(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở luôn xác định công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến là nội dung cốt lõi nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurfhurHhuqDhuqLDgOG7pcO54bub4bq3T2pE4bqtw7rhu4HDueG7neG6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqh4bqtb+G7o+G7lcO54bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu6PDtMO54bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtQeG7neG7pcO54bub4bqt4bqiw4Dhur/hu6Xhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6reG6vcO54bqtw7nhu6PDueG7neG6rSV34bqtw4HDg+G7rW3hurEv4bqg4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6t+G6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6tyXhu53hu7Phu6Phuq3hu5vhu6Phur3DueG6rcOBw4Phur3huqHhuq1M4bq9w7nhuq1N4budceG6rW/hu4Hhu6Xhuq3huqtj4bq54bqt4bqi4bqk4bqt4bqiccO54bud4bqtb+G7kcO54bqtbXnhuq3huqDhu7fhuq11w4Phu7HDueG6rUPDqm3huq1vcMO54bud4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rcO64bux4bqt4bud4buhw7nhu53huqHhuq3DueG7ncOsw7nhuq3DgHbDueG7m+G6rW/hu6Phu5XDueG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqi4bujw7TDueG6reG6ouG7o+G7kcO54bqtdeG6v+G6rcO5duG7o+G6rW7Dg8O54bub4bqtbeG7reG6ouG6rXXhu6vhu6Phuq3DueG7nWfDuuG6rW9qROG6rcO64buBw7nhu53huq1B4bud4bulw7nhu5vhuq3huqLDgOG6v+G7peG6reG6ouG7peG6v8O54bqtbsOsw7nhuq1s4buH4bul4bqt4bqq4buZ4bqt4bq9w7nhuq3DueG7o8O54bud4bqtJXfhuq3DgcOD4butbeG6rcSD4bq8w5klI+G6r+G6o+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqn4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq3EkWNjQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9iYmTDqS/huqvEkeG6qW5k4bqr4bqpxJHDqeG6qeG6u+G6ouG6ueG6u+G6u+G6uWJ14bqp4bqjc0HDs+G7m2HDgDViY+G6ueG6p+G6reG6vXXhuqI14bqnT2pE4bqtw7rhu4HDueG7neG6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqh4bqtb+G7o+G7lcO54bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu6PDtMO54bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtQeG7neG7pcO54bub4bqt4bqiw4Dhur/hu6Xhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6reG6vcO54bqtw7nhu6PDueG7neG6rSV34bqtw4HDg+G7rW3huqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkWNj4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3QOG7neG6tOG7s8O54bub4bqtJcOAw4PDueG7m+G6rSR5w7nhuq3EgyVA4bqtJOG7icO64bqtJHnDueG6r+G6rcOA4bq94bqtw7pm4bqi4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6reKAnCV34bqtdeG7o8O0w7nhuq3hu5vhu6Phur3huq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqtQE1NTeKAneG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurcl4budw7Phu6Xhuq1v4bun4bqh4bqtbeG7i0Hhuq3hurZE4bqh4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqtw4HDg0Thu5PDueG6oeG6rW3Dqm3huq1s4bq9w7nhuqHhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqh4bqtb+G7peG6v8O54bqt4bqi4bud4buV4bqtbcOqbeG6rW3hu4tB4bqtdcOD4buxw7nhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDrMO64bqh4bqt4bqixKlB4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqtbeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqh4bqtdeG6puG6veG6rW3hu53GsMO54bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6rUHhu53huq7huq3hu53hu7VB4bqt4bqqw73hu6Phuq1vaG3huq1v4buj4buVw7rhuqHhuq1v4buj4buTw4Phuq104buj4buZw7nhuq1t4bq24bq94bqt4bqi4bqkw7nhu5vhuq1vecO54bqt4bqqcOG6oeG6rW9w4bq94bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6rW/hu5Xhuq1B4budw6rhuqLhuq3hu53Dg0Thuq3huqLhu5/DueG7neG6reG6oMOqw7nhu5vhuq3huqLhu4Hhu6XhuqHhuq1t4bud4bq24bqtb3bDueG7m+G6oeG6rcSQ4bqt4bqi4budw4Jt4bqt4bqi4bqm4bqt4bub4bujw6pt4bqtbeG6tuG6veG6rW3DqsO54bqtbHbhuqHhuq1v4buHw7nhu5vhuq3huqrhu6PDtMO54bqh4bqt4budduG7o+G6reG6quG7o8O0w7nhuqHhuq1v4bul4bq/w7nhuq3huqrhu6PDtMO54bqt4bqq4bq/4bqtw4HDg+G7icO54bqtbeG7ncSCw7nhu5vhuq3DmeG7ncOsw7nhuq1uw6zDueG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqtQeG7neG7pcO54bub4bqt4bqiw4Dhur/hu6Xhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6reG6vMOZJSPhuqHhuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3huqLhu63huqLhuq3huqLhu6PDtMOD4bqtbeG7neG7n+G6reKAnCXhuqbhuq1B4budxanDueG7m+G6oeG6reG6ouG6puG6rcOBw4Phu4fDueG6oeG6reG6ouG6puG6rWzhu4fhu6Xhuq3huqrhu5nhuqHhuq3huqLhuqbhuq3hu53FqeG6veG6reG7m+G7o+G7h+G7o+KAneG6rcO54bub4bq9ROG6reG6ouG6pOG6rW154bqt4bqg4bu34bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t0/hu5HDueG6rcO54bq9ROG6oeG6reG6ouG7peG6v8O54bqt4bqiccO54bud4bqtbeG7p+G6rWRi4bqtdeG7peG7geG7o+G6rcO64bux4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqrDveG7o+G6rWThurvhurvhuq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqh4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu6fhuq3huqLhu4Hhu6Phuq1tw6pt4bqtQ+G7g+G6oeG6rUHhu53hurThu7PDueG7m+G6oeG6reG6ouG7nXDhuq3huqLDgOG7i8O54bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rW/hurThu7Vt4bqt4bqrZeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqqw73hu6Phuq1i4bq74bq54bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7ncOg4bqt4bqi4buB4buj4bqtbcOqbeG6rW154bqtw4HDg+G6vcO54bqh4bqtbuG7peG6vcO54bud4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqh4bqtbXnhuq3huqDhu7fhuq3hu5vhu6PDquG7peG6rW7hurBt4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rW/hurThu7Vt4bqtYmXhuq114bul4buB4buj4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG6qsO94buj4bqtYuG6qeG6q+G6rcO64bux4bqt4bud4buhw7nhu53huqPhuq0lw4Dhu6XDueG7m+G6rWRi4bqtdeG7peG7geG7o+G6rcO64bux4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLDgMO0w7nhuq1vcOG6veG6rWzhur/DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqt4bqiccO54bud4bqtbeG7p+G6reG6q+G6qeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1vcOG6veG6rWzhur/DueG6reG6quG6rsO54bub4bqt4bub4bujw6rhu6XDoOG6rWXhuq114bul4buB4buj4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG6quG6rsO54bub4bqtb+G7r8O54bub4bqtbOG6v+G7peG6rW7DrMO54bqt4bqidm3huq3huqLhu53hu6Phu5XDg+G6reG6oOG7reG6reG6qsO94buj4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq3huqrhu4HDueG6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqt4bqq4bujw7TDueG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqt4bqq4bq/4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq3huqLDgOG7hcO64bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6rW7hu6Xhuq1tw6pt4bqt4bqid+G6rW3hu53Dgm3huq1t4bud4bufw7nhu53huq3huqLDgHDhuq0t4bqtQ+G7g+G6reG7nXbhu6PhuqHhuq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqh4bqt4bqid+G6rW3hu53Dgm3huq1D4buD4bqt4budduG7o+G6rcO54bub4bud4buT4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rcO5w7TDucOg4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu6fhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6rW/hu4Phuq3huqLhu53huqZt4bqt4bqg4bqm4bqtdeG6vcO54bqt4bqi4bup4bq94bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu7Phu6Phuq3huqDhu63DueG7m+G6rW12w7nhu5vhuq1v4buvw7nhu5vhuqHhuq3huqLDgOG7t+G6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqtb+G7o+G7lcO54bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu6PDtMO54bqt4bqi4buj4buRw7nhuqHhuq1vw7PDuuG6rXXhu4Hhu6Phuq3hu53hu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq3huqLhu53huqZt4bqh4bqt4bub4bunQeG6rUHhu53hu4nDueG6rW/hu4fDuuG6rWzhu4fhu6Xhuq3huqLhu63huqLhuq3hurzDmSUl4bqt4bu34bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq1uw6zDueG6rW3hurThuqHhuq3huqLhu4Hhu6Xhuq1vdsO54bub4bqtdeG6pm3huq3huqLhu53Egm3huq1vakThuq1B4bud4bulw7nhu5vhuq3huqLDgOG6v+G7peG6reG6ouG7peG6v8O54bqtbsOsw7nhuq1s4buH4bul4bqt4bqq4buZ4bqt4bq8w5klI+G6rUHhu53DquG6ouG6reG6osOA4buj4buVw7nhuq3huqDDrMOD4bqtw4B2w7nhu5vhuqHhuq1s4buTw7nhuq3huqrhuqjDueG7m+G6rcO54bud4bq04bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6reKAnFThu53Dg+G6rW7DrMO54bqtbeG6tOG6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3huqrhu5Phuq3hurzDmSUl4oCd4bqh4bqt4oCcTeG6vcO6w7PDgOG6veG6reG6qsO94buj4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtb+G7h8O64bqtbOG7h+G7peG6reG6vMOZJSXigJ3huqHhuq3igJwld+G6reG6vcO54bqtw7nhu6PDueG7neG6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54budw6zDueKAneG6oeG6reKAnE7FqcO54bub4bqt4budxrDhuq3huqLhuqbhuq3DgcOD4buHw7nhuq3huqrhu5Phuq3hurzDmSUl4oCd4bqh4bqt4oCcW8OC4bqtb+G7geG7peG6rWzhu6HDueG7neG6rUTDtMO54bqh4bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqt4bqq4buFw7nhuq3hu53hu6fhur3igJ3huq3igJxV4bujw7TDueG6rXThu5HhuqLhuq1v4buHw7rhuq1s4buH4bul4bqt4bq8w5klJeG6reG6quG6rsO54bub4bqt4bub4bujw6pB4bqtw4Dhur3DueG7neKAneG6o+G6o+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtZOG6ueG6q0FDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmJkw6kv4bqrxJHhuqluZOG6q+G6q+G6qeG6q2ThuqvhuqLhuqtkxJHhuqtkdeG6qeG6o3NB4bubYcOANWNj4bqp4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqdPakThuq3DuuG7gcO54bud4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rcO64bux4bqt4bud4buhw7nhu53huqHhuq1v4buj4buVw7nhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG6ouG7o8O0w7nhuq3huqLhu6Phu5HDueG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1B4bud4bulw7nhu5vhuq3huqLDgOG6v+G7peG6reG6ouG7peG6v8O54bqtbsOsw7nhuq1s4buH4bul4bqt4bqq4buZ4bqt4bq9w7nhuq3DueG7o8O54bud4bqtJXfhuq3DgcOD4butbeG6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p2Thurnhuqvhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurdV4buX4bqtw4Dhur3huq3DumbhuqLhuq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqt4oCcTsWpw7nhu5vhuq3hu53GsOG6rUzhuq7hu6Phuq3huqLhuqbhuq3DgcOD4buHw7nhuq3huqrhu5Phuq3hurzDmSUl4oCd4bqt4bqi4buB4buj4bqtdeG6v8O54bub4bqtw5nhu5vhu4Phuq3hu5zhu6fDueG6oeG6rUPhu4Phuq1Vdm3huq0l4budcMO54bud4bqtxIPDmeG7m8awbeG6rVVobeG6r+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdPaG3huq1s4buj4buZ4bqi4bqh4bqt4bqi4bqk4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliYuG6rW/hu5HDueG6rcO54bq9ROG6oeG6rU3hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqt4bqiccO54bud4bqh4bqtJeG7neG6tOG7s8O54bub4bqt4bqiw4DhuqZt4bqtTOG6vcO54bqtTeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqt4bqrY+G6ueG6reG6onHDueG7neG6rW/hu4Phuq1t4budceG6rW/hu4Hhu6XhuqHhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq1t4budceG6reG6ouG7o8O0w4PhuqHhuq3hu53hurTDvcO54bub4bqtbmvDueG6rU3hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqtbcOqbeG6rW95w7nhuq3huqpw4bqtbXnhuq3huqDhu7fhuq3hu53hu6Xhur/DueG6reG6ouG7neG7o+G7mcO54bqt4bud4buv4bqt4bqgeeG6reG6quG6v+G6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtw4Dhur3huq3DumbhuqLhuq3EkeG6q+G6rcO64bux4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu4XDueG7m+G6reG7m+G7i0Hhuq1j4bqtdeG7icO54bqt4bqg4bul4bqt4bqqw73hu6Phuq1t4bquw7nhu5vhuq10ReG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYuG6q8Og4bqtb2ht4bqtbOG7o+G7meG6ouG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1ucEHhuq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reKAnMOZ4bub4bq/ROG6reG7nXbhu6Phuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6reG6vMOZJSPhuq1v4buD4bqtdeG7r8O54bub4bqt4bub4budw7JB4bqtQeG7neG7icO54bqtVeG7l+G6rXThu5HhuqLhuq3hu53hu7VB4bqt4bqqw73hu6Phuq3huqB54bqtdOG7keG6ouG6rcSR4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG6ouG6puG6rcOBw4Phu4fDueG6reG6quG7k+G6reG6vMOZJSXhuq3huqrhur/huq3DgOG6veG6rcO6ZuG6ouG6reG6ueG6rcO64bux4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhuqbhuq3DgcOD4buHw7nhuq3huqrhu5Phuq3hurzDmSUl4bqj4bqtJeG7neG7scO54bub4bqtw4HDg+G6veG6rW3Dqm3huq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqh4bqtb+G7o+G7lcO54bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu6PDtMO54bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtQeG7neG7pcO54bub4bqt4bqiw4Dhur/hu6Xhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6reG6vMOZJSPhuq1v4buD4bqt4bub4bunQeG6rUHhu53hu4nDueG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6rcOBw4NE4buR4bqi4bqt4bqi4but4bqi4bqtbcOqbeG6reG6quG6sOG6reG6quG7o+G7mW3huq3DueG7neG7qeG6rUHhu53DquG6ouG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bu34bqtbXnhuq3huqDhu7fhuqPhuq3DmeG7neG7s+G6rW/hu6fhuqHhuq1tw6pt4bqt4bqq4bqw4bqt4bqq4buj4buZbeG6rXXhu6PDtMO54bqtw4HDg+G6vcO54bqtb+G7kcO54bqt4bq8w5klJeG6reG6quG6v+G6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3DusOsw4Phuq3huqLhu53Dg2vDueG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DuXbhu6Phuq1sduG6rcOZ4budw6zDueG6rW7DrMO54bqtbXnhuq1s4buHw7nhuq1v4bq04bu1beG6rUHhu53DquG6ouG6reG7neG7o+G7mcO54bqt4bqq4bq/4bqt4bub4buj4buH4buj4bqtw4HDg0Thu5HhuqLhuq1uw4LhuqLhuq1v4buj4buVw7rhuqHhuq104bud4buxw7nhu5vhuq1v4buV4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3igJxv4buj4buVw7rhuq3DueG7p8O54bub4oCd4bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6rcO6w6zDg+G6reG6ouG7ncODa8O54bqtdMOy4bul4bqtbuG6v+G7o+G6oeG6reG7m+G7p0Hhuq1B4bud4buJw7nhuq1B4budxanDueG7m+G6rcO54bub4bqk4bq94bqh4bqtb+G7i8OD4bqt4bqiw4Dhur3DueG7neG6rXXhur/DuuG6reG7m+G7o+G7h8O64bqt4bqiduG7o+G6rUHhu53hu4HDuuG6oeG6reG6ouG7meG6rcO54buBw7nhuq1D4buD4bqt4budduG7o+G6oeG6rWzhu4fhu6Xhuq1v4buHw7rhuq3hurzDmSUl4bqt4bqi4buB4buj4bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3T+G7leG6rUHhu53hu6XDueG7m+G6reG6osOA4bq/4bul4bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq1uw6zDueG6rWzhu4fhu6Xhuq3huqrhu5nhuq3hurzDmSUj4bqtb+G7o+G6reG6quG6v+G7peG6reG6ouG7neG6pm3huq1t4bud4buL4bqi4bqt4bqq4bq/4bqtdeG6vcO54bqt4bqi4bup4bq94bqt4bqgw6zDg+G6rcOAdsO54bub4bqh4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqt4bub4buj4bq9w7nhuq3huqLDveG7o+G6oeG6rXXhuqZt4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqiccO54bud4bqt4bqi4buj4buRQeG6reG6ouG6sG3huq3huqLhu4XDueG7m+G6rW3hurThu7PDueG7m+G6reG6osODRMO0w7nhuq3huqLDgMODROG7k8O54bqh4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rcO54budxKnDueG6reG6ouG7ncOCbeG6rW3hu53hu6Xhuq1tw6pt4bqt4bqi4buJw7nhu5vhuq11w71B4bqtw5nhu53DrMO54bqtbsOsw7nhuq3huqLhuqThuq1teeG6reG6oOG7t8Og4bqt4bqixKlB4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6oeG6rW3hurbDueG7m+G6rW3hu63huqHhuq3DueG7ncOsw7nhuq3DgHbDueG7m+G6rW3Dqm3huq3DuuG7seG6reG7neG7ocO54bud4bqtw4HDg+G7icO54bqtbeG7ncSCw7nhu5vhuq3huqLhuqbhuq3DgcOD4buHw7nhuq3huqrhu5Phuq3hurzDmSUl4bqj4bqtT2pE4bqtw7rhu4HDueG7neG6rcOCw7nhu5vhuq1u4bqww7nhu5vhuq3huqLhu6Phu5HDueG6rWx24bqtdOG7neG7peG6veG6reG7ncawbeG6rS3huq104bq64bqt4bqi4budw4PEqeG6ouG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqtQeG7neG7pcO54bub4bqt4bqiw4Dhur/hu6Xhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6reG6vMOZJSPhuqPhuq0l4buFw7nhu5vhuq1t4bq04buzw7nhu5vhuq104buj4buVw7rhuq3huqLDgOG6veG6oeG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq1ua8O54bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rUHhu53hu6XDueG7m+G6reG6osOA4bq/4bulw6Dhuq1s4buj4buVw4Phuq1u4bq0ecO54bub4bqh4bqtdOG7ncOzw7nhuq3huqLhu53hurThu7fDueG7m+G6oeG6reG6osODRMO0w7nhuq3huqLDgMODROG7k8O54bqt4bub4bq0ecO54bub4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhu63huqLhuqHhuq3huqrhu6Phu5lt4bqt4bqi4but4bqi4bqh4bqtbcOqbeG6reG6osSpQeG6reG6ouG7neG7leG6oeG6rW3DquG6rcO54budw6zDueG6reG6ouG7o8O0w4Phuq1s4buj4buVw4Phuq1t4bun4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq3huqLhu59t4bud4bqtQ8OD4buL4bqi4bqt4bqgZm3huq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtQeG7neG7pcO54bub4bqt4bqiw4Dhur/hu6Xhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6reG6vMOZJSPhuqHhuq3hu5vhu6dB4bqtQeG7neG7icO54bqtb+G7h8O64bqtbOG7h+G7peG6reG6vMOZJSXhuqHhuq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqtQ+G7g+G6reG7nXbhu6Phuq3huqLDgMO0w7nhuq1vcOG6veG6rWzhur/DueG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0HhurzDg+G6ouG7neG7pcOA4bqn4bq3I8OD4butbeG6reG7nOG6tHnDueG7m+G6sS9B4bq3

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]