(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm kế thừa những bài học kinh nghiệm và phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch 12 triệu lượt khách trong năm 2023, ngành du lịch Thanh Hóa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch Thanh Hóa, khởi động cho các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4bq/POG7rCTDiuG6qeG6q+G6s+G7jyThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSTDgeG7jyThurtkYeG6qSThur1sJMOgNeG7jyTDql3hur0kJiUmP+G7si/DsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu0w4rhuqkg4bq9JOG6ueG6tyThu43huqnGoSkkw6rhuqnhu6PDquG6rSQ5PuG6qyThuqnhu4NhJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq14bq9JOG7nz4kbuG6qTzhu40k4bqp4buPcSThurnhurfhu40kb+G7j30kw6B74buNJMOg4buVa2Ek4buNw7Phur/DquG6rSTDql3hur0kJiUmJlYkbuG6qTTDqiTDoDThu48kw6B74buNJGHhuqnEkSThu43huqvhurHhu48k4bq54bq3JOG6qeG6v3th4bqpJComJOG7jcOz4bqr4bq14buPJOG6u+G7lWvhu40k4bq54bqpPGHhuqkk4buNw7Phur/DquG6rSTDql3hur0kJiUmP1Ykw6rhuq0+w6rhuqkkw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkk4buNw6wkYeG6qeG7l2EkYTxhJOG6qeG6v3vhu40kw6DDrcOq4bqtJOG7jeG7j3HhurHDqiThu43Ds+G7j3HhurPDqlYkb+G7j33DquG6rSQ5PCThuq3huqvEqeG6qyThu43huqnhuqvhurXhu48k4buN4bqr4bqz4bq9JMOqXcOq4bqtJMOh4buPJOG6u2Rh4bqpJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpViThurnhuqls4bqrJMOgw63DquG6rSRh4bqp4bq/JGE8YSThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rVYkw7Lhu5sk4bq54bqr4bq1w6ok4bufXcOqJOG6qeG7gSlWJOG7jeG6qcOiJOG7jeG6qSnhur8k4bufPiTDoeG7jyThurtkYeG6qSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOqXeG6vSQmJSY/JOG7jcOz4bqxw6okw6BkKSQ5PsOqJOG7jcSRw6rhuqkk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSlX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7Mkw6HhuqnhuqvDoeG6oT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6KiFucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mPyUhLyohKsOhOiolPy46IeG7jTsuKC7hurs/V8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj3hu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4bq/POG7rCTDiuG6qeG6q+G6s+G7jyThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSTDgeG7jyThurtkYeG6qSThur1sJMOgNeG7jyTDql3hur0kJiUmPz0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9OiohPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkJigmLG5w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyY/JSEvKiEqw6E6KiU/Ljoh4buNPyYhIeG6uyVXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhur884busJMOK4bqp4bqr4bqz4buPJOG6qeG6v3vhu40kw6DDrcOq4bqtJMOB4buPJOG6u2Rh4bqpJOG6vWwkw6A14buPJMOqXeG6vSQmJSY/PSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj0mKCYsPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uw7nhu4/hu43huqnhur/Dsz3hu7RO4bqpe+G6vSTDiinhur3hu7IvbuG7tA==

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]