(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 3 ngày tranh tài, các VĐV bóng bàn Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 3 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ tại Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4bq2OuG7oFs6w5RxXVDDlD87UVs6w5Thu5TDlHHhu41Fw5R9M1vDlFYiWz/DlFZRW8OU4bq3UjvDlHA7UzvDlFfhu6rhurPDlHszWz/EqMOUViJbP8OUVlFbw5Q/O+G7oMOUWS5bOsOU4bq3XVFbw5TEg+G6szRXTi864buST07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo3HDneG7oFjDlU/hurDhu6DhurPDlOG7lMOUWz9R4bq7w5Thurfhuq/hu6BbOsOU4bq3UTvEqMOUV1BXw5RFw7VFw5RWIls/w5RWUVvDlOG6tjrhu6BbOsOUcSLhu6DDlFlUw5Thurc6O8OUWeG7qOG6s8OU4bq54bqz4buo4bq3w5ThurHDmlfDlGVRw5Q/O1FbOsOUWeG6qcOgV8OU4buUw5Rx4buNRcSow5Thu5zDlHHhu43DssSow5Thu5zDlHHhu43DtcOU4bq3UjvDlHA7UzvDlFfhu6rhurPDlHszWz/EqMOUViJbP8OUVlFbw5Q/O+G7oMOUWS5bOsOU4bq3XVFbw5TEg+G6szRXSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5Q84bqz4bqx4bq3Oybhurvhu4jDlU9OO30/w5RXe+G7oOG6seG6sUbDlTvhu43DnVvhurfDneG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XDqTtY4bq3OuG7isOU4bui4buQ4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOUxqDhu5Thu5TDo+G6ueG7iMOVw5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7mOG7mOG7lOG7lC/hu5jhu5jhu5pY4bua4buS4buS4buY4buU4buQ4buQ4bq34buY4buS4bue4bui4buUe+G7kEo8w6M/w4zhuq9G4bue4buS4buSw5XDlOG7oHvhurdGw5XDsiJbP8OUVlFbw5ThurY64bugWzrDlHFdUMOUPiPhurfDlOG6tzrhurVXw5RwO1M7w5RX4buq4bqzw5R7M1s/xKjDlFYiWz/DlFZRW8OUPzvhu6DDlFkuWzrDlOG6t11RW8OUxIPhurM0V8OVw5TDqTtY4bq3OkbDleG7ouG7kOG7kMOVw5Q6w507PzrhurdGw5XGoOG7lOG7lMOVw5QvT04vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buN4bugw6Phurc7XVvDlcOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOV4bq3w53hurnhurct4bugezs/W+G7isOUV8OdW+G6t8Od4bqv4buIw5VP4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oMOUPztRWzrDlHHhu41Fw5ThuqHDlFs2O8OUWOG6s1s/w5RZMzvDlGXDoMOUVzo1Wz/DlFs6In3DlOG6t+G6szc7w5Thu5hKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDleG6t8Od4bq54bq3LeG7oHs7P1vhu4rDlDzhurPhurHhurc7JuG6u+G7iMOVT3A7UzvDlFfhu6rhurPDlHszWz/EqMOUViJbP8OUVlFbw5Q/O+G7oMOUWS5bOsOU4bq3XVFbw5TEg+G6szRXw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7mOG7mMOUWeG6qcOgV8OU4bq3N8OUVzrhuqtXw5ThurdSO8OU4bq3KFs6w5ThurY64bugWzrDlHEi4bugw5Thurdiw5RbP1HhurvDlOG7kuG7nC3hu6LDlGVhO8OU4bqxY8OU4bq3OuG7oH3DlD874bugw5RX4bqn4bugw5Q6OVvDlMag4buQ4buQw5RFw7VFw5RZI1vDlOG6t2LDlOG7mMagw5RZXVFbSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5Q84bqz4bqx4bq3Oybhurvhu4jDlU9FYTvDlMagw5RbNjvDlFjhurNbP8OU4bq3OjvDlFnhu6jhurPDlOG6tzrDnV3DlMagw5RbOiJ9w5ThurfhurM3O8OUPzV9w5RZMzvDlGXDoMOUVzo1Wz/EqMOUWTM7w5RWNMOUV11bw5Thurfhuq/hu6A7xKjDlFkzO8OUfeG7tMOUV11bw5Q/UDvEqMOUWTM7w5RWNMOUV11bw5Q/UDvEqMOUWTM7w5R94bu0w5RXXVvDlOG6t+G6r+G7oDvDlFk0O8OUZWE7w5RWNsOUfTNbw5RWIls/w5RWUVtKw5TDtTQ7w5RlYTvDlFdQV8OUZeG7sFvDlFk2Wz/DlGU7QFvDlOG6tzrhu6B9w5Q/O+G7oMOU4bq3OjvDlFnhu6jhurPDlH0zW8OUV+G7quG6s8OUezNbP8Sow5RXIsOU4buUw5RbNjvDlFjhurNbP8OU4bq3OjvDlFnhu6jhurPDlOG6tzrDnV3DlOG7msOUWzoifcOU4bq34bqzNzvDlD81fcOUWTM7w5Rlw6DDlFc6NVs/xKjDlFkzO8OUVjTDlFddW8OU4bq34bqv4bugO8Sow5RZMzvDlH3hu7TDlFddW8OUP1A7Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5Q84bqz4bqx4bq3Oybhurvhu4jDlU/hurDhu6DhurPDlOG7lMOUWz9R4bq7w5Thurc6O8OUWeG7qOG6s8Sow5RZXVFbw5RXOuG6p8OUWzpRw5ThurY64bugWzrDlHEi4bugw5RZVMOUfeG7oFs/w5RlPcOU4buUw5Rx4buNRcOU4bqhw5RWNsOUfTNbw5RWIls/w5RWUVvDlD81fcOUWTM7w5Rlw6DDlFc6NVs/w5RbOiJ9w5Thu5jhu4rDlMWpQMOU4bq2OuG7oFs6w5ThurbGr33DlC3DlMWp4bqp4bqzw5ThurY6IcOU4bq24bqv4bugWz/EqMOUWTM7w5R94bu0w5RXXVvDlD9QO8OUWzoifcOU4buY4buKw5TFqUDDlOG6tjohw5TFqVE7w5Qtw5TFqUDDlOG7pzpQWzrDlHFSw5RlUcOUWTM7w5R94bu0w5RXXVvDlOG6t+G6r+G7oDvDlFs6In3DlOG7lOG7isOU4bupP+G6s+G6uypbw5ThurY6IcOUcVHDlC3DlMO1OMOU4bq44bqzxq9bw5TGsFJbOkpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlcOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOV4bq3w53hurnhurct4bugezs/W+G7isOUPOG6s+G6seG6tzsm4bq74buIw5VP4bupP11RO8OU4bqv4bugxKjDlFYiWz/DlFZRW8OU4bq2OuG7oFs6w5RxXVDDlFcgW8OUPztRWzrDlOG6tzpAfcOU4bucw5Rx4buNw7LDlGVRw5Thu5zDlHHhu43DtUrDlOG6tuG6r11bP8OUWSLEqMOU4bqhw5RbNjvDlFjhurNbP8OUfeG7tMOUZVHDlFddW8OU4bq34bqv4bugO8OUWzoifcOU4buYw5R7UcOUxalAw5ThurY6IcOUxalRO8OULcOUxalAw5Thu40zWz/DlOG6tjpRWzrDlFlUw5RZJcOU4bq34bqzNuG6t8OUfeG7qOG6t8OUVzo7I1vDlOG6tzrDmls/w5RZ4buq4bq7w5Thurc7I1fDlFvhurM0O8OUZVHDlFlRWzrDlD4j4bq3w5Thurc64bq1V8OUPztTO8OUZWE7w5Thurfhu6h9w5Rx4buNw7JKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDleG6t8Od4bq54bq3LeG7oHs7P1vhu4rDlDzhurPhurHhurc7JuG6u+G7iMOVT047fT/DlFd74bug4bqx4bqxRsOVO+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlcOpO1jhurc64buKw5Thu6Lhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5TGoOG7lOG7lMOj4bq54buIw5XDlOG6seG6r1dGw5UvL1dYW0pW4bugXeG6tzrhu6BbOjpd4bugSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buY4buY4buU4buUL+G7mOG7mOG7mljhu5rhu5Lhu5Lhu5jhu5zhu5jhu5Thurfhu5bhu57hu5rhu5rhu5R74buQSjzDoz/DjOG6r0bhu5jhu5zhu57DlcOU4buge+G6t0bDlcOyIls/w5RWUVvDlOG6tjrhu6BbOsOUcV1Qw5Q+I+G6t8OU4bq3OuG6tVfDlHA7UzvDlFfhu6rhurPDlHszWz/EqMOUViJbP8OUVlFbw5Q/O+G7oMOUWS5bOsOU4bq3XVFbw5TEg+G6szRXw5XDlMOpO1jhurc6RsOV4bui4buQ4buQw5XDlDrDnTs/OuG6t0bDlcag4buU4buUw5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5RXw51b4bq3w53huq/hu4jDlU/DsiJbP8OUVlFbw5ThurY64bugWzrDlHEi4bugw5Q/O1FbOsOUWeG6qcOgV8OU4buUw5Rx4buNRcSow5Thu5zDlHHhu43DssOUZVHDlOG7nMOUceG7jcO1w5ThurdSO8OUPztTO8OUWeG7qOG6s8OUW1V9w5Rb4bug4bq7Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5Q84bqz4bqx4bq3Oybhurvhu4jDlU/hu6cj4bq3w5TEg+G6s1PDlFc64bqzWz/DlFfhurM2V8OUfTNbw5RWIls/w5RWUVvEqMOUWV1RW8OU4bq2OlA7w5Thu6k/4bqz4bq7QFvDlD87UVs6w5Thu5bDlHHhu41FxKjDlFjhu65bw5Thurfhuq/huqlhV8OU4buSw5Rx4buNRcOU4bqxXcOUZWE7w5ThurY64bugWzrDlHEi4bugSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5Q84bqz4bqx4bq3Oybhurvhu4jDlU/huqDDlFY2w5R9M1vDlFfhu6rhurPDlHszWz/EqMOUV1BXw5Thurfhu6DhurvDlGXDoOG6t8OUV+G6p+G7oMOU4bq2OuG7oFs6w5RxXVDDlFlUw5RW4bqpYVfDlGVRXcOU4bq34bqv4bugWzrDlOG6t1E7w5RXUFfDlOG6t+G6r+G7sFvDlFZQW8OUPiPhurfDlFs2O8OUWOG6s1s/w5RZMzvDlGXDoMOUVzo1Wz/DlFs6In3DlOG7ksSow5RbOiJ9w5Thu5bEqMOUWzoifcOUxqDDlGVRw5RbOiJ9w5Thu5rhu4jDlFkzO8OUVjTDlFddW8OU4bq34bqv4bugO8OUWzoifcOU4buUw5RlUcOUWzoifcOUxqDDlOG6t+G6r11bP8OUWz9R4bq7w5Thu5jhu5DDlC3DlOG7okpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlcOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOV4bq3w53hurnhurct4bugezs/W+G7isOUPOG6s+G6seG6tzsm4bq74buIw5VP4bqwxq9bw5RXOjk7w5RX4buq4bqzw5R7M1s/xKjDlFYiWz/DlFZRW8OUVzpdw5RXUFfDlD874bugw5RZLls6w5Thurfhuq9AW8OU4bq3XVFbw5TEg+G6szRXw5RbOsOZfcOUW8avWz/DlFfhu6Bdw5ThurHhuqtXw5Q+OjHDncSow5Thurc7WzrDlOG6tzrhu6pbw5RlUcOUP8OaW8OUPiPhurfDlOG6ty5bOsOUV1N9w5Q/O8SR4bugw5RXUFfDlOG6tzpRWzrDlGU7QFvDlOG6t+G6r11bP8OUPzvhu6DDlFkuWzrDlGVhO8OUWzrhu6DhurNKw5TDtcav4bq7w5R7UcOUVznDlDo2O8OUWSXDlFdQV8OUZeG7sFvDlFk2Wz/DlGU7QFvDlOG6r8OoW8OUe+G6s+G6uyRbw5Rbxq9bP8OUV+G7oF3DlOG6t+G6ry5bOsOUWTbDlFc64bqz4bq7QFvDlH0zW8OUZVHDlDpdUVvDlOG6tzo7JFvDlD7hu4fDlFtVWz/DlOG6tzo7w5RZ4buo4bqzSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5Q84bqz4bqx4bq3Oybhurvhu4jDlU/hurY6w51dw5R7IVc6w5RYY8OUPjsjW8Sow5RXUFfDlOG6t+G6r+G7sFvDlFc64bqzWz/DlD4j4bq3w5RWNsOUfTNbw5RX4buq4bqzw5R7M1s/w5ThurHhu7jDlFg7KlvDlOG6r+G7oMOUZVFdw5Thurc0O8OU4buY4buQw5Qtw5Thu6JKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu4PhurPhurc6XeG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XhurfDneG6ueG6ty3hu6B7Oz9b4buKw5Thuq87Pzrhurfhu4jDlU/EguG6s8OqWzrDlOG6tuG6r+G7oFs/w5Qtw5RxXVFbP8OU4bup4bugfU4vw6NP

Quỳnh Trang - Hoàng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]