(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 12 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, huy động hiệu quả nguồn lực. Vì thế trong giai đoạn 2010 - 2020 đã có 350 trụ sở UBND xã, 518 trạm y tế, 538 trung tâm văn hóa - thể dục thể thao, hơn 12.000 nhà hiệu bộ và phòng học được xây dựng… Hàng nghìn km giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng và nâng cấp… Diện mạo nông thôn Thanh Hóa đã tạo được sức sống mới, qua đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6vSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWti4buF4bug4bqwxJDhu4Xhuqrhu6ts4buFxJBD4bu54bu34bup4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buFw73DusSQ4buF4buj4buZReG7heG7q27hu4XEkOG7leG7t+G7qeG7heG7t8OD4bu34bup4buFxJDhu6vDg+G7t+G7heG7tcOC4bux4bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq9XWtF4buFZ2jhu4Xhu7fDsuG7teG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7t8OD4bu34bup4buFxJDhu6vDg+G7t+G7heG7tcOC4bux4buFw6nhu7Yi4bu04bq5ZOG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4buX4bqq4buFxJBDReG7t+G7qeG7heG7o+G7q3fhu4Xhu6Fu4bu5ZOG7heG7q0XDjeG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7q+G7seG7pUXhu4VCRW/hu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buF4buz4buC4bujxJHhu4XDoeG7r+G7hcSQ4burw7rhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6nhu7Fr4bux4buF4buh4bu5buG7t+G7hWhmZ2bhu4Ut4buFaGZoZuG7heG7ocOz4buF4bujQeG7hWnDrGbhu4XEkEPhurrhu4VE4bqs4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hUnDs2Thu4XDrGfEqeG7hcSQQ27hu7Xhu4XDjeG7hcSQw7pk4buFw6xpxKnhu4XEkENF4bu34bup4buFxJDhu5Phu7Xhu4VHw7Lhu7fhu4Xhu6tBa+G7hS3hu4XEkOG7q+G7p+G7heG7n+G6uuG7o+G7hcSQ4bur4bun4buFxJDhu6tr4bu5ZOG7heG7q+G6tOG7t+G7hWdoxJFmZmbhu4Xhu7fhu6tt4buF4bur4bux4bulReG7heG7neG6sOG7hUdt4buF4bqq4burw4Hhu7fhu6nhu4Xhu6vDgOG7o+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeKApuG7heG7qm3hu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu6/hu7fhu4XDveG7teG7heG7qeG7sWvhu7nhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buF4bu34bqw4bux4buF4buh4bqu4bu34bupZOG7hcO9deG7t+G7q+G7heG7teG6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bq8w43hu4Xhu7Phuqbhu7Fk4buF4bup4buxa+G7ueG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7fhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhur7hu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4VHbeG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o+G7meG6quKApuG7heG7nuG7seG7peG7t+G7heG7tW7hu7nhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7fhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buF4buhw7Phu4XEkG7hu7nhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VE4buA4buj4buFRMSC4bu34bup4buF4bu1w4Lhu7Fk4buFQkVr4buF4buhQeG7heG7oeG6pOG7seG7hUTEguG7t+G7qeG7hUfhu5fEkOG7heG7o+G7q+G7mcSQZOG7hcSQ4bux4bu34bur4buFxJDhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7huG7t+G7qeG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7o2/hu7Hhu4XEkOG7q+G7seG7peG7t2Thu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu5xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7n8SQ4burReG7teG7neG7heG7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buF4buJZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrGjDrOG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2how63hu4kvZ+G7ieG7ieG7n8OsZ8Otw6xpacOsxJBqaeG7icOsauG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6LDreG7i8Ot4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4Mi4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFrYuG7heG7oOG6sMSQ4buF4bqq4burbOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hcO9w7rEkOG7heG7o+G7mUXhu4Xhu6tu4buFxJDhu5Xhu7fhu6nhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7fhu4Xhu7XDguG7seG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buD4buJZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsaMOs4buD4buFL+G6veG7osOD4bu34bup4buFROG6rOG7hUnDs+G7hcOh4buT4bu34buFXeG6tOG7t+G7hcOp4burRcON4bul4bu34buFIkPhu7Hhu6VF4buFXeG6tOG7t+G6ueG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7oeG7lUXhu4XEkOG6vmThu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu7Yi4bu04buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ucSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3DneG7q+G7seG7heG7neG7jcSQ4buF4buh4buVReG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buj4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4bu2IuG7tOG7heG7t8Oy4bu14buFaGZnZmThu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buF4bupw7Xhuqrhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4XDveG7q0Hhu4XDveG7q8Oy4bu34buFR+G7r+G7heG7s23hu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6Hhu5nEkOG7hUPhurDhu7fhu6lk4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buhw4Phu7fhu6lk4buF4bujQeG7heG7ieG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcO94bur4bux4buF4burbuG7t+G7heG7q2zhu7dk4buF4buzw4rhu4Xhu7PhurrEkOG7hcSQ4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFSUXDjXXhu7fhu4VJb8ON4buFQ2vEkeG7hcOhw7nhu4XEkOG7sXVF4buF4buj4bur4but4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4bu2IuG7tGThu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buF4bu1w4Lhu7Hhu4Xhu6FuxJDhu4XDrWThu4nhu4XEkOG7sXVF4buF4buj4bur4butL0nDs2Thu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4VJw7Phu4Xhu6Phu6vhur5r4buF4bujQeG7heG7o8OD4bu34bup4buFROG6rOG7heG7s23hu7Xhu4VH4bux4bul4bujZOG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7q8OA4buj4buFxJDhu6vhu7HDukVk4buFxJBDbuG7teG7hcON4buFxJDDuuG7heG7o+G7q+G6vmvhu4Xhu6FuxJDhu4Xhu6Phu6tFxqHhu7figKbhu4XDocOC4bux4buFROG7guG7hUJFw43DusSQ4buFxJDhu5Phu7Xhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bq8a+G7heG7o2/hu4Xhu6vhu6Xhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFxJBDduG7hcSQ4buG4buFxJB34bu34bur4buF4buhw7rhu7fhu4Xhu6PhurThu4VE4bqs4buF4buj4bq44bu34bup4buFR8OC4bux4buFROG7guG7hUdt4bu54buF4bujReG6sOG7o+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu5/hu5Phu7dk4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7heG7ocOz4buF4burRcON4buF4buh4bqw4bu34bup4buF4bur4bux4bulReG7hUJFb+G7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu53hurDhu4XDvcO6xJDhu4Xhu6Phu5lF4buF4burbuG7hcSQ4buV4bu34bupxJHhu4Xhu6DEguG7seG7hUfDguG7seG7heG7o8OD4bu34bup4buFROG6rOG7hSDhu5zhu7bhu57hu4VJw7Nk4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4burw4Dhu6Nk4buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buFR8Oy4bu34buF4burQWvhu4XEkOG7l+G6quG7hcSQQ0Xhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buF4buz4buC4buj4buFxJDhu4bhu4Xhu7fhu6nhu5Phu7fhu4VEbOG7o+G7q+G7hSJDReG7t+G7qeG7heG6vuG6tOG7t+G7qWThu4Xhu7fhu6nhu5Phu7fhu4VEbOG7o+G7q+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hUdt4buF4bu34bup4buT4bu34buFRGzhu6Phu6vhu4VJw7PEkeG7heG7tuG7q0bhu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7heG6quG7q8OJ4buj4buF4buz4bqm4bux4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4burw4Phu7fhu4Xhu6Phu6vhurzhu4XDjcO6ReG7heG7s23hu4VE4buC4buF4buhQeG7t+G7qeG7heG7qUHhuqrhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4bur4buxw7rhu7fhu4Xhu6Hhu5nEkGThu4Xhu7Xhuqzhu4VD4bqw4bu34bup4buF4buh4bq+4bqk4bu34bup4oCm4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7bhu6vhu7HDuUXhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hUThuqzhu4Xhu6HDs+G7heG7t+G7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6Phu6tB4bu34bup4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bur4bu5beG7t+G7hcSQ4burbeG7t+G7q2Thu4XEkG7hu7nhu4Xhu6Hhu7HDuUXhu4XDveG7seG7peG7t+G7hcSQxILEkOG7heG7t+G7q+G7mcSQ4buF4buj4bur4bu54buF4bujbOG7t+G7heG7neG6sGThu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7heG7s23hu7Xhu4VH4bux4bul4buj4buFR23hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7qeG7sWvhu7nhu4Xhu5924buj4bur4oCm4buFIkPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7fhu7HDueG7teG7hUdF4bux4buF4bqq4bur4buZ4bu34buFw73hu6vhuqzhu7Fk4buF4buj4burduG7heG7tGvhu7Hhu4Ui4burduG7hV3hurThu7dk4buFScOz4buF4buca+G7heG7oOG7r+G7t+G7q2Thu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu7bhu6lr4buFXeG6tOG7t+G7heG7o+G7q+G7sWvhu4VEc2Lhu4Xhu5xr4buF4bug4buv4bu34bur4buF4buzbeG7hUnDs+G7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7dk4buF4bu34bupReG6ruG7t+G7hcSQ4burReG7hcO94burw4Phu7fhu6nhu4Xhu6NB4buF4bup4buv4buF4bu34bup4bu5beG7seG7heG7t8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqqxJHhu4Xhu6LDg+G7t+G7qeG7hUThuqzhu4Ug4buc4bu24bue4buFScOzZOG7heG7t+G7q23hu4XEkENFw43DueG7t+G7hcSQ4burxILhu7fhu6nhu4Xhu5xr4buF4bug4buv4bu34bur4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu14bqwxJDhu4XDveG7q0Xhu4Xhu6Hhu5nEkOG7heG7o+G7q+G7l8SQ4buF4burcuG6qsSR4buF4bu24bur4bqk4buF4bujQeG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7tiLhu7Rk4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4VE4bqs4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hUnDs+G7heG7o+G7q0XDjeG7p+G7t+G7hUfDueG7hUd24buFxJBD4but4buF4bu1w4Lhu7Hhu4VHbeG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hcO94bura+G7t+G7qeG7hcSQQ2vhu7fhu6lk4buFRG7hu6Phu6vhu4Xhu6Fy4bqqxJHhu4UiQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7q8OA4bujZOG7hcSQQ27hu7Xhu4XDjeG7hcSQw7rhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6lk4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4buj4burw7Lhu7Xhu4VEQeG7o+G7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G6oHBk4buFROG7ueG7hUfDguG7seG7hcSQQ+G6vsOC4buj4buF4buh4buTw43hu4Xhu6NF4bqw4buj4buFRMSC4bu34bup4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4buhw7Phu4XEkOG7q2vDjeG7heG7oeG6tuG7seG7hUPhu5nEkOG7heG7t+G7q+G7scO5ReKApuG7hcOd4burw4Phu7fhu6nhu4Xhu6Phu6t34buF4bqs4buF4bu14buxw7nhu7fhu4VJRcOD4bux4buF4bu1beG7heG7teG7scO54bu34buF4bu3w4nhu7Hhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7hcSQbuG7ueG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7neG6vsOC4buj4buF4buh4bqwxJDhu4Xhuqrhu6ts4buFxJBD4bu54bu34bup4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buFw73DusSQ4buF4buj4buZReG7heG7q27hu4XEkOG7leG7t+G7qcSR4buF4bu24bur4buxw7lF4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4VE4bqs4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hUnDs+G7hcSQQ+G6vsOC4buj4buF4buh4buTw43hu4Xhu6Phu6t34buF4buzbeG7heG7t+G7q23hu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XDrWThu4Xhu6Ns4bu34buF4bud4bqw4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Phu4Xhu7Nt4bu14buFR+G7seG7peG7o+G7hUPhu5nEkOG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7dk4buFxJDhu6vhu5fhu7Xhu4Xhu6Phu6vhu63hu4Vp4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buzbeG7teG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7XhurDEkOG7heG6quG7q8OB4bu34bup4buF4bu34bur4bqgxJHhu4Xhu6jhu7HhuqThu4Xhu6Hhu5PDjeG7hUnDs+G7heG7t23hu7nhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7oeG7lUXhu4XEkOG6vuG7heG7o8OD4bu34bup4buFROG6rGThu4Xhu6vhu6Xhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4bup4buxa+G7ueG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7dk4buF4bup4buxa+G7ueG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhurDhu7Hhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6lk4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buFxJDhu63hu6Phu6vhu4Xhu6Phu4Lhu6Phu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu6nhu7Fr4buF4bqq4burbMSQ4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4XEkMO6ZOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu7Xhu4Dhu6Phu4VExILhu7fhu6nEkeG7heG7oMO64bu34buF4bu3a8ONZOG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Xhu6HDs+G7heG7o0Hhu4VnaOG7heG7oeG6tOG7t+G7hUd24buF4buj4buZ4bqq4buF4burRcON4bul4bu34buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buFR23hu4Xhu6vhu7lt4bu34buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFR+G6uuG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7tiLhu7Rk4buF4bujQeG7hWnDreG7i+G7hUnDs2Thu4VqZmjhu4XEkOG7q8OD4bu3ZOG7heG7nW/hu7fhu4XDqcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUHhu4Xhu6NB4buF4buLambhu4XEkOG7q8OD4bu34buF4budb+G7t+G7heG7teG7scO54bu34buF4bu3w4nhu7Hhurnhu4Xhu6FuxJDhu4Xhu6Phu6tFxqHhu7fhu4Xhu7Yi4bu0Y+G7hcOs4buL4buFScOz4buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu2IuG7tOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7lj4buFauG7hUnDs2Thu4Vow61o4buFxJDhu6vDg+G7t2Thu4Xhu51v4bu34buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu2IuG7tOG7hcO94bux4bunReG7heG7teG7m0XEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4PEkHBJxJAta+G7s+G7seG7qeG7t2Lhu4VD4bux4bup4burxJBj4buD4bq94bq7RMSQQ+G7ueG7t+G7qeG6veG7nG3hu7Hhu4VHbeG7hW/hu7fhu6ti4buF4bu04bux4bu34bur4buFw6HDiuG6uy9ExJBD4bu54bu34bup4bq94bq7L+G6quG6vQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]