bu4buG6rcOpw6Lhu7jhu6PhuqNv4bu4xqEh4bu4xJHhur3DqeG6teG7uDgsZeG7uGXhuqPhu7hu4bqtZeG7uMOi4bql4bqxb+G7quG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqPDqeG7uDbhu5Fv4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7g3IMOp4bu4bmY24bu44bu1LOG6ueG7quG7uMOpw6IwbuG7uMSRIeG7uMah4bql4bqvNuG7uOG6teG6peG7l+G7uOG6teG6rcOp4bu4buG6pcOjw6nhurXhu7hlw6Hhu7g4w6Dhu7Dhu7jGoCHhu7g2w7XDqeG6teG7uDjhurHhu7hu4bqlw6Nq4bu4w6nhu4PhuqXhu7g24buHw6nhurXhu7jGoeG6peG6rzbhu7jigJw2LOG6ueG7uGtv4buf4oCd4bu4NuG7jyzhu7jhu4fDqeG6teG7uDbDoizhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7tW/hu7g3IcOpw6Lhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu6rhu7g24buHw6nhurXhu7ht4buRNuG7uG7hu5nhu7g44bql4bu4buG6rWXhu7jDouG6peG6sW/hu6rhu7jDqeG6tcOi4bql4bqjw6nhu7g24buRb+G7quG7uG7huqc2w6Lhu7jEkcO14buj4bu4bsOi4bqjZeG7uGThuqXDo8Op4bu4bsOi4buRNuG7uDbDouG6ueG7uDUpw6nhu7huw6Igw6nhu7Dhu7hOw6I54bq54bu44buHw6nhurXhu7jhu7Vv4buq4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4buG6p8Op4bu4w6nhurXDtMSpw6nhurXhu7g24buPLOG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uOG7tSzhurnhu7huw6Lhuq3hu7hlaOG6peG7uDfhur3DqeG6teG7uMOiw6rhu6rhu7g2w6LhuqXhu7jDosOq4bu4OMSDb+G7uDbhurvhu7jhurXhuqUs4bu4asOiKeG7uOG6tcOi4bql4bu4NsOiYWrhu7g4MeG7o+G7uDjhu4/hu7jEkeG7n+G7uMSR4bqpNsOi4bu4NsO1w6nhurXhu7jDqcOiw7Thu7jGoSzhuqXhu7hubOG6veG7uMahIeG7uDbhu4fDqeG6teG7uDjhu5E24bu4NuG7jyzhu7huZ+G7uG7huqXhuqPDqeG7quG7uOG7h8Op4bq14bu4NSHhu6rhu7g2w6Is4bu4ZcOh4bu4xqEh4bu4ZWZu4bu4asOiMcOp4bu4NuG7jyzhu7jhurXhuqUs4bu4OOG6rcOpw6Lhu7jDoizhu6Phu7g34bq9w6nhurXhu7jDosOq4buw4bu44bq04bqlLOG7uGrDoinhu7g4w7Thu4s24bu4xqHhuqXDo27hu7g1fcOp4bq14bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7sOG7uOG7teG6ueG7uDjhurvhu6rhu7jDqcOjb+G7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NeG6pcOjbuG7uDbDouG7l+G7uMOJ4buHZeG7uOG7tSzhurnhu7ht4bqh4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g4w6o24bu4OMO04buLNuG7uOG6teG6pSzhu7hqw6Ip4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jDouG6peG6sW/hu7g4w7Thu4s24bu4w6nhurVv4buFw6nhu7jhurXhu4M24bu4NuG7jyzhu7hl4bqtw6nDouG7sOG7uOG7s8Oiw7Qs4bu4ZOG6seG7quG7uG5s4bq5w6nhurXhu7g2Ljbhu7g34bq9w6nhurXhu7jDosOq4bu4OMSDb+G7uDbhurvhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7g2b+G7g8Op4bu4bS42w6Lhu7hrb+G7n+G7uOG6tcOi4bql4bu4NsOiYWrhu7jGocSD4bu4w6nhurXDouG6peG7uMSR4bq34buq4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu6rhu7huMmrhu7hrby7DqeG7quG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDjhuqXEg2/hu7hsPsOp4bu4Nyjhu6Phu7g24buPLOG7uDbDoizhu7jhu4fDqeG6teG7uMOp4bq1IcOp4bu4OMOs4bql4buw4bu44buGw6nhurXhu7jDqeG6u+G6peG7uOKAnGTDouG6ueG7uG4hw6nhurXhu7huw6Jp4bu4Nizhu6rhu7hubG/hu6Phuq/DqeG7uDZn4buq4bu4xqE+w6nhu7jDosOqNuG7quG7uMOpYW7hu7g4w6Fq4bu4buG6p8Op4bu4w6nhurXDtMSpw6nhurXhu7Dhu7Dhu7Dhu7g24buPLOG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uOG7tSzhurnhu7jEkSHhu7jigJw1Lm/hu7jGoTJu4oCd4bu4xqEh4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7jGoeG7jeG7uDbhu48s4bu44buHw6nhurXhu7jEkSHhu7g44bqx4bu4NsOi4bq54bu4bsOiw6Phu7jDouG6r+G7uDbhurnDqeG7uDbDoi5v4bu4xqEh4bu4NiHDqeG6teG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g14bqlw6Nu4bu4OMOjw6nhu7jigJw1Lm/hu7jGoTJu4oCd4bu4w6kh4buj4bu4NiHDqeG6teG7uG7hu4Nu4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4bu34bqx4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jhu7Us4bq54bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g14bqp4bu4ZSzhuqXhu7hlZm7hu6rhu7jDqeG6tcOi4bqv4bu4w6nDoiDDqeG7uOG7tW/hu7g2w7LDqeG6teG7uMahw63huqXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g24bq74bu4b+G7o+G7uG7huqfDqeG7uG7huq1l4bu4OMOjw6nhu7hu4buTw6nhurXhu7jDqcOiIeG7uDjhurHhu7hubOG6veG7uDbDom/hu6Phuq/DqeG7quG7uMahMsOp4bu4OGbDqeG6teG7uMSRw61q4bu4bmzDoOG7uDjhuqXhu7jDosOqNuG7sOG7uOG7hsOp4bq14bu4w6nhurvhuqXhu7jGocSD4bu4Ni7huqXhu7jDoizhu6Phu6rhu7g2LuG6peG7uDjDoWrhu7g24buPLOG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4buq4bu4bjJq4bu4a28uw6nhu7jGoSHhu7g4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7uMSRIeG7uG3hu5nhu7hrb+G7n+G7uOG6teG6pS7hu7g24buPLOG7uMOp4bq14buHw6nhu7jDqeG6teG7l+G7uDcgw6nhu7huZjbhu7hl4bqtw6nDouG7sOG7uOG7hsOp4bq14bu4ZMOiaeG6peG7uDcy4buj4bu4xqEh4bu4bsOie2rhu7jEkeG6o8Op4bu4w6nhurXDqsOp4bu4xJHhu5Us4bu4OCxl4bu4ZeG6o+G7uMahxIPhu7hu4bqlw6PDqeG6teG7uMOp4bq74bql4buq4bu4NsOi4buX4bu4xqHhuqXDo27hu7hubOG6ucOp4bq14bu4biBl4bu4w6Lhu4XDqeG7uDYuNuG7uDbDoi5v4bu4w6nDouG6v+G7sOG7uMOJaOG7uMSR4buZNuG7uDbhu48s4bu44buHw6nhurXhu7jEkSHhu7g3b+G7o+G7uG5s4bqt4bu4xqEh4bu4bsOiIcOpw6Lhu7jEkTJq4bu4Ni424bu4xJHDrWrhu7jDosOqNuG7uMOJ4buHZeG7uOG7tSzhurnhu7gt4bu44oCcNsOi4bqtLOG7uGTDouG6uyzigJ3hu7g44bqx4bu4NSnhurnhu7hu4buFw6nhu7jDqcSDw6nhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uDcgw6nhu7huZjbhu7Dhu7hOIGXhu7jDom/hu6PDo27hu7g24buPLOG7uOG7h8Op4bq14bu44bu1b+G7uDjDtOG7izbhu7hu4bqlw6Nq4bu4bsOi4bqjZeG7uG3hu5E24bu4ZSjDqcOi4buq4bu4w6k+ZeG7uD1AIyThu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LOG7uDbhurvhu7g2w6Lhu4/hu7hubMO0acOp4bq14bu4NSnhurnhu7hu4buFw6nhu7hu4bqlw6PDqeG6teG7uMOp4bq74bql4buq4bu4NsOi4buX4bu4xqHhuqXDo27hu7g24buPLOG7uDjhu4XDqeG6teG7uDUh4bq54bu4Ni424bu4NyDDqeG7uG5mNuG7uG7DouG6peG6sW/hu7ht4buD4buw4bu44bu1w7TDreG6peG7uG3hu5nhu7jhurXhuqXDs2rhu7g4xKnhu7g24buPLOG7uMO9LMOp4bu44bu1IMOp4bu4bmY24bu4buG6q8Opw6Lhu6rhu7jDgmbhuqXhu7jhu7Ugw6nhu7huZjbhu7jDosOqNuG7uMahIeG7uMOJw6Igw6nhu7jDosOqNuG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4buq4bu4bijhuqXhu7g1KcOp4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu44bu1LOG6ueG7uMOCKOG7uE1pw6nhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uOG7tW/hu7g4POG7uDbDssOp4bq14bu4ZWZu4bu4beG7g+G7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDXhuqXDo27hu7g2w6Lhu5fhu7jDieG7h2Xhu7jhu7Us4bq54bu4w6LDqmrhu7g1IcOp4bu4xqHEg+G7uMah4bql4bqvNuG7uDUp4bq54bu4buG7hcOp4bu4buG6pcOjw6nhurXhu7jDqeG6u+G6peG7uMahIeG7uDbDouG7l+G7uMah4bqlw6Nu4bu4NuG7jyzhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jhu7Us4bq54buw4bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu44buHw6nhurXhu7jEkSHhu7hlZm7hu7hubOG6ucOp4bq14bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4w6nhurXDouG6r+G7uMOpw6Igw6nhu7huw6IsZeG7uOG6teG6pSzhu7g14bql4bqjw6nhu7ht4bq5KMOp4bu4bsOiIcOpw6Lhu7g24buHw6nhurXhu7g1ZuG7uG0uNsOi4bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7sOG7uOG7tyDhu6Phu7jEkSHhu7g1ZuG7uG0uNsOi4bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7uDgxb+G7uG7huqXhuqPDqeG7uDbhu48s4bu4Ninhu7jDqcO0w6024bu4OMO04buLNuG7uGrDouG6o+G7uDbDom8zw6nhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDvWbhu7g2w6Lhu5fhu7jhurXhu4Vl4bu4NuG6u+G7uDvhu7hrb+G7o+G6scOp4bu4xqHDreG6peG7uGTDouG6uSnDqeG6teG7uCPhu7AlQEDhu7g2w6Lhu5fhu6rhu7jhurXhuqXDreG6peG7uG7DouG6peG6r2/hu7hk4bqlw6PDqeG7uG7DouG7kTbhu7g2aeG7uDUpw6nhu7jGocSD4bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7qOG7uOG6teG6pS7hurnhu7g34buNNuG7uDbhurnDqeG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMahxIPhu7g4KOG6ueG7uDjhu5E24buq4bu4xJHhu4PhuqXhu7ht4buDw6nhurXhu6rhu7g2LjbDouG7uDjhu4PhuqXhu7jDqcOiIMOp4bu44bud4buV4bu4bsOiw6Phu6rhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7hk4bqlw6nDouG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9l4bu4a2/hu5/hu7g1Lm/hu7g4w7Thu4s24bu4OMOzNuG7uGTDo27hu7hubOG6ucOp4bq14bu4xJEs4bq54bu4OGbDqeG6teG7quG7uG0pw6nhu7jhu51vMG7hu7Dhu7Dhu7Dhu7hrbyzhu7g44bq74buq4bu44bq14bqlw7Nq4bu4NSHhu7g24bq5w6nhu7g3IMOp4bu4bmY24bu44bu1LOG6ueG7uDjhurkhw6nhu7hkw6Nu4buq4bu44bq1e8Op4bu4NeG6u+G7quG7uOG6teG6pcOzauG7uDjEqeG7uMOpw6Isb+G7uG5s4bq5w6nhurXhu7g24buHw6nhurXhu7jGoeG6peG6rzbhu7jGoSHhu7g2b2Y24bu4beG7g8Op4bq14buw4bu4w71m4bu4bS42w6Lhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7g4w7Qs4bu4xqEh4bq54bu44bq14bqlKcOp4bq14bu4Nyjhu6Phu7hubOG6ucOp4bq14bu4NmbDqeG6teG7uDjhu4XDqeG6teG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uOG7tSzhurnhu7huKOG6peG7uDYuNuG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4w4nhurXDqjbhu7jEkFs24buq4bu44buzM2Xhu7hOw6Lhu4/hu6Phu6rhu7hFw7TDrMOp4bq14bu4xJAubuG7sOG7sOG7sOG7uG7hu5Phu7jDqT5l4bu4PUAjJuG7uDjDo8Op4bu4w6ks4buj4buw4bu4w4LhuqXhuq/DqeG7uOG7h8Op4bq14bu4SsOiw7LDqeG6teG7uEtvLMOp4bq14bu44bu1b+G7uDgsw6nhurXhu7jEkcO0b+G7uOG6teG6peG7l+G7uMOiIcOp4bq14bu4bmw+ZeG7uMSR4bq5KOG6peG7uG0uNsOi4buq4bu4bsO04bu4xJHhuqXhuq9v4bu4a2/hu5/hu7g1fcOp4bq14bu4NsOi4buX4bu44bu1LOG6ueG7uDbhurvhu7hub2fhuqXhu7g4w6zhuqXhu7jDoiHDqeG6teG7uG5sPmXhu7jDqT5l4buq4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDjhurvhu7g24bq74bu4ZMOiLuG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7htLjbDouG7uDZn4bu4buG7k+G7uG7DosOs4bql4bu44budw7Qs4bu4NuG7jyzhu7jhu4fDqeG6teG7uDjhurHhu7jEkSjhuqXhu6rhu7jDqcOiw7TGr+G7uOKAnMOC4bqlxIPDqeG7uMahPsOp4oCd4buq4bu44oCcw4nhurXDouG6rcOp4bu4buG7meG7uMahPsOp4oCd4buq4bu44oCcxqAow6nhu7jDqeG6peG6o8Op4oCd4buq4bu44oCc4bu3KOG6peG7uG3DtOG7uDYs4oCd4bu44buuN8Oyw6nhurXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4TsOjbuG7uMOpw6Ip4buj4bu4NuG7jyzhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jhu7Us4bq5VuG7quG7uOKAnMSQ4buNNuG7uMOiKG7igJ3hu7jhu67hu505ZeG7uMOp4bq1IeG7o+G7uG7Doi7DqeG6teG7uDbhu48s4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu44bu1LOG6ueG7uDZnVuG7sOG7sOG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOJPmXhu7g9QCMm4buq4bu44buHw6nhurXhu7huw6IsZeG7uOG6teG6pSzhu7jEkcOtauG7uMOpIMOp4bq14bu4Nizhurnhu7hubOG6rcOpw6Lhu7g4ZuG7uDbDouG7l+G7uMOJ4buHZeG7uOG7tSzhurnhu7huKOG6peG7uE5sw7TDrMOp4bq14bu44bu3KOG6peG7uMOiw6o24bu4w4Lhu4XDqeG6teG7uOG7t+G7kTbhu7Dhu7hNLG/hu7hkw6LhuqXhu7g24bq74bu4NsOi4buRw6nhurXhu7g2w6Lhuqvhu7g2w7LDqeG6teG7uMahw63huqXhu7jigJzhurXhuqUu4bq54bu4LsOp4oCd4bu4NuG7jeG7uG7DouG6seG7quG7uOG7h8Op4bq14bu44bu1b+G7uMOp4bq1IeG7o+G7uDYhw6nhurXhu7hl4bql4bqvbuG7uGUh4bql4bu4xqEh4bu4bjLDqeG7uG4gZeG7uMOiacOp4bu4xqHDreG6peG7uG3hu5nhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uOKAnGrDomfhu7g2MmrigJ3hu7g2w6Lhu5fhu7jDieG7h2Xhu7jhu7Us4bq54buw4bu44buzLjbhu7jEkcOtauG7uMOiw6o24bu4NsOi4buX4bu4ZSHhu7jhu4fDqeG6teG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uG7DosO0w6zDqeG6teG7uG0uw6nhurXhu7g44bql4bqvw6nhu7jGoSHhurnhu7g1b2fhuqXhu7hu4buD4bql4buq4bu4ZMOi4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4xJHDrcOp4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g24bq9w6nhu7hqw6Ip4bql4bu4xJEhZeG7uMah4bql4bqvNuG7uG5s4bqjw6nhu7jDqcO0acOp4bq14buq4bu4bmzDoOG7uDll4bu4ODzhu7jDosOqNuG7uOG7neG6ucOp4bq14bu4Ni7huqXhu7g2w6Lhu5fhu7hubOG6o8Op4bu4xJHDrWrhu6rhu7hlw6rhuqXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g4w6PDqeG7uMSRw61q4bu4OOG6seG7uMOiw6o24bu4buG6pcOjw6nhurXhu7jDqeG6u+G6peG7quG7uDbhurnDqeG7uDbDouG7l+G7uDbhu48s4bu4NyDDqeG7uG5mNuG7uGXhuq3DqcOi4buw4bu44buzw6Lhu5fhu7jDieG7h2Xhu7jhu7Us4bq54bu4xJEh4bu4ZOG6peG6sW/hu7g2w6Lhu5fhu7huw7Thu4vDqeG6teG7uMOi4bqtw6nDouG7quG7uDfhurnhu7jGoTLhu6Phu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jDosOqNuG7uGrDoinhuqXhu7jDqcOiMsOp4bu4NeG6pcOjbuG7uDjDtOG7izbhu7hu4buTw6nhurXhu7jDqWFu4bu4NsOi4buX4buq4bu4bjJq4bu4xqHhuqXDo27hu7jDqcOi4bqlxINv4bu4xJExw6nhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDbDouG7l+G7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqWFu4bu4w6LhurlbNuG7uOG6tcOiYWrhu7jEkSjhuqXhu7hu4buT4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDbDouG7l+G7sOG7uOG7t+G6seG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7jDqcOiw63hu7jDqcOiLMOpw6Lhu6rhu7jDqcOiw63hu7jEkSBv4buq4bu4bsOiMeG7o+G7uOG7tW/hu7hk4bql4bqjw6nhu7hubOG6reG7uDYxZeG7uG4s4buj4bu4NsOi4bqrw6nDouG7uG7hu5PDqeG6teG7uMOpYW7hu7g1w7Nu4buw4bu4TOG6peG6o8Op4bq14bu4w6LDqjbhu7jGoeG6peG6o8Op4bu44oCcxJFv4buDw6nhurXhu7hub2fhuqXigJ3hu6rhu7huw6Ix4buj4bu4w6nDojTDqeG7uMOpKOG6peG7uDbDouG6q+G7uDco4buj4bu4buG7k8Op4bq14bu4NsOi4buX4buq4bu44bq1w6LhuqXhu7g2w6JhauG7uDYzw6nhu7huw6Iyw6nhu7g44bqx4bu4ZcOq4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4N+G6t+G7uMOpw6LDreG7quG7uDfhurfhu7huw6JvZjbhu7Dhu7jGoMOt4bql4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4ZW/hu4PDqeG7uG7huq1l4bu4w6LhuqXhurFv4bu4xqHEg+G7uDYuNuG7uMOp4bq1w6LhuqXhu7jEkeG6t+G7quG7uDUh4bql4bu4NsOzw6nhurXhu6rhu7g1IeG6peG7uMOiLm7hu7Dhu7Dhu7Dhu7g24buPLOG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uOG7tSzhurnhu6rhu7huw6Ix4buj4bu44bu1b+G7uG7DojJl4bu4NsOi4bqn4bu4NuG6vcOp4bu4OMOjw6nhu7huMsOp4bu4w6nDoiHhu7g2w6Lhurnhu7hlw7Thu4vDqeG7uG0uNsOi4bu44bq14bqlKcOp4bq14bu4Nyjhu6Phu7jGoSHhu7g2w6Lhuqvhu7g1KeG6ueG7sOG7uEVmbuG7uDjhuqXEg2/hu7g4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7uMOp4buXLOG7uOG7ieG7uMSRw61q4bu4w6kh4buj4bu4xJEh4bu4bsOiMeG7o+G7uDco4buj4bu4ZeG6peG6t8Op4bu4asOi4bqn4buw4bu4TsOiMmXhu7g2w6Lhuqfhu6rhu7hubMO0w6024bu4OCDhu6Phu7hkw6LhuqXhu7hu4buZ4bu4xqEyw6nhu7g4ZsOp4bq14bu4ZeG7ieG7uMSRw61q4buq4bu44buHw6nhurXhu7g24bq9w6nhu7jDomjhu7hubOG7i+G7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7hkw6Lhurvhu7hkw6I+w6nhu7g2LuG6peG7uD7DqeG7quG7uDbDomjhu7jhu4nhu7Dhu7hNLG/hu7jDqSHhu6Phu6rhu7jDqcOiw6zhu7ht4buZ4bu4w6Jo4bu4bmzhu4vhu7g24buPLOG7uMOJw6Ih4bu4w6nDtMOtNuG7uGUh4bu44buHw6nhurXhu7jGoSHhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu44bu1LOG6ueG7uDg84bu4OMSp4bu4asOiMcOp4bu4w6kh4bq54bu4ZMOi4bq74bu4ZMOiPsOp4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDbDom/hu6PDo8Op4bu44oCc4bq14bqlOeG6ueG7uDbDouG7l+KAneG7uMOpaeG6peG7uDUpw6nhu7jEkSHDqeG6teG7uOG7nSzhu7jhu53hu4fhuqXhu7Dhu7jhu4bDqeG6teG7uDbDouG6ueG7uDXhuqXDo27Gr+G7uOKAnOG7s8OiLOG7uOG7h8Op4bq14bu4ZeG6rcOpw6Lhu7g3KOG7o+G7uDbDouG7l+G7uDbDouG6ueG7uDUh4bu4NuG6ucOp4bu4NsO1w6nhurXhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uMSRMOG7o+G7uG7huqXEg8Op4buq4bu4buG7h+G6peG7uDbDtcOp4bq14bu4buG6pcOjauG7uMOp4buD4bql4bu4OOG6seG7uOG6teG6peG7l+G7uOG6teG6rcOp4bu4xqEh4bu4asOiLm7hu7jDom/hu6Phu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uDbhu48s4bu4NsOiLOG7uOG7h8Op4bq14buw4bu4TCzhu7g4w7TDrMOp4bq14buq4bu4OMO04buLNuG7uGXDquG6peG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uGThuqfDqcOi4bu4bmzDqsOp4bq14bu4NsOiIeG6ueG7uDV9w6nhurXhu7jigJxuw6Ix4buj4oCd4buq4bu4OOG6u+G7uMSRIeG7uMOp4bqlxINl4bu4buG7meG7uMOiIeG6ueG7uMahIeG7uMah4bqlw6nDouG7uDfhu5nhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uOG6teG6reG7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7hlbyzhu7g4w7Thu4s24oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4bu1w7TDreG6peG7uG3hu5nhu7jDomjhu7hubOG7i+G7uDbhu48s4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uGtv4bujxIPDqeG7quG7uOG7ieG7uG5vZ+G6peG7uD8k4bu44buHw6nhurXhu7hKw6LDssOp4bq14bu4S28sw6nhurXhu7jhu7Vv4bu4NsOyw6nhurXhu7jGocOt4bql4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4w6nhurXDouG6r+G7uMOpw6Igw6nhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jhu7Us4bq54bu4ZMOiLjbhu7jGoTTDqeG7uGXhuqXhuq9u4bu4ZSHhuqXhu6rhu7g2McOp4bu4ZTTDqeG7uDjDo8Op4bu4buG7k8Op4bq14bu4NSnDqeG7uMSRIcOp4bq14bu44budLOG7uOG7neG7h+G6peG7uMOpw6IwbuG7uOG7ieG7uDYuNuG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu44buzM2Xhu7hOw6Lhu4/hu6Phu6rhu7jDieG6tcOqNuG7uMSQWzbhu6rhu7hFw7TDrMOp4bq14bu4xJAubuG7sOG7sOG7sOG7uDco4buj4bu4w6LDqjbhu7jGoSHhu7g4w6o24bu4NsOi4buX4bu4w4nhu4dl4bu44bu1LOG6ueG7sOG7uOG7hsOp4bq14bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7huw6LhurHhu7jDqcOiw63hu7jDosOjbuG7uG3hu4Phu7jDosOqNuG7uMah4bql4bqjw6nhu6rhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uGTDouG6peG7uMOpIeG6ueG7uMahNMOp4bu4NuG6vcOp4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NsOiw7Qs4bu4NeG6pcOjbuG7uMah4bqlw6Nu4buq4bu4NeG6pcOjbuG7uDjDqjbhu7g2w6Lhu5fhu7jDieG7h2Xhu7jhu7Us4bq54bu4bsOi4bqt4bu4ZMOi4bql4bu4OOG6u+G7uG7DojHhu6Phu7jhu7Vv4bu4NuG6vcOp4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uDco4buj4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZYSsOi4bq5w6nhurXhu7jGoCDDqVcvalg=

Phong Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]