(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhắc đến cây nho, nhiều người vẫn hình dung về những vùng đất đầy nắng và gió ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, hiện nay tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân đã có một mô hình nông nghiệp của hai thanh niên trẻ trồng thành công giống nho Hạ Đen không hạt, hứa hẹn mở ra những triển vọng mới trên vùng đất quế châu Thường.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/DqkXDicSQw4FB4bux4bq/MOG7reG7j+G7uWdJ4buG4bqsQWdB4butw4Fnccah4bq4Z8OJ4buvw7lBZ8OJxJDDuUFnSeG6vEHhu7FnceG7l8OJZzDhu63hu4bhuqxB4buxZ8Oj4bq44buVQcOqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur9A4butw7Xhu6FnceG7pUFn4buh4buV4buKZ0Hhu63DgWVnQeG7reG7r+G7p+G6uGdB4bux4buG4bqs4buvZ0nhu6NBZ+G7rXdB4butZ3DhurhB4buxZ0nhu6dnQeG7rUhB4buxZ0nhurxB4buxZ3Hhu5fDiWdxxqHhu4pnQcO1QeG7sWdJb2fhu7Hhu6/DgGfhuqpn4buhbuG7oWfDiXlB4butZ0Phu612bWdAbeG7ucOpZzDhurjhu4pnQeG7reG7r8O5QWVn4but4buvxalBZ0Ft4buKZ8OJw7Phu69nw4zhu41nw6Phurjhu5VBZ+G7oG3DgWVn4but4bq44buKxalBZzDhu63hu4bhuqxB4buxZ8Oj4bq44buVQWdx4buNZ+G7ocOAZ+G7ueG6ssOJZ+G7ueG6rmfhu613QeG7rWdB4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ+G7oeG6vm1n4butbeG7r2fDieG7rW1B4butZ0Hhu6/DuUFnw4nEkHVnw4nEkOG6tkHhu7Fnw4nhu61vQeG7rWfhu6Hhuq5B4buxZ+G7seG7r+G6sEHhu7FnQeG7rcOBZ+G7rMOzZ1FyQWfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7rcOzw4llZ+G7reG7gm1n4butdEFn4bu54bqqZ8SQbWdB4butSEHhu7Fnw4nEkOG7r8awQWdJ4bqiQeG7sWfhu7nhuqbhu69nw4nEkMO5QWdJ4bq8QeG7sWdx4buXw4lnROG6uOG7pWfhu6Hhu63hu5XhurhnMOG7reG7huG6rEHhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2Zww4nhu63hurjhu7nhu59n4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nDrMOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw63EqS9pamhwaWhoaMOsaGzDieG7i2praGrhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnw6zDrGhmZ23hu7fDieG6p2Yw4but4buP4bu5Z0nhu4bhuqxBZ0Hhu63DgWdxxqHhurhnw4nhu6/DuUFnw4nEkMO5QWdJ4bq8QeG7sWdx4buXw4lnMOG7reG7huG6rEHhu7Fnw6Phurjhu5VBZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4nDrMOsZmcv4bq/w6ovRcOJxJDDgUHhu7Hhur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur/huqHhu4bhuqxBZ0Hhu63DgWfDo+G6uOG7lUFn4bu44buvQeG7rWfhu6Hhur5tZ+G7rDDDo2dD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFnQeG6rkHhu7FnQeG7seG7reG7r8WpQ2fDjG1B4butZ+G7rOG6uOG7imcg4bqkQWfhu6HDgGdxeG1n4buh4buteWfDicOz4buvZ8OJ4but4bquQWfDo+G6uOG7lUFn4bu44buvQeG7rWdpZWfDjOG7jWfDo+G6uOG7lUFn4bugbcOBZWfhu63hurjhu4rFqUFnMOG7reG7huG6rEHhu7Fnw6Phurjhu5VBw6lnUeG7leG7imfhu7dvZ+G7ueG6rmfhu613QeG7rWfDicSQ4bq2QeG7sWdB4butw4Fnccah4bq4Z8OJ4buvw7lBZ8OJxJDDuUFnSeG6vEHhu7FnceG7l8OJZzDhu63hu4bhuqxB4buxZ8Oj4bq44buVQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nDrMOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw63EqS9pamhwaWhoaWnhu4vEqcOJbGtra8Os4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p8Spw6xmZ23hu7fDieG6p2Yw4but4buP4bu5Z0nhu4bhuqxBZ0Hhu63DgWdxxqHhurhnw4nhu6/DuUFnw4nEkMO5QWdJ4bq8QeG7sWdx4buXw4lnMOG7reG7huG6rEHhu7Fnw6Phurjhu5VBZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4nDrMOsZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/QOG7rUhB4buxZ+KAnOG6rkHhu7Fn4buh4but4bq+4oCdZ+G7oeG6vm1nSeG7huG6rEFnQeG7rcOBZ0Fv4buKZ+G7t29nQeG7rUhB4buxZ8OJ4butbUHhu61nQeG7r8O5QWfEkOG7l8OJZ8OJxJB1w6lnTUHhu61n4bu2w7ln4bqh4buPQWcg4bqkQWVnReG7r0Hhu61nQeG7j+G7uWdpbGxsZ+G6u27DgWfDjG1B4but4bq9Zy1nQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfDieG6suG7oWfhu7jhu4bhuqxB4buxZ0nhu4RtZ8OJ4bqww4lnQeG7seG7reG7r8WpQ2fhu6FHZ0Hhu63hu5VBZ13hurjDskFn4bu34buIZ0Dhu61vZ0Hhu4bhuqbhu6FlZ+G7rOG6ouG7oWdJ4buvxalBZ+G7rG9B4butZ+G7oeG7rXZB4butZ13hurjhurDhu6Fn4bux4buvbWdJb2cwxJDhu4bhuqxB4buxZ1HDs+G7r2fhu63huqLhu6Fn4bu24bq44bubw4ln4busb2dA4bqy4buvxJFnTUHhu61n4busb2fhuqHhu6/FqcOJZ+G7rOG6uOG7imVnReG7r0Hhu61nQeG7j+G7uWfDrWhoaGfhurtuw4Fnw4nEkMO1QeG7seG6vWctZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFnw4nhurLhu6FnMOG7rW7hu69lZ+G7reG7r8WpQWfhu7dvZ0Xhu69B4butZ0nhu6/DuUFnQeG7j+G7uWfhu6HhurjhurDhu69n4buh4bq+bWcwxJDhu4bhuqxB4buxZ1HDs+G7r2fhu63huqLhu6Fn4bu24bq44bubw4ln4busb2dA4bqy4buvw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8OqRcOJxJDDgUHhu7Hhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nDrMOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw63EqS9pamhwaWhoaOG7icOtw6zDieG7icSpamjDreG7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqdrxKnDrWZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu63hu4/hu7lnSeG7huG6rEFnQeG7rcOBZ3HGoeG6uGfDieG7r8O5QWfDicSQw7lBZ0nhurxB4buxZ3Hhu5fDiWcw4but4buG4bqsQeG7sWfDo+G6uOG7lUFmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7icOsw6xmZy/hur/Dqi9Fw4nEkMOBQeG7seG6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v+G6oeG6puG7r2dB4buv4bun4bu5Z3Ft4bu5Z+G7ucO5Z0Xhu5lBZ+G7ocOAZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bu3w71B4butZ0lG4buhZ0Hhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNlZ+G7rW3hu69nw4nhu61tQeG7rWdB4buvw7lBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFnw4nhurLhu6Fnw4nhu63hu6/GsOG6uGdF4bqwZ3Hhu41nQeG7seG7reG7r8O54bu5Z8OJ4bq64buhZ+G7reG6ouG7oWfhu63Dg+G7r2fhu7Xhu69B4butZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWfDicSQ4bq2QeG7sWdJb2fhu6Hhu63hu4/hu7lnRcOA4buhZ0Hhu63DgWdJb2fhu4JB4buxZ3DDikHhu7FnQeG7sW3hu4pnw4nEkMO5QWfhu7nDskHhu61nceG7l8OJZ0ThurjDuWfhu63hu4bhuqRB4buxZ+G7uXdB4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8OqRcOJxJDDgUHhu7Hhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nDrMOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw63EqS9pamhwaWhoaOG7i8OtaMOJxKnhu4tsaWvhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnw6zEqcSpZmdt4bu3w4nhuqdmMOG7reG7j+G7uWdJ4buG4bqsQWdB4butw4Fnccah4bq4Z8OJ4buvw7lBZ8OJxJDDuUFnSeG6vEHhu7FnceG7l8OJZzDhu63hu4bhuqxB4buxZ8Oj4bq44buVQWZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buJw6zDrGZnL+G6v8OqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/QOG7reG7m0FnceG7huG6qOG7oWdFRmfhur5B4buxZ+G7reG6smfhu6Hhur5tZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nw4nhu63hu5VBZ0nhu6dnw4lv4buvZ+G7oeG7rXZB4butZ+G7oeG7gEHhu7FnQeG7reG7hmdE4bq4TGdx4buXw4llZ8OJ4butbkHhu7Fn4buLLcOtaMOtaWVnw4nEkMOBQeG7sWfDieG7reG6rOG7r2fhu7Hhu69tQWdJ4bunZ0ThurjDuWfhu63huqLhu6Fnw4nEkEbhu6Fnw4nhurjhu4rhu6VBZ3DDgWdweOG7oeG7rWfhu6Aj4bqh4buuUC1pbGVnIOG6pEFnSW9n4bus4bq44buKZ3Hhu41n4bufw7XDiWfDiW3hu4pnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWfhu7nhuq5n4butd0Hhu61nw4nEkOG6tkHhu7FnQeG7rcOBZ+G7rMOzZ3FyQWdJ4bqm4buvZ+G7iWhoZ+G7oeG7leG7imfhu7Hhu6/hurBB4buxZ8OJxJDDuUFncOG7r8WpQWfDiXbhu6Hhu61n4but4bqkQWfhu4lnRW/DgWdx4buXw4ln4buh4bq+bWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWVn4buh4but4buvZ0Phu612Z+G7n21BZ3HGoeG6uGfhu7Xhu63DgcOyQeG7sWfhu4loZ8OJxJDhu6/FqeG6uGdx4bq2QeG7sS9Fb8OBw6lnIG3hurhnamfDieG7rW5B4buxZ+G7oeG7reG7j+G7uWdFw4Dhu6FlZ+G7oeG7leG7imdB4butw4FnQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ8OMbUHhu61nw4nhurDDiWdJb2fhu6Hhu63DgWfDieG7reG6uGfhu63DgcOz4buh4butZ+G7t+G7gm1nROG6uMOyZ3HGoeG6uGfDieG7r8O5QcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7i2vEqUPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrcOtxKkvaWpocGloaGjhu4lobMOJ4buJ4buLxKnhu4tq4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p2zhu4vhu4tmZ23hu7fDieG6p2Yw4but4buP4bu5Z0nhu4bhuqxBZ0Hhu63DgWdxxqHhurhnw4nhu6/DuUFnw4nEkMO5QWdJ4bq8QeG7sWdx4buXw4lnMOG7reG7huG6rEHhu7Fnw6Phurjhu5VBZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4trxKlmZy/hur/Dqi9Fw4nEkMOBQeG7seG6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsOJcsOMw4ktbeG7t+G7r+G7sUFkZ+G7oXJBw4lyxJDEkWbhur9R4bulQWdBbeG7imVnScOKZ0Hhu63DgWfDieG7reG7gmfhu61t4buvZ3FtQeG7sWfDicSQw4FB4buxZ8OJ4but4bqs4buvZ+G7seG7r21BZ8OJ4but4bq4Z+G7rcOBw7Phu6Hhu61lZ0Hhu49B4buxZ0Xhurjhu5fDiWdB4butw4Fn4buG4bqm4buhZ8OJeUHhu61n4bu14butw4HDskHhu7FnaWXhu4ktw61nw4nDsy9Fb8OBw6lnMOG7rXhnw4nEkOG7huG6rEHhu7Fnw4nhu6/DueG6uGfDieG7rcOKZ+G7oeG7reG6vmfhu4rhu6XhurhncMOBZ+G7oW7hu6Fnw4nhu63hu4bhuqRB4buxZ+G7t27hu69nw4nhu63hurhn4bu54bq4bWfhu6Hhu63DgWfhu6Fu4buhZ+G7oUdtZ+G7rW9B4buxZ8OJ4butRuG7oWdD4but4bud4bu5Z0XDs+G7oeG7rWdJb2fhu59uQWfDicSQRuG7oWfDieG7r+G7pUNn4buh4butw4Fn4buhbuG7oWdB4butw4Dhu7lncOG6uGfhu7Xhu61u4buh4butZ3Hhu6VBZ8OJ4butbeG7uWdE4bq4bUFlZ8OJxJDDsuG7r2dB4bux4but4buvxanhu7lnw4nDs+G7r2dJ4buG4bqsQcOpZ1Hhu5Hhu6Fn4buf4buvxanDiWVnSeG7huG6rEFnQeG7rcOBZ3Hhu4bhuqjhu6Fnw4nEkOG6tkHhu7FlZ+G7oeG7reG7j+G7uWdFw4Dhu6Fnw4nhu61yw4FnQ+G7reG7huG6pEHhu7FnQ+G7rW5DZ+G7rUjhurhn4buh4bqkZWfhu7Hhu6/hurpDZ8OJ4buPQeG7sWfDieG6uOG6tOG7r2fDieG7reG6omfhu6Hhur5tZ+G7oeG7leG7imdB4butw4Fn4buh4buAQeG7sWdB4but4buGZ+G7oeG7reG7l8OJZ+G7t+G7huG6qEHhu7FnROG6uMOyZ3Hhu5Hhu6Fn4buf4buvxanDiWdtQWfDicOBb0FnSeG6puG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZ8OJ4buvw7nhurhncOG6vEHhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7icOsw6xDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw63DrcSpL2lqaHBpaGho4buLw6xow4nEqWtq4buLw63hu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqn4buL4buJxKlmZ23hu7fDieG6p2Yw4but4buP4bu5Z0nhu4bhuqxBZ0Hhu63DgWdxxqHhurhnw4nhu6/DuUFnw4nEkMO5QWdJ4bq8QeG7sWdx4buXw4lnMOG7reG7huG6rEHhu7Fnw6Phurjhu5VBZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4nDrMOsZmcv4bq/w6ovRcOJxJDDgUHhu7Hhur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur8w4buEZ0Hhu61IQeG7sWfDieG7rW9B4butZ+G7oeG6rkHhu7Fn4buf4buG4bqm4buhZ3HGoeG6uGfDicSQw4FB4buxZ0nhu6/FqeG7oWfhu6Hhu63hu4/hu7lnRcOA4buhZ+G7seG7r+G6sEHhu7FnQeG7rcOBZ+G7rMOzZ1FyQWVnw4nhu61uQeG7sWfhu4ktw61ow63DrWcg4bqkQWdJb2fhu6zhurjhu4pnw4nhu6/hu6VDZ8OJw4rhu6FnSW3hu4pnSeG6sEFlZ8OJ4but4bq4w7ln4bu3w7Phu69nceG7l8OJZ0Hhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNn4buh4bq+bWfhu6Fu4buhZ+G7reG6smdw4buVQWdxxrBnccah4bq4Z8OJ4buGZ+G7ueG6qmfEkOG6skHhu7Fnw4nhu63DueG7uWdsZ0Vvw4FnQeG7rcOBZWfDicSQw4FB4buxZ3HDgGfDicSQ4bq2QeG7sWfDieG7rcO54bu5Z2poaGfhu7HhurDhu6FnQeG7rcOBZ+G7rMOzZ3FyQWdJb2fhu4loZ+G7seG6sOG7oWdB4butw4Fn4bu44buj4bq4Z3HhuqRBw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8OqRcOJxJDDgUHhu7Hhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nDrMOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw63EqS9pamhwaWhoaOG7i+G7i+G7icOJxKnDrMSp4buLw63hu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnacOsw61mZ23hu7fDieG6p2Yw4but4buP4bu5Z0nhu4bhuqxBZ0Hhu63DgWdxxqHhurhnw4nhu6/DuUFnw4nEkMO5QWdJ4bq8QeG7sWdx4buXw4lnMOG7reG7huG6rEHhu7Fnw6Phurjhu5VBZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4nDrMOsZmcv4bq/w6ovRcOJxJDDgUHhu7Hhur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur8g4bqkQWdJb2fhu6zhurjhu4pnceG7jWfDieG7rW9B4butZ+G7t+G7m0Nn4busMMOjZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWdB4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ8OMbUHhu61n4bus4bq44buKZyDhuqRBZWfhu7fhu5fhu4pn4bux4buv4bqwQeG7sWdA4butw4Fn4busw7NncXJBZ+G7t2/hu7lnRcOyQWdD4but4bud4bu5Z+G7oeG7reG6vmfhu7dG4buhZ0nhuqbhu69n4bu5w4FB4buxZ+G7ueG6uOG6sEFnQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ+G6tEFncXhB4butZ0lvZ+G7n+G7p0FnSUhB4buxw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8OqRcOJxJDDgUHhu7Hhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nEqcOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw63EqS9pamhwaWhoaMOsw6xrw4nEqWvDrWnhu4vhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnaWrDrGZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu63hu4/hu7lnSeG7huG6rEFnQeG7rcOBZ3HGoeG6uGfDieG7r8O5QWfDicSQw7lBZ0nhurxB4buxZ3Hhu5fDiWcw4but4buG4bqsQeG7sWfDo+G6uOG7lUFmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7icSpw6xmZy/hur/Dqi9Fw4nEkMOBQeG7seG6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v+G7uMOK4buhZ8OJ4buvw7nhurhn4bu5b2fhu6www6Nn4bu54bq44bqwQWfhu63hu4bhuqZB4buxZ8OJ4bqm4buvZ3HDgGfhu7dvZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWdJ4buG4bqsQWdB4butw4Fnw6Phurjhu5VBZ+G7uOG7r0Hhu61nw4nEkOG6qmfDieG7rW9B4butZ3Hhu6/GsOG7uWdw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61nQeG6rkHhu7FnQeG7seG7reG7r8WpQ2fhu7fhu4hnw4nhu4bhuqpB4buxZ8OJ4but4bq4Z+G7reG6usOJZ3Dhurhn4bu14butbuG7oeG7rWdx4bulQWfhu6Hhu61y4buh4bu1Z+G7r0FlZ+G7teG7rW7hu7lnQ+G7rW5lZ8OJ4but4buG4bqqQeG7sWfDieG7reG7guG7oWdB4butw4Fnw4nhu4bhuqThu69nSW9n4bu54bq4bWdJ4bunZ+G7t2/hu7lnROG6uG9lZ+G7t+G6uuG7oWdxw4BnQeG7rcOBZ0XDumfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nRcOyQWdD4but4bud4bu5Z0Phu63DiuG7oWdJw4pncOG6uGfhu7d44buh4butw6lnTUHhu61n4bu2w7ln4bqh4buPQWcg4bqkQWfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWRn4oCc4bug4but4bq6QeG7sWfDieG6ruG7r2dxbUHhu7Hhu6Hhu63huqxn4buh4buV4buKZ+G7ocah4bq4ZzDhurRnIuG6tkHhu7Fn4bufw7Xhu6FnROG6uG1nReG6rkHhu7Fn4bug4but4bq4Z0Xhuqbhu7ln4butw4FvQWfDieG7rW9B4butZWfhu7Hhu69tw4Fnw4nhu63huq5B4buxZ0XDumfDieG7reG6uOG7m0Fn4bu34bqo4buvZ+G7reG6pEFlZ8OJw7PDgWdx4buv4bun4bq4Z+G7teG7r8WpQWfhu6Hhu63DgWdw4bq4Z+G7teG7rW7hu6Hhu61nceG7pUFnw4nhu61t4bu5Z0ThurhtQWVnw4nEkMOy4buvZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWfDicOz4buvZ0nhu4bhuqxBZ0Hhu63DgeKAncOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/4bqh4buvxanDiWfhu6zhu4bhuqRB4buxw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DqkXDicSQw4FB4bux4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2lDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ2lDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw63DreG7iS9pamhwaMOtw6zhu4lrw6zEqcOJbMOt4buJamjhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnbGvEqWZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu63hu4/hu7lnSeG7huG6rEFnQeG7rcOBZ3HGoeG6uGfDieG7r8O5QWfDicSQw7lBZ0nhurxB4buxZ3Hhu5fDiWcw4but4buG4bqsQeG7sWfDo+G6uOG7lUFmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmlmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2ZpZmcv4bq/w6ovRcOJxJDDgUHhu7Hhur/Dqi9D4bq/

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]