(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, TP. Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, phương án nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro gây ra.
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53hu47huqJR4buOLeG7peG6vELhuqjhur7Ds+G7o+G6uMOV4buM4buOQuG6rFLDsuG7neG7mWLhuqrFqeG6vuG6quG7o0/huqpJ4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6PDgeG7lkvhur7huqjhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buN4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4buj4buO4bqqQuG6tuG6vuG7o+G7juG7pULhu5Mv4bqq4buh4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU974bqi4bulw4Dhu53hu5kk4bqk4bujw4Hhuqrhu5jhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o8ag4bq+4bqo4bujT+G6quG7huG7o+G7oEpC4bujw4BC4bqm4bq+4bujQULhurLhur7hu6NP4bqqxqDDgeG7o+G7jsawT+G7o8OB4buY4bul4buj4buO4bqqQuG6tuG6vuG7o+G7juG7pULhu43hu6Ni4bqn4buP4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu6PhuqDhu6vhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G6uuG6suG7o+G6quG7gMaww4Hhuqrhu43hu6NP4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu6fhur7hu6Phur7huqrhu6/DiuG7o+G6qsaw4bq+4bujw4HhuqrhurLhu6Phu47huqrDvU/hu6Phur7huqrDveG7juG7o8OS4buYQuG7o8OS4buA4buj4bqoeVLhu6PDkuG7peG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujdXVzT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6F1T1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHBxL+G7ocO5dcOAceG7n8O54buhw7pzcuG7jnJ0w7nDunThurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSasO5cnPhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budYuG6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6qknhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buje+G7huG7peG7o+G7juG7seG6vuG6qOG7o8OB4buWS+G6vuG6qOG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6Phu47huqpC4bq24bq+4buj4buO4bulQuG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4buddXVz4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51z4buhdeG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZNeG6qOG7lktC4bujw4B54bq+4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7jEnhur7huqjhu6NN4bujw4Hhu6fDgeG7o0/huqpJ4buj4bq+4bqo4buAxrBC4buj4bqg4bq24bujT+G6quG7lkvhur7huqjhu6Ni4bqqQsOCw5Xhu6M94buWxKjhur7huqjhu43hu6Ni4bqn4buP4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu6Phu47huqrhu5ZL4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu5zDgeG7o+G6vuG7iELhu6Phurzhu4Dhu6PhurrhuqpC4bujw4rhu5bhu6Xhu43hu6NB4bur4buA4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5li4bqq4bqi4buA4buj4buO4bqqSeG6vuG6qOG7o+G6uuG6tuG7jeG7o2Lhuqfhu4/hu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buje+G7huG7peG7o+G6qkLDguG6vuG7o8OB4buG4bujQeG7peG7o+G7jEjhur7huqjhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6PDgeG6quG7qVLhu6PDk8OV4bul4buj4bq8xanhu6Phu4xI4bq+4bqo4bujI+G6qsOV4buN4buj4buMSOG6vuG6qOG7ozThu6vhu6Phu6DFqeG7o+G7jEjhur7huqjhu6MzxrDDgeG6quG7o2LDkuG7lkvhur7huqjhu6Phu6BKQuG7o+G7juG7iuG6vuG6qOG7o8OB4bqqQuG6tMOV4bujw4DFqULhu6NxdOG7jXVxw7nhu6PhurrDiuG7o+G6oOG6tuG7o+G7juG7muG7o8OBw71P4bujceG7o+G6oOG6suG6vuG7o8OBw71P4buj4buh4buP4bujYsOS4buA4bq+4bqo4buj4bqg4buG4bujw4Hhu4bhu6Nw4buh4buNc8O5c+G7o+G6usOK4buj4bqg4bq24buj4buO4bqqw71P4buN4bujw4rDjOG7juG7o+G7jEnhu6PhuqDhu4DGsOG6vuG7o+G6oOG6tuG7o8OB4buG4bujw4Hhuqp54bq+4buj4bqg4bq24buj4bq8xanhu6Phu6Xhu4Dhu6Phu4x5w5Xhu43hu6PDksOVw4zhur7huqjhu6Phu47DkuG7lOG6vuG6qOG7jeG7o+G6oMSQ4bul4bujw4HhuqrDveG6vuG7o+G7juG6qnnhur7hu6PhuqDhurbhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bqgw43hur7huqjhu6Phur7huqrDveG7juG7jeG7o8OK4bq0w4rhu6NS4bqyw5Xhu43hu6PDgOG6puG7o0HEkOG7o+G6vsag4buO4buN4buj4buMxrDhu47hu6Phu47DkuG7lkzhu47hu43hu6Phu47huqrhu7PDiuG7o+G6vOG7tcOV4buN4buj4bqg4buQ4bq+4buj4buM4buYQuG7jeG7o+G7juG7iuG7o8OKSULhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhuqrFqeG6vuG6quG7o0/huqpJ4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6PDgeG7huG7o+G7ocO54bujw4FJ4bq+4bqo4bujw5PDleG7peG7o+G6oOG6tuG7jeG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bqg4buG4bujw4Hhu4bhu6Phu6Hhu6N5w5Xhu6Phu47huqrDlVLhurThur7hu43hu6Nz4bujw4FJ4bq+4bqo4bujw4pKQuG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buN4bujw4Hhu6fDgeG7o8OBSeG6vuG6qOG7o8OB4buC4bq+4buj4bq8xrBC4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6Phurx5w5Xhu43hu6PDgeG7ouG7peG7o8OBSeG6vuG6qOG7o8OA4bqm4bujQcSQ4buj4buMxqDhu47hu43hu6Phu6BO4buN4bujw4Hhu6fhur7huqrhu6Phurrhurbhur7huqrhu43hu6PDgUnhur7huqjhu6NBxJDhu6Phu47GoMOB4buj4bqqxKhC4buN4bujw5Lhu4Lhu6PDkkXhu6Phu47huqrhu7fDiuG7o+G6vOG7tcOV4bujw5PDleG7peG7o8OK4bul4bq+4bqo4bujw4FJ4bq+4bqo4oCm4bujJOG7p+G6vuG6qOG7o+G6vuG7hkLhu43hu6PhuqrDguG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6PhurrDqOG7o0Hhu6tC4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o1Hhu6lS4bujw5Lhu6Xhu6PDgeG7p8OB4buj4buM4buc4bujw4FJ4buj4bq+4bqq4buW4bujw4rhu6dC4buj4bq6w6jhu6NBxJDhu6Phu4zGsOG7juG7o+G7jOG7kuG7juG7jeG7o+G6oOG7p+G7o0HEkOG7o+G7jsOSSELhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mTXhuqpE4bq+4bujw4HhuqrDleG6vuG6qOG7jeG7o+G6qsOC4buj4buO4bqqSeG6vuG6qOG7o+G6oOG6tuG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgxJDhu6Xhu6NBxanhur7hu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o0/huqpJ4buj4bqg4bur4buj4bqg4buWTMOB4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jnnDiuG7o+G6oOG7s8OV4buj4buO4buW4buj4bq+eeG6vuG6qOG7o8OBw71P4buN4buj4bq+4bq24bq+4buj4bqg4bqy4bq+4buj4bq+4bulUuG7o8OBxKjhu6NB4bup4bq+4buj4bqg4bunT+G7o8ag4bq+4bqo4buj4bq64bqq4bup4buj4bq+4bux4bq+4bqo4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4buj4bq84buU4buN4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4buj4buOw5LFqeG6vuG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o8OK4bucw4Hhu6Phur7hu5ZKw4Hhu6Phu47huqpC4bqy4buO4buj4bq64bqy4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu53DgOG7juG6qsOVw4pB4bujQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujdXVxT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6F0T1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHBxL+G7ocO5dcOAceG7n8O5cHFxcuG7jsO6dXBxc+G6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqcnLhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budYuG6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6qknhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buje+G7huG7peG7o+G7juG7seG6vuG6qOG7o8OB4buWS+G6vuG6qOG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6Phu47huqpC4bq24bq+4buj4buO4bulQuG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4buddXVx4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51z4buhdOG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZJOG7gMaw4bq+4buj4bq6w6jhu6PhurrhuqrDleG7o+G7oOG7nMOB4buj4buMSOG6vuG6qOG7oyPhuqrDleG7o+G7juG6qsOVw4zDgeG7o0/huqrhu5ZL4bq+4bqo4bujYuG6qkLDgsOV4bujMuG6quG7p+G6vuG6quG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7jOG7ouG7peG7o8OB4bqq4bue4bul4buN4buj4bq+eeG6vuG6qOG7o8OBw71P4buj4bq6QuG6tuG6vuG7o8OBSeG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZw6Dhur7huqjhu6M94buWxKjhur7huqjhu6MkROG6vuG6quG7ozXhuqjhuqrEkOG7jeG7o0BD4buj4buO4bqq4buW4bujJOG7qeG6vuG6qOG7o+G7mFLhu6NP4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o2LhuqpCw4LDleG7oz3hu5bEqOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4bujQULhurLhu47hu43hu6PhuqDEkOG7peG7o0/huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G6qkLDguG6vuG7o8OB4buG4buj4bqqxKjhur7hu6Nw4buP4buf4buf4buf4buj4bqqw4zhu6PDgHnhur7hu6Phu4xJ4bq+4bqo4buj4bug4buQ4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buAxrBC4buj4bqg4bq24buN4buj4buOw5Lhurbhur7hu6Nw4buj4bq6w4rhu6PhuqDhurbhu6Niw5LDleG6vuG6qOG7o+G7lsSo4bq+4bqo4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o1HDlVLhurbhur7hu6PDgeG6qsSQw5Xhu6Phu6nhur7huqrhu6Phuqrhu5ZN4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phurzhu5Thu6Phurzhu5Lhu47hu4/hu6Mk4bqk4bujxqDhur7huqjhu6NP4bqq4buG4buj4bugSkLhu6PDgELhuqbhur7hu6NBQuG6suG6vuG7o0/huqrGoMOB4buj4buOxrBP4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PDiuG7kOG7peG7o8OK4buW4bul4bujQeG7q+G7gOG7jeG7o0/huqrhu5ZL4bq+4bqo4buj4bqg4bur4bujw4Hhuqrhu5jhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o8OB4bqqw5Xhu7fhur7hu6NBxJDhu6PDiuG7hELhu6Phu45E4bq+4bqq4buj4bqqw5VJ4bq+4bqo4buN4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4bun4bq+4buN4bujw4HEqOG7o+G7jE3hu6Phu6Dhu7Xhu47hu6PDgeG6qsO94buO4buN4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G6vOG7nMOB4buN4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq64bqq4bulQuG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buN4bujQULDguG6vuG7o0/huqrhu6dP4bujw4HDvU/hu6Phu47huqpC4bqy4buO4buN4buj4bqqTE/hu6PhurxT4buj4buOw5Lhu5ZKw4Hhu43hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7oMWp4buj4buM4bulw5Xhu6Phu47huqpC4bq24bq+4buj4buO4bulQuG7o+G6oOG6pOG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phur7huqjhu5rhu6Xhu43hu6PGoOG6vuG6qOG7o0/huqrhu4bhu6Phu6DFqeG7o+G6uuG6quG7rcOB4bujT+G6quG7ksOB4buj4bqqQsOCw5Xhu6PDk8OV4bup4buP4bujJMON4bq+4bqo4buj4buO4bqqS0Lhu43hu6Phur554bq+4bqo4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6Phur7huqrhu7Xhur7hu6Phu47huqrGoMOB4bujw4HDjOG6vuG6qOG7o+G6oMON4bq+4bqo4buj4bqg4bqk4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G6qsOVUuG7o1Phu6Phu47huqrGoMOB4buj4buO4buc4buj4bqoQuG7p8OB4buN4bujw4Hhuqrhu5jhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6Phu47DkuG7p+G6vuG6quG7o+G7juG6qkLhurbhur7hu6Phu47hu6VC4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5liw5Lhurbhur7hu6PDgcSo4buj4buMTeG7o+G6uuG6suG7juG7o8OTw5Xhu6nhu6PhuqDhu6fhur7huqrhu6PhuqhC4bun4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buO4bunw4Hhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buN4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4buN4buj4bq64bqq4butw4Hhu6NP4bqq4buSw4Hhu6Phuqrhu7XDleG7o8OTw5Xhu6nhu6Phu47huqpC4bq24bq+4buj4buO4bulQuG7jeG7o2IyIzXhu6Phur7hu7HDiuG7o3Dhu59w4buh4buN4bujYuG6p+G7j+G7o2Lhuqrhu6Xhur7huqrhu6N74buG4bul4buj4bqg4bur4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu43hu6PDksWp4buj4buM4buA4bun4buO4buN4bujQeG7iuG7o+G7jMOV4bq+4bqo4buN4buj4bqq4buAxanhur7hu6PDgeG6qkXhur7huqrhu6NP4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu6fhur7hu6PGoOG6vuG6qOG7o0/huqrhu4bhu6Phu47huqpC4bq24bq+4buj4buO4bulQuG7o+G6vuG7scOK4bujcOG7n3Bw4buj4buM4bun4buO4buj4bugSkLhu6Phu45E4bq+4bqq4buj4bqqROG6vuG6quG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4buO4bqy4buN4buj4bq+4bqqw73hu47hu6PhurzFqeG7o8ag4bq+4bqo4bujT+G6quG7huG7o+G7oEpC4buj4bq84buU4buj4bq8SuG6vuG7jeG7o0Hhu6vhu4Dhu6PDisaw4bq+4bqq4buN4buj4bq+4bqo4bu1T+G7o+G6vOG7kuG7juG7o+G6oOG6pOG7o+G7juG7iuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujw4Hhu4bhu6PhuqpCw4LDleG7o8OTw5Xhu6nhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhuqrhuqLhu4Dhu6PhuqDhu4bhu43hu6Phu47hu7VP4buj4buOw5LDleG6vuG6qOG7o8OB4buY4bq+4bqo4bujw4FJ4buN4buj4bq6QsOC4bq+4buj4buO4buAxanhur7hu6NA4bul4bq+4bujI+G6qkXhu6PhuqrDlVLhu6Phuqfhuqrhu4Lhur7huqjhu43hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6Phu47huqpC4bq24bq+4buj4buO4bulQuG7o1Hhu6vhu43hu6NP4bqq4buWS+G6vuG6qOG7jeG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6qknhu6PhuqDhuqThu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4buj4bq+4bqqw73hu47hu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o8OB4bqqReG7o+G6oMaw4buA4buN4buj4bqgQuG6tMOV4buj4bqqxanhur7huqrhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G6vuG6qkLDgsOK4buj4bug4buS4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7jeG7o8OB4bqqSeG6vuG6qOG7o+G7juG6qkLhurbhur7hu6Phu47hu6VC4buj4bugxanhu6Phu45Ew4rhu6PhurpC4bqyw4rhu6PDgcagw5Xhu6Phur7GsOG6vuG7o03hu6PDiuG7iELhu6PDgcO9T+G7jeG7o8OK4buIQuG7o+G6vuG6qMWp4bq+4bqq4buP4bujYuG7iuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G6qsOVw73hur7hu6PhurzDlVLDguG6vuG7o+G7jOG7ouG7o8OA4buS4bq+4bqo4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6Phu47huqrGsOG7gOG7o8OB4bunw4Hhu6NP4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu45Cw4Lhur7hu43hu6Phu47DkuG7peG6vuG6qOG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6NBxJDhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDgeG7hsOy4bujw4BC4bqm4bq+4buj4buO4bu1T+G7o8ag4bq+4bqo4bujw4HGoMOV4buj4buO4bulQuG7o+G6vsaw4bq+4buN4buj4buM4buc4bujw4FJ4buj4buOxrBC4buj4bqgxJDhu6Xhu6NBxanhur7hu6Phur7huqrhu6/DiuG7o+G6vnnhur7huqjhu6PDgeG7peG7gOG7o+G6vuG7seG6vuG6qOG7o+G6vOG7nMOB4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phurzhu5zDgeG7o+G6vOG7lkzhur7huqjhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G6vuG6qkLDgsOK4buj4bug4buS4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7jeG7o8OB4bqqSeG6vuG6qOG7o+G7juG6qkLhurbhur7hu6Phu47hu6VC4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5kj4bqq4buY4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PhurpC4bqkw4rhu6Phu47DkuG7peG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDgeG7p8OB4bujQeG6suG6vuG7o+G6oOG7guG7o+G6vuG6qOG7peG6vuG6qOG7jeG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqo4bujQcSQ4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4buOQsOC4bq+4bujw4HGoMOV4buj4buMQuG6vuG6quG7jeG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6NBxJDhu6Phu6Xhur7hu6Phu47hu4DFqeG6vuG7jeG7o+G6oOG7qcOK4bujQeG7qeG7gOG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4buj4buO4bupQuG7o8OB4bqq4buA4bujT+G6qsODT+G7o8OB4buY4bul4buj4buO4bqqw5VS4bq04bq+4buj4bq64bqqQuG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G7jEjhur7huqjDsuG7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G6uuG6tuG7jeG7o+G6vOG6tuG6vuG7o8OA4bul4bq+4bqq4buj4buM4bunw4Hhuqrhu6PhurrEkE/hu6Phu47huqpLQuG7o8OAQuG7o8OAS0Lhu6Phu47DkuG7lkrDgeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6qsOM4bujw4B54bq+4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6uuG6qsOV4buj4bug4bucw4Hhu6NB4burQuG7o+G7jEjhur7huqjhu43hu6Phur7huqjDlVLhu6PDgcSo4buj4bq+4bqo4bu1T+G7o+G6vOG7kuG7juG7o8OB4bul4buA4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5k+QuG7peG7o8OBSeG7jeG7o+G6vnnhur7huqjhu6PDgcO9T+G7jeG7o+G6oOG7t1Lhu6Phur7huqrhu6Xhur7huqrhu6Phu45C4bqy4bq+4buj4bqgw4zhu6PDgeG7p8OB4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buOw5JE4bq+4bqq4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7jeG7o8OB4bqqSeG6vuG6qOG7o+G6vOG7kuG7juG7o0Hhu6vhu4Dhu43hu6Phu47huqrhu5hS4buj4bq8TELhu43hu6PhuqDhurbhu6PhuqBC4bq0w5Xhu43hu6Phu47DkkLhuqThur7hu6Phurrhuqrhu6VC4buj4bq+xrDhu4Dhu6Phu6DDg+G7juG7o+G6qsOC4buj4buO4bqqSeG6vuG6qOG7o+G6uuG6tuG6vuG6quG7o+G7jkLhurbDleG7jeG7o+G6vsaw4buA4buj4bugw4Phu47hu6PhurrhuqrEqELhu6Phu47huqpI4bq+4bqo4bujw4Dhu4Lhur7huqjhu6PDgeG6quG7qVLhu43hu6Phu47huqrhu6fhu4Dhu6PDgE7hu43hu6PDgOG7hOG6vuG7o8OAxIJP4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bug4bu14buO4bujw4Hhu6nhur7hu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o0FL4buN4buj4bq84buC4bq+4bqo4buj4buMSOG6vuG6qOG7jeG7o+G6uuG6tuG6vuG6quG7o+G6vMWpw4rhu6Phu6fDgeG6quG7o+G7juG7rcOB4bujw4Dhu4Lhur7huqjhu6PDgeG6quG7qVLhu43hu6PhuqrGsOG6vuG7o8OB4bqq4bqy4buj4bugQsOCw4Hhu6Phu45C4bq2w5Xhu6Phu47huqrhu4Dhu6fhu47hu6Phur7hu5ZKw4Hhu4/hu6Ni4bux4bq+4bqo4bujw4Hhu5ZL4bq+4bqo4buj4buOw5VS4bq24bq+4buj4buOw5LDlVLhurThur7hu43hu6PDgeG7qeG6vuG6quG7o0Hhu6fhu4Dhu43hu6Phuqrhu5ZK4bq+4bqo4bujw4Dhu7nhur7hu6PDgeG7p8OB4bujQULDguG6vuG7o0/huqrhu6dP4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7jeG7o+G7jsOS4bun4bq+4bqq4buN4bujxqDhur7huqjhu6NP4bqq4buG4buj4buO4bqqQuG6tuG6vuG7o+G7juG7pULhu6PhuqDhurLhur7hu6M14bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7o+G6vuG6quG7r8OK4buj4bqoQuG7qcOK4buj4buO4bqqQuG6pMOV4buj4buO4bqqQsOC4buO4buj4bqqxrBC4buj4bug4bq04buj4bq+4bqo4buWS0Lhu43hu6Phu47FqULhu6Phu4zhu6nhur7hu6PhurrhuqpC4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqpC4bq24bq+4buj4buO4bulQuG7o1Hhu6lS4bujw5Lhu6Xhu4/hu4/hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51P4bukw5Xhu47huqrhu4DDkuG7neG7mWLhuqljNT7hu6MzO+G7ky9P4buZ

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]