(vhds.baothanhhoa.vn) - Món thịt trâu gác bếp được tẩm ướp các loại gia vị, sau thời gian hun sấy, tạo nên món thịt thơm ngon, “gây nghiện” với nhiều người. Giữa tiết trời thu, lai rai thưởng thức món thịt trâu gác bếp đậm vị thì còn gì bằng.
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtaeG7guG7hOG7huG6suG6tuG7tcOtOeG7t0XhurBr4bq24bu14bqy4bq2a8Wp4buf4bula+G7guG7l+G6tmvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+aS/hu4Lhu4Thu4bhurLhurbhu7XDrWkv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDrTrhurThurZr4buE4bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4R14bqwa+G7isOJ4bq+a+G7peG7k+G7pWvhuq7hurLhu5Xhu7lr4bu14bu54buRa03DgOG7g2vhu4Lhu5FGa+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu7Xhu7nhu5HhurZr4bu3RuG6tmvhu4Jyw5Phu4Nr4buE4buV4bqya+G6tuG7r+G6tmvhurDhurThurZr4buE4bu3w4Dhu4Rr4buE4bu3ReG6sGvhurbhu7XhurLhurbhu4Nr4oCc4bu1ccOTa+G6tuG7teG7t+G7uXjhurbigJ1rTcOJ4bu5a+G6tuG7t+G7uXdGa+G6tuG7teG7iuG6uOG7ueG7hWvhu7Thu7lM4buRa+G7hOG7uXbhu4Rr4buE4buG4bq44bu5a+G7hOG7t0bhu4Nr4bqu4buR4bu5a+G7huG7keG7uWvhu4Thu7fhu4rhurzhurbhu7Vr4buE4bu34buI4bula+G6sOG6tOG6tmvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+a8WpdOG6sGtNw4Br4buE4bu3w4Fr4bulw4LhurZr4bu1w4Frw7nhu6Phurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvDtWxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvDs8OybOG6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL25ub8OyL23DtMO14bunw7Ntw7PDs8O0bm7hu4Rv4buN4buPbG3huq5s4buFw4Phur7hu7Xhur/hu4bDqcO04buN4buNamvhu5Hhuq7hu4TDqWo54bu3ReG6sGvhurbhu7XhurLhurZrxanhu5/hu6Vr4buC4buX4bq2a+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5qa07hu7nhu6fhu4Thu7fDqWrDtWxsamvhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hMOpasOzw7Jsamsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw6054bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vmvhuq7hu5lrxanhu5/hu6Vr4buC4buX4bq2a+G7pcON4buRa8WpQuG6tuG7tWvDueG7meG6smvhu6dx4bq2a+G7hEPhu6Vr4buE4bu34bu5eUZr4buC4bqqa+G6sOG7uXfhurZr4bq2R+G7ueG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6064bq04bq2a+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5r4bu34buh4bq2a8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7pcOC4bq2a0/hu5Fr4bqu4buVa03DieG7uWvhurbhu7fhu7l3Rmvhurbhu7Xhu4rhurjhu7nhu4Nr4buERsOTa+G6tuG7t+G7ueG7r+G6tmvhuq5K4buRa+G7peG7t+G6pOG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4Lhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGvhu6Xhu7dy4buEa+G6ruG7iuG6uuG6tuG7teG7g2vhurbhu7VGQuG6tmvhu7Xhuqrhu6VrT0Zy4buEa0/hu4hr4buG4bqsa+G7huG7meG6tuG7tWvhu4Thu7fDgWvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6fDveG7hWs54bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vmvhuq7hu5lr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBrxanhu5/hu6Vr4buC4buX4bq2a+G6vGvhu6Xhu5Phu6VrTUjhurbhu7Vr4bqw4bu5d+G6tmvhurZH4bu5azlxw5Nrw5nhu53hu6Vr4bq24bu34buKaz/hu5nhurJr4buk4buR4bu54buDa8Wo4bu5eOG6tmvDmeG7ueG7r+G6tuG7g2s/4buR4bu5a+G7pOG7t3FG4oCmaznhu5Xhu7lrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4Nr4buE4bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vmvFqeG7iuG6uuG7pWvDueG7mWvhu6XhurLhurZrxalC4bq24bu1a8O54buZ4bqya+G7p3HhurZr4buEQ+G7pWvhu6Xhu5Phu6VrTUjhurbhu7VrOuG7iuG6uOG6tuG7tWs/4buT4buE4buDazZG4buR4bq2a+G7tuG6tOG7keG7g2s2RuG7keG6tms4ReG6tuG7g2s74bu14bqk4bulaz/hu5/hu6Xhu4NrOeG7t+G7leG7peG7t2s54bu34buZ4bq24bu34oCma+G6ruG7meG6sGvhurDEkOG7uWvhu6fDgOG6vmvhu4R24buEa8WpduG6tuG7g2tPRnHhurZr4buC4buR4bq24bu14buDa+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a+G7peG6tGvEguG7t+G7k+G7peG7t2vhu4BGw5Lhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buk4bq0a+G7p8OA4bq+a013a+G7t0bDk3jhurZr4bqw4bu5d+G6tmvhurZH4bu5aznhu7fhu5Xhu6Xhu7drOeG7t+G7meG6tuG7t+G7g2vhu6Xhu7dH4bq24bu1a+G7hOG6qOG7uWvDueG7uXbhu4Rrxal24bq2a+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a+G7keG6tuG7t2s54buGc+G6tms54bu54buv4bq2azjhu7nhurbhu7drTeG7mWvhu6Xhu7fDgGs54buGc+G6tms54bu3w4BrOuG7keG7uWtn4buE4bu34bqo4bq2aznhu7nhu6/hurZr4bu24buKReG6tuG7teG7g2tPxqFrOeG7t+G7meG6tuG7t2s5ceG6tmhr4bqu4buZa+G7t0Nr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7drxanGoWtPccOTa+G7p0rhurbhu7Vr4bq24buv4bq2a+G7hOG7t+G7ikXhurbhu7Vr4bu34bu5eEZr4oCcOeG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5rb+G7jWs44bu54bq24bu3azrhu5Hhu7nigJ3hu4VrOsOJ4bu5a8WpccOT4buDa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4Lhuqprw7Nsa+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa8Wp4buV4buEa+G7hOG7ueG7r0Zr4bul4bu3QWtPduG6vmvhu7fhu5Xhurbhu7VrLOG7pCw1a8Wp4bq64buEa25r4bulcuG6vmvhu4ThuqDhurbhu7dr4bq24bub4bqwa25sbm5p4buC4buE4buG4bqy4bq24bu1w63hu4NpL+G7guG7hOG7huG6suG6tuG7tcOtaznhu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+a2/hu41rOOG7ueG6tuG7t2s64buR4bu5a8Wp4buK4bq64bula+G7peG6qOG6tuG7tWvhurbhu7d04bq2a+G6ruG7mWvhu4Lhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGss4bukLDVrb2vhu4Lhu5HhurLhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvDtWxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvhu41ubuG6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL25ub8OyL23DtMO14bunw7Ntw7PDsm9v4buN4buE4buPb2zDs8Oy4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6nhu43hu49qa+G7keG6ruG7hMOpajnhu7dF4bqwa+G6tuG7teG6suG6tmvFqeG7n+G7pWvhu4Lhu5fhurZr4buE4bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vmprTuG7ueG7p+G7hOG7t8OpasO1bGxqa+G7t8aw4bu54bu14bu34buEw6lq4buNbm5qay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmrDrTjhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGs54bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vms44bu54bq24bu3azrhu5Hhu7lrxanhu4rhurrhu6Vr4bul4bqo4bq24bu1a+G6tuG7t3ThurZr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBrLOG7pCw1a29r4buC4buR4bqya+G7pXLhur5r4buE4bqg4bq24bu3a8Wp4bq64buEa25r4bq24bub4bqwa25sbm7hu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7huG7keG6smvFqUThu7lrTcOJ4bu5a+G7peG7t0fhurbhu7Vr4buE4bqo4bu54buDa+G7peG7t8OAaznhu4Zz4bq2aznhu7fDgGs64buR4bu5a+G7peG7t+G6smvDueG7uXbhu4Thu4FrOcSoa+G6rnFG4buDa+G7hOG7huG7keG6tuG7tWvhu4Thu4bhu5Xhu7lr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4bul4bu3w4Brxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu34bu5d0Zr4bq24bu14buK4bq44bu5a8O54bu5duG7hGvFqXbhurZr4bqu4buZa+G6tkXhu7lr4bulRuG6tuG7tWvhu6Vy4bq+a+G7hOG7t0rhu6Vr4bq+4bu3deG6sGvhu4Thu4pF4bu5a+G7guG6quG6tuG7teG7g2vhu7fhurLhu5Fr4buARuG7l2vhu4Lhu5Xhu6Xhu7dr4bul4bu34bqya8O54buZa+G7peG6suG6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrTUjhurbhu7Xhu4Vrw6LDieG7uWvhurDhurLhurbhu7Vr4bqwRuG6quG6tmvhu7Xhu7lMa+G7tcOB4bq2a3XhurBr4buE4bu3SuG7pWvhu4Thu4ZGw5N34bq2a+G7hOG7t+G6quG6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhu4BG4buva+G7t+G7ikXhurbhu7Xhu4Nr4buE4bu5duG6vmvhurbhuqrhu7lr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buGw4Br4bqo4bq24bu1a+G7peG7t+G7kWvFqXlr4bqu4buV4bu54buDa+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a8WpxqFr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBrxanhu5/hu6Vr4buC4buX4bq2a+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5rb+G7jWs44bu54bq24bu3azrhu5Hhu7nhu4VrCDrhurThurZr4bub4bq2a+G6tuG7mcOTa8Wp4buK4bq64bula+G7hOG7leG6smvhurbhu6/hurZrw7nhurzhu7lr4bu34buKReG6tuG7tWtNw4Br4bulw43hu5Fr4bq2R+G7uWvhu4bEqOG6tuG7teG7g2vhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4bu34buI4bula+G7teG7ueG7kWvhu4Thu4ZGw5N34bq24buDa+G7pUjhurbhu7VrTcOJ4bu5a8Wp4bq0a+G6ruG7mWvhu4BGw5Nr4buE4buGw4Hhurbhu7dr4buC4buX4bq2a09GcuG7hGvhu4Thu7fDjWvhu6Xhuqjhurbhu7Xhu4Nrxanhu5fhurBrw7nhu5fhurJrTXhr4buC4bu54bq24bu3a+G7keG6tmvhu4ThurLhu5nhurZr4buE4bu3SuG7pWvhur7hu7d14bqw4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Frw7VsbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7LDtG3hur5P4buHamvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7p+G6tuG7hcO54buR4bqy4buE4bu34buR4bq24bu34bu34bqy4buR4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubm/Dsi9tw7TDteG7p8OzbcOzw7LDs2/DsuG7hOG7jWxsw7LDsuG6rmzhu4XDg+G6vuG7teG6v+G7hsOpb8Oyb2pr4buR4bqu4buEw6lqOeG7t0XhurBr4bq24bu14bqy4bq2a8Wp4buf4bula+G7guG7l+G6tmvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+amtO4bu54bun4buE4bu3w6lqw7VsbGpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrDssO0bWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOtOeG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7hOG7t+G7k+G7uWvhurDhu7l24bq24bu14buDa+G7hHXhurBr4buKw4nhur5r4bul4buT4bula+G6ruG6suG7leG7uWvhu7Xhu7nhu5FrTcOAa8WpeWvhuq7hu5nhurBr4bq24buv4bq2a+G6sOG6tOG6tmvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Frw7VsbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7PDteG7j+G6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL25ub8OyL23DtMO14bunw7Ntw7PDssOybcOy4buEw7LDteG7j+G7jW/huq5s4buFw4Phur7hu7Xhur/hu4bDqeG7jcO0b2pr4buR4bqu4buEw6lqOeG7t0XhurBr4bq24bu14bqy4bq2a8Wp4buf4bula+G7guG7l+G6tmvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+amtO4bu54bun4buE4bu3w6lqw7VsbGpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrDs8O14buPamsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw63hu7Thu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t2vhu6Xhu7fDgGs54buGc+G6tms54bu3w4BrOuG7keG7uWvhu4Thu7fhu7l24buEa8SCdmvhuq7Dgmvhu7dG4bq2a8WpeWvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+a8Wp4buV4buEa+G7peG7t3Lhu4Rr4bqu4buK4bq64bq24bu14buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Frw7VsbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Fr4buPw7Jv4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4Ivbm5vw7IvbcO0w7Xhu6fDs23Dsmxuw7Nt4buEw7Jt4buPw7PDs+G6rmzhu4XDg+G6vuG7teG6v+G7hsOpbcO1b2pr4buR4bqu4buEw6lqOeG7t0XhurBr4bq24bu14bqy4bq2a8Wp4buf4bula+G7guG7l+G6tmvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+amtO4bu54bun4buE4bu3w6lqw7VsbGpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrhu4/Dsm9qay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmrDrTnhu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu7dG4bq2a+G7hMSoa25rxal24bq2a29r4bq24bu14buZw5Nr4buC4buta+G7huG7kWvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4bq+4bu3deG6sGvhu4Thu7dF4bqwa+G6tuG7teG6suG6tuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw605xKhr4bq24bub4bqwa25sbcOy4buDa+G7peG7t8OAazrhu5Hhu7lrw7nhu53hu4RrxalzRmvhuq7hu5nhurBr4bqw4bq04bq2a+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur7hu4Nrw7nhu5HhurZrxalzRmvhu6Xhu7fhuqBr4bqu4buZ4bqwa8WpeWvhu4JLa+G7p0nhurbhu7Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu34buDa+G7hOG7uXbhur5rxILhu7fhu5Phu6Xhu7fhu4VrOuG6pOG7uWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buE4bu34buK4bq84bq24bu1a+G7hOG7t+G7iOG7peG7g2vEguG7t8aw4bq2a+G6tuG7teG6suG6tmtN4buZa+G7peG6tGvhurbhu7dGa+G7pXNGa+G6sEbhu5Hhu4NrTcOBa010w5Nr4bul4bu3w4BrxanGoWvhu6VI4bq24bu1a+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a8Wpc0Zr4buE4buKa+G6sOG7k8OTa+G6sOG6tOG7pWvhuq7hu5nhurBr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBrxal5a8SC4bu54bq24bu3a+G7p+G6suG7keG6tuG7t+G7hWvhu7Thu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t2vhu6Xhu7fDgGs64buR4bu5a03huqrhurZr4bul4bq0a+G7hOG7huG7keG6tuG7tWvhu4Thu4bhu5Xhu7lr4bq2RuG6qOG7uWvhu4Thu4ZxRmvDucOCa03DieG7uWvhu4BGw5Nr4buE4buGw4Hhurbhu7drxILhu7fhu6nhur5rxIJB4bq24buDa03DgWtNdMOTa+G6tuG7teG7kcOTa+G7hMSoa8Wpc0ZrxanGoWvhu7Xhu7nhu5fhu7lr4buARsOTduG7hGvFqeG7iuG6uuG7pWvhurbhu7VGQuG6tmvhu6VG4bq24bu1a+G6tuG7tUbDk+G7r+G6tmvhuq7hu7l4RmvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6smvhu5HhurZr4buE4bqy4buZ4bq2a03hu5lr4bul4bu3cuG7hGvhuq7hu4rhurrhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtxah5a+G6ruG7meG6sGvhurbhu6/hurZr4bqw4bq04bq2a+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5r4bul4bu3RnXhurZrTcOA4buDa+G7peG7t8OAazrhu5Hhu7lr4buESmvhurDDgeG6tuG7t2vhu6Xhu7fhuqThurZr4buG4buRa+G6vuG7t3PhurZr4buE4bu3w4Dhu4Rrw7nhu53hur5r4bq24bu14bqy4bq2a+G6tuG7t3Lhu4Rr4bulw43hu5Fr4bul4bqy4bq2a+G7hOG7hnFGa03EqOG7kWvhuq7hu5nhurBr4buE4bu3w4Dhu4Thu4Vrw5nhu6Phurbhu7Vrxanhuqjhu7lrw7nhu5nhurZr4buE4buRw5NrxILhu7fhu6nhurJr4bqu4bup4bqya+G7pcON4buRa+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bq24bu14buK4bq44bu5a8Wpc0Zrw7l24bq+4buDa+G7hOG7t8OA4buEa8Wp4buK4bq64bula+G7hOG7t+G7k+G7uWvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4buExKjhurbhu7Vrw7nhu5fhurZr4buE4bqy4buDa+G7p+G6pOG7pWvhu4Thu7fDieG7g2vhu6fhu5nDk2vEguG7t+G6suG7l+G6tuG7tWvhu4TEqGttLW5r4bul4bqw4buDa+G7hOG7uXbhurZr4bu34buZ4bq24bu3a+G7hHXhurBr4buKw4nhur5r4bu14bu54buRa03DgGvhu4Thu7fGsOG6smvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4bu34buI4bul4buDa+G7hOG6oGvhuq54a+G7huG7ueG7r+G6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhu7Xhu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t+G7hWvhu6Thuqjhurbhu7VrxanhurLhu5XhurZr4bq24buZw5NrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4bq+4bu34buX4bu5a+G7keG7uWvhu6XDjOG6tuG7tWvhuq7hu5nhurBrxanhu4rhurrhu6Xhu4Nr4bul4bu34bqga+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7peG6tGvEguG7ueG6tuG7t2vhurbhu7Xhu7fhu7l44bqwa03hu5lr4buARsaw4bq2a+G7hOG7kcOTa+G7hOG7t8OBa+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4buE4bu3w4lr4buE4bu3w4Dhu4Rrxanhu4rhurrhu6Vr4bul4bud4buEa+G7huG7keG7g2vhu4R14bqwa+G7isOJ4bq+a+G6sMOJ4bu5a8Wp4buX4bqwa8O54buX4bqya03hu5lrxanhu6vhur5r4bqw4bud4buE4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrcWoeWvhu4Thu5XhurJr4bq24buv4bq2a+G7t+G7ikXhurbhu7VrTcOAa+G7huG7ueG7r+G6tuG7tWvDueG7uXjhu4Thu4Nr4bu14bu54buRa03DgGvhu4R14bqwa+G7isOJ4bq+a+G7peG7t+G6smvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6sOG7uXbhurbhu7Vr4buE4bu3w4Dhu4RrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4buE4bu3eWvhu4Thu7fhu7l2Rmvhu4Thuqbhu7nhu4Nrw4nhu4Thu4Nr4buC4buX4buDa+G7tcSo4bq24bu14buDa+G6sEbhuqrhu7lr4buE4buG4bud4bq24bu14buDa+G6sMOBa+G7peG7t0Hhurbhu7fhu4Nrxanhu4rhurjhurbhu7Xhu4Nr4bu34buV4buEa+G7p0Thu7nhu4Nr4bqw4bud4bula8SC4bu34bup4bq24buHa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvFqeG6tOG7g2vhu7fhu5Xhu4Rr4bunROG7uWtN4buZa+G6sOG7neG7pWvEguG7t+G7qeG6tmvhuq7hu5lr4bu34buR4bu5a+G7teG7ueG7kWtNw4Br4buE4buV4bqya+G6tuG7r+G6tmvigJzhu4Rx4bqwa+G7t0LhurbigJ1r4bulw43hu5Fr4bqw4bq04bq2a+G7m+G6tmvhurZH4bu5a+G7hsSo4bq24bu1a+G6tuG7mcOT4buFaznhu7fhurjhu7lr4bu14bu54buR4bq2a+G7isOJ4bq+a+G7guG7rWvEguG7qeG6smvhu6fhu5nhu7lr4buE4buG4bqy4bq24bu1a29r4buE4bu5duG6tuG7tWvFqXlr4bu14bu54buRa03DgGvFqeG7iuG6uuG7pWvhurbhu7Vy4bqwa8Wpd0Zr4bu3ReG6tuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu6Thu7fDgGs64buR4bu5a+G7peG7t+G7ueG7kWvhu4Lhu7Hhu4Nr4buARuG7k2vhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhuq7hu5nhurBr4buG4buRa+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur7hu4NrxILhu7dxRmvhurbhu5nhurJr4bulw4zhurbhu7Vr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Xhu4Nr4bq24bu34buK4bq24bu1a+G7peG6qOG6tuG7tWvFqeG6suG7leG6tmvhu7dG4bq2a8SC4bu34bq04bu5a+G6ruG7mWvEguG7t+G6tGvhurbhu7dy4buEa03hu5lr4buARsOTduG7hGvFqcOA4bq24bu3a+G7peG7t3Lhu4Rr4bqu4buK4bq64bq24bu1a+G7pcON4buRa+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhur7hu7d14bqw4buFa8WoccOTa+G7pcOM4bq24bu1a+G6ruG7mWvhu4JKa8SC4bu34buT4bula8O54bu5eOG7hGvhu7Xhu7lM4buRa+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5rOOG7ueG6tuG7t2s64buR4bu5a03DieG7uWvhu6Xhu5Phu6Vr4buE4bu34buKReG6tuG7tWvhu7fhu7l4RmvEguG7t+G7k+G7peG7hWs54buV4bu5a+G6rsOCa+G7t0bhurbhu4Nr4bul4bu3w4BrOuG7keG7uWvhu6dI4bq24bu1a+G6rkvhu5Frxanhu4rhurrhurBr4buE4bu34buR4bq24buDa0Hhu4RrxILhu7fhurThu7lrTeG7mWvFqeG7uXdGa+G7hOG7uXbhu4Rr4bquS+G7kWvhuq7hu5nhurBr4buC4buR4bqya+G7peG7t+G6smvhu4Thu7fDgOG7hGvhu6Xhu7dB4bq2a+G7p3Phurbhu4Nr4bu14bu54buRa03DgGvhurbhu7Vy4bqwa8Wpd0bhu4Nr4bun4buR4bu5a+G6tuG7teG6suG6tuG7g2vEguG7t+G6qOG6tuG7tWvDucOAa+G7peG7t0HhurZr4bup4bq+4buDa8SC4bu34bqo4bq24bu1a8O5w4Br4bul4bu34buTw5NrT+G7qeG6sGvhu6Xhu5Xhurbhu7dr4bulw43hu5Fr4bqw4bu5duG6tuG7tWvhu4Thu7fDgOG7hOG7hWs54bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZrxanhu4rhurrhu6Vr4bu3RuG6tmvhu4TEqGtua8WpduG6tmtva+G6tuG7teG7mcOTa+G7guG7rWvhu4bhu5Fr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6vuG7t3XhurBr4buE4bu3ReG6sGvhurbhu7XhurLhurbhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa8SC4bu34bu5a+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhu6XhurRr4buE4bu3eWvhu5vhurZr4buE4buGSuG7pWvhu4Thu7l24bq+a+G7t+G6suG7n+G7pWvhu6Xhu7fhurJrTeG7meG6smvhurZC4bu5a+G7t3Lhur5r4bul4buT4bul4bu3a+G7hOG7t8ONw5Nr4buExKhrw7ItbWxr4bq+4bu3R+G7hOG7hWvhu7Zy4bq+a0/hurLhurbhu7Vrxal04bq+a8O54bur4bq+4buDa0/hu6lr4bq24bu34bqm4buDa03hu53hu4Rr4bul4bu34buR4bq24bu3a03hu5lr4buE4bu34buK4bq84bq24bu1a+G7hOG7t+G7iOG7pWvhu6VI4bq24bu1a+G7peG7t3XhurBr4bul4bu34bup4bqya+G7t+G6suG7n+G7pWvhu4Thu4pF4bq24bu1a8OJ4buE4buFa+G7pOG7t3XhurBr4bul4bu34bup4bqya+G6ruG7mWvhurDhurThurZr4bul4bu3cuG6sGvhu7Xhu7lH4bq+a+G6ruG7meG6sGvhu4Thu5vhurbhu7Vr4buE4bu34buv4bqwa+G7t+G7ikXhurbhu7VrTcOAa+G7peG7t+G6smvhu4Thu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmtN4buZa8Wp4buK4bq64bula+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a+G7peG7t8OAazrhu5Hhu7lr4bq+4bu34buRa+G7peG7t3Zr4buldeG6tmvhu4Thu7d04bq24buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDreG7pOG7t+G6smvFqXbhurZr4bq24buRw5Phu4Nr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7drOeG7hnPhurZrOeG7t8OAazrhu5Hhu7lrxanGoWvhurDhu5Hhurbhu7Vr4bu34buZ4bq24bu1a+G6tuG7teG7t8OB4bq2a+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5rxal24bq2a+G7hOG7kcOTa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu4Thu7nhu69Ga+G7p0jhurbhu7Xhu4Nr4buE4buG4bq8a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vFqcOA4buRa+G7peG7t+G6oGvhu6VG4bq24bu1a+G7pXLhur5r4buE4bu3SuG7pWvhur7hu7d14bqwa0bDk2vhu4RB4bq2a8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7peG7t+G6oGvhurxrT+G7iGs54bu34buR4bq24bu3a+G6sOG7mWvhu6XDguG6tmtPRnLhu4Rrxanhu7lr4bul4buT4bula+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu4Thu7fhu5nhurbhu7drxILhu7fhu5Phu6Vr4buE4buG4buv4bq2a+G7peG7l2vhurbhu4rDieG7peG7hWs5Smvhu7fhu5nhurJr4bqw4bq04bq2aznhu7fDgOG7hGvhu4Thu4ZxRmvhu7Xhu5Phu6Vrw7l24bq+a2/hu41rOOG7ueG6tuG7t2s64buR4bu5a+G7hOG7huG6vGvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBrLOG7pCw1a+G7pXLhur5r4buE4bqg4bq24bu34buDa+G7t+G7uXjhurZr4bq24buRw5Phu4Nr4bul4bu3w4BrOuG7keG7uWvhu6VI4bq24bu1a+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a8WpxqFrTeG7mWvFqeG7keG6tuG7tWvhu7fhurLhu5nhurZr4buE4bu34bu5eOG6tmvhu4Lhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGvFqXlrxanhu4rhu5FrTeG7meG6smvhu7d4a+G7hOG7t+G6quG6tuG7tWvhu4Lhu7nhu69Ga+G7hOG7t8OA4buDa+G7pUvhu5Fr4bu34buZ4bq24bu1a+G7keG6tmvhu4ThurLhu5nhurZr4buE4bu3SuG7pWvhur7hu7d14bqwa+G7pcOM4bq24bu1a+G6tuG7t+G7imvhu6Xhu5Phu6Vr4bq24bu34buZa+G7t+G7meG6tuG7teG7g2vEguG7t+G7k+G7peG7t2vhu4Lhu5XhurZrTcOJ4bu5a+G6sOG6suG6tuG7tWvhurBG4bqq4bq2a+G7teG6tOG6vmvhur7hu7dz4bq2a03hu5nhurJr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7nhurbhu7dr4buEdmvFqcOA4buRa+G6vuG7t+G7ikXhurbhu7VrTeG7mWvhu4Thu5XhurJr4bq24bu34bu5d0Zr4bulRWvhu7dD4bu5a03hu7l44bula+G6ruG7meG6sGvhu6Xhu7fhurJr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6ruG7keG6smvFqUPhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvDtWxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWtvw7TDsuG6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL25ub8OyL23DtMO14bunw7Ntw7Jsw7XDs23hu4TDsm1sbGzhuq5s4buFw4Phur7hu7Xhur/hu4bDqcOyw7Lhu41qa+G7keG6ruG7hMOpajnhu7dF4bqwa+G6tuG7teG6suG6tmvFqeG7n+G7pWvhu4Lhu5fhurZr4buE4bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vmprTuG7ueG7p+G7hOG7t8OpasO1bGxqa+G7t8aw4bu54bu14bu34buEw6lqb8O0w7Jqay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmrDrTrhurThurZr4buE4bu3w4Dhu4Rr4buE4buGcUZr4bu14buT4bula8O5duG6vmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4R14bqwa+G7isOJ4bq+a+G7peG7k+G7pWvhuq7hurLhu5Xhu7lr4bu14bu54buRa03DgOG7g2vhu4Lhu5FGa+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu7Xhu7nhu5HhurZr4bu3RuG6tmvhu4Jyw5Phu4Nr4buE4buV4bqya+G6tuG7r+G6tmvhurDhurThurZr4bub4bq2a+G7hOG7t0XhurBr4bq24bu14bqy4bq24buDa+KAnOG7tXHDk2vhurbhu7Xhu7fhu7l44bq24oCda03DieG7uWvhurbhu7fhu7l3Rmvhurbhu7Xhu4rhurjhu7nhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtw5nhu5lrw5lI4bu5aznhu7fDgGvhu6R14bqwaz944buDazXhu7fhurRrw5lBa+G7hOG7t+G7ims54bu34buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7hkrhu6Vrxajhu5fhurbhu7Vrw43Dk2tPxqFrOeG7t+G7meG6tuG7t2s5ceG6tmvhu6Xhu7fhurJrw7nhu7l24buE4buBaznhu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buk4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t2s6xJDhu7lrT8aha+G6sEPhu4Rr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurDhu4Nrxajhu5fhurbhu7Vrw43Dk+G7g2vhu7bFqDvhu6ZrT8ahaznhu7fhu5nhurbhu7drOXHhurZrxanGoWvFqeG7iuG7kWtN4buZ4bqya+G6tuG7teG7t8OAa+G7gEbDk3bhu4Rr4bul4bu34bqga+G7hOG7ueG7r0ZrT3HDk2vhu6dK4bq24bu1a+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwayzhu6QsNeG7g2tPxrDhurBrxalxw5Nr4bqu4buZa+G7peG7t+G6oGvhu4Thu7nhu69Ga+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G7pXPhurZr4buE4buG4bu5eeG6tmvEguG7t+G7keG7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurbhu4VrOeG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq2a0/GoWvhu6XhurRr4bq24bu34bu5d0Zr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurDhu4Nr4buERsOTa+G6tuG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4BG4buRa+G6rkrhu5Fr4bul4bu34bqk4bq24buDa+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa+G7hOG7t8OA4buEa+G7hOG7hnFGa+G7teG7k+G7pWvDuXbhur5rb+G7jWs44bu54bq24bu3azrhu5Hhu7lr4bqu4buZa+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa+G7hnLhu4Rrxanhu5/hu6Vr4buC4bud4bul4buDa03DgWtNdMOTa+G7pXLhur5rw43Dk+G7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7gEbDk3fhurZr4bulw4zhurbhu7VrxanGoWvFqULhurbhu7Vr4bu34buZ4bq24bu3a+G7pUjhurbhu7Vr4bun4bqy4buR4bq24bu3a+G6tuG7teG7t+G7uXjhur5r4buExKjhurbhu7Vrw7nhu4rDieG7pWvhu7fhurLhu5nhurZr4buE4bu34bu5eOG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4buE4bu54buvRmvhu6Xhu7dBa8WpeWtPccOTa+G7p0rhurbhu7Vr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBrLOG7pCw14buFa8WoccOTa+G6ruG7mWvhu4Lhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGvFqXNGa+G7hOG7ueG7r+G6tmvhu6XDjeG7kWtPxqFrxanhu4rhurrhu6Vr4bul4bqo4bq24bu1a+G6tuG7t3ThurZr4bqu4buZa+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwayzhu6QsNeG7g2vFqeG7uXdGa+G6tuG7mcOTa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7peG7t+G6oGvhu6XhurRrw5Jr4bq24bu14bu34bqi4buRa03DieG7uWvhu6fhurLhu5Hhurbhu7dr4bq24bu14bu34bu5eOG6vmvhurDhu5lr4bulw4LhurZr4bu14bq04bq+a+G6vuG7t3PhurZr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7nhurbhu7dr4buEdmsta0/GoWvhu7dD4bu5a+G7pcON4buRa8Wpw4Dhu5Fr4bq+4bu34buKReG6tuG7teG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7kEbhu4Thu7fhurLhu4Zqw6074bu14bqk4bula+G7tkZy4bq2aS/hur7DrQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]