(vhds.baothanhhoa.vn) - Kết thúc các nội dung thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, các VĐV Thanh Hóa đã giành được 3 HCB, 4 HCĐ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqmxqDhu5zDisOa4bua4bqmQuG6psOq4bq14bqzw4DhuqZD4bqmw6rhurXhuqXhuqYk4bq+4buc4bqmMuG7m+G6vzLDouG6puG6quG6rOG6qMOJ4bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sGjDlCThuqYk4buaKkzhuqZM4bq8TOG6psOa4buu4buc4bqmTSXDmsag4bqmJOG7muG7nOG6pk7DjCXhuqYk4bq+4buc4bqm4bql4bq+4buc4bqm4bua4buu4buc4bqmJOG7muG7mOG6piThu5rhurrDmeG6pkzhu5rDjSXhuqYz4bqmLeG6pjLhu5vhur8yw6LhuqbhuqrhuqzhuqjDicOA4bqmTOG6vEzhuqbhu6fhuqXhu6fhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqmTuG7huG6psag4bucw4rDmuG7muG6pk4s4buyTOG6pkLhuqbDquG6teG6s8OA4bqmQ+G6psOq4bq14bql4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMawJcOMJOG6pj3hu4RM4bqmw5rhu5rDjCThuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqZT4buY4bqmTsOUw5rhuqbhu5cl4bq8TOG7muG6puG7neG7muG7oOG6pmnhurrDmuG6puG7tOG6pkvhu67huqZV4buqw5rhuqZO4buc4buQw5rhuqZT4bucw5rhu5rhuqY+WeG7nOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7okzhu5rhuqbhuqjhuqbDquG6teG6s8OA4bqm4bqo4bqmw6rhurXhuqXhuqDhuqbhu50jw5nDmsag4bqmS+G7sOG7nOG6pkzhu4DDmuG7muG6psOa4bua4buc4buQJeG6psOaLFlM4bqmTuG7huG6psOa4bua4buI4bu44bqmJOG7oEzhu5rhuqZM4bq8TOG6puG7p+G6peG7p+G6psag4buwTOG6pkzhu5rDjSXhuqbhu5Xhu5rhu5zhuqY+4buQ4bqmJOG7muG7nOG6pk7DjCXhuqYk4bq+4buc4bqmMuG7m+G6vzLDosOA4bqm4buXJeG6vEzhu5rhuqbhu53hu5rhu6DhuqZp4bq6w5rhuqZO4buG4bqmJOG7muG7nOG6pk7DjCXhuqbhu5rDlCThuqZV4buew5rhu5rhuqbhu7ThuqbDmuG7ruG7nOG6pk0lw5rGoOG6pj3hu7ThuqYkIyzDncOaxqDhuqZD4bqs4bqsVeG6pj4s4buyJOG6piPDisOZ4bqmw5o84bqg4bqmw6Im4bqmI8OMJOG6plUl4buww5rhuqZOVuG7nOG6plXDiiXhuqbhu5olW+G6pkzhu5osWMOaxqDDgOG6puG6quG6plThu4rDmuG6plThu5zDlcOa4bqmJOG7nMOU4bu44bqm4bu44bua4bq84bqmUzDhuqZUP0zhuqZAJeG7sEzhuqbGoOG7nOG6uuG6puG7tOG6pkwo4bqmVFvhuqbDmsOKW+G6pj3DmcOaxqDhuqbhu5cl4bq8TOG7muG6puG7neG7muG7oOG6pmnhurrDmuG6pk7hu4bhuqZT4bua4buqw5rGoOG6piThu5rhu5jhuqY+LOG7siThuqZAJeG6uuG6pk4s4buyTOG6pk7hu7Dhu5zhuqYk4buaOuG6psOaxqAsw53hu5zhuqbGoOG7sEzhuqbDrOG7nMagTyPhu5zhurrhuqZMOuG6uuG6puG6s+G6uuG7miPhurrhu5zDmsOA4bqmTOG7msOM4bu44bqmw5rhu5rhu4jDmuG6piTDjFXhuqbDquG6teG6s+G6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqjDiUJEL0PDiU3EkOG6quG6qOG6rOG6rOG6rOG6rCRC4bqsw4nhuqzEkENU4bqo4bqgUuG7uMag4bqk4bqmL+G6sOG7lyXhurxM4bua4bqm4bud4bua4bug4bqmaeG6usOa4bqmw4Phu6fhuqXhu6fhuqZM4bua4bq+W+G6psag4bucPOG6usSC4bqmfSXDjCThuqY94buETOG6psag4bucw4rDmuG7muG6puG6qOG6psOq4bq14bqzw4DhuqbhuqjDquG6teG6peG6piThur7hu5zhuqYy4bub4bq/MsOi4bqm4bqq4bqs4bqow4nhuqDhuqbDgzbDmuG7muG6piQh4bqm4bucw5okTyPDmk8kxILhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6Im4bqmTOG7mlDhuqbGoOG7nMOKw5rhu5rhuqZOLOG7skzhuqYkw4xV4bqmw6rhurXhurPhuqbDmuG7mizDmsag4bqmTsONW+G6pj5Kw5rhuqZOLOG7skzhuqZ9T1XhuqbDmuG7mizhuqZUw4rhuqbigJw+w4rDmsag4oCd4bqmTuG7sOG7nOG6pj5Z4buc4bqmTuG7nOG7kMOa4bqmU+G7nMOa4bua4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6pj7DiuG6pkzhurzhuqbDmuG7msONw5rhuqbhu5cl4bq8TOG7muG6puG7neG7muG7oOG6pmnhurrDmuG6oOG6puG7p+G6peG7p+G6puG7tOG6psOsxqDFqEzhuqZpR0zhuqYk4bucw5Thu7jhuqYkP0zhuqbGoOG7nMOKw5rhu5rhuqYk4buaw5VV4bqm4bqo4bqmJMOMVeG6psOq4bq14bql4bqm4bu04bqmTCjhuqZUW+G6pkzhu5rhur5b4bqmQ31D4bqs4bqsVeG6piThu5zDlOG7uOG6pj0uTOG6psOaPOG6oOG6puG7lyXhurxM4bua4bqm4bud4bua4bug4bqmaeG6usOa4bqmTuG7huG6pkzhu6ThuqZV4buuJOG6plMi4bqmMuG7m+G6vzLDouG6pk7hurzDmsag4bqmw5rhu5pZ4bqmU+G7muG7nOG6psag4buk4bu44bqmTOG7qsOaxqDhuqZUWcOa4bqmPsOKw5nhuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu6JM4bua4bqmxqDhu5zDisOa4bua4bqm4bqo4bqmw6rhurXhu6fDgOG6puG6qOG6psOq4bq14bqz4bqmPsOK4bqmQuG6psOq4bq14bql4bqmTDrhurrhuqZL4buu4bqmVeG7qsOa4bqmTuG7nOG7kMOa4bqmU+G7nMOa4bua4bqg4bqm4bunWeG7nOG6psOa4buaPMOaxqDhuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu6JM4bua4bqmTuG7huG6pk7hur4k4bqmTizhu7JM4bqmw5rhu6Thu5zhuqYkI8OVw5rDgOG6puG7lyXhurxM4bua4bqm4bud4bua4bug4bqmaeG6usOa4bqmTDvDmsag4bqmTuG7huG6pk7hur4k4bqmTjrhuqZM4buaJcSow5rhuqZO4buY4bqmJOG7muG6ulXhuqZNKOG6puG7i1RbVeG7uOG7nEzhuqbhu53DmVNbw5nhuqbhuqrhuqzhuqrhuqzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4budI8OZw5rGoOG6plPhu5rhu5zhuqZO4buk4bqm4buVT8OaTOG6ulPhuqbhu5vhu5xU4bq6JOG6pkzhu5pQ4bqmxqDhu5zDisOa4bua4bqmTizhu7JM4bqm4bqo4bqmw6rhurXhurPDgOG6puG6quG6psOq4bq14bql4bqg4bqmw6rhurXhurPhuqYk4buaJeG7rkzhuqY+4buQ4bqmPuG7qOG6pj0x4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqbDrMagxahM4bqm4budw5nDisOa4bqm4bu04bqm4bua4bq+w5rGoOG6pkzDjcOa4bqmxJBE4bqmU8ag4bqg4bqm4bqq4bqmJMOMVeG6psOq4bq14bql4bqmJOG7miXhu65M4bqmPuG7kOG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqmw6IlW+G6puG7nSVbw5TDmuG6psOD4bua4bq+w5rGoOG6puG6uOG6rOG6plPGoMSC4bqmPsOK4bqm4buV4bua4bq+VeG6puG7nSXDjMOa4bqmMsOa4bua4bqmw4Phu5rhur7Dmsag4bqmReG6rOG6plPGoMSC4bqg4bqm4bqo4bqmw6rhurXhurPhuqY+w4rhuqbhuqrhuqbDquG6teG6peG6pkzhu6bDmuG6plThur7hu5zhuqYk4buaJeG7rkzhuqY+4buQ4bqmS+G7ruG6plXhu6rDmuG6pkzhu4ol4bqmVcONW+G6puG7tOG6pkzhurxM4bqmw5rhu67hu5zhuqZNJcOaxqDhuqZO4busw5rGoOG6pk7hu67hu5zhuqbDmuG6ulXhuqY+w4rhuqbDmjzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhu53hu5rhu4DDmeG6psOsxqAlW8OVw5rhuq4v4bu44bqw

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]