(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là địa phương có hơn 1.500 di tích lịch sử - văn hóa và hơn 300 lễ hội lớn, nhỏ diễn ra hàng năm, trong đó nhiều lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân, vì vậy, ngay sau Tết Quý Mão, lượng người đổ về các lễ hội tăng cao. Đây cũng là thời điểm các dịch vụ ăn uống nở rộ. Để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại lễ hội xuân 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là ở những nơi có khu du lịch, điểm di tích, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh ATTP.
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6kq4bqt4buuICrhuqXhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bql4buu4bql4buJI+G7rsOiYeG7ruG6oeG6ueG6o+G7ruG6pz/huqXhu65YVlhZ4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajDjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buuw6Ik4buuIOG6ryPhu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu65d4bqp4buu4bqhw6rhuqfhu65XVeG7slZW4buuIuG6o+G7rsOtw6Nd4bqh4buuw6Lhuq9d4bqh4buuacOz4buuLeG7ruG7jT/huqfhu67huqHhuqkj4buu4buNJOG7ruG6ocOq4bqn4buuWVZW4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqj4buuw6Lhur/huqdU4buu4bqn4bqhY+G7riLhuqNh4bqn4buuaCPhu67huqEk4bqnw6Dhu67huqc/4bqlVOG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuIOG6qeG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7rsOiYeG7ruG6oeG6ueG6o+G7riBs4buHXeG7rsOt4bq74buuXeG6oW1d4buu4buNJOG6reG7riLhuq9m4buuIDzDrOG7rsO1w6wo4bqnVOG7ruG7jcSD4buu4buNPsO0VOG7ruG6p8OgI8O04buuaSPDrOG7rsONNsOt4buuR8Os4buR4buu4bqkJuG6rVThu67Domzhu4fhuqfDoOG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riDhurvhu67hu4034buuXT1d4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqj4buuw60/4bqnw6Dhu65dI+G6rVXhu67hu60ow7Thu65da+G6p8Og4buuw6Ik4buuw63huqHhu4HhuqPhu64g4bqjOeG6peG7rl09XeG7riLhuq9d4bqh4buu4buNxKnhu64/4bqn4buuw6xl4bqnw6Dhu67huqfhu4Phu65o4bq5VeG7ruG7rTnhu65bKuG6reG7riAq4bql4buuI+G6p+G7rsOt4bqtJOG6p+G7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6peG7rsOZxqHDjcONRuG7pOG7rsOtJeG6o+G7rsOiYeG7ruG6oeG6ueG6o+G7rsO1w6wo4bqn4buuWFZYWVThu65dPV3hu65dw6rhu65nw6wj4bqn4buuXeG6oW1d4buu4bqnP+G6p8Og4buuXWoj4buuw63hurHhuqfhuqHhu64gI+G6p8Og4buuw63Do13huqHhu65db13hu65m4bqhZeG6o+G7ruG6oeG7h2bhu67hu43hur/huqPhu65d4bqhw6PhuqfhuqHhu65nw6zDtDfhuqfhu64g4bqvI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoFThu67huqfhuqEpw63hu67DoiThu67hu4Phu67huqfhuqHDsuG6p8Og4buu4bqnw6rhuqPhu65d4bqp4buu4bq14bqhw6zhu64iw6zhu67DouG6r13huqFU4buuIOG6oznhuqXhu64i4bqj4buuw63Do13huqFU4buuw60/4bqnw6Dhu65dbOG7geG6p8Og4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCNU4buuw6DhuqM94bql4buuaT3DrVThu67hurXhuq9m4buuw63huqHhu4HhuqPhu65m4bqhPcOt4buu4bqh4bqjOOG6p1Thu67huqfDoD/huqfhu65d4bqhLOG6p+G7ruG7jSThu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu65dPV3hu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu67huqHhu4dm4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqXhu65nw6zDtOG7riDhuq/huqfhuqHhu67hu4034buu4buNOOG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67GocONw41GVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuXcOiI2lp4buc4busIsOt4bqhw6zhuqVb4buu4bqj4burMOG6p8OtMGjhu6zhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu67hu7ZWVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu67DneG7suG7uGbDtVPhu6zhu65paF3hu5zhu6wvL10i4bqnVVsj4bqtw63huqEj4bqn4bqh4bqh4bqtI1Xhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1hZVuG7uC9X4bu24bu2IsOdVuG7uOG7sllZWcOtw51Xw51XVsOiVlXhurNmw6BRaOG7nOG7tFbhu7Lhu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG7qSrhuq3hu64gKuG6peG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqfhu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqXhu67huqXhu4kj4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqj4buu4bqnP+G6peG7rlhWWFnhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7ZWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4busw53hu7Lhu7jhu6zhu64vxajDgm9d4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6Dhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bql4buuw60l4bqj4buu4butN+G6p+G7ruG6p2wj4buuLeG7rsah4bql4buuw43huqM14bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow4Jh4buu4bqh4bq54bqj4buu4butN+G6p+G7ruG6pmwj4buuLeG7rsah4bql4buuw43huqM14bql4buuw5nDjWjhuqM4w6zhu65Jw6rhuqfhu6Thu67huqfhuqHDsuG6p8Og4buu4bqnw6Akw7Thu67huqckw7Thu67DreG6ocOs4buu4bqh4buLw63hu67hurXhuqE94buuIMSR4bqnw6Dhu67hurXhuqE9XeG6oeG7rsOt4bqhI+G6peG7rmfDrCPhuqdV4buuw40l4bqj4buuICjDtOG7rl3huqnhu67hurXhuqHhuq0q4bqnw6Dhu65ZVuG7rl3DquG7rmnhu4Phu67hurXhuqPhuqfhuqHhu64i4bqtI+G6p+G6oeG7rj/huqfhu67DrGXhuqfDoFXhu67hu6054buuWyrhuq3hu64gKuG6peG7riPhuqfhu67huqfhuqPhuqfhuqHhu67DrWg+w63hu67DrW9U4buuxqHDjcONRuG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuacOsZcOt4buuw63huqHhu4HhuqPhu67DoOG6oyPhuqfhu64i4bqjYeG6p+G7rmgj4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqjVOG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rmfDrCrhuqfhu67DouG7keG7rl09XeG7ruG6p+G6oSThu67huqEk4bqnw6BU4buuZ8OsPeG6p+G7rj/huqfhu64gbOG7h13hu67DjOG7qeG6puG7seG7ruG6ocOsw7Q44bqn4buuw41o4bqjOMOs4buuScOq4bqn4buuICzDreG7rsOiNeG6p+G7ruG6oSThuqfDoOG7riA8w6xU4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu64g4bqp4buuw6JvXeG7rsOibOG7h+G6p8Og4buuXeG6oW1d4buu4bqnP+G6p8Og4buuw60/4bqnw6Dhu65dbOG7geG6p8Og4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCNU4buuw6DhuqM94bql4buuaT3DreG7rl3huqnhu67DrWhi4bqnw6Dhu67DrSjhuqVU4buuw61oYuG6p8Og4buuIOG6oznhuqVU4buuw60+ZuG7rsOtaMOs4bqnw6Dhu67hu40k4bqt4buu4bqlLMOt4buu4bqhJOG6p8Og4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqfhu67DreG6ozXDrOG7rsOt4bqhxKnhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67DrWjhuq3huqfDoOG7riLhuq9m4buuw602w61U4buuIMOp4bqnw6Dhu67DreG6oeG7geG6o+G7rsO1w7Phu67DouG7keG7ruG6p8Og4bqh4bqjNeG6peG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buu4buNN+G7rl3huqEpw63hu67Domzhu4fhuqfDoFThu64g4bqjN8Os4buu4bq14bqjOOG6p+G7riPhuqfhu67DreG6rSThuqfhu67DrWjhuq3huqfDoOG7rmkq4bqn4buuw7XDrCnDrVThu67hurXhuqPhuqfhuqHhu64i4bqtI+G6p+G6oeG7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6peG7rsOt4bqhMOG6reG7rmfDrMO04buuIOG6r+G6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMSQ4bqnw6Dhu67DjSThuq3hu65Hw6wj4bqnw6Dhu65Jw6rhuqdU4buuw41obOG7g+G6p8Og4buu4bupI+G6p+G7rkfDrCrhuqfhu67DouG7keG7ruG7seG6o+G7rsOtw6Nd4bqh4buu4butN+G6p+G7ruG6pmwj4buu4oCT4buuxqHhuqXhu67DjeG6ozXhuqdU4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w61S4buu4butOeG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu67GocONw41G4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67huqXhu4kj4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqjVOG7ruG6ocOsw7Q44bqn4buuICbhu67DreG6oSThuqfhuqHhu67Doj5m4buuw63hurvhu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu67DouG6ozXhuqfhu67huqfDoCThuqfhuqHhu64gOeG7rsOt4bqhbOG7geG6p8Og4buuw7XDrMO0NeG6p+G7ruG6teG6oznhuqXhu67DrWgjVOG7ruG6p+G6oTpd4buu4bqn4bqh4buD4buuXT1d4buu4bqn4bqhJOG7ruG6oSThuqfDoFThu65nw6w94bqn4buuP+G6p+G7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu67GocONw41G4buuXeG6oeG6reG7riLDrOG7ruG6teG6oT1d4bqhVeG7ruG6psOg4bqtJOG6o+G7rmgjVOG7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rmfDrCrhuqfhu67DouG7keG7rsOt4bqh4bqv4buuw61obOG7geG6p8Og4buuaTThu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7ruG7jTfhu67huqfDoMOsw6nhuqfhu67DoGVd4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bqlVOG7ruG6pSzDreG7ruG6oSThuqfDoOG7rj/huqfhu65pIeG6p+G7ruG7jSThu65nw6w94bqn4buuW+G7i+G6p+G7rmbhuqHhu4NVVVXhu67hu6kj4bqn4buuZ8OsKuG6p+G7rsOi4buR4buuIuG6o+G7rsOtw6Nd4bqh4buuXWvhuqfDoOG7riAm4buuw63hurvhu65d4bqhbV3hu65d4bqh4bqt4buuXT1d4buu4bqh4bq54buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuIuG6rSPhuqfhuqHhu65dPV3hu67DoOG6oyPhuqfhu67huqEk4bqnw6Dhu65m4bqhKuG6o+G7ruG6teG7keG7rl0j4bql4buu4bq1NsOtVOG7rl3huqHhuq/DrOG7rsOtaD1d4bqh4buu4bqn4bqh4bqjOOG6peG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu67hu4044buuaeG6o+G6p+G6oVThu64g4buL4bqnw6Dhu65nw6zDtOG7riDhuq/huqfhuqFV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjSXhuqPhu67hu6034bqn4buu4bupJOG7rsONaOG6ozjDrOG7rsOZ4bqgPsOs4buuw4Lhurld4buk4buuXWvhuqfDoOG7rsOt4bqhw6zhu67huqHhu4vDreG7ruG6oSThuqfDoOG7ruG6p8OgJOG6p+G7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG7jTfhu64iKOG6p8Og4buu4bqhbMOq4bqnw6BU4buu4buNJuG6p+G7rl0q4bqn4bqhVeG7rsONJeG6o+G7riAow7RU4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuWyrhuq3hu64gKuG6peG7ruG7jTjhu65p4bqj4bqn4bqh4buuxqHDjcONRuG7riBs4buHXeG7riAsXeG7rlvhuqM4w63hu65d4bqh4buL4buuw61oYuG6p8OgVeG7ruG7qSPhuqfhu65d4bqh4bqx4buuICXhuq3hu67hu4044buuaeG6o+G6p+G6oeG7rsahw43DjUbhu65daiPhu67huqHDrMO0OOG6p+G7riAm4buuw60/4bqnw6Dhu65dbOG7geG6p8Og4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuw63huqEj4bqn4bqh4buuw61oI1Thu67hurXhuqM54bql4buuw61oI1Thu64g4bq74bqj4buu4bql4bq/4bqj4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuZuG6oT1m4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCNU4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu64g4bqp4buuw60+ZuG7rsOtaMOs4bqnw6Dhu67hu40k4bqt4buu4bqlLMOt4buu4bqhJOG6p8Og4buuImHhu67DtSrDtOG7rmgj4buu4bqnw6DDrMO04buuXcOq4buu4bqlKcOt4buuxqHDjcONRlThu67huqEl4bqn4buuXeG6oTbhu67hurXhuqHEkeG6p8Og4buuIDnhu67DtSrDtOG7rmgj4buuaW/hu65dZeG7riA94bqnw6Dhu67DreG6ozZd4buuw6LhuqM14bqn4buuZ8OsI+G6p+G7riA24bqn4buu4buNOOG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67GocONw41G4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67huqXhu4kj4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqj4buuw7XDrCjhuqfhu65YVlhZVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoxJDhuqfDoOG7rsOCNeG7ruG6psOgYl3hu67hu7Hhuq0m4bqnVOG7ruG7q+G6oWrhu67DreG6r13huqHhu67DjOG7qeG6puG7seG7rsO1JuG7rsONaOG6ozjDrOG7rsOC4bq5XeG7rsOZ4bqgPsOs4buuw4Lhurld4bukVOG7rl3huqHhuq3hu65b4bqjNsOtUuG7ruG7rTnhu65bKuG6reG7riAq4bql4buuxqHDjcONRlThu67DrWjhuq3huqfDoOG7ruG6teG6ocOsxJHhuqfhu67hu43huqM14bqn4buu4butN+G6p+G7ruG7qSThu67DjWjhuqM4w6zhu67huqfDoOG6oeG6ozXhuqXhu65dKeG6peG7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7rlvDrMSR4bqn4buuWz3huqfhu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqVV4buu4butZeG6o+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rmbhuqEl4bql4buu4buN4bqj4buuWzXhuqfhu67huqfDoOG6rSThuqPhu64gN+G6p1Thu64g4bqvI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7rl3huqnhu65bI+G6p+G7ruG6teG6oznhuqXhu67DrWgjVOG7rsOt4bq74buuXeG6oW1d4buu4bq14buR4buuXSPhuqXhu67hurU2w63hu67hu43hur/huqPhu65dPV3hu67huqHhurnhu67hurXhuqPhuqfhuqHhu64i4bqtI+G6p+G6oeG7riA54buuWyrhuq3hu64gKuG6peG7rsahw43DjUZV4buu4bqmw6Dhuq0k4bqj4buuaCNU4buu4buNKeG6p+G7riA34buu4buNN+G7ruG6p8Ogw6zDqeG6p+G7rsOgZV3hu67DtcOsKcOt4buuw7VtVOG7rl3huqEpw63hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6peG7rl1r4bqnw6Dhu64gbOG7h13hu67DreG6oWzhu4HhuqfDoOG7rsO1w6zDtDXhuqfhu67DrcOsw7Q14bqn4buuw61ow6zDtDfhuqdU4buu4bqn4bqhOl3hu67huqfhuqHhu4Phu65dPV3hu67huqHhurnhu67hurXhuqPhuqfhuqHhu64i4bqtI+G6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuXcOiI2lp4buc4bus4bqj4burMOG6p8OtMGjhu6zhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu67hu7ZWVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu65ZQMOdZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFlW4bu4L1fhu7bhu7Yiw51W4bu44buyw51YQMOt4buy4bu24buyWVjDolZV4bqzZsOgUWjhu5xZVlnhu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG7qSrhuq3hu64gKuG6peG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqfhu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqXhu67huqXhu4kj4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqj4buu4bqnP+G6peG7rlhWWFnhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7ZWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4busWUDDneG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqOG7reG6rSThuqfhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7rsOi4bqjNeG6p+G7ruG6p8OgJOG6p+G6oeG7rmll4buuV+G7rl1qI+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCNU4buuw6DhuqM94bql4buuaT3DreG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu67GocONw41G4buu4bql4buJI+G7rsOiYeG7ruG6oeG6ueG6o+G7rsO1w6wo4bqn4buuWFZYWeG7rsOtJeG6o+G7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4bqgPsOs4buuw4LhurldVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow43huqEw4bqt4buuWz3huq3hu65dPeG6reG7rl1qI+G7ruG7jD/huqfhu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu63huqM3w6zhu65m4bqhZeG6o+G7ruG7jTfhu67hu4044buuaeG6o+G6p+G6oeG7rsahw43DjUbhu67DreG6seG6p+G6oVThu65XVlbhu57hu64gw6rhuqfhu67hu43huq/hu67DtOG7rsOtNuG7riAm4buuw61o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu67hurU24buu4bqh4bqtJV3huqFU4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuPeG6p+G7rmbhuqHhuqvhuqfDoFThu65d4bqhZeG6p8Og4buu4bqnw6Dhurnhu64g4bq5XeG7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6peG7ruG6peG7iSPhu67DomHhu67huqHhurnhuqPhu67DtcOsKOG6p+G7rlhWWFlV4buuw43Eg+G6p+G6oeG7ruG6ocSD4bqn4bqh4buu4buNOOG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67GocONw41G4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu64i4bqvZuG7rsOiYeG7ruG6oeG6ueG6o+G7rsO1w6wo4bqn4buuWFZYWeG7riA24bqn4buuw63huqHhu4HhuqPhu64g4bqjOeG6peG7ruG6pyTDtOG7rl3DquG7rlsq4bqn4buu4bq74bqn4buuIOG6r+G6p+G6oVThu67hurXhuqHEkeG6p8Og4buuw7Uqw7Thu65oI+G7ruG6p8Og4bq54buuIOG6uV3hu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqXhu67DrWg14bqn4buuIOG6ryPhu65bJOG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqhVeG7ruG6oOG6ozjhuqfhu67DrSXhuqPhu65d4bqp4buuWeG7riDhuq0k4bqn4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCPhu67DouG6ozXhuqfhu67huqfDoCThuqfhuqHhu65daiPhu67DreG6seG6p+G6oeG7riAj4bqnw6Dhu67DrT5m4buuw61ow6zhuqfDoOG7ruG6teG6oznhuqXhu67DrWgj4buuw60l4bqj4buuXT1d4buuXcOq4buuaeG7g+G7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7riLhuq0j4bqn4bqh4buuIuG6r13huqHhu67hu43EqeG7rj/huqfhu67DrGXhuqfDoFThu65dw6rhu65p4buD4buuaSrhuqfhu67DtcOsKcOtVOG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7riLhuq0j4bqn4bqh4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bqlVeG7ruG7qz1d4buuw6JvXeG7rsOibOG7h+G6p8Og4buuXeG6oW1d4buu4bqnP+G6p8Og4buuXWvhuqfDoOG7rl3huqHhu4vhu67DrWhi4bqnw6Dhu67hurXhuqM54bql4buuaeG6rT3DreG7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu64gPMOs4buu4bqlZeG6o+G7rmkq4bqn4buuw7XDrCnDrVThu67huqfhuqE+ZuG7ruG6teG6oXvDrFThu67hurXhuqPhuqfhuqHhu64i4bqtI+G6p+G6oeG7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6peG7rsOtJeG6o+G7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67huqfDquG6o+G7rl3huqnhu67hurXhuqHDrOG7riLDrOG7rsOi4bqvXeG6oVThu64g4bqjOeG6peG7riLhuqPhu67DrcOjXeG6oVThu67huqfhuqE74bql4buu4bqnw6A/4bqn4buuXeG6oSzhuqfhu67hurXhuq9m4buuw63huqHhu4HhuqPhu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqXhu67DoOG6oypU4buu4bq1MeG6peG7rl3huqEpw63hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rsOtw6zDqeG6p+G7ruG7jSThuq3hu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoFThu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu65d4bqhZeG6p8Og4buu4bqnw6Dhurnhu64g4bq5XeG7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6pVThu65bKuG6reG7riAq4bql4buuaW1d4buu4bq14bqhYzDhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu64iKOG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMSQ4bqnw6Dhu67huqbDoMOsw7Rh4bqn4buu4bqgw7LDrOG7ruG6oCRU4buuRuG6oeG6qeG7ruG7q+G6oeG6o+G7rl3EqV3hu67DrWhs4buD4bqnw6Dhu67hu6vhuqHhuqPhu65dxKld4buu4buMOOG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67GocONw41G4buuw63hurHhuqfhuqFU4buuw61obOG7g+G6p8Og4buuIOG6rSThuqfhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7rsOi4bqjNeG6p+G7ruG6p8OgJOG6p+G6oeG7rmll4buuV+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w61S4buuw43huqEw4bqt4buuw6Lhuq9d4bqh4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCPhu64g4buHw63hu67huqckw7RU4buuIOG6rSThuqfhu64gJuG7rsO1w7Phu67DouG7keG7rlnhu65dw6rhu65p4buD4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqVU4buuw7XDs+G7rmbhuqElw63hu65Yw53hu67DrWjhuqM4w6zhu64gw6nhuqfDoFPhu64gZeG6o+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rl09XeG7rl3DquG7rmnhu4Phu67huqfhuqFj4buuw6Iz4buuw60l4bqj4buuXT1d4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqjVOG7riDhuq0k4bqn4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCPhu67DoOG6oyPhuq3hu67DoiXhuqPhu65d4bqh4bqt4buuw4zhu6nhuqbhu7Hhu67DtSbhu65m4bqhbOG7geG6p8OgVOG7rsOt4bqh4bqv4buuw61oKeG6p+G7rsOt4bqhb13hu67huqHhuqM44bqn4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCPhu67DreG6oTDhuq3hu64g4buL4bqnw6Dhu65m4bqhKOG6p+G7rl0pZlXhu67hu6vhu4nhuqfDoOG7ruG7jeG6v+G6o+G7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rsO1w7Phu67DouG7keG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bqlVOG7riDhuq0k4bqn4buuXWvhuqfDoOG7riAm4buu4bqhbOG6v+G6p8Og4buuIn3huqfhu67hu43huqM4XeG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu67hu4044buuaeG6o+G6p+G6oeG7rsahw43DjUbhu67DrSXhuqPhu65dPV3hu65dw6rhu65p4buD4buuZuG6ocSpXeG7ruG7jcSp4buuP+G6p+G7rsOsZeG6p8Og4buuXeG6oeG6reG7rl09XeG7riDhuq0k4bqn4buu4bq14bqhPV3huqHhu67hu4034buuIOG6ryPhu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu64gOeG7rsOt4bqhI+G6peG7riJv4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqjU+G7rsOg4bqjPeG6peG7rmk9w63hu67hu43huqM4XeG7rsOt4bqhb13hu67huqHhuqM44bqn4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOt4bqhb13hu65Z4buuW2zhur9dVOG7rsOibMOs4buu4bqlfcOs4buuw63huqFtXeG7rj/huqfhu67DreG6oTDhuq3hu65nw6zDtOG7riDhuq/huqfhuqFT4buu4bqhbOG6v+G6p8Og4buuIn3huqfhu65dPV3hu65dw6rhu65p4buD4buuw63huqFvXeG7ruG6oeG6ozjhuqfhu65dPV3hu65b4bqjOOG6p+G7rmbhuqE9ZuG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu67GocONw41GVOG7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7ruG6p8OgbiPhu67huqfDoOG6ueG7riDhurld4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bqlVOG7rl3huqEpZuG7ruG6oSThuqfhuqHhu65dPV3hu65nw6zDtOG7riDhuq/huqfhuqHhu67hu4034buuxqHDjcONRlPhu67hurU2w63hu67huqHhu4dm4buuw63DrMO0NeG6p+G7rsOtaMOsw7Q34bqn4buuXT1d4buuW+G6ozjhuqfhu65m4bqhPWbhu65bKuG6reG7riAq4bql4buuxqHDjcONRuG7rl3huqHhuq3hu65dPV3hu65dw6rhu65p4buD4buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuIuG6rSPhuqfhuqHhu64i4bqvXeG6oeG7ruG7jcSp4buuP+G6p+G7rsOsZeG6p8Og4buu4buNJOG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rsOt4bqjNcOs4buuIuG7ieG6p8OgVOG7riAsXeG7rlvhuqM4w63hu67DrSXhuqPhu67huqfhuqHDsuG6p8Og4buu4bqnw6rhuqPhu67DrT5m4buuw61ow6zhuqfDoOG7riDEkeG6p8Og4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buu4buNJOG7rsO1w6zhuqfDoOG7rmfDrCPhuqfhuqHhu67hurXhuqHDrOG7ruG7jW9d4buuw63hurvhu65d4bqhbV3hu67DomHhu67huqHhurnhuqNV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhuqbDoOG6rSThuqPhu65Z4buuIOG6rSThuqfhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7rsOi4bqjNeG6p+G7ruG6p8OgJOG6p+G6oeG7rl1qI+G7rsOt4bqx4bqn4bqhVOG7rl09XeG7riDhuq8j4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuXWvhuqfDoOG7riAm4buuw63huqEk4bqn4bqh4buuw6I+ZuG7rlfhu7LDneG7riDhuq0k4bqn4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCPhu67DouG6ozXhuqfhu67huqfDoCThuqfhuqHhu65dKWbhu67huqHDrMO0OOG6p1Thu67DtSbhu67hu40k4buuIHvDtOG7ruG6pSXhuqfhuqHhu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu67DrcOsw7Q14bqn4buuw61ow6zDtDfhuqdU4buuZuG6oeG6u+G7rlvhuqM24bqn4buuZ8Osw7Thu64g4bqv4bqn4bqh4buuXWoj4buuZuG6oT1m4buuw6LDrD7DreG7ruG7jTfhu67GocONw41GU+G7ruG6teG6ozbhuqfhu67DreG6oW1d4buuw6JvI+G7rl3huqFi4bqnVOG7rlsq4bqt4buuZ8OsKuG6p1Thu65d4bqhNuG7rlvhuqM24bqn4buu4buNJOG7rsOt4bqjNcOs4buuIuG7ieG6p8Og4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bql4buuIDbhuqfhu64i4bqtI+G6p+G6oeG7ruG6p8Og4bqh4bqjOGbhu67hu40k4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6s9XeG7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rl3huqFtXeG7ruG6pz/huqfDoOG7rl1r4bqnw6Dhu67DtSjDtOG7riJv4bqnw6BU4buuw61o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu67hurU24buu4bqh4bqtJV3huqHhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7rl09XeG7rl3DquG7rmnhu4Phu65pKuG6p+G7rsO1w6wpw61U4buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuIuG6rSPhuqfhuqHhu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqXhu67DreG6oTDhuq3hu65m4bqhKOG6p+G7rl0pZuG7rmfDrCrhuqfhu67DouG7kVXhu65Hw6wj4buuIOG6qVThu64gJuG7rmbhuqE9w63hu67huqHhuqM44bqn4buu4bql4bq5w63hu65pZeG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buu4bqlJOG7rl09XeG7rl3DquG7rmnhu4Phu67DreG6oWzhu4HhuqfDoOG7ruG6pTpd4buuZuG6oSrhuqPhu67huqfhuqFsUuG7rl3huqFsI+G7riBq4buuIOG6ozfDrOG7ruG6teG6ozjhuqfhu65bKuG6reG7riAq4bql4buuxqHDjcONRlThu65d4bqhbCPhu65dxJHhuqfDoOG7rltl4buuXeG6oSnDreG7rsOibOG7h+G6p8Og4buuaSrhuqfhu65m4bqhe+G6pVThu67hu43huqPhu65m4bqhJeG6peG7rl09XeG7rmfDrMO04buuIOG6r+G6p+G6oeG7rsOt4bqhb13hu67huqEk4bqn4bqh4buuxqHDjcONRlVVVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqk4buJI+G7rsOiYeG7ruG6oeG6ueG6o+G7rsO1w6wo4bqn4buuWFZYWeG7ruG7g+G7rsON4bqhI+G6p+G6oeG7ruG6oOG6qSPhu64i4bqjYeG6p+G7rmgj4buuIDbhuqfhu67DreG6oT3huqfDoOG7rllU4buuw53hu64o4bql4buuw6Lhuq9d4bqhVeG7ruG7qTXhuqfhu65dJeG6p+G6oeG7rmlv4buu4buNJOG6reG7rl3DrOG6uV3hu65nw6zDtDbDreG7rsOi4bqjOMOt4buuXWoj4buuXeG6ocOj4bqn4bqh4buuZ8Osw7Q34bqn4buuXT1d4buuXSlm4buuXWvhuqfDoOG7ruG6p+G6oWzhu67huqfDoCThuqfhuqHhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6BU4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67huqXhu4kj4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqjVOG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riIo4bqnVOG7riLDrOG7ruG6teG6oT1d4bqh4buu4bq14bqh4bqj4buuIDbhuqfhu67hu43hur/huqPhu67DtW3hu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqc14bqn4buuIDfhu65dI+G6reG7rl0q4bqn4bqh4buuw6DhuqM9XeG7rsOtaGzhur9d4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7rsOi4bqtJeG6o+G7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6peG7ruG6teG6ocSR4bqnw6Dhu65oZOG7ruG6p8Ogw6zDqeG6p+G7rsOgZV1U4buu4bq14bqhxJHhuqfDoOG7ruG6p+G6oSbhuqfhu67huqU9XVVVVeG7ruG6p+G6oTvhuqXhu67DrW/hu65bKuG6reG7ruG7jTjhu65pbV3hu67hurXhuqFjMOG7rl1qI+G7ruG6pcSD4bqn4bqh4buuIDnhu65d4bqp4buu4bql4bq5w63hu67huqXhu4kj4buuw6Jh4buu4bqh4bq54bqj4buu4buNw6zhuqPhu67DrWzDquG6o1Thu64j4bqn4buuw63huq0k4bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4busw60ww7XDrS0jw6LhuqPDoOG6p1Lhu65o4bqjw6DhuqHDrVPhu6zFqOG7pmnDrWjhuq3huqfDoMWo4bupJOG6o+G7ruG7jSThu64q4bqn4bqhUuG7rsONxJHhu67huqAk4bumL2nDrWjhuq3huqfDoMWo4bumL2bFqA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]