Báo cáo mới của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, mức sụt giảm thời giờ làm việc khổng lồ gây nên bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm và thu nhập ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sSThu5vhu6HhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p3ThurvDueG6p27hu6/Dusah4bqnbOG7m8Ot4bqi4bqn4bq84bqnLeG6pyThu5vhur3hu53huqdL4bufw7rhu5vhuqdN4bqyeMO6xqHhuqd1w6zhuqDhuqfDqeG6qeG6p+G6oMOB4bud4buT4bqi4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqdtw7nhuqdMw5k+4bucTS3huqnhurnhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxS+G6vcO54bqnbOG6vcO54bqndXnhu53huqds4bqw4bq74bqnJHbhuqds4bub4bq0bOG6p3ThurvDueG6p27hu6/Dusah4bqnQOG6ouG7sWzhuqfhuqDDtOG6p8Oj4bucVMOZxIPhuqds4bubw7nhuqfhuqDhu5vDrEPDoOG6p3XhurRs4bqnw4Dhuq7huqDhuqfGoeG7neG7gXXhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4budw73huqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbOG6p3Phu5t2w7rGoeG6p3Thu63huqfGocOtQ+G6p8O6w7XDuuG6p2vhu7Xhu53huqds4bqi4buvbOG6p3Phu5vhurDDusah4bqn4bubw7nhu4HDusah4bqnTMOZPuG7nE0t4bqp4bq54bqnbuG7h+G6p+G7gcO64bub4bqn4bub4bqy4bu1w7rGoeG6p8O6xqHhu5vhu53DtXXhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p27DtMO64bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G6ouG6p8O64bub4buJ4bu54bqn4bu14bqnc+G7m+G6ouG6p+G6qOG6pGzhuqds4bubw63huqLhuqfhurzhuqct4bqnJOG7m+G6veG7neG6p0vhu5/DuuG7m+G6p03hurJ4w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqvhuq1k4bqtL2PDqW1j4bqp4bqt4bqt4bqt4bqt4bqt4bqg4bqrZeG6q2NkZcSRdOG6qeG6oXLhu7nGoeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4buAw7rhu5vhuqd14budw7rhu5vhuqfhu5vFqeG6u+G6p8Ojw5rGoeG6ouG7rcO6YeG6p1M+xIPhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqvw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6sSx5bOG6p+G6oOG7o8O64bub4bqn4bqgw4nhuqd04buT4bqn4bqg4bubw6zhuqDhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqn4bqg4buDw7rGoeG6p3TDtcO64bqndeG6tGzhuqdkw6BlNuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqt4bqvL8OA4bqgw4HDucO6xqHhurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxS+G6vcO54bqnbOG6vcO54bqn4bql4bqvb3XhurEkw4Hhu53hu5nDuuG6p+G6qMWpw7rGoeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqn4bqow6rhuqdC4buH4bqn4bub4buv4bud4bqnbOG7m8Ot4bqi4bqn4bq84bqnLeG6pyThu5vhur3hu53huqdL4bufw7rhu5vhuqdN4bqyeMO6xqHhuqfhuqvhuq3huqvhuq1h4bqnPuG6suG7s+G6oOG6p0HhuqLhurvhuqdz4bub4bqww7rGoeG6p+G7m8O54buBw7rGocOg4bqn4bub4bqyecO6xqHhuqfhuqB54bud4bqndeG7r+G6oOG6p+G6oOG6snjDusah4bqndOG6u+G7neG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqndMOsQ+G6p2zDucO64bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqndMOqdeG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6peG6ry9vdeG6seG6p+G6snls4bqn4bqg4bujw7rhu5vhuqfhu5vhu4nhuqLhuqdB4bqi4buB4bqn4bqo4buR4bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7Thuqd1w6rhuqdu4bq/4bud4bqnbeG7oWzhu5vhuqdMw5k+4bucTS3huqnhurnhuqfGocOtQ+G6p8O6w7XDuuG6p3TDquG6p3XhurRs4bqn4bqgdsO64bqn4bqg4bubw6zhuqDhuqdz4bubw7nhu4HDusah4bqnw6nhuqnhuqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqvhuq3huqHhuqfhu7Thuqfhu5vhu4vhuqLhuqfDuuG7m+G6suG6p+G6oMOs4bqg4bqnbOG7geG6p2zhur1s4bqnw7rhu5HDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnbOG7peG6p8OA4bux4bqndOG7neG7k+G6ouG6p+G6q+G6reG6q+G6reG6p+G6oOG7m2/DueG6p0HhuqJEw6DhuqfDgOG7seG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqdu4buR4bqi4bqnxqHhu53hu4F14bqnw4DDueG6p+G6qHnhu53huqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqnhurnhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m2/DueG6p+G7nFTDmcOg4bqndeG6tGzhuqfDgOG6ruG6oOG6p8ah4bud4buBdeG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnxqHhu53DveG6p3TDqnXhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqnc+G7m3bDusah4bqndOG7reG6p8ahw61D4bqnw7rDtcO64bqna+G7teG7neG6p2zhuqLhu69s4bqnc+G7m+G6sMO6xqHhuqfhu5vDueG7gcO6xqHhuqdMw5k+4bucTS3huqnhurnhuqdu4buH4bqn4buBw7rhu5vhuqfhu5vhurLhu7XDusah4bqnw7rGoeG7m+G7ncO1deG6p+G6oMOBxanDusah4bqnbsO0w7rhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqndMOqdeG6p+G6qMOq4bqn4bqg4bub4bqi4bqnw7rhu5vhu4nhu7nhuqfhu7Xhuqds4bubw63huqLhuqfhurzhuqct4bqnJOG7m+G6veG7neG6p0vhu5/DuuG7m+G6p03hurJ4w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEseWzhuqfhuqDhu6PDuuG7m+G6p+G7m+G7ieG6ouG6p0HhuqLhu4Hhuqfhuqjhu5Hhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p3XDquG6p27hur/hu53huqdt4buhbOG7m+G6p0zDmT7hu5xNLeG6qeG6ueG6p8ahw61D4bqnw7rDtcO64bqndMOq4bqndeG6tGzhuqfhuqB2w7rhuqfhuqDhu5vDrOG6oOG6p3Phu5vDueG7gcO6xqHhuqfDqeG6qeG6p+G6oMOB4bud4buT4bqi4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6q+G6reG6oeG6p+G7tOG6p+G7m+G7i+G6ouG6p8O64bub4bqy4bqn4bqgw6zhuqDhuqds4buB4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7kcO64bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7Thuqds4bul4bqnw4Dhu7Hhuqd04bud4buT4bqi4bqn4bqr4bqt4bqr4bqt4bqn4bqg4bubb8O54bqnQeG6okTDoOG6p8OA4bux4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqndMOqdeG6p27hu5HhuqLhuqfGoeG7neG7gXXhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6qeG6ueG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFM4bqi4buvbOG6p3Phu5vhurDDusah4bqn4bubw7nhu4HDusah4bqnbuG7h+G6p+G6qMOq4bqnbuG6u8O6xqHhuqfGocOtQ+G6p8O6w7XDuuG6p+G6oOG6vWzhuqdu4buvw7rGoeG6p8O6xqHDqkPhuqdsw6rDusah4bqnw4DDreG6ouG6p8OB4buvw7rGocOg4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6v8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6ouG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqnw7rGocOqQ+G6p3Xhu6/huqDhuqfGoeG7neG6u+G6p+G6oOG7g8O6xqHhuqdz4bub4bud4bqn4bubw6rDusah4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqfDusah4bqyw73hu53huqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6p2vhu6HhuqdDw7XhuqLhuqds4buL4bqi4bqnbOG7heG6oOG6p8ah4bud4buBdeG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnxqHhu53DveG6p3TDqnXhuqfhuqjhu53hu5Nsw6Dhuqfhu5vDuWds4bqn4bqg4bub4buJdeG6p2zhu5vhu6Phuqd0w6rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p3TDqnXhuqfGoeG7ncO94bqnw7rDqsO54bqh4bqnLHls4bqn4bqg4bujw7rhu5vhuqds4bqw4bq74bqn4bucVMOZw6DhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4budw73huqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G7teG6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRs4bqnbOG7m8Ot4bqi4bqn4bq84bqnLeG6pyThu5vhur3hu53huqdL4bufw7rhu5vhuqdN4bqyeMO6xqHhuqdu4buH4bqnxqHhu53hu4F14bqn4bqpZMOg4bqrNuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnQeG6okThuqfhuqvDoeG6p+G6qMOq4bqn4bqp4bqtw6BlNuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnQeG6okThuqdiL+G6q+G6reG6q+G6reG6p8OAw7nhuqfhuqh54bud4bqndeG6tGzhuqfhuqDDgeG6snls4bqnc+G7m+G6sMO6xqHhuqfhu5vDueG7gcO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJHbDuuG6p+G6oOG7m8Os4bqg4bqn4bqo4buR4bqn4bqg4bubw73hu53huqfGoeG7ncO94bqndMOqdeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqds4bq2w7rGoeG6p2vhu6Hhuqfhu4HDuuG7m+G6p+G7m+G6suG7tcO6xqHhuqdr4bu14bud4bqn4bubw6rDusah4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqfDusah4bqyw73hu53huqfDgcO94bud4bqna8aw4bqndOG6pGzhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p3ThurvDueG6p27hu6/Dusah4bqn4bub4bq7Q+G6p8OBeOG7neG6p+G6qMOqw7nhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bq/w7rGoeG6p+G6oOG7m8Os4bqg4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p3Phu5vhu53huqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bqg4bq/w7nhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqndXnhu53huqHhuqdL4bq9w7nhuqds4bq9w7nhuqdu4buH4bqnbuG6suG6u+G6p8OB4bq74bqn4bqyeWzhuqfhuqDhu6PDuuG7m+G6p2vhurvDuuG6p27hu4vhuqLhuqfhuqjhu5HhuqfhuqDDieG6p3Thu5PhuqfhuqDhu5vDrOG6oOG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbMOg4bqn4bqg4bubb8O54bqnbuG7peG6p+G6oMOJ4bqndOG7k+G6p+G6oOG7m8Os4bqg4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p2zhu6XhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqgw4Lhuqdjw6BjNuG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6qeG6ueG6p3TDtcO64bqndeG6tGzhuqdkw6Dhuqs24bqnLeG6p2TDoGU24bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqvhuq3huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxS8Oq4bqnTOG7m+G7neG7m8O5c8O54bqn4bq6w4Dhurtt4bq74bqnVeG7nUPhurtz4bq74bqq4bq7w6Dhuqfhu7jhu5vhu6XhuqfhuqB2w7rGoeG6p8ah4bud4bq9deG6p27hu7Fs4bqn4bucVMOZ4bqnc+G7ncO1deG6p8ag4bud4bq9deG6p27hu7Fs4bqnPuG7g8O64bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p+G7nFTDmeG6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRs4bqnbOG7m8Ot4bqi4bqn4bq84bqnLeG6pyThu5vhur3hu53huqdL4bufw7rhu5vhuqdN4bqyeMO6xqHDoOG6p2zhu5vDueG6p+G7m+G6u0Nh4bqn4oCcTuG6v+G7neG6p23hu6Fs4bub4bqnTMOZPuG7nE0t4bqp4bq54bqnbuG7h+G6p8ah4bud4bq9w7rGoeG6p3Xhu6/huqDhuqdu4bunw7rhuqd14bq/w7rhu5vhuqfhuqjDqsO54bqnbOG6vWzhuqfhuqDhu5vhu6HhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p3ThurvDueG6p27hu6/Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRs4bqn4bqow6rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqn4bu54bub4bqw4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p2zhu6Xhuqdz4bub4buB4bqnw7rhu4PDusah4bqnw4Bpw7rhuqfDgMOqw7rGoeG6p8ah4bud4buB4bud4bqnQeG6okPDtOG6oOG6oeG6p03hu53hu5PDuuG6p2vhurvDueG6p+G7ueG7m+G6sOG6p+G6u8O64bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqfhuqDhu5vDrOG7ueG6p+G6qMOq4bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqfhuqDhu5vhu5nhuqds4bubw7Thuqfhu5vhur/DuuG6p2zhu5vDtOG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p0HhuqLhu7Fs4bqnxqHhu53hurvhuqdz4bub4budw7TDuuG6p2zhu5vDueG6p+G7m8Wp4bqnc+G7m+G7peG6p2zhu6Xhuqdz4bub4buB4bqnw7rhu4PDusah4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p23DueG6u8O64bub4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p+G6qMOq4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqndOG6u8O54bqnbuG7r8O6xqHhuqdu4bq0w7rGoeG6p+G6qOG6rMO6xqHhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdu4bur4bud4bqnbOG7m8Otw7rhuqds4bqw4bq74bqndeG7n8O64bubw6DhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqnw7rDqkPhuqfhuqDDgeG7teG6p8O6w7XDuuG6p+G7ueG7m+G6tGzhuqfhuqDhur/hu7nhuqfhu5t4w7rhuqdz4bub4bud4bqnbOG7p8O64bqnQeG6ouG6veG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqndOG6u8O54bqnbuG7r8O6xqHhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6qGrDuuG6p3TDqnXhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqn4bu54bub4bud4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqn4bqg4bub4bq0bOKAneG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/DgOG6oMOBw7nDusah4bqx4bu44bub4bqu4bqnw7rhuqzhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G6u8O64bub4bqnw7rhu53DtcO64bqna+G7oeG6p+G7gcO64bub4bqn4bub4bqy4bu1w7rGoeG6p25nbOG6p2vhu53hu5PhuqDhuqfDumfDusah4bqnw7rhu5Hhuq8vw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFL4bq9w7nhuqds4bq9w7nhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqDDoOG6p+G7m+G7i+G6ouG6p+G7m8O04bqg4bqnbOG6vWzhuqdB4bqi4buxbOG6p8ah4bud4bq74bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p27hu5HhuqLhuqfGoeG7m+G7neG6p8O64bub4buJw7rhuqd14bq0bOG6p8OA4bqu4bqg4bqnxqHhu53hu4F14bqn4bqo4buR4bqn4bqg4bubw73hu53huqfGoeG7ncO94bqndMOqdeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqjDquG6p3XDrOG6oOG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oOG7m+G6u8O64bub4bqnw7rhu53DtcO64bqh4bqnJMOJ4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfhuqDhu5vhurvDuuG7m+G6p8O64budw7XDuuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqgw7nDqsO64bqna+G7r+G6p8OA4bux4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqd1w6zhuqDhuqdu4bud4bqnbOG6u8O54bqn4bubeMO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqB2w7rGoeG6p8OA4bux4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqdi4bqnbsO0w7rhuqfhuqnDqeG6p3Thu4vDuuG6oeG6p0vDtcO64bqnbOG6v8O64bub4bqnbuG7pcOg4bqn4bu54bub4bqu4bqnw7rhuqzhuqds4bq2w7rGoeG6p23hu5Xhuqdr4buh4bqn4bqow6rDueG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bunw7rhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7Thuqfhu5t4w7rhuqfDuuG6u3XhuqfGoeG7nXnhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4oCcS+G6vcO54bqnbOG6vcO54bqnbuG7h+G6p2zhu5vDueG6p+G6oOG7m8OsQ+G6p3Xhu6/huqDhuqdr4bq0bOG6p+G6oMOB4bq7w7rhu5vhuqfDgeG7qeG6p8OBw6rDusah4bqn4bqo4buR4bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6oOG7m+G6u8O64bub4bqnw7rhu53DtcO64bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhuq7huqfDuuG6rOG6p2vhu6HhuqduxKlD4bqnw4Hhurvhuqdz4bubxrDhu53huqds4burw7rGoeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfDuuG7m+G6suG6p+G6oOG7m8O04bqnw7rDqsO54bqnw4DDueG6p+G6qHnhu53huqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6p3Phu5vhur1s4bqh4bqnPnnhu53huqfhuqDDieG6p3Thu5PhuqfhuqDhu5vDrOG6oOG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqfGoeG7neG6u+G6p+G6oOG7g8O6xqHDoOG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnc+G7m+G7geG6p8O64buDw7rGoeG6p3TDquG6p+G6oOG7m+G6u8O64bub4bqnw7rhu53DtcO64bqnw4Dhu4/huqdz4bub4bul4bqnbOG7peG6p+G6oOG7m+G7meG6p2zhur/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bq7w7rhu5vhuqdu4buZ4bqnc+G7ncO0deG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqd1eeG7neG6oeG6p+G7msOqw7rGoeG6p+G6oMOB4bud4buT4bqi4bqn4bu54bub4bqu4bqnw7rhuqzhuqds4bq2w7rGoeG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p+G6oMOB4buB4bqnxqHhu53hur3huqdu4buF4bqg4bqn4bqow6rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqdu4buH4bqnw4HDveG7neG6p3Phu5vGsOG7neG6p3ThuqRs4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6p2zhu6XhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfDgOG7j+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p3XDrOG6oOG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p8O64buDdeG6p+G6oMOBw73hu53huqdu4buZ4bqnbOG7peG6p+G6oOG7m+G7meG6p0HhuqLhurtD4bqn4bqgw4Hhu7Xhuqd04bq/4bud4bqndMOqdeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4bud4bq7w7rigJ3DoOG6p2vDquG6pz3hurvDgeG6u+G6p090bW/DgcOg4bqnbOG7m+G6okPDtcO64bqnxqHhu53hurvhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p2zhurvDueG6p2zDrOG7ueG6p+G6oOG7m+G6ouG7r2zhuqc+4buDw7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bucVMOZ4bqnc+G7m+G6ouG6p+G6qOG6pGzhuqds4bubw63huqLhuqfhurzhuqct4bqnJOG7m+G6veG7neG6p0vhu5/DuuG7m+G6p03hurJ4w7rGocOg4bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p3TDquG6p+G6oOG6vWzhuqfGoeG7neG7geG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqdr4bq9w7nhuqds4bq9w7nhuqfDuuG7peG7neG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFNw7nhuqfDgOG7seG6p8ah4budw73huqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbOG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqgw4Hhu4Hhuqd04bqyeMO6xqHhuqfhu6PhuqDhuqfhu5t4w7rDoOG6p+G6oOG7m+G6ouG6p8O64bub4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqna+G7n8O64bub4bqnbOG6tsO6xqHhuqfGoeG7neG7gXXhuqHhuqfDmuG7m+G7n8O64bqnbOG7m+G6osO6xqHDoOG6p+G6snls4bqn4bqg4bujw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p+G6oMOC4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqfhu7Xhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p2zhu5vDreG6ouG6p+G6vOG6py3huqck4bub4bq94bud4bqnS+G7n8O64bub4bqnTeG6snjDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdi4bqnQeG6okThuqdu4buL4bqi4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqt4bqnbuG7h+G6p8ah4bud4buBdeG6p3Phu5vDueG7gcO6xqHhuqfhuqnhuq02w6DhuqfhuqDhurJ4w7rGoeG6p27hurJ4w7rGoeG6p+G6qHnhu53huqd14bq0bOG6p8ah4bud4buBdeG6p2I24bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqB2w7rGoeG6p8OA4buBw7rhuqfhu7nhu5vEqXXhuqdB4bqi4buxbOG6p8O64buv4bud4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sVXhu6/huqDhuqfhu5vhu5PhuqdB4bqi4buB4bqnc+G7m+G6vWzhuqd0w6rhuqfDgOG6pOG6p8ah4bud4bq74bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2zhur1s4bqndeG6tGzhuqdu4buv4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbOG7peG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqn4bqoasO64bqnw7rGoeG7m8Oow7nhuqHhuqck4bujw7rhu5vhuqfhuqjhu5Hhuqdsw7nDuuG6p8OA4bux4bqn4bqg4bqiQ+G7k+G6oOG6p27hu7Hhu53DoOG6p+G6snls4bqn4bqg4bujw7rhu5vhuqdr4bq7w7rhuqdu4buL4bqi4bqndcOq4bqna+G6vcO54bqnbOG6vcO54bqnbuG6suG6u+G6p8OB4bq74bqndMOq4bqnw4Dhu4/huqds4bul4bqn4bqg4bubw7V14bqn4bqr4bqr4bqnbsO0w7rhuqfhuqtk4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqfDusah4bqyw73hu53huqds4bul4bqn4bqg4bub4buZ4bqnw4F44bud4bqn4bqow6rDueG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqnbOG7peG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqn4bqoasO64bqnw7rGoeG7m8Oow7nDoOG6p3Phu5vhu53DtMO64bqn4bqgdsO6xqHhuqfDgOG7seG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p2zhu6Xhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqndMOqdeG6p+G6qGrDuuG6p8O6xqHhu5vDqMO54bqnw6PDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqds4bul4bqn4bqg4bub4bqi4bqnw7rhu5vhu4nhu7nhuqds4bub4bqy4bq74bqnbsO0w7rhuqfhuqnDoOG6ueG6reG6pyU9TcSD4bqnbOG6sOG6u+G6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRs4bqnbOG7m8Ot4bqi4bqn4bq84bqnLeG6pyThu5vhur3hu53huqdL4bufw7rhu5vhuqdN4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhu4PDusah4bqndMO1w7rhuqd14bq0bOG6p+G6uWPhuqct4bqn4bq5w6nhuqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p+G6qMOqw7nhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqvhuq3huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhurEk4bubb8O54bqnbeG6u8O6xqFsw7nDusahw4DhurvDuuG6oeG6qMO64bqvL+G7ueG6sQ==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]