(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ một loáng đã nghe tiếng cơm sôi lục bục. Mẹ nhanh tay mở vung nồi, lấy đôi đũa cả đảo đều cơm ước chừng xem nước vừa hay dư. Nhắm sợ cơm nhão là y rằng mẹ như một chuyên gia thực thụ nhấc nồi cơm lên chắt đi phần sữa trắng đục mà mấy chị em chúng tôi rất thích cho chút đường vào khuấy đều là được một bát nước cơm sữa thơm lừng mùi gạo mới...
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMnbhu4ThuqzDgOG7r2l24bqgw7J3acOB4bq+d2lx4bqsw4Fp4bq44bq2d2lwxanEkGlx4buGd+G7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7h1F24buzacOBw4LhurppQeG6oMOzw4Dhu69pc8O1acOA4buvdnRp4bq6d8Wpw4Dhu69pceG6rMOBaeG6uOG6tndpQeG7gHFpcOG7gHHhurtpI8O6acOAdm/DgHZp4bq6b8SoacOBQ2nDjOG6vMOA4buvacOA4bq0d+G6uWlB4bubxKhpc+G6tndpc+G7gm9pceG7j2lz4buP4bqgaXPGsOG6vGlx4bqsw4Fp4buE4bqocWlxdkfDgOG7r2nhu4h0w4Fpw4Dhu4ThuqhxacOMR29pdm/EqGly4buE4bq7aT124buRw4Fp4bq4Qmlx4bqsw4Fpw4B2w7XhuqBpQcOyacSoacOJ4buTw4Dhu69pw4HDumnDgHbhu4Rpw4HDguG6umlxduG6vMSo4bunw4Bp4buvd29p4bq6dkhxaeG6unbhu4Bpw4B24bubcWnDgOG6tHdpceG6rMOBaUHhu6fDgGlxduG7keG6umlzd2nEkHbhu53DgGnhurjDjW9p4bq6w4nhu5HDgOG7r2lz4buAcWnDgcOyacOB4bubxKhpcXbDvWl0w4FpcXbDisOA4buvaeG6uuG6tndpw4nhu5vhurpp4bq6dnhxdmlxduG6oGlxdsOK4bq6aXPhu4ThuqrDgOG7r2nDjMOy4bqgaeG7uXbhurzhu5vEqGlzxrDhurxpQcOyaXPhu4RCcWnDgcOC4bq6aXDDs+G6umnDgOG7hOG6qHFpceG6rMOBaeG6uMONb2nhurp24bqsw4FpQUfDgOG7r2nDgeG6vndp4buv4buN4bqgacOB4bqod+G6u+G6u+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHMsahxKhpUOG7kXFpw4B2w43DgOG7r2nDgOG7r8OyxKhp4bq6duG6vGlw4bud4bq8aeG6usOJ4bqqd2nDgHbhu4Rp4bu5duG6oMOzcWlB4bunw4Bpw4F5w4B2aeG6uuG7m8OBaeG7uXbDtMOAacOM4bqgb8OAacOB4bquw4Dhu69pceG7hm9pw4B2w43DgOG7r2lzQuG6umnhurjhu4ThuqzDgOG7r2nhurjhuqjDgeG6u2k9dsONw4Dhu69p4bq6w4nDs3dpduG6tMOA4buvaXHDtMOA4buvacOBxILDgOG7r2nDjMOyw4Dhu69p4buE4bqsw4Fpc3fhu6vDgWnhu4jhurzEqMWpw4Bpw4zDsndp4bq6w4nDs3dpc+G6rmlBw4pxaUHhu7Phurxpw4Dhuqx3aXHhurzhurJ3acOM4buE4bqqw4Dhurtp4bqvb2nhu4hv4bq5acOBw4Lhurppw4zDsndpQcSCw4Bp4bu5duG6ondpw4DhurJ3aXPhurzhurZ3acOAdm/hurxpw4nhuqDDgOG7r2nDieG6vOG6pHdp4bq6w4nhu6fDgGnDgMaww4Bp4bq6w4nhuqp3acOM4buhw4BpccODw4Bpw4Dhu6/Ds3dpw4Dhu6/hu4bhurtpMuG6tndp4bq6duG7m8SoaUHhu5/DgGnhu7l24bq84bub4bq6aeG6usOJ4bqgw4Dhu69pccOzd2nDgeG6vndpdsO0w4Dhu69pduG7kXFpceG7hm9p4bu5duG6ondpw4DhurTDgOG7r2nhu5vEqGlx4bqiacOB4bq+d2lx4bqsw4Fp4bq44bq2d2lwxanEkGlx4buGd2nDgHbDsmlvd2lzb8OA4buvacOA4bub4bq8aeG6uOG6qMOB4bq7aVHDs3dpw4Hhur53aXHhu4ZvaeG7uUppRnFp4bq6dsahw4Bp4bq6duG7hOG6rMOA4buv4bq5acOB4bq+d2lx4buGb2nhurrhurzhuqR3aeG6unbhuqxpw4B2w43DgOG7r2nDgMO0w4Fp4bq6dsOzw4Dhu69pc+G7hEJxaeG6uOG6ssOA4buvaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4zDg8OA4buvaeG6um/EqGnEqOG7p+G6vGnhurp24buE4bqsw4Dhu69pceG7hm9pcXZvacOBw7ppw4B2w43DgOG7r2nDgMO0w4Fpw4Hhu5vEqGlxdsO9aXTDgWnhurrhurZ3aXHDg8OAacOAduG6ruG6u2lRduG7kXFp4buvd+G6qmnDgMOyxKhpQ2lF4bq84bunacOAdsOy4bq5acOBw7ppw4zhu6HDgGnhurp24bqid2lF4bq8dMOAaXLhu6PEqGnhurjhuqjDgeG6uWnDgHbhuqLDgWnDgHfGsMOBacSo4bun4bq8aeG6unbhu4ThuqzDgOG7r2nhurrDieG6oMOA4buvaXHDtMOAaXDFqcSQacOAduG6ruG6u2lRw7TDgGlwxanEkGnhu5vEqGnDgcO6acOM4buhw4Bp4bq6duG7hOG6qsOA4buvaeG6unbhuqR3aXHhuqzDgWlz4buraXF24bqqaXPhuqLDgGlxw7NxaXHhuqDDgGlzd2l2xIJxacOMxrDhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlocuG6unbhurzDgXBpd1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWlsw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVp4buJbmrEkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4nEqeG7iy/DrGxscuG7i8OsauG7iW1q4buJ4bq64buLbWxqQeG7iy3hu4vDreG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWgyduG7hOG6rMOA4buvaXbhuqDDsndpw4Hhur53aXHhuqzDgWnhurjhurZ3aXDFqcSQaXHhu4Z3aGnhu4p3cuG6unbhuqlobMOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqlo4buJbmpoaS/hu4cjd8OAdml2xIJvZWkjd8OAdmkg4bq8xqHDgOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHUcOzd2nDgOG7r8OyxKhp4buI4buEb2nhu5vEqOG6uWnDgHbDsmnhurrhurZ3acOMw7JpduG7neG6vGl2xanhurppcMOyaXHhuqDDgGnhurrDieG6oMOA4buvaeG7iOG6osOBaXPGsOG6vGlx4bqiacOBw4LhurppccOzd2nigJxxdsOzd2lwxanEkOKAnWnDgHbhuq5pw4Dhu5PDgWnDgOG7r2/EqGnhurjDs+G6umnDgHbDsmlxdnjDgHbhurtpPeG6rHdpcXbDs3dpcMWpxJBp4bubxKhpcXZGb2lzSMOA4buvaXHhu49pcOG7neG6vGnhurrDieG6qndp4bq64bq84bqkd2nhurp24bqsacOB4bubxKhpcXbDvWl0w4Fp4bq64bq2d+G6u2lRw7TDgGlwxanEkGlz4buEQnFpckjDgOG7r2lw4buTw4Dhu69p4bq6w4l0acOARm/hurlp4bq6dnThuqBp4bq6duG6qndp4buvd2/DgGnEkHbhu4Zpc+G7ncSoacOBw4LhurppQeG6qMSQaXDhurRpduG6osOA4buvaXN0w4Bp4bq4eeG6u2lT4buraXF24bq84bufw4BpcMO9aXF24bqgacOBw4Lhurppw4Dhu6/DssSoacOB4bqod+G6uWnDgcO6aeG6unbhu4ThuqrDgOG7r2ly4bujxKhp4bq6R2nhurjhuqjDgWnDgHbhuqLDgWlBSW9pcXbhurzhu5/DgGlww71pw4Dhu5vhurxpceG6rMOBaeG6uMOzw4Dhu69pc+G7q2nDgeG7m8SoaXF2w71pdMOBaXF2w4rDgOG7r2nhurrhurZ3aXPFqcOAaeG6usOJ4buE4bqqw4Dhu6/hurtpUXZ3xalxacOA4bq0d2nhu69vw4Dhu69p4bq4d+G7p+G6vGlyw7LEqGlz4buEQnFpw4HDumnhurrDieG7hMOA4buvaXLhu4DDgOG7r2lz4buracOA4bub4bq8aXHhuqzDgeG6u2lT4buracOA4bq0d2lx4bqsw4FpceG7hm9pw4HDumlxduG6vOG7n8OAaeG6unbhu4ThuqzDgOG7r2l2d+G7qeG6vGnigJxx4bqsw4Fpw4HDumnDgOG7m+G6vOKAnWnhurp2eWl2b3dpw4zhu6PhurppcOG7m+G6umlBd2nhurp2xqHDgGlxduG6oGnDgOG6tHdpceG6rMOBaeG6unbhu6fDgWl24bqgw7LDgGl24buP4bqgaXF2eMOAdmlBw7Jpc+G6tndpc+G7gm9pceG7j2ly4bq+w4Dhu69pc+G7q2nigJzhu692xanigJ1pceG6rMOBacOMw7JpcXZ3xalxacOJw7Np4bq6w4l0aXPhu4RCcWnhurbDgOG7r2nDgOG7r+G6oOG7jXdp4bq64bq2d2lzb8OAaXLDssSoaXHhu5/DgGnhurp24bujw4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzHhuqjDgWnhurjhuqjDgeG6uWnDs8OAdmlBSW9pw4Dhuqx3aXDFqcSQacOBw7ppQeG7jXdp4bq64bqub2nDiW9pduG6rHdp4bubw4Fpw4lIcWl24bq0w4Dhu69p4bq6R2lB4bqoxJBp4bq6dm/DgGlx4buGd+G6u2kyd8Wpw4Dhu69pw4DhuqRp4bq6eGnhurrDs3F24bq5aeG7r3fDg8OAaeG6um/DgGlx4buGb2nDgHbDjcOA4buvaeG6unZvw4B2aXHhu4Z3aeG6usOJdGlzw7Vpc+G7hEJxacOBw7ppw4B24buZ4bq6aUHhu4RCw4Fp4bq4b+G6vGnDjOG7hOG6qsOAaXN0w4FpxJB24bqsd2nhu7l24bq24bq7aVHhu4Z3aeG6unbhuqzDgWnDgeG6vndpw4Dhu5HDgOG7r2nDgeG6pndp4bq44bqow4Fp4bq6w4nhu4RvaXbDqOG6u2k94bq0d2lx4bqsw4FpceG7hm9pw4HDumlzw7Vpc+G7hEJxaXDhu5FxaeG6uOG7l8OAaeG6usOJ4bunw4BpcMWpxJDhurtpUXbhu7Npw4HDguG6umlB4bqgw7PDgOG7r2lzw7Vpw4Dhu692dGnhurp3xanDgOG7r2lx4bqsw4Fp4bq44bq2d2lB4buAcWlw4buAceG6u2kjw7ppw4B2b8OAdmnhurpvxKhpw4FDacOM4bq8w4Dhu69pw4DhurR34bq5aUHhu5vEqGlz4bq2d2lz4buCb2lx4buPaXPhu4/huqBpc8aw4bq8aXHhuqzDgWnhu4ThuqhxaXF2R8OA4buvaeG7iHTDgWnDgOG7hOG6qHFpw4xHb2l2b8SoaXLhu4ThurtpPXbhu5HDgWnhurhCaXHhuqzDgWnDgHbDteG6oGlBw7JpxKhpw4nhu5PDgOG7r2nDgcO6acOAduG7hGnDgcOC4bq6aXF24bq8xKjhu6fDgGnhu693b2nhurp2SHFp4bq6duG7gGnDgHbhu5txacOA4bq0d2lx4bqsw4FpQeG7p8OAaXF24buR4bq6aXN3acSQduG7ncOAaeG6uMONb2nhurrDieG7kcOA4buvaXPhu4BxacOBw7Jpw4Hhu5vEqGlxdsO9aXTDgWlxdsOKw4Dhu69p4bq64bq2d2nDieG7m+G6umnhurp2eHF2aXF24bqgaXF2w4rhurppc+G7hOG6qsOA4buvacOMw7LhuqBp4bu5duG6vOG7m8SoaXPGsOG6vGlBw7Jpc+G7hEJxacOBw4LhurppcMOz4bq6acOA4buE4bqocWlx4bqsw4Fp4bq4w41vaeG6unbhuqzDgWlBR8OA4buvacOB4bq+d2nhu6/hu43huqBpw4Hhuqh34bq7aSPDumlxduG6qmlxduG6oGnDgOG6tHdpceG6rMOBaXHhu43DgGnDgOG7hOG6qHFpQcOyaXPhuqLDgOG7r2nDgOG7kcSQacOM4bq8w4Dhu69pcOG7kXFpw4DhurR3aUXhurxvaXHhu43DgHZpcMWpxJDhurlp4buv4buN4bq6aeG6uG/DgOG7r2ly4buE4bqod2lzw7PEqGlwxanEkGnDgcOC4bq6aUHhuqjEkGnhurp2b8OAaXHhu4Z3aXPhuq5pb+G6vGnDiUhxaXbhurTDgOG7r2lxduG6qmlx4bqsw4FpcXZ4w4Dhurlp4bq64bqub2nDgeG6vndpw4Dhu6/DsuG6oGnDgOG7r+G7jeG6umlwQ3dpQeG6qMSQaXbhuqx3aUF0w4BpQeG6rndpReG6vG9p4bu54bulacOM4bq8w4Dhu6/hurtpUeG7j2lwb2lxdsO9aXTDgWnhurrhurZ3aXHDg8OAacOB4bunaXPhu5HDgWlxw7N3acOMw71pcXbDs8SoacOA4bqgw4Bpw4zDssOA4buvaeG7hOG6rMOBacOA4bqsd2lzw7PEqGnDgOG6tHdpceG6rMOBaXHhu4ZvacOBw7rhurtp4bu4dndp4bubxKhpc+G7q2nDtMOAaeG7ucOow4Fpw4zhuqh3aXF2w7PEqGlxduG7s2lx4budw4BpcXbDiuG6umnDgOG7hOG6qHFpw4Hhu5HDgWl2b8SoacOMw7J3aXbhu43hurppQeG7jXFpw4HDumnDiXfDgWlx4bq+w4Dhu69pw4Dhu4ThuqhxacOB4bq84bqyd2nhu693w4PDgGnDieG7gMOB4bq5aXB14bqgaXDhur53aUHDsmnDgcOC4bq6aUHhuqDDs8OA4buvacOA4bq0d2lx4bqsw4FpceG6vsOA4buvaXPDs8OBaXF2w7PEqGnhurp24bqsw4FpQUfDgOG7r2nhu7l3b2lzw7VpcMO9aXPDssOAaXHhuqDDgGnhurp24bqsaXPDs8OAdmlwb8So4bq7aVF24buzacOM4bujxKhp4bq6duG6tndpw4HDsmnhurhv4bqgacOAdsONw4Dhu69pcMONb2lx4bqsw4Fpw4B2w7Jpw4Dhu6/DssSoaeG7iOG7hG9p4bubxKhpc8O1acOA4bq84bq2d2ly4buERMOA4buvaXPhu6tpcXbDvWl0w4Fp4bq64bq2d2lx4bqiaXHhurzDgnFp4bq44bqyw4Dhu69pc+G7hmlz4budxKhpw4B24buEacOA4buvw7LEqGl24bq2w4Fpw4BvxKjhurvhurvhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hyN3xrDDgGnhu7lKaUZxacOB4bunw4B2acOBb8OA4buvacOB4bqmd2nhu7l2d2nDgHbhuqhpw4HDuuG6uWnhurp2w6jDgWlxw7N3acOB4bq+d2lw4bq0aXbhuqLDgOG7r+G6uWnDgeG6vOG6ssOAaXPhu4RCcWnhurp24bubxKhpcsOzw4Dhu69pw4HDumlB4buAd2lx4buAd2nDgOG6rHdpccO0w4BpcMWpxJBpw4B24bqu4bq7aVtpc+G6omlx4bqiaXHhu49pw4HDguG6umlw4bud4bq8aeG6usOJ4bqqd2nhurrhurzhuqR3aeG6unbhuqzhurlpw4HDguG6umnDgXfGsMOAaeG7uUppRnFpcnfhu6nhurxpw4xCd+G6u2lbaXPhuqJpceG6omnDgcahw4FpceG6rMOBaXHhu4ZvacOBw4Lhurpp4bq6duG6qndpQW/DgWlB4buC4bq5aXHhuqxpcUhxaXHhu4ZvacOBw7ppcXZv4bq5aUNpc+G6omlx4bqiaXHhu49pw4B2w43DgOG7r2lxxqHhurxpcXbhurzEqOG7qcOAaeKAnHHhuqRp4bq6eHF24oCdaXF24buRxJBpccOzw4B2aXBv4bqgaeG7hOG6qHFpw4HhuqzhurlpduG6oMOyd2lww7XhuqBpceG7hm9pceG6oMOAaeG6usOJw7nhurtpU+G7q2nDieG6tHfhurlp4bq6w4nhu6fDgGlz4buE4bqqw4Dhu69pc+G6qndpw4zDgndpw4zDtWlw4bub4bq6aXF2QuG6umnhu6/hu5nEkGnDgcOC4bq6aW93aXPhuqJpceG6omlyw7PDgOG7r2l2ecOAdmnDgHbhuq5p4bq6duG6ouG6uWnDgcOzd2nhurrhuqJxaXbhuqJvacOBxqHEqGnhurrDieG6qndpceG6vsOA4buvaXDhu4ThuqhxaXN3aeG6uuG7o8SQaeG6uuG7scOAdmnhurrhurZ3acOAduG7hGnhurp24bubxKhpQeG7jXdpcXZ4w4B2aXZ5w4B2aXDhuqLDgOG7r2nDgcO6acOA4bqsd2lF4bq84bunacOAdsOy4bq7aT124buEaeG6unbhu5vEqGlB4buNd2nDgcOC4bq6aXDhu53hurxp4bq6w4nhuqp3aeG7iG9p4buI4buEb2nhu5vEqOG6uWlw4bub4bq6aeG7r3fDs3Fp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhurp3w4Fpw4HhuqDDgOG7r2lz4buEQnFp4bq6w4lDacOMxrBp4bq6duG7o+G6umnDgHZvw4B2aXDhu6fDgGnDgcO64bq5aXPhu6tpc+G7hEJxaXZ44bq6aXbDsmlxw7N3acOB4bq+d2nDgOG6tMOA4buvacOB4buZw4BpceG7hm9pw4B2w43DgOG7r2nhu693xILhurppw4HhurRpduG6tnfhurtpU+G7q2lz4buEQnFp4bq4w7Jpw4zDsuG6oGlxw7TDgGlwxanEkGnhurp2xqHDgGnhurp24buE4bqsw4Dhu6/hurlpc+G7hEJxaeG6unbhu4RDw4Dhu69p4bq6dkZxaXDDjW9pceG6rMOBacOAdsOy4bq5aXPhu4RCcWnigJxx4buPw4HigJ1pccOzd2nDgeG6vndpceG6rMOBaeG6uOG6tndp4bq+w4Dhu69p4buAcWnhurrDieG7p8OAaXDFqcSQ4bq7aVPhu6tp4bq6duG7m8SoacOBecOAdmlz4buEQnFpxKjhu6fhurxp4bq6duG7hOG6rMOA4buv4bq5aeG6unbhu5vEqGnDgXnDgHZpQcOyacOA4buv4buE4bqqd2lx4bqgw4BpduG7jcOAdmnEkHbDinFpw4B24bub4bq6aeG6unbFqWnhu693b8OA4bq5aXBDd2nDjOG7ocOAaXHDg8OAaXHhuqJpw4HDuuG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKhoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4bq6dOG7iOG6ui1vQXfhu6/DgGVpw4l34buvduG6usOpaOG7h+G7geG6uOG6usOJ4bqgw4Dhu6/hu4cy4buPw4Bpw4zDtMOAaXHhu4ZvaSJ24buNw4FpMnbDvWnhurHFqcOAacOqUTLDo+G6v+G7gS/hurjhurrDieG6oMOA4buv4buH4buBL8SQ4buH


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]