(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, tại Trường THPT Bá Thước, UBND huyện Bá Thước phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022.
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTrhu7Phu5NPauG7tULhu7dqTOG7t3fDuWrEguG7k+G6rmrhurpq4bu14buET3fhurBqTEfhurDhu7Nqw7nDtOG6tmrDmuG7kWo44bu1w4xFw7loL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpaT9F4bu3auG7p3BP4buHauG7guG7meG7t2o44buAw4zDieG6sOG7s2o44bu0NDhqw5rhu5FqOOG7tcOMRcO54buHajnDmjrhu6Rq4bu14buET3fhurBqw5rhu5FqOOG7tcOMRcO5asOK4bu14bqo4bu3auG7teG6uMOKajjhu4Dhu4ThurDhu7Nq4buCcOG6rmrhu6XDgcO54bu1akxIakzhu7d3w7lqxILhu5Phuq5q4buCw4DhurDhu7VqOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6ssO0auG7p+G7l2rhu4JDasO54bu14buKw7lqOuG7s+G7k09q4bu1QuG7t2pM4bu3d8O5asSC4buT4bquauG6sMah4bquam1rbW3hu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2tsw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOzbMOyw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1v4buNL21ra+G7pcOzbWzDs2xtw7Phu4LDs2vhu4/hu43DssSCa+G7g+G6osOK4buzw6rhu4Bl4buNbGzEqWrDtMSC4buCZcSpOuG7s+G7k09q4bu1QuG7t2pM4bu3d8O5asSC4buT4bquauG6umrhu7Xhu4RPd+G6sGpMR+G6sOG7s2rDucO04bq2asOa4buRajjhu7XDjEXDucSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu49rbMSpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7Nsw7LEqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5nDtMOK4buC4bu34bq24bqwxKlpw5nhu7XDjMSQ4bqw4buzauG7guG7gEHhurDhu7Vq4buC4bu14buEauG7tUbhu4Jq4buzcuG6sGps4buDw7Nra2rhu7XDgsO5auG7huG7t+G6sOG7tWrDg+G7teG6qOG7t2o44bu0NDjhu4dqOOG7gOG7hOG6sOG7s2rhu4Jw4bquauG7suG7pDo6ai1q4buy4bukOOG6pWrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu7Xhu4RPd+G6sOG7h2rhu6fhu5nhu7dq4bul4bu3d+G6sGptbGpO4buX4buHauG7guG7tcOBauG7guG7gHHhurBqw7lH4bqw4buzauG6rkLhu4Jq4buG4bqoauG7peG6tsO04bqw4bu1auG6sOG7s+G7teG7t3fDimrhu4Lhu7XDtOG6rmrhu7Phu7fDtOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu6Xhu4Lhu7Xhu4Thuq7Dumrhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9q4buPa2vDik7hu4Fq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9qw7Ns4buPw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1v4buNL21ra+G7pcOzbWzDs2zDs2zhu4Jvbm5va8SCa+G7g+G6osOK4buzw6rhu4BlbmzDs8SpasO0xILhu4JlxKk64buz4buTT2rhu7VC4bu3akzhu7d3w7lqxILhu5Phuq5q4bq6auG7teG7hE934bqwakxH4bqw4buzasO5w7ThurZqw5rhu5FqOOG7tcOMRcO5xKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7j2trxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKnDs2zhu4/EqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7meG7t2rhurDhu7Phu5NPauG7tULhu7dqTOG7t3fDuWrEguG7k+G6ruG7h2rhu7XDgsO5auG7huG7t+G6sOG7teG7h2rhu4bhu7fhurDhu7VqTOG7t+G7reG6sGrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu7Xhu4RPd+G6sGrDueG6smrDucSQauG7tULhu7dq4buC4buAxKjDuWrhu4Lhu7fhu6/Dimrhu7Phu6PDimrhu7Phurzhu4dq4buC4buAw7ThurZq4bunQ+G7t+G7h2rhu6fhuqjhu7dq4buC4bu14bq24buZ4bu3akxF4bu3asO54buRw7lq4bul4bq2w7ThurDhu7Vq4bqw4buz4bu14bu3d8OK4buHasO5xJBq4buG4bq6auG7s+G7t+G7keG6tmrhu6VIw7lq4bqw4buz4bu1dmrhurDhu7Phu7Xhu7d3w4pq4bunw7ThurDhu7Nqw7nhurJq4bqw4bu14buEasO5cuG7hGrhu4Lhu4RPeOG6sGrhu6VI4bqw4buz4buHauG7guG7hE944bqwauG7huG7t+G6sOG7teG7g2rhu6bhuqrhurDhu7Nq4buC4bu1w4nhu7fhu4dq4bunw4zhurjDuWrhu4LDjGpMceG6sOG7h2rDueG7hOG6sOG7s2rDuXHDimrDueG7kcO5auG7guG7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhurBqTHZq4bul4bu3asO5w4xqw7ThurBq4buC4bq24buT4bqwakzhu5Nq4bu14bq4w4pqw4rhu7Xhu5HDimrDueG7teG6tmrhurDhu7PDjMOJ4bu3asSCw7ThurZq4bunQuG6sOG7s2rhu6fDtOG6sOG7s2rDueG6smrhurDhu7Xhu4Rqw7ly4buEauG7p+G7t2rEguG7k+G6rmpM4bu3d8O5asO54bqyauG7guG7tcOJ4bu3auG7teG7meG6sGrhurpq4bqww4xFw7lq4bqw4buz4bq24buT4bu3auG7guG7tcWp4bq2auG7teG6uMOKauG7p+G6quG6sOG7s+G7g2o44buIauG7p+G6suG7h2rhu4Lhu5nhurZq4bun4bu3duG7hGrDg+G7t3fhurBq4buC4bu14buEc+G6sGrEguG6uOG7t2rDueG7teG6tmrhu7XDgsO5auG7huG7t+G6sOG7teG7h2rhu4bhu7fhurDhu7VqTOG7t+G7reG6sGpM4buTauG6sOG7s8OMw4nhu7dqxILDtOG6tmrhu6dC4bqw4buzasO54bqyauG6sOG7teG7hGrDuXLhu4Rq4buCQeG6rmrDg+G7t+G7r+G6rmpM4bu3d8O5asSC4buT4bqu4buHauG7tcOCw7lq4bqw4buz4bu1dmrhu4Lhu7fhu6/DimrDuXPhurBq4buC4bu14bqs4bqw4buzauG7guG7t+G6sGrhu4Lhu4RPeOG6sGrhu6VI4bqw4buzasO5ScO0auG7peG6tsO04bqw4bu1auG6sOG7s+G7teG7t3fDimpM4buTasO5xJBq4buG4bq6auG7peG7mU9q4bqw4buz4bu1duG7h2rEgsSow7Rqw7nhu7XDguG6sGrDueG6rOG6sOG7s2pM4bu3d8O5asOK4bu1R2rhu7XhurjDimpMReG7t2rhurDGoeG6sOG7s2rEgsSow7nhu4dq4buG4bq6auG7guG7gMOMw4nhurDhu7Phu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOU4buE4buC4bu14bq24buAxKlpODY5OuG7smom4busaC/Dimk=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]