(vhds.baothanhhoa.vn) - Vốn dòng dõi nhà Lê, là cháu đời thứ 5 của vua Lê Hiến tông, quê nội ở Vĩnh Lộc nhưng Lê Ngọc Xích lại sinh ra ở trên đất quê ngoại làng Hạ Vũ, nay thuộc xã Hoằng Đạt (Hoằng Hóa). Lớn lên trong giai đoạn chính trị bất ổn với những tranh giành quyền lực, đất nước bị chia cắt và các cuộc chiến tranh xảy ra triền miên, song ông vẫn giữ được sự thanh liêm, trung thực, hết lòng vì sự nghiệp trung hưng nhà Lê.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butasSoVlPDleG7iMO9xahWUcOV4buIw73DmcavQsOVw73huqtGw71j4buI4buY4bq6w73hu5VL4bq6xKjDvcWo4bukRsOVw73DikPFqMO94bqxw5ThuqbDleG7iMO9NOG6tsWo4buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7reG7k+G7msOVw73hurzhu5LDleG7iMO94bq84buWSsO9w5XEqOG6sMO94bqrRuG7p8O94buM4bqww73hurrEqOG6rsavw73DilJKw73FqMSoV8O9w4HDveG6uuG7rMSCw73hu7TGr8SCw73huqtGw73hurFKR8OVw73FqMagw5Xhu4jhu6fDvcOZxq9Gw73DleG7okrDvVTDveG7k0/DlcSow73huqvhu6LhurrDvcOVxKhWw5Xhu4jDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG7lUvhurrEqMO94buM4bq2SsO94bumSsOVxKjDveG7pMSCw71Uw73FqOG7pEbDlcO9w4pDxajDvcOZxq9Gw73DleG7iMOU4bq2SsO94buM4bqww5Xhu4jDveG6seG6tsO94buT4buu4bunw73DlcSCQMO9xajEqMav4bui4bq6w73hu7jhurTDveG6scOU4bqmw5Xhu4jDvTThurbFqMO94bup4bqxw5ThuqbDleG7iMO94bqx4buQxILhu6vFqcO94bqrUcOVw73hu4xGw5XDvcWo4bukw5TDleG7iMO94buISsSCSsO9w4rDlOG6tsOVw73hurrEqEvDlcSow73FqOG7pE3DveG6uEPFqMO94buew5XDveG7tFFKw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcWo4bukxILDlcSow73hu4hK4bqww5XEqMO9w5nGr0BIw5XDveG7jFnhurrhu6fDvcOKQ8Wow73DlVZR4bq6w73hurhNw73hurrEqErEgsO94bq64bqkxajDveG7tOG6sMO94bq64bqu4bq6w73hurrGr+G7ouG6usO94bq6xKhKR8OVw73FqOG7pMSCw5XEqMO94bu44bqyQMO94bukxILDvcWo4bukSkjDlcO94buOSkbDleG7p8O94bumw5TDleG7iMO9xqDDleG7iMO94bu0w4nDlcO94buISuG7ssO9w4pWU+G6usO94bumWcO9xajEqMSCw5XEqMO94buMSkbhu47hu6fDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xajEqFnhurrhu6fDvcSoR8Wow73hu4zhu5LDleG7iMO94bu0TMO94bumWcO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xKhWw5Xhu4jDvcOVxKjhurDDveG6q0bFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeeG6vMWoxKjGr+G7juG6uMO9SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgeG6ouG7t8Oa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu3QeG7tcOAL+G7teG6oOG6oOG6vEHhu7VBQcOB4buz4bu1xajhu7Xhu7fDgOG7tcOA4buM4buzxanDk8Oa4buIw7rhu6Rx4bu34bu34bu1ecO9xILhu4zFqHF5asSoVlPDleG7iMO9xahWUcOV4buIw73DmcavQsOVw73huqtGw71j4buI4buY4bq6w73hu5VL4bq6xKjDvcWo4bukRsOVw73DikPFqMO94bqxw5ThuqbDleG7iMO9NOG6tsWoecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOB4bqi4bu3ecO9L+G7reG6qcSoxq/DveG7jMOCw5Xhu4jDveG7juG7osO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSow73hu45RSsO9w4pWU+G6usO94bq6w5TDlcO94bq6xKjhuq7Gr8O9xajGoMOVw73FqOG6tsOUxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63huq9KxILDvcOaxKjhurLDveG6uuG7rMSCw73hurzhu5LDleG7iMO9xKjhu5jDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG6uuG7kMO94bq6xKjhu4DDmsO5w71qxKhCw5XDveG7jsOJxq/DveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG7lUvhurrEqMO94buM4bqww71q4bukTcOVxKjDvTNKw4zDlcO9w5Xhu4hWUkrDveG7uOG6tMO94bqx4bqww70zVlDDleG7iOG7p8O9xajhu57DleG7iMO9MeG7qMWow73EqVDDleG7p8O9w5XEgkDDveG7jOG6sMO94bu44bq0w73hurHDlOG6psOV4buIw7004bq2xajDveG7qeG6scOU4bqmw5Xhu4jDveG6seG7kMSC4burxanDvTHhurDDveG7jOG6sMO9w5Xhu4hWUkrDvcSoSkjDlcO94buM4bqww5XEqOG7p8O94buOR8OVw73hurrEqMav4buiw5Xhu4jDvcOsxKjEkMWow73DmsSo4bquw5rhu6fDveG7psSCxq/DveG7juG7osWow73FqMSoUkrDveG7iErEgsOVw73hurpExq/DvcWoWcO9VMO94bq6xKjhu6rEguG7p8O94bq44bqww73DiuG6tMO94bumSsOVxKjDvcOV4buIVlJKw73hurrDlMOVw73FqOG7pMSCSsO94bu04bqww73DiuG6rMWow73FqEbDlcO94buM4bqww73huqtGw71j4buI4buY4bq6w73hu5VL4bq6xKjDveG7qcOV4buIxKhPxILDveG7jOG6sMO9w5Xhu4jhu5jhurrDvcWo4bukxIJKw73DiuG7lOG7q8Wpw73huq9KxILDvcOKTMOVxKjDveG7pEPFqMO9QEbGr8O9w5nGryPDveG6usSQxq/DveG6usOUw5XDvcWo4bukxIJKw73hurpExq/DvcWoWeG7p8O94bq64buQw73hurjEgsOUw73DlcSoSkbGr8O94bq64busxILDveG6uuG6skrhu6fDveG7tFZSw5XDvcWoVlPhurrDvVTDvcOZxq9Gw73DleG7okrDveG7tOG6sMO9w5nGr0bDvcOV4buIw5ThurZKw73DikjGr8O94bq6xKjDlMO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSoxanDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG7lUvhurrEqMO94bq64buSw5XDveG6uuG7kMO94bq44buaw73DlcavxqBKw73hu4zhurDDvWPhu4jGr0DDjMOVw71qxKhKRuG7juG7p8O94buO4buixajDvcOV4buIVlJKw73hu6RDxajDveG7iErhu5RKw73hurhKw5XEqMO9xajEqFbhu6fDveG7tOG7lsO9w5Xhu4jEqEnFqcO94bq9w5Xhu4jDveG7jOG6sMO94buO4buixajDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hurrGoMOV4buIw73FqMSoRMOVw73FqMSoUkrDveG6q0bDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xKhWw5Xhu4jhu6fDvcOKVlPhurrDvcOaxKjDlMOV4buIw73DlcSoSkjGr8O94bq6xKhX4bq6w73FqFZR4bq6w73DmcavxILDlcO9xajhu6Thu5jDleG7iMO94bq64busxILDvcWo4bukSkjGr8O9w4pMw5XEqMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSow73hu6nhu7XDgcOA4bqiLeG7tcOAQeG7s+G7q8O94buM4bqww73DleG7iFZSSsO9xajhu6RLw73hurzhu67DleG7iMO94bumw5TDleG7iMO9xajDlOG6sMOVw73hu7ThurDDveG6uuG7kMO9xajhurBKw73FqMSoxILDlMO94buMVlPhurrDvcOVRsOVw73DlcSoSkjGr8O94buMRMOVw73DilZT4bq6w73FqOG7pEpIxq/DvcOKTMOVxKjDvcOVxKjhurDDveG6q0bDveG6usOdw73DikrDvcOK4bquw5XEqMO9w5XEqOG6sMO9YuG6tuG6usWpw70zw5TDveG7jMSQw5rDvcOKVlPhurrDvcOVxKhKSMavw73hurrEqEpHw5XDveG6usagw5Xhu4jhu6fDvcOVw4Lhu47DveG7i8avI8O94bqxU0rhu6fDvcOVSkbDlcO9xKhKScavw73hu5NPw5XEqMO9auG7osO9xajEqFfDvcOBw73hu6nhu7XDgOG7t+G7ueG7q8O9w4pSSsO94bu0xq/EgsO94bqrRsO9asSoRMOVw73FqMagw5Xhu4jhu6fDvcagw5Xhu4jDvcOKVlPhurrDvcWo4bukSkjGr8O9w4pMw5XEqMO9w5rEqMOUw5Xhu4jDveG6usSoV+G6usO9M1ZQw5Xhu4jDveG7tOG7rsO9xq9Aw73hurzhu67DleG7iMO94bq6xqDDleG7iMO9xajEqETDleG7p8O9xahWUeG6usO9MeG6rsWpw73EqcSCxq/DvcOK4buQw73GoMOV4buIw73FqEpHw5rDvcWo4buw4bq6w73DilZT4bq6w73DmsSow5TDleG7iMO94bq6xKhX4bq6w71q4buew5Xhu4jDvcOSSsON4buOw73FqOG7pErDveG7tOG6sMO94bu0SsOVxKjDvcOaxKjDlMOV4buIw70zVlDDleG7iMO94bu04buuw73Gr0DDveG6vOG7rsOV4buIw71q4bquw5XDvcWo4bukTcO94bq6xqDDleG7iMO9xajEqETDlcO9w4rhuqzhurrDvcWoSkfDlcO9w6zEqOG7sMO9w5nGr+G7muG6usO9asSoVlPDleG7iMO9xahWUcOV4buIw73DmcavQsOVw73hu7ThurDDveG6uOG7nsO9w5XEqEpJ4buOw73hurrEqFfhurrDvTJF4buOw71Aw73hu7RJw700xqDDveG6usSoTsO9xKjGr0DDveG7plfhu6fDvcWoVlHhurrDveG6sUTGr8Wp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pXnDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7t0Hhu7XDgC/hu7XhuqDhuqDhurxB4bu1QUHDgeG7teG6oMWo4bqgQUHhu4zhuqAt4bu14bu5xanDk8Oa4buIecO9xILhu4zFqHF5asSoVlPDleG7iMO9xahWUcOV4buIw73DmcavQsOVw73huqtGw71j4buI4buY4bq6w73hu5VL4bq6xKjDvcWo4bukRsOVw73DikPFqMO94bqxw5ThuqbDleG7iMO9NOG6tsWoecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxeeG6ouG7s+G7s3nDvS/hu63hur3DleG7iMO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO9M+G7rsOV4buI4bunw73EqMSQxq/DveG6vMavScO9asSoVlPDleG7iMO9xahWUcOV4buIw73DmcavQsOVw73huqtGw71j4buI4buY4bq6w73hu5VL4bq6xKjDveG7iEpRSsO9xajEqEpJxq/DveG7tEjDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w4rhu5zDvcWoxKhSw73hurzDlMO94bq6w5TDlcO94bq6xKjhuq7Gr8O94bq6xq/DleG7iMO9xahKR8OVw73hu7RIw73DikjDlcWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butY8OC4buOw73huqklw71qJOG7p8O9w5VKRsOVw73EqEpJxq/DvTRX4bq6w73huqvDlMOV4buIw73FqMSoV8O9w5XEqEPFqMO94bup4bu1w4Dhu7fDg+G7q+G7p8O94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSow73DilZT4bq6w73FqOG7pEpIxq/DvcOKTMOVxKjDveG6usOdw73hurzDicOVw73DmcavQsOVw73hu4xGw5XDvTLEgsOUw70x4bqmw5Xhu4jDvcWo4bukQ8OVw73huq7DmsO9xajhurDDlcO9w5nGr0LDlcO9w5XEqOG6sMO9YuG6tuG6usWpw70zVlFKw73hu6ZZw73hurrEqE7DvcSoxq9Aw73hurrhu6zEgsO9xqDDleG7iOG7p8O9w5nGr0LDlcO9xajhu6RKSMavw73DikzDlcSow73DiuG6tMO94buISuG6sMOVxKjDvcOKVlPhurrDvcOVxKhKSMavw73FqMSo4bqkw5Xhu4jDveG7jFNKxanDveG6qcSoSsO9xajhu6RUw73hu7RI4bunw73GoMOV4buIw73DilZT4bq6w73DmsSow5TDleG7iMO94bq6xKhX4bq6w700SknDlcO9xahKSMOVw700xqDDvcSoSknGr8O9w4pKw43hu47DvWpAw73EqOG7ssavxanDvTRHw5XDvcOVw4Lhu47DveG6r0rhuq7DmsO9asavQ8Wo4bunw73DlUpGw5XDvcSoSknGr8O9NFfhurrDveG6q8OUw5Xhu4jDvcWoxKhXw73DgMO94bup4bu1w4Dhu7lB4bur4bunw73GoMOV4buIw73hu4zhurZKw73hurrhu6rDleG7iMO94bq6w5TDlcO9xajhu6TEgkrDveG7jOG6sMO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO9NOG6tkrDvcOKVsSCw73DmcavQsOVw73hu4xGw5XDvTLEgsOUw70x4bqmw5Xhu4jDvcOK4bquw5XEqMO94bq84buGw5rDvcWo4bqww5XDvcOZxq9Cw5XDvcOVxKjhurDDvWLhurbhurrFqcO9auG7pFTDveG7tEjhu6fDvcagw5Xhu4jDvcOKVlPhurrDvcOaxKjDlMOV4buIw73hurrEqFfhurrDvWrEqMSC4buOw73DiuG7muG6usO9xajEqETDlcO94bu04buuw73FqFfDveG7tEnDvcOZxq9Cw5XDveG7tOG7sMO94bumWeG7pcO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO9NOG6tkrDvcOKVlPhurrDvcOaxKjDlMOV4buIw73hurrEqFfhurrDvTThurZKw73DmsSoxq/DveG6q8SCw5Xhu4jDvcWo4bukxq/DleG7iMO94bq44buiw73EqEzDlcSow73FqMSoVlPDleG7iMO9w5LEqMSCw5XEqMWpxanFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTLhu5DDvcOVxKjhu7LDleG7iMO94bq6Qsavw73hurrEqMavQEnDlcO94bq64bqu4bq6w73FqMSoR8O9xKhJw73hurrDlMOVw73hurrEqOG6rsavw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG6vOG7ksOV4buIw73EqOG7mMO9w4pWU+G6usO9xajhu6TGr0BIw5XDveG7jOG6tkrDveG7pOG6psOV4buIw7nDveG6qcSoSsO9xqDDleG7iMO9w4rhu5DDleG7iMO9w5nGr0LDlcO9VMO94bu04buqw5Xhu4jDveG6qUrDlcSow70x4bqk4bq6w73hurrhu5DDveG7t+G7ucO9w5Xhu4hWUkrDveG6uE3DveG7tMavw73hurrhuq7DlMO94bu0SsO9w5rEqOG6tuG7jsO94bu0SknhurrDvcOZxq9Cw5Xhu6fDvcagw5Xhu4jDvcOK4bq0w73hu4xDQMO94buM4buSw5Xhu4jDvcOSxKjDlMSCw5XDvcSo4buSxILDveG7uMOdw73hu4wjw73DlUbDlcO94buO4buYSsO9w5Xhu4hWUkrDvcWoxqDDlcO9w5JLw5XEqMO9xqDDleG7iMWpw73hu5PhurDDveG6uuG7ksOVw73DlcSoSkjGr8O94bq6Qsavw73hurrEqMavQEnDlcO9w4pWU+G6usO94bq64bqu4bq6w73FqOG6sErDveG7jEpJxq/DveG6uuG7rMSCw73hurzhu5LDleG7iMO9xKjhu5jDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDvVTDveG6scOU4bqmw5Xhu4jDvTThurbFqMO94buIxKhKw73hu4zhurZKw73DlcSo4bqm4buOw73hurrEgsO9xajhu7DDleG7iMO9xqDDleG7iMO9xajhu57DveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG7lUvhurrEqMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buTSMO9xajEqMagw5XDveG6seG6tsO94buT4buuw73hu7Xhu6fDveG6usSo4buow5Xhu4jDvcWoxqBKw73hu4jhuqzDmsO9xqDDleG7iMO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO9M+G7rsOV4buI4bunw73FqOG7pFZUw5Xhu4jDvcWo4bui4bq6w73EqOG7mMO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94bu04bqww73hu4zhurDDvcSoxJDGr8O94bq8xq9Jw73DilJKw73FqMSoV8O94bu14bu3w73hurrhu6zEgsO9asSoVlPDleG7iMO9xahWUcOV4buIw73DmcavQsOVw73huqtGw71j4buI4buY4bq6w73hu5VL4bq6xKjFqcO94bq9w5Xhu4jDveG6usSow5TDveG6uEpHxajDucO9Y8OC4buOw73hu7XDg8OD4bu34bunw73DikjDlcO9xajEqFLDvcOKVlPhurrDveG6usagw5Xhu4jDvcOVxKjEkMOVw73hu4zhurDDveG6vErDvcWoS+G6usSow73hu4xN4bq6xKjDveG7psOdw73hurpDw5rDvcWoTsOVxKjFqcO9xKnDlMOV4buI4bunw73hurzDlMO9w4pWU+G6usO94bu4QkDDveG6vFnDleG7iMO9xajhu6RWUeG6usO9w4rhu5DDvcSo4bqww5Xhu4jDvcWo4bukw4Lhu47DvcOVw4Lhu47DvcOVRsOVw73DikjDlcO9xajEqFLDveG7uMav4buaw5Xhu4jDveG6ukPDmuG7p8O94bu0TMO9xajEqEfDvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7tUHhu6fDveG6uuG7qsOV4buIw73hu7RRSsO94bumWcO9xKjhu6DDvcWo4bukU8O94bq64busxILDvWPEqOG6sMO9w5VWUeG6uuG7p8O94bq6w5TDlcO94bq6xKjhuq7Gr8O9xajhu6TDlMOV4buIw73hurzhu5LDleG7iMO9xKjhu5jDvcOK4bq0w73hurrhu6rDleG7iMO9w5XEqMSCxq/DvcWoxqDDlcO9xajhurbDlOG7p8O9xajhu6Thu6rDleG7iMO9xajGr8O94bq8SsO9xahL4bq6xKjFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTRIw5XDvcWoxKhSw73EqEpJw5XDveG6uuG7ksOVw73hu4hK4buyw71Bw73hu6bhuqThurrDvcOaxKjDlMOV4buIxanDveKAnDRCQMO94buM4bqww73DleG7iMav4bucw5XDvcWoVsO94buMSknGr8O9w5nGryPDvcOKw43DveG6usSo4bquxq/DveG6usOUw5XDvcWoTOG7jsO9xKhKw43Gr8O9xKhQw5XDveG7tEjDveG6usagw5Xhu4jDvcWo4buk4bq2w5Xhu4jDveG6uuG7rMSCw73hurrhu7DDvcWo4buexanDvTPhu5LDleG7iMO9xKjhu5jDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG7jOG6sMO94bq84buSw5Xhu4jDvcSo4buYw73hu4xRw5XDvVTDvcWo4bukw5TDleG7iMO9xajEqMagw5XDvcOV4buQSsO94bukSkbDleG7iMO94bu04bqww73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG7uOG6tMO9w5Xhu5BKw73hurrEqMavw5Xhu4jFqcO94bqxSknDlcO9xajhurZK4bunw73hurrEqE7DvcWoS8OVxKjDveG7pEpGw5Xhu4jDvcWo4bukRsOVw73Dik3EgsO94bq44bqww5XDveG7uOG6tOG7p8O94bq84buSw5Xhu4jDvcSo4buYw73hurrhu5DDveG7tcOB4buzw73DikrDlcSoecWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butY+G7iMOU4bqwSsO9w4pIw5XDvcWoxKhS4bunw73DksSoxq/DveG7juG7osO94bq64busxILDvWrEqFZTw5Xhu4jDvcWoVlHDleG7iMO9w5nGr0LDlcO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSow73DleG6puG7jsO94bq64bqu4bq6xKjDvcOK4buQw73DksSoxqDDleG7iMO94bu4xILDveG6uuG7rsOV4buIw73DilZT4bq6w73hurrDlMOVw73hurrEqOG6rsavw73DiuG7kMOV4buIw73hu4jhu5DDmsO94bu4QkDDveG6vFnDleG7iMWpw715NEJAw73hu4zhurDDvcOKQ8Wow73hurrhu7DDvcWo4buew73DilZT4bq6w73hu7TGr8SCw73hurjEgsOV4bunw73hu7RMw73FqMSoR8O9w5LEqMagw5Xhu4jDveG7iErEgsOVw73hurrhu6zEgsO9w5LEqMavw73hu47hu6LDvcWoxKjDlOG6rsOV4buIw73DiuG6tMOV4buIw73hu7ThurDDveG7pOG7osOV4buIw73hu6ThurRKxanDveG6seG6psOV4buIw73DlcOC4buOw73hu7ThurDDlMO9w5Xhu4jhurBAw73hu7fDgC9Bw71C4buOw73hu4xN4bq6xKjhu6fDveG6usOUw5XDveG6usSo4bquxq/DvcWo4bukw5TDleG7iMO94bq84buSw5Xhu4jDvcSo4buYw73hurrhu6rDleG7iMO9xahIw73FqFnGr8O9xajhu6RUw73hu7RIw73hu4zhurDDleG7iMO9w4rDjcO9xajEqOG6pMOaw73EqFZQw5Xhu4jDveG6uuG7qMOV4buIw73hurrhu7DFqcO94bqpxKjGoMOV4buIw73hu4hKxILDlcO9xajEqEpGw5Xhu4jDvcOV4bqwQMO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6usSoTsO9xajEqMONw73EqEpJw5XDveG7tMSCSsO9xajhu6Thu5LDveG7tOG6sMO94bq6xqDDleG7iMO9xajhu6ThurbDleG7iMO94bq64busxILDveG6uuG7sMO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSow73hu47hurDDveG6uuG7ksOVw73hu4zhurDDveG7plnDvcWo4bukSsO9QsOVw73hurrhu7Dhu6XDvcOK4bucw5Xhu4jDvcWoxKhSSsO94bq64buuw5Xhu4jDveG7jOG6sMO94buMUkrDvcOVxKjhuqThurrDvcOVxKhU4bunw73DlUpI4buOw73hu47DlMOV4buIw73hu47hu5RKw73hurrhuq7hurrDvcWoxKhHw73EqEnDvcWoSkfDmsO9xajEqOG6vsOUw73FqFjDveG6usav4bui4bq6w73DilJKw73hu7ThurDDveG7plnDvcOV4buIxKhKScOaw73hurrhu7DDveG7juG6sMO94bq64buaw73hu4jhuqTDleG7iMO9xKjhu5jhurrDvcSo4buUSsO9w4rDjcO9xajEqOG6sMOVxKjDvcWo4bqwSnnhu6fDvcagw5Xhu4jDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDvTPhu67DleG7iMO94bq6xKhKxILDveG7puG7gsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgeG6oOG7t8Oa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu3QeG7tcOAL+G7teG6oOG6oOG6vEHhu7VBQcOBQcOAxajhu7XDg+G7s8OAQeG7jOG7s8Wpw5PDmuG7iMO64bukccOA4bu1QXnDvcSC4buMxahxeWrEqFZTw5Xhu4jDvcWoVlHDleG7iMO9w5nGr0LDlcO94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSow73FqOG7pEbDlcO9w4pDxajDveG6scOU4bqmw5Xhu4jDvTThurbFqHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhu7Phu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnDgeG6oOG7t3nDvS/hu600SMOVw73FqMSoUsO9asSoVlPDleG7iMO9xahWUcOV4buIw73DmcavQsOVw73hu5PDgsOVw73FqMavQ8OVw73EqETGr8O94bqrRsO9Y+G7iOG7mOG6usO94buVS+G6usSow71Uw73FqMSoxqDDlcO94bqx4bq2w73hu5Phu67DveG7teG7p8O94bu44bq0w73hurHDlOG6psOV4buIw7004bq2xajDveG7qeG6scOU4bqmw5Xhu4jDveG6seG7kMSC4burxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hurHDlOG6psOV4buIw7004bq2xajDveG7iETDlcO9xajhu6TGr8OV4buIw73FqELhu47DvcSoxq9AScOVw73hurHDlOG6psOV4buIw73hurHhu5DEguG7p8O94bq64bqu4bq6xKjDvcWoxKhNw73FqOG7pEPDlcO9MeG7qMWow73EqVDDlcO94bq6xKhYw5Xhu4jDveG7ueG7p8OBw5Lhu47FqcO9auG7pFZR4bq6w73DlcOC4buOw73hu7XDg0HDgeG7p8O9w5VQSsO9w4pCQMO9xajEqMav4bui4bq6w73hu7jhurTDveG6seG6sMO9M1ZQw5Xhu4jhu6fDvcWo4buew5Xhu4jDvTHhu6jFqMO9xKlQw5Xhu6fDvcSoxq9AScOVw73hurHDlOG6psOV4buIw73hurHhu5DEguG7p8O9w5rEqOG7rMO94bqx4bqww71q4bukxq/DleG7iMWpw73EqcSCxq/DvcOZxq/huq7DvcWo4bukTMOVxKjDveG6usSoSsSCw73FqOG6ruG6usSo4bunw73hu7Thu6rDleG7iMO9w4pDxajDvcWo4buk4buqw73hu47EkMWow73DleG6sEDDveG7tMOJw5XDvcOKVlPhurrDvcOV4buIVlJKw73hurxCw5XDveG7iErhu7LDveG7iEzDlcO94bq64bqu4bq6w73DleG7iMSoSMO9xajhu6TGr0BIw5XDvcWoxKjhu5rDleG7iMO94bu04bqww73hurrhuq7hurrDveG7iErhuq7DvcWo4bukTcO94bu0w4LDlcO9xKjhu5DEgsWpw71j4buIw5ThurBKw73DleG7iMSoSMO9w5XGoMOV4buIw73DleG7iMSoSknDmuG7p8O9w4rhuq7DlcSow73hurrhuq7DvcWo4bukRsOVw73hu6bGoMOV4buI4bunw73DleG7iFZSSsO94bq8QsOVw73hurrhu5LDlcO94bq64buQw73DleG7iMSoSMO9w5rEqOG7sMO9w5XEqFbDvcWo4buk4bucw5Xhu4jDveG6uMagw5Xhu4jhu6fDvcWo4buk4bucw5Xhu4jDveG6vELGr+G7p8O9w5XGr8agSsO9xajhuqbhu47hu6fDvcOV4buIxKhIw73DisSCw5XDvcWoxKjGr0BIw5XDvcWoxKjhu6jDleG7iMWpxanFqcO9Y8So4buyw5Xhu4jDvcOVw4Lhu47DveG7iETDlcO9w4pCQOG7p8O94bq64bqu4bq6w73DleG7iMSoSMO94bu4QkDDveG6vFnDleG7iOG7p8O9w5Xhu4jEqEjDveG7juG7ouG6uuG7p8O9w5Xhu4jEqEjDvcOVxq/GoErDvcWo4buk4bucw5Xhu4jDvcWoxKjhu6xAw73hu6bhurLDleG7p8O94bq6xKjDgsOVw73DlcavxqBKw73hu4hKxILDveG6ukThu47hu6fDveG7puG6ssOVw73hu7jGr0PFqMO94bu0xJDFqMO94buMSknGr8O94bu4QkDDveG6vFnDleG7iMO94bu04bqww73hurxN4bq6xKjDveG7tOG7sMO9xajEqFZQw5Xhu4jDveG7juG6tkrDvcOV4buI4bqwQMO94bq64bqww5Xhu4jDvcOaxKjhuq7FqMO9xajhu6RKw43DleG7p8O9xajhurbDlMO9w5XEqEpIxq/DveG7tEpJ4bq6w73hu4zhurDhu47DveG6usSow5TDveG7jMSCw5TDvcOK4buiw5Xhu4jDvcWo4bukw5TDleG7iMO94bu44bq0xanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63igJxjxKjhuqThurrDvcOKR8OVw73hurHhurbDveG7k+G7rsO94buM4bqww73DlcSo4bqk4bq6w73DikfDlcO94buO4buixajDveG7jOG6sMOV4buIw73DleG7iMSoSMO94buO4bui4bq6w73FqOG7pMavQEjDlcO9xajEqOG7msOV4buIw73hu7jGr0PFqMO9xKhKScOVw73FqFjDvcWoxKhHw73DkiXDveG7leG7k+G6t+G7p8O94bq64bqu4bq6w73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DveG6uuG7rMSCw73hu4zhurDDleG7iMO9w5Xhu4jEqEjDvcWoSsOVxKjDveG7uOG6ssOUw73hu7ThurDDveG7jsSCw5Xhu4jDveG6uOG6ssOVw73hu6bhuqThurrDveG7pEpGw5Xhu4jDvcOVxKhSw73DisagSsO94bq44bqww5XDvcWoxIJAw73DksSo4buAw5TDveG7jOG7gMOUw73hurrhu6zEgsO9w5Xhu4hWUkrDvcWoxKhTw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWoWMOV4buIw73DleG7gMWow73hurrEqOG6tuG7jsO9xajhu6Thu57FqcO94buTUUrDvcOVSkjhu47DvcWoWcO9xKjhurDDlMO9w4rhu5Dhu6fDvcOV4buIVlJKw73hurxCw5XDvcWo4bukw5TDleG7iMO9xajEqMagw5XDvcOK4bq0w73DmcavQEfFqMO9xahC4buOw73hu7hCQMO94bq8WcOV4buIw73hu7ThurDDvcOK4bq0w73DilZT4bq6w73hurrGoMOV4buIw73DlcSoxJDDlcO94buM4bqww73FqMSoxqDDlcO9Y2piw73DkkrDjcavw73hu47Dicavw73DikTGr8O9xahKRsOVw73hurrhu6zEgsO94bu44bq0w73DlcOC4buOw73hu7fhu7Phu7fhu7XFqcO9NOG7kMOV4buIw73hu4jhu5DDmsO94bu04bqww5TDvcWoxKjhurDDlcSow73FqFnGr8O94bq64busxILDveG7uOG6tOG7p8O94bq64busxILDvcWoxKjGoMOV4bunw73hurzhu5LDleG7iMO9xKjhu5jDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG7jMavxqDDlcO9w4pKw73DikTGr8Wpw73DrMSo4bquxajDvcSoxq9Aw73FqOG7pMavQEjDlcO9xajEqOG7msOV4buIw73EqEpHxq/DvcSo4buY4bq64bunw73EqEpJw5XDvcWo4bq2SsO94bq84buSw5Xhu4jDvcSo4buYw73DiuG6tMO94bu4QkDDveG6vFnDleG7iMO9w4pWU+G6usO94bq64bqu4bq6w73hu4zDlOG6tkrDvcOZxq8qw73DksSoxq9AR8OVw73EqOG7mOG6usO9xKjhurDDleG7iMO9w5XDguG7jsO9xajhu6TEgsOUw73FqMSoVlTDleG7iMO94bq6xKjDlMO94bq64bqu4bq6w73hurrEqOG6rsavw73DiuG6tsWow73DkkfFqMO9w5nGr+G6ssO9xajhu5rFqMO9xajhu6TDlMOV4buIw73EqOG7mOG6usO9xajEkMOa4bunw73hu4hKxILDvcOKTMOVxKjDvcOSxKjhu5DDvcOSxKjDgsOVw73DlcSoVsOV4buIw73hu7TDicOVw73DleG7oMO94buMWeG6usO94bu0VlDDlcO94buMRsOVxanDvWPhu4jDlOG6sErDveG7pMSC4bunw73hurzhu5LDleG7iMO9xKjhu5jDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG6uuG7ksOVw73hurrhu5DDveG6uuG6ruG6usO9w5nGryrDvcWoxKjDguG7jsO9xKjhu5RKw73hu5rhu47DvcOKxILGr8O94bu04bqww73hu47EgkrDvcWo4bquw5Xhu4jDvcOaxKhL4oCd4bunw73GoMOV4buIw73hurHDlOG6sMOV4buIw73hurHhu7LGr8O9MsSoSsOVxKjhu6fDvcOsxKjhu5DDvTLEqOG7rMO9xahN4bq6xKjDvWsxYzPDveG7uOG6tOG7p8O94bq6xKjDlMO94bq4SkfFqMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butMsav4bui4bq6w73DilJKw71qxKhWU8OV4buIw73FqFZRw5Xhu4jDvcOZxq9Cw5XDveG6q0bDvWPhu4jhu5jhurrDveG7lUvhurrEqMO94bu0w4nDlcO94bq64buSw5XDvcOVxKhKSMavw73hurhLw71Fw5Xhu6fDvcOVxKhKSMavw73FqOG6sErDveG7jEpJxq/DveG6usSoVsSCw73DilZT4bq6w73FqEzhu47DvcSoSsONxq/hu6fDveG7iErhurJKw73hu47hurTFqcO9xKnDlMOV4buI4bunw73FqFjDvcOSxKhKw73FqOG7pFZUw5Xhu4jDvcWoxKjhurDDlcSow73DikfDlcO9w5LEqErDvcWoWMO94buISuG6tMO94bq64buWSsO9w4pSSuG7p8O9xqDDleG7iMO94buMxq/GoMOVw73hu6bhu5rDleG7iMO9xajEqMSCw5XEqMO94buMSkbhu47hu6fDvcSoR8Wow73hu4zhu5LDleG7iMO94bu0TMO94buO4buYSsO9w5Xhu4hWUkrhu6fDveG7puG6qsOVw73hu6bhurDDleG7iMO94bu44bqyw73FqMSoQsOVw73hu7RMw73DleG7iMSoT8SCw73hu4xRw5XFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAecO94bumxahA4buM4bq+cXnFqOG6vuG7uMWoLcSC4buMSuG7iMOVw7nDveG7pErhu4jEqMWo4buleeG7reG7seG7psWo4bukw5TDleG7iOG7rTHhurBKw73hu7ThurDDveG6ssOVxKjDucO9MuG6seG6t8O9JmPhurHhu7Ev4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buxL8Oa4but


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]