(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết ở Thanh Hoá nắng đẹp, đông đảo du khách đã đổ về Sầm Sơn tắm biển.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4bqj4bqg4buA4bqiw7PDjeG6ouG7s8ONw7PhuqZx4bqmw4DDs+G7rXdGacOz4buxw4zDs+G6tOG6oOG7m+G7q+G6oMOz4but4bq6w7Phu4zhu7XDs+G6oeG7peG6pMOz4bqhw4rhuqbDs8ONceG6pMOz4bup4bqi4bu54bqmw7Phu7Hhuq5Gw7PhuqbDgOG6oOG6sMOzw4JBxKkv4bqg4buNasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0Yk4buvxqHhu7FvainDgOG7ncOUw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6psOz4burSsahw7PhurThu5LDs+G6psOA4bqg4bqww7PDgkHDs8Ohw4xF4burw7PhurThuqDhu5vhuqbhuqDDs+G7jy3hu5dpw7PDjeG6oOG7gOG6osOzw43huqLhu7PDjcOz4buCw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG6rOG7m8Oz4bqmceG6psOAw7Phu613RmnDs+G7rcSQ4bqmw4DDs+G7reG7n+G6rMOz4buxw4zDs+G6tOG6oOG7m+G7q+G6oMOz4but4buhw7Phu63hurrDs+G7jOG7tcOz4bqh4bul4bqkw7PhuqHDiuG6psOzw41x4bqkw7Phu6nhuqLhu7nhuqbDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4buxw43huqDDjOG6pOG7qcOz4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7XDtUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7Xhu5Ev4buPw7Lhu5Hhu7HDtOG7jeG7leG7jcO14buRw7TDjeG7leG7mcO14buN4buNw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5Phu5XDtW/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDhu4DhuqLDs8ON4bqi4buzw43Ds+G6pnHhuqbDgMOz4butd0Zpw7Phu7HDjMOz4bq04bqg4bub4bur4bqgw7Phu63hurrDs+G7jOG7tcOz4bqh4bul4bqkw7PhuqHDiuG6psOzw41x4bqkw7Phu6nhuqLhu7nhuqbDs+G7seG6rkbDs+G6psOA4bqg4bqww7PDgkFvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5HDtcO1b8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9qLuG6oMSQ4bqmw4DDs+G7q+G6quG6psOz4bur4buf4bqm4bqgw7Phu6vhuqDhu6/huqbDs+G7q+G6oOG7iuG7q8Oz4bqm4bqgTMOzw43huqDhu4DhuqLDs+G7reG6ouG7ueG6pMOz4bqk4buIxqHDs+G6oMOoacOzSeG6rOG6psOAw7Phu6nhu6HhuqLDs8ONceG6pMOz4bqh4bul4bqkw7PhuqHDiuG6psOz4buMxrDhuqbDs+G6tOG6oOG7m8OzScSQ4bqiw7Phu63hurjhuqbDgMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G7q+G6oOG6ouG7tcOMw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu40t4buXw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7kcO04buRRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DteG7kS/hu4/DsuG7keG7scO04buN4buV4buNw7LDteG7l8ON4buP4buV4buNw7Xhu4/DgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7keG7keG7j2/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDhu4DhuqLDs8ON4bqi4buzw43Ds+G6pnHhuqbDgMOz4butd0Zpw7Phu7HDjMOz4bq04bqg4bub4bur4bqgw7Phu63hurrDs+G7jOG7tcOz4bqh4bul4bqkw7PhuqHDiuG6psOzw41x4bqkw7Phu6nhuqLhu7nhuqbDs+G7seG6rkbDs+G6psOA4bqg4bqww7PDgkFvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5HDtOG7kW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG7quG7m+G7q8Ozw4DhuqLGocOz4butxILhuqbhuqDDs8ONSMah4bqm4bqgw7PDjeG6oErDs+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bqs4bqmw7Phu6/huqTDs+G7reG6osOz4buxw4zDs8OC4bqu4bur4bqgw7Phu6nhuqLhu7nhuqbDs8ONSEzhur7hu6vDs+G6tOG6oOG6osOz4bupTOG6vuG7q8Oz4buM4bud4bqsw7PhuqZw4bqkw7PhuqBC4burw7PhuqThur7huqLDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7Xhu5NGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j8O14buRL+G7j8Oy4buR4buxw7Thu43hu5Xhu43DssOy4buVw43hu5fDssO04buV4buVw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/DtMO14buVb8OzxqHDgsON4bq/b+G6o+G6oOG7gOG6osOzw43huqLhu7PDjcOz4bqmceG6psOAw7Phu613RmnDs+G7scOMw7PhurThuqDhu5vhu6vhuqDDs+G7reG6usOz4buM4bu1w7PhuqHhu6XhuqTDs+G6ocOK4bqmw7PDjXHhuqTDs+G7qeG6ouG7ueG6psOz4bux4bquRsOz4bqmw4DhuqDhurDDs8OCQW/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcO14buTb8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9q4buq4bub4burw7Phu6/huqTDs+G6puG6oEPDs8ON4bqgw4Phu6vhuqDDs8ON4bqg4buKw7PDjXHhuqTDs+G7qeG6ouG7ueG6psOz4buM4budw7PDjeG6oOG6rOG7n8OzSU3hu6vDs+G7jMOM4bqiw7Phu6vhuqDDiuG6osOzw41Iw73huqbDs+G7qeG7gMOz4bur4bubw43DrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buV4buVRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DteG7kS/hu4/DsuG7keG7scO04buN4buVw7Lhu5fDtOG7mcON4buX4buRw7Thu5nDtMOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buZw7XDtW/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDhu4DhuqLDs8ON4bqi4buzw43Ds+G6pnHhuqbDgMOz4butd0Zpw7Phu7HDjMOz4bq04bqg4bub4bur4bqgw7Phu63hurrDs+G7jOG7tcOz4bqh4bul4bqkw7PhuqHDiuG6psOzw41x4bqkw7Phu6nhuqLhu7nhuqbDs+G7seG6rkbDs+G6psOA4bqg4bqww7PDgkFvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5Xhu5Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhuqvhur7huqLDs+G6puG7teG6psOz4bqm4bqg4bqi4bu3w43Ds+G7reG6uMOz4burxqHhuqzDs+G6puG6oMO5w43Ds8ONSOG6rOG6psOAw7PhuqbDgOG7ncOUw7PhurThuqDhuqzhu5/huqbDgMOzw7Xhu43Ds+G7reG6uMOz4buqacOzw4Lhu53Ds+G7reG6ouG7tcOMw7PhurThuqLhu7fhuqbDs8OC4buQw7PDjUzhu4LhuqbDgMOz4but4bu5w7Phu7HDjMOz4bq04bqg4bub4bur4bqgw7PDjeG6oMah4bqkw7PDgOG6osahw7PDjXHhuqTDs+G7qeG6ouG7ueG6pmnDs+G6psOA4bqg4bqww7Phu7FM4buE4bqmw4DDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buPw7VGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j8O14buRL+G7j8Oy4buR4buxw7Thu43hu5XDsuG7l+G7jeG7lcON4buT4buVw7Thu5nDtMOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buRw7Lhu5Nvw7PGocOCw43hur9v4bqj4bqg4buA4bqiw7PDjeG6ouG7s8ONw7PhuqZx4bqmw4DDs+G7rXdGacOz4buxw4zDs+G6tOG6oOG7m+G7q+G6oMOz4but4bq6w7Phu4zhu7XDs+G6oeG7peG6pMOz4bqhw4rhuqbDs8ONceG6pMOz4bup4bqi4bu54bqmw7Phu7Hhuq5Gw7PhuqbDgOG6oOG6sMOzw4JBb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buR4buPw7Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2opw4Dhuqzhu53huqLDs8ONceG6pMOz4bup4bqi4bu54bqmacOz4buxw4zDs+G6tOG6oOG7m+G7q+G6oMOz4bur4bqq4bqmw7Phu6vhuqjDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs8ONSOG7n+G6osOz4bqmw4DhuqDhuqLhu7fhuqTDs+G6tOG6oOG7m+G7q8Oz4bqm4bqgTMOz4bur4bqg4buv4bur4bq0LeG6ouG6pmnDs8OA4bqg4bqiw7PDguG7o+G6osOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bq04bqg4bqs4buf4bqm4bqgw7PhurThuqBx4burw7Phu613RsOz4bq04bqg4bqiw7Phu4zhu7XDs+G7jOG6vuG6osOz4bup4bqi4bu54bqmw7PhuqHhu6XhuqTDs+G6ocOK4bqmxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7LDskbDlWjDs+G6oOG7r+G6osOA4bqgw41nw7Phu5HDssO1RsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DteG7kS/hu4/DsuG7keG7scO04buN4buV4buNw7XDsuG7k8ON4buV4buZ4buP4buNw7XDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7k+G7meG7kW/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDhu4DhuqLDs8ON4bqi4buzw43Ds+G6pnHhuqbDgMOz4butd0Zpw7Phu7HDjMOz4bq04bqg4bub4bur4bqgw7Phu63hurrDs+G7jOG7tcOz4bqh4bul4bqkw7PhuqHDiuG6psOzw41x4bqkw7Phu6nhuqLhu7nhuqbDs+G7seG6rkbDs+G6psOA4bqg4bqww7PDgkFvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5HDssO1b8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9qJMahw5TDs8ON4bqgxqHhuqTDs8OA4bqixqHDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bur4bqgTMOK4bqmw4DDs8ONSMSC4bqm4bqgw7PDjeG7r8ah4bqkw7Phu6nDjOG6osOC4bux4bqi4bqmw4DDs0nEkOG6osOz4bqm4bq64bqiacOz4but4bulw5TDs+G6pOG7ncOMw7NJceG7q8Ozw41Iw73huqbDs+G7qeG7oeG6osOz4bur4bubw43Ds8ONSHHhuqbDgMOz4bqk4bqu4bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7keG7k+G7kUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7Xhu5Ev4buPw7Lhu5Hhu7HDtOG7jeG7lcOy4buV4buP4buNw43hu4/DtOG7jeG7meG7mcOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buV4buX4buRb8OzxqHDgsON4bq/b+G6o+G6oOG7gOG6osOzw43huqLhu7PDjcOz4bqmceG6psOAw7Phu613RmnDs+G7scOMw7PhurThuqDhu5vhu6vhuqDDs+G7reG6usOz4buM4bu1w7PhuqHhu6XhuqTDs+G6ocOK4bqmw7PDjXHhuqTDs+G7qeG6ouG7ueG6psOz4bux4bquRsOz4bqmw4DhuqDhurDDs8OCQW/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7keG7k+G7kW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6q+G7ncOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOzw43huqDhu7nDs+G7qUPDs8OC4buEw7Phu6vDisOz4bqg4bq44bqiw7PDjeG6oMah4bqkw7NHw4zGoeG6psOz4but4bu14bqmw7Phu6zhurjhu6vDs+G7qkzhur7hu6vDs+G7jOG7ncOz4bur4bub4burw7Phu7HhuqLDs8ONw4Phu6vhuqBpw7Phu7HGoeG6puG6oMOzw43huqBx4bqmw4DDs+G6tOG6oOG7m+G7q8Oz4burSsahw7PhuqHhu6XhuqTDs+G6ocOK4bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7keG7kcO0RsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DteG7kS/hu4/DsuG7keG7scO04buN4buVw7Lhu5fDteG7j8ON4buRw7Xhu5Hhu4/hu5XDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7j+G7l+G7l2/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDhu4DhuqLDs8ON4bqi4buzw43Ds+G6pnHhuqbDgMOz4butd0Zpw7Phu7HDjMOz4bq04bqg4bub4bur4bqgw7Phu63hurrDs+G7jOG7tcOz4bqh4bul4bqkw7PhuqHDiuG6psOzw41x4bqkw7Phu6nhuqLhu7nhuqbDs+G7seG6rkbDs+G6psOA4bqg4bqww7PDgkFvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5HDtG/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG7quG7m+G7q8Oz4burw4rDs0nhu4LDs+G6tOG6ouG6puG6oMOz4bux4bqsxqHhuqbhuqDDs+G7seG6ruG7q+G6oMOz4buMxKjDs+G7scOMw7PDguG6ruG7q+G6oMOz4buMxrDhuqbDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOzw43Dg+G7q+G6oMOz4burT+G7q8OzRuG6oMSo4burw7Phu4zEqMOz4buxw4zDs+G6tOG6oOG7m+G7q+G6oMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7LDskbDlWjDs+G6oOG7r+G6osOA4bqgw41nw7Phu5Hhu43hu5lGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j8O14buRL+G7j8Oy4buR4buxw7Thu43hu5Xhu43hu4/DsuG7k8ON4buX4buXw7XDteG7mcOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buZ4buXw7Vvw7PGocOCw43hur9v4bqj4bqg4buA4bqiw7PDjeG6ouG7s8ONw7PhuqZx4bqmw4DDs+G7rXdGacOz4buxw4zDs+G6tOG6oOG7m+G7q+G6oMOz4but4bq6w7Phu4zhu7XDs+G6oeG7peG6pMOz4bqhw4rhuqbDs8ONceG6pMOz4bup4bqi4bu54bqmw7Phu7Hhuq5Gw7PhuqbDgOG6oOG6sMOzw4JBb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buR4buN4buZb8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9q4bqj4bqg4buv4bqsw7PhuqThurjDjcOzSUXDs+G7q8OKw7NJ4buCw7PDgkzDjMOzw41I4buKacOzw4JM4buG4bqmw4DDs+G7scOMw7PhurThuqDhu5vhu6vhuqDDs8ONSOG6rOG6psOAw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu63hu6XDjMOz4burSsahw7PhurThu5LDs+G6psOA4bqg4bqww7PDgkHDs8Ohw4xF4burw7PhurThuqDhu5vhuqbhuqDDs+G7jy3hu5fDs+G7q+G6oEzGocOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6puG6oEzhuqbDgMOz4buxT8Oz4bup4bub4bqsw7NJecOzw41w4bqmw4DDs8OCw73huqbDs8ONSOG6rOG6psOAw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu6vhuqrhuqbDs8OC4buj4bqiw63Ds+G7quG7m+G7q8Oz4burw4rDs0nhu4LDs+G7reG7tcOMw7Phu63hu6HDs+G7q+G6oMOMxanhuqbDs+G7qeG6rsOz4but4bulw5TDs+G7rUrDs+G7q+G7m+G7q8Oz4but4bqi4bu1w4zDs+G6tOG6ouG7t+G6psOz4but4bu5w7NG4bqgxKjhu6vDs+G7jMSow7PhuqbhuqDDjMOz4bur4bulw4zDs+G7q0rGocOz4buxw4zDs+G6tOG6oOG7m+G7q+G6oMOzw41I4bqs4bqmw4DDs8O0w7PhuqbDgOG7ncOUw7PhuqbDgOG6oOG6sMOzw4JBw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2oo4buj4bqm4bqgw7Phu6pM4buA4bqmw4DEqS9Gag==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]