(vhds.baothanhhoa.vn) - Không còn nỗi lo mưa, bão hay cái giá lạnh của mùa đông ùa về. Những căn nhà kiến cố từ dự án 600 căn dành cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát do Bộ Công an thực hiện đang thắp lên “ngọn lửa” của sự nhân văn, giúp những gia đình nghèo “an cư”, yên tâm sản xuất.
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaWjhu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpaMO6aeKAnDrhu7PDguG6sGrEgkrDtOKAnWrhurDhu7Vw4bqwakzGoeG6sGrhu4Lhu4hqaC/DumloL+G7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2lo4buG4buC4buA4bq24bqw4buzaWjDumnhurDhu7VL4bqw4buzauG6sOG7s+G6rOG7t2rhurDhu7Xhu5Nq4bquReG7t2poL8O6aWgv4buG4buC4buA4bq24bqw4buzaWjhu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpaMO6aeG6umgvw7ppaC/hu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpaOG7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2low7ppauG6ruG7t3bhurBqw7rhu7fhu63hurBqP8OMw4nhurDhu7NqJuG7keG7gmgvw7ppaC/hu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpaC/hu7VsaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDiuG7tMWpw7Thu6XEqWkq4bu14bqs4bqw4buzasO54bq04bqwauG6sEThu7dqxILhurZq4bquw4zDtOG7h2rDuuG7l+G6tmrhu7XDtE9qw7nhu5Hhu7dq4buz4bu34buRasSC4buZ4bqw4bu1asO5ScO0auG6rkfDtGrhu6fhuqzhurDhu7NqR8O0akx24buDajrhu7VL4bqw4buzasO5xqHhurBq4bqw4bu14buTasOD4bu34buv4bqwasO54bqoauG7guG7iGrhu6XEqGrhu5HhurBqw7Jra2rDucah4bqwauG7peG7k+G6sOG7tWrDueG7teG6tmrhu7VCauG6sOG7s+G7tcOo4bq2auG7guG7gOG7reG6sGrhu6fDgcO0asO64buT4bqwauG7teG7hE934bqwaj/DjMOJ4bqw4buzaibhu5Hhu4Jq4bul4bq2asOaQmrDmeG6rOG6sOG7s2rDtOG6sGrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBq4bunw7ThurDhu7Nq4buC4bu14bubw4pqxILhu63hurBq4oCc4bqw4buzw4LhurBqxIJKw7TigJ1qw7lJw7Rq4buGxKhq4bqw4bu1cOG6sGpMxqHhurDhu4dq4buz4bu3RsOKauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buz4bu3w7Rq4bunQeG6sOG7tWrhurDhu7Phu7XDqOG6tmrigJzDtOG6sGrDucOM4oCd4buHak/hu63hurBq4buCcOG6rmrhu4bhu5XhurBqTuG7hHHhu4Lhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpaMO6aWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOzbm7Dik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu6XhurDhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW1uL2zDteG7jeG7pWxsw7LDs8OzbG/hu4Juw7PDsm/hu4/Egmvhu4PhuqLDiuG7s8Oq4buAZcOyw7NvxKlqw7TEguG7gmXEqeKAnDrhu7PDguG6sGrEgkrDtOKAnWrhurDhu7Vw4bqwakzGoeG6sGrhu4Lhu4hq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhurDhu7Phuqzhu7dq4bqw4bu14buTauG6rkXhu7dq4bq6auG6ruG7t3bhurBqw7rhu7fhu63hurBqP8OMw4nhurDhu7NqJuG7keG7gsSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu49ra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7NubsSpai9paC/DumloL+G7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOZw7TDiuG7guG7t+G6tuG6sMSpacOa4but4bqwauG6sOG7s+G6rOG7t2rhurDhu7Xhu5Nq4bquReG7t+G7h2rDuuG7k2rhurXhu7dqOOG7tcOBajjhu7Xhu5vhurDhu7NqTOG7hOG7t2pM4burauG7guG7gMO04bq2auG7p0Phu7dqTEXhu7dqw7nhu5HhurBqw7pCak7hu5fhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaThB4bquauG7p+G7r+G6sGrDucah4bqwauG6sOG7teG7k2rDuUnDtGrDuuG7k2rhurXhu7dqOOG7tcOBajjhu7Xhu5vhurDhu7Nq4bq6asO64buV4bqwajThurbDguG6sOG7s+G7h2pO4buXajXhu4TDtOG6sOG7s2rDmeG7teG7t3jhu4RqLWrhuq5C4buCauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhurDhu7VL4bqw4buzauG7tUJq4bqw4buz4bu1w6jhurZqxIJw4buEauG6sMO0T2rDuUnDtGpO4buX4buDauG7tMSQ4bqwauG6sErDtGrhu6fDieG7t2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7huG6qOG6sOG7s2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bqw4buz4bqs4bu3auG6sOG7teG7k2rhu4bhu5PhurBq4bqw4bu14bqkasSCSMOKak5Iw4pq4buC4buZ4bquasO64bq44buHauG6rkThu7dqw4Phu7Xhu7dq4buC4buAw4nhu7dq4buC4buA4bq6auG6rsOMw7Rq4buz4bu34bqy4buHasO64buX4bq2asO6R+G6sOG7s2rDuuG7k2o44bu14bub4bqw4buzasSC4buZ4bu3asOK4bu14buV4bu3asSC4bq2w7RPauG7teG6tsO0T2pMReG7t2rhurDhu7VL4bqw4buzauG7gnHhuq5qw7nDguG7h2rhu4Jx4bquauG6ruG7k+G6sOG7tWrDueG7tcWpasO54bu14bub4bqw4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnDmuG7k2o44bu14bub4bqw4buzasO54bu14bq2asO64bu34buv4buC4buHasO54bu14bqq4bqw4buzasO64buTauG6rnHhu4Jq4bun4buXasOyauG6sMah4bquauG6sMO0T+G7h2rDueG7kcO5asO54bq24bqwauG6rkThu7dq4bun4buKw7Rq4bquQuG7gmrhurDEkOG7t+G7h2rhu6fhu4rDtGrhu6dy4buEauG7hsO04bqw4buzaibhu5PhurZqxILhu5Phuq5qxqHhurDhu4dqxIJxT2pM4bq44buHauG7huG7t+G6sOG7tWrDueG6tuG6sGrhu4Dhuqrhu7dq4bunw4HhurDhu7Vqw7nDjGrDuuG7reG6sGrhu6fhurLhu4Nq4bum4buKw7Rq4buC4bu14buKauG7tcO04bu3asO5w43hurDhu7NqxILhu5Phuq5qw7nhuqzhurDhu7Nq4bqw4bu1cOG6sGrhurpqw7rhu63hurBqJuG7k+G6tuG7h2rhu4Lhu7Xhu4Rq4bqw4bu1c8OKasO6ccOKasO64but4bqw4bu14buHauG6rkThu7dq4bqwxqHhuq5qw7nhu7XDgGpMdmrhurDhu7Xhu5Nq4bquQuG7gmrEgnLhurDhu4Nqw5nGoeG6sGrhurDhu7Xhu5Nq4bqw4bu14bqkak5zw4pqTndqw7nhu7XDgGrhuq5B4bqw4bu1asO64buTauG6vuG7hMO04bqw4bu1auG6sMah4bquakxx4buCakzhu5VqTEXhu7dq4bu1w7Thu7dq4buG4buT4bq2auG7gOG7hELhurDhu7Phu4dq4bqu4buTasO64buTasO64buV4bq2asO5w43hurDhu7NqxIJw4buEauG7gOG6quG7t2rhu6Vw4bqwasO64buV4bqwauG7s+G6ssOKauG7huG7isO5auG7s+G7t0bDimrDuuG7k2rEguG7k+G6ruG7h2rDueG7teG7imrhu4Lhu4RD4bu3asO64buT4buHauG7huG7isO5auG7s+G7t+G7k2rhu6dw4buEasSC4buT4bquauG6sEPhu7fhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeKAnDfhuqjhurDhu7Nq4buC4buA4bq24bqw4buzasO5xqHhurBq4bqw4bu14buTasSC4buE4bqs4bqwauG6sMSQ4bquauG6sEXDimrhurBE4bu3asSC4bq2auG6rkThu7dqw4Phu7Xhu7dq4bqw4buz4bu1xalq4bun4buT4bu3asO64buR4bq2auG6rsOMw7Thu4dqw7rhu5fhurbhu4NqOuG7tcOM4bqw4buzasOD4bu14bqyasOD4bu1xqHhurBq4buC4bu1QWrDueG6tOG6sGrDg+G7teG7m8O5asOK4bu1SMO5auG7p8OM4bq4w7nhu4dqw7nhu7Xhu4pq4bquROG7t2rEgnLhurBqw7nhurbhurBqw7nhu5Hhu7dq4buldeG6sGrhurDhu7PDjMOJ4bu3ak/hu63hu4RqTHZq4buC4bu1cU9q4buz4bu3w7Rqw7nhu5XhurDhu7Vq4bqw4buz4bu1w6jhurZqw4Phu7XhurLhu4dqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nqw7Thu7dq4bul4buR4bquasSCcU9qw7nhurbhurBq4bquQeG6sOG7tWrhuq7hu5Nq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2rDueG6tuG6sOKAneG7h2rDuuG7k2o44bu14bub4bqw4buzauG6sOG6suG7t+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpKnhq4buC4buIasOD4bu14bu3asO54bqyauG6sOG7teG7k2rhuq5F4bu3asOD4bu34buv4bqwasO54bqo4buHam1qw7lKw7Rq4buG4bqo4buHamxqw7lKw7Rq4bun4bu3asO64buTakzhu4Thu7dqxILhu5vhuq7hu4NqOuG7teG7k2rEguG7k+G6rmrDuuG7neG6sOG7s2rDuuG7rWrhu4LhuqzhurDhu7Phu4dq4bqu4buR4bu3asSC4bq4w4pq4buC4bqs4bqw4buHauG7gsOMw4nhurDhu7Nqw7rDtOG6tmrhu4bhu5HhurDhu7Nqw7rhurLhurDhu7Phu4dqw4Phu7Xhu5HDuWrhu7Xhurbhu5PhurBq4buC4bq24buT4bqwakxF4bu3auG6sOG7s+G6rOG7t2rhurDhu7Xhu5Nq4buzRGrDucONak5zw4pqTnfhu4dq4bqu4buR4bu3asO5w4Jq4buC4bu1SeG6sOG7s2rEgkRqw7nhu7VEauG7guG7gMOMRcO5auG7p3BP4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlo4bu34bqu4buzasO5xILDtOG7huG7hmXEqeG7t8OZxanhurDhu4LFqeG7gMSpauG7huG7gk/EgsWpZcSpTeG7t+G7peG7guG7teG6v2rhu49ra8OKTuG7gWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7guG6v2rDs25uw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1tbi9sw7Xhu43hu6VsbMOyw7PDtW7DsuG7gsOz4buPbG3DtcSCa+G7g+G6osOK4buzw6rhu4Bl4buNw7NrxKlqw7TEguG7gmXEqeKAnDrhu7PDguG6sGrEgkrDtOKAnWrhurDhu7Vw4bqwakzGoeG6sGrhu4Lhu4hq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhurDhu7Phuqzhu7dq4bqw4bu14buTauG6rkXhu7dq4bq6auG6ruG7t3bhurBqw7rhu7fhu63hurBqP8OMw4nhurDhu7NqJuG7keG7gsSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu49ra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7NubsSpai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmcO0w4rhu4Lhu7fhurbhurDEqWnDmuG7k2o44bu14bub4bqw4buzakzhu4Thu7dq4bqu4buI4bqw4buzasOD4bu14bu3asO54bqyauG6sOG7teG7k2rhuq5F4bu34buHauG7guG7r+G7gmrhurDhu5NPasO54bq24bqwauG7guG7gMO04bu3auG7guG7teG7imrhu7XDtOG7t2rhu4bhu7FqTHZq4buCQ2rDueG7teG7isO5auG7p+G7keG6rmrDucOMReG7t+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOuG7s+G6quG7t2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bqw4buz4bqs4bu3auG6sOG7teG7k2rhuq5F4bu34buHasO64buTajjhu7Xhu5vhurDhu7Nq4bqw4bq6auG6sEhqw7nDjMOJasO64buV4bq24bq/auKAnMOZ4bqyauG6sOG7teG7k+G7h2rhuq5E4bu3asOD4bu14bu3auG7guG7gMOJ4bu3auG7guG7gOG6umrhu7Phu7fhurJq4buC4bqs4bu3asO5w43hurDhu7Nqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nqw7nhurThurBqxILhurZqxILhu5vhurDhu7Nq4bqwS8O04oCd4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk14buEw7Rqw7nhu7Xhu7fDtGrhu4bhu6vhu4dq4bun4bu3duG7hGrhuq7hu5Nqw7rhu5NqTOG7hOG7t2rhu7XEkOG6sGrDusO04bq2auG7s+G7t8OJauG7teG7r+G7guG7h2rEguG7k2rhu4Lhu6/hu4JqTOG7iMO0auG7gOG6quG7t2rDueG6tuG6sGrhu4Lhu4DDtOG7t2rhu4Lhu7Xhu4pq4bu1w7Thu7dq4bunw4zDtGrDuuG7meG6sGrhu7Phu5Hhu7dqw7rhu5XhurBqw7rhu63hurBqTHZq4buAw7Rq4bqu4bub4buC4buDajrhurJqw7rhu5XhurZq4buG4buxasO54bqoauG7s+G7m+G6sOG7s2rEguG7k+G6rmrGoeG6sOG7h2rhu4Lhu6/hu4Jq4bqw4buTT2pMdmrhu4JDasO54bu14buKw7lq4bun4buR4bquasO5w4xF4bu3auG7gOG6quG7t2rhu4bhu7FqTHZq4bqw4bu14buTauG6umrhu7Xhu5/hurDhu4dq4buC4bu3d+G6sGrDueG7tcah4bquauG7huG6ssO5auG6ruG7qWrhu7Phu7fhu5PigKZoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpacOZ4bu14bu3w7Rq4buCw7RPasO64buTajjhu7Xhu5vhurDhu7Phu4dq4buC4bqs4bu3auG7p8OM4bq4w7lq4buldeG6sGrhu6fhu6/hurBqw7nGoeG6sGrhurDhu7Xhu5Nqw7lJw7Rqw7ThurDhu7VqJuG6tGrhurXGoeG6sGom4bu3d+G7hGrhurpqw7rhu5XhurBqNEfhurDhu7Phu4dqTuG7l2o14buEw7ThurDhu7Nqw5nhu7Xhu7d44buE4buDauG7pnBPasSC4buTauG6sOG7teG7k2rDuUnDtGrDueG7o8OKakzhurhqw7nhu7XhuqrhurDhu7Nq4buC4buA4burasO54bqyauG7teG6tuG7k+G6sGrDueG7leG6sOG7tWrGsOG6tmrEgsWpakxF4bu3auG6sOG7teG7t3bhu4Rq4bun4bu3duG7hGrhu4Lhu7Vz4buCauG7p+G7o8O5asO64bu3d+G7guG7h2rDtOG6sOG7tWrDusOBasO6d+G6sOG7tWrhu4Lhu7Xhu4RCw7lq4bun4bqo4bu3auG7gsOM4bq44bqw4buzasO64buV4bq2auG7guG7gOG6uGpO4buXauG7tULhu7fhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTjhu4DDjEXDuWrhu6fhurLhu4dqw7nGoeG6sGrhurDhu7Xhu5Nq4buC4buZ4bquauG7p8OM4bq4w7lq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu4Lhu7Vw4bqwauG7pcSo4bqw4buzasSC4but4bqwauG7p3hq4bun4bqs4bu3akzhurhqw7nhu7XhuqrhurDhu7Nq4bqww4zEkOG6sOG7s2rhu4LEqMO04buDajjhu7XDieG7t2rhu7Phu7fDtOG6sGrhu6dy4buEauG7hsO04buEasO5w4xF4bu34buHakzhurhqw7nhu7XhuqrhurDhu7Nqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bqucU9qw4Phu7XhurJqw4Phu7XGoeG6sOG7h2rDueG7teG6tmrhu4JF4bu3asOD4bu14bu3auG6sOG7tUvhurDhu7Nq4bun4buKw7Rqw7nhurbhurBq4buAw7Rq4bunw4nhu7dq4bquQeG6sOG7tWrDueG7tcOBajThu6nhurBqw7nhu4pq4bq+4buEw7ThurDhu7Vq4bq+4buEdOG6sGrhuq5xT2rhu4bhu5PhurZq4buA4buEQuG6sOG7s+G7h2rhu6fhuqrhu7dqTuG6tsO04bqwauG6sOG7tcOM4bqw4buzauG7guG7neG6sGrhu4Lhu7d34bqwasSC4bub4bquauG6rkXhu7dq4bul4buET2rhu4Lhu4BBam9q4bqu4bu3d+G6sOG7s2rGoeG6sGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bqw4bu14buT4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWkq4bu14bqs4bqw4buzasO54bqyauG7guG7t3bhurBq4buGSsO0auG6sOG7teG7k2rhurDhurLhu7dq4buzQWrEguG7k+G6rmrhuq5F4bu34buDaj9Hw7Rq4bun4bqs4bqw4buzauG7s+G7t+G6smrEguG7hOG6quG6sGrhur7hu4TDtGrhurDhu7VL4bqw4buzasOD4bu1xalqxILhu7fhu6/DimrDueG7kcO5asO54bq24bqwasO5ScO0asO04bqw4bu1asO54bu1w4Fqw4Phu63hu4RqxILhu5nhurDhu7Xhu4NqKuG7teG7t2rhu4Lhu4DDieG7t2rhurDhu5vhurDhu7Nq4bqw4bqy4bqw4buz4buHasO54buR4bu3auG6sOG6suG6sOG7s2rhu7Phu5vhu4Jq4buzw7ThurZqw7lJw7Rq4buz4bu34bqyaibhu5PhurZqw7nhu4pq4buC4bu14buvauG7gMOC4bu3auG7guG7teG7n+G6sOG7s2pM4buT4bq2auG6sOG7teG7k2rhurDhu7XDjGrhu4Lhu7Xhu7fhu63hu4Thu4dq4bqw4bu1w4xq4bun4bqo4buC4buDasOaw7ThurZqxIJy4bqwasO54bu1w4FqNOG7qeG6sGrhuq7hu4ThuqjhurBq4bun4bu3asSC4buT4bquasah4bqwak7DtGrEgnFPauG7ueG7gmpM4bqo4bqwakx2auG7hkrDtGrhurDhu7Xhu5Phu4dq4bqw4bu1w4zhurDhu7Nqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bun4buT4bqw4bu1auG7p3hqbmrDuuG6qGrDueG6tuG6sGrhurpqxILhu5nhu7fhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaSrhu7Xhu7dqw7nhurJq4bulxKhq4buR4bqwak5wT2rhu6XEqOG6sOG7s2rhurDhu7Xhu5Nqw7lJw7Rqw5pCasOZ4bqs4bqw4buzasO04bqw4buHauG7s+G7t8O0auG7p0HhurDhu7Vqw7ThurDhu7VqJuG7t3fhu4Rq4bunw4zhurjDuWrDuuG7k2rDueG6tuG6sGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7rhu5XhurBqw7lH4bqw4buzasO54buR4bqwasO6QmpO4buXajXhu4TDtOG6sOG7s2rDmeG7teG7t3jhu4RqTsaw4buCakzhu5Nq4bunw4zDtGpM4buT4bq2auG7pcO04bqw4bu1auG7huG7kcO54bu14buDajjhu7XFqeG6tmrDtOG6sOG7tWom4bu3d+G7hOG7h2rhurDhu7Phuqzhu7dq4bqw4bu14buTauG6rkXhu7dq4bun4buRw4pq4buK4bqw4buzauG7huG7t+G6sOG7tWrhu7Xhurbhu5nhu4Jqw7nhu7XhurZqw7nhu5Vq4buz4bu3w7Rq4bunQeG6sOG7teG7g2rDlOG6sOG7tWpM4buE4bu3auG6rkLhu4Jq4buC4bu1QWrDueG7kcO5asO54bq24bqwasO5ScO0asO04bqw4bu1akzhu4Thu7dq4bquw4zDieG7t+G7g2rDmeG7kcO5asO54bu14buR4buEauG7p+G7t2rDg+G7teG7m8OKasO54buVasO64buV4bqwasOD4bu14bq2xalq4bqw4bu14buTauG6rkXhu7fhu4dq4bunw4zhurjDuWrhurDhu7NJauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhurDhu7Phuqzhu7dq4bqw4bu14buTanHhuq5q4buRw4rigKZoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAauG7peG7guG7teG7hOG6rsO6xKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOzw7Nuw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1tbi9ta23hu6VsbGvDs2tvw7Lhu4Juw7PDs8Ozw7XEgmvhu4PhuqLDiuG7s8Oq4buAZWzDtW/EqWrDtMSC4buCZcSp4oCcOuG7s8OC4bqwasSCSsO04oCdauG6sOG7tXDhurBqTMah4bqwauG7guG7iGrhurDhu7VL4bqw4buzauG6sOG7s+G6rOG7t2rhurDhu7Xhu5Nq4bquReG7t2rhurpq4bqu4bu3duG6sGrDuuG7t+G7reG6sGo/w4zDieG6sOG7s2om4buR4buCxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7j2trxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKnDs8OzbsSpai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmcO0w4rhu4Lhu7fhurbhurDEqWk64bu1S+G6sOG7s2rDucah4bqwauG6sOG7teG7k2rhu4Lhu4hq4bulxKhq4buR4bqwakx14bqwauG7guG7iOG6sOG7s2rhurDhu7Phu5NPasSCw7ThurBq4buC4bqkw7Rq4oCc4bqw4buzw4LhurBqxIJKw7TigJ1qw7lJw7Rq4buGxKhq4bqw4bu1cOG6sGpMxqHhurBq4bqwxJDhu7dqTEfhurDhu7Nqw7rhu7fhu63hurBqTOG7t3nhurDhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpacOZ4bqyauG6sOG7teG7k2rhuq5F4bu34buHakzhurhqw7nhu7XhuqrhurDhu7Nq4bqu4buZ4bqw4bu1auG7peG7meG6sGpMw7RPakzhuqjhurBqOuG7s3DhurBq4bu14buT4bqw4buzasO54bu14bu54bqw4bu1auG7huG7kcO54bu1ak7hu5dq4bu1QuG7t2rhu6d4asO54bu1w4FqNOG7qeG6sGrhu6fhu7dqTuG7hHHhu4Jqw4Phu7V04buEasSCw7ThurZq4bunQuG6sOG7s2rhurpq4bum4buT4bu3aibhurbDtOG6sOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlp4oCcw5ThurBqw7nDjGrhu4Dhuqrhu7dq4buz4bu3w4lqxILhurZqxIJzw4pq4bqw4buz4bu14bu3d8OK4buFajrhu7Xhu5Nq4bqww4xFw7lqw7nhu7XhurZq4bquQeG6sOG7tWrhurDhu7Xhu5Nq4bq64buHauG6rkHhurDhu7Vqw4rhu7Xhu5Xhu7dqw7nhuqhq4buz4bub4bqw4buzasSC4buT4bquasah4bqw4buHauG6sOG7hOG6rOG7t2rhu6Xhu5lPasO54buRw7lqw7nhurbhurDhu4dqw7nhu7XhurZqw7nhurbhurBq4bun4bu3auG7tcOCw7lqw7nhurJqw7nhu7VL4buHauG7hsO04buEauG6sOG7k09qw4Phu7XhuqzhurDhu7NqTHHhu4JqTOG7lWrhurDhu7XDjGrDuuG6qGrhuq7hu6nigJ3hu4dqw7ThurDhu7VqJuG7t3fhu4Rqw7nhu7Xhu7fDtGrhu4bhu6vhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTzhurDhu7Nq4bq14bu3auG6tcah4bqwajjhu7Xhu4rhu4dqNOG7teG6smrDmeG7tUlq4buCw4HDueG7tWo5w5o64bukak7hu5dqNeG7hOG7leG6sOG7s2rDmeG7teG7t3jhu4Rq4bun4buR4bqw4bu1auG7s+G7t+G7kWrDucO04bq2akx2asOza2rDucah4bqwauG6sOG7teG7k2rhu6Xhu5PhurDhu7Vqw7nhu7XhurZqw7nhu5HDuWrhu6fhuqjhu7dq4buCw4zhurjhurDhu7Nq4bu1QmrhurDhu7Phu7XDqOG6tmrhu4Lhu5nhu7dq4bunw4HDtGrDiuG7tcOMxJDhurDhu7Phu4NqOuG7tUvhurDhu7Nq4bqw4buz4bqs4bu3auG6sOG7teG7k2rhu6fhu5dq4buC4bu1w7RPauG7p0Phu7dq4bqw4bu14bu3duG7hGrhu4bhuqhqw4rhu7Vz4bqwakxF4bu3auG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buz4bu34buRauG7guG7gMOBauG6sOG7tXDhurBqTMah4bqwauG6sOG7tXHhu4Lhu4NqOuG7teG7t3bhu4Rq4bu1Qmrhu4bDtOG7hGrDg+G7teG7t2rDueG6smrhurDhu7Xhu5Nq4bquReG7t2rhu6fhu5dq4bq+4buET+G7r+G7gmrDueG7teG7uWrEguG7k+G6rmrGoeG6sGrhu6d4auG7guG7teG6tuG7keG7gmrhurDhu7Phu7XDqOG6tuG7g2rhu7RCauG7s+G7t+G7k2rDueG7leG7h2rhurDFqeG6tmrhu6fEkOG6sGrhu4Lhu7VBasO04bqwak/hu63hurBq4bu1xJDhurBq4buC4buA4bq24bqw4buzauG6sOG7s+G6rOG7t2rhurDhu7Xhu5Nqw4Phu7fhu63hurBqw7nhuqhoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7psOM4bq4w7lqw7rhu7fhu6/hu4Lhu4dqw7nhu7XDjMSQ4bqw4buzauG7guG7gEHhurDhu7Vq4bu1RGrhu4Lhu4DhurhqTnBPauG6sOG7teG7k2rDueG7teG6tmrhu7VCauG6sOG7s+G7tcOo4bq24buHasOD4bu14bqyasOD4bu1xqHhurBq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBqTEfhurDhu7Nqw7nDtOG6tmo/w4zDieG6sOG7s2om4buR4buCauG7peG6tmrDmkJqw5nhuqzhurDhu7Nqw7ThurBqw4rhu7Xhuqjhu7dq4bu14bq4w4pqTEXhu7dq4buCw4DhurDhu7VqOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6ssO0auG7guG7tcSow7lq4bu14bu3d+G6sGrhu4Lhu6PhurDhu7Nqw7nhu7XhurZqw7Jra2rhu7VCauG6sOG7s+G7tcOo4bq2auG7s+G7o8OKasOD4bu14bqyasOD4bu1xqHhurBqTHZq4bqw4bu14buTauG6umrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu7Xhu4RPd+G6sGo/w4zDieG6sOG7s2om4buR4buCauG7p+G7leG6rmrDuuG7leG6tmrhu4Lhu7fhu63hu4Rqw7nhu7Xhu4R04bqwauKAnG5qw7nhu4rhurDhu7PigJ3hu4dq4bun4bqyasSC4buTauG6sHbhurBqw7nhu4rhurDhu7Phu4dq4bqu4buR4bu3asO54buK4bqw4buz4buHakzhu5HDueG7tWrDueG7iuG6sOG7s2rhu4Lhu7XFqeG6tmrhu6dG4bqw4buzauG6rnXhu4Rq4buC4bu14bu34buv4buCasOD4buvasO5ScO0asOaQmrDmeG6rOG6sOG7s2rDtOG6sOG7h2rDiuG7tUdq4bu14bq4w4pqTEXhu7dq4bun4bu3duG7hGrDg+G7t3fhurBq4bunw4HDtGrhu7VB4bqw4bu14buHasOD4bu14bu5auG7tXPhu4Thu4dq4buCc8OKauG6vuG7hOG7keG6sGrhu4bhu7fhurDhu7Vq4bu14bq24buZ4buCasO5ScO0auG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bulcOG6sGrhurpq4buncE/hu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTrhu7Phurbhu5Phu7dq4buC4bu3duG6sGrhu7VEauG7guG7gOG6uGpOcE9q4bqw4bu14buT4buHasOya2tq4bu1QmrhurDhu7Phu7XDqOG6tmrhurpqP8OMw4nhurDhu7NqJuG7keG7gmrDueG6tOG6sGrhu6fDjOG6uMO5asOa4buV4bq2auG7teG7t3jhuq5qTuG7l2rhu7VC4bu3auG6teG7t3fhu4JqOsO04bquauG7guG7o+G6sOG7s2rhu4ZDasO64buV4bq2auG7teG7t3jhuq5qTuG7l2rhu7VC4bu34buHauG7guG7meG6tmrDucSQauG7tULhu7dq4buneGrhu7XDgmrhu6fDjOG6uMO5auG7guG7t+G7r8OKasO5c+G6sGpMReG7t2rDueG7teG7ueG6sOG7tWrhu4bhu5HDueG7tWrDtOG6sGrhu4bhu7fhurDhu7VqTuG7l2rhu7VC4bu34buHauG7p+G7leG6rmrDuuG7leG6tmrDueG7hELDuWrhu4bhuqjhurDhu7Nqw4Phu7Xhu7dq4buC4buEQ+G7t2rhu7Phu7fhu5Nq4buG4buKw7lqT+G7r+G7hOG7h2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rDueG6tOG6sGrDg+G7teG7lWrhurDGoeG6sOG7s2rEgsO04bq2auG7p0LhurDhu7Phu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTrhu7VL4bqw4buzauG6sOG7s8OC4bqwasSCSsO0auG7p8O04bqw4buzauG7p8OM4bq4w7lq4buC4bu14bubw4pqxILhu63hurBq4bqwxJDhu7dqTEfhurDhu7Nqw7rhu7fhu63hurBq4bquQuG7gmrhu4Lhu7XDieG7t2rhurDhu7Phu7XDqOG6tmrDg+G7teG6suG7g+G7g+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5Thu4Thu4Lhu7Xhurbhu4DEqWlo4buG4buC4buA4bq24bqw4buzaWjDumk3xJDhurBq4bumQeG6sOG7tWgvw7ppaC/hu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpaC/Dimk=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]