(vhds.baothanhhoa.vn) - Bạn tôi ly hôn được 6 tháng, hôm nay hỏi tôi về “tiền nuôi con” và kể hiện tại tháng nào cũng phải đòi tiền nuôi con từ chồng cũ. Cũng hỏi tôi nên xử lý theo cách nào? Tôi hỏi 1-2 triệu tiền nuôi dưỡng đấy bạn có lo được không. Bạn bảo thừa sức lo, nhưng vì vẫn “cay chồng cũ nên đòi”.
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2xH4burw5JHLeG7meG6tsOB4bu54bq04buDbeG6rkhGR8OB4bu34buM4buFbOG7i8Ohw4F54bq0beG6tEhCw4FtxanDguG6tGZt4bqwQULhurThu7lt4buGQeG7m8OBbeG6tuG7l23hurLEkEdt4bqy4bqk4bq0beG6tMOKw6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4vhu6bGoeG6tG1HQsOBbeG6tuG7jG1BQuG6tG3hu6nEqMOKxaltw7VtR0Hhu5XhurThu7lmbUFC4bqybeG6tOG7meG7jG1B4bqow4FtR0LDgW1PeW3igJxHw4F54bq0beG6tEhCw4FtxanDguG6tOKAnW1P4buXbeG6sOG7s21Bw4HDveG6tG1HxqHDgW1HQeG7leG6tOG7uW3hurThu5fDgm3FqeG7iOG6tOG7uW3hu4ZB4bubw4Ft4bup4bqmw4FtR8OBeeG6tG3hurRIQsOBbcWpw4LhurRtR0ttxalBROG6tOG7uW3FqeG7iGdtxajhu4jhurThu7ltQeG6qMOBbUdCw4Ft4bq0d+G6tG3Dkk1t4bq24buObUdB4burw4Jtxanhu5XFqUFt4bq04buXw4Lhu4dtw6FCw4FtQeG6qMOBbW8tw7NtR+G7hMOBw71IbUfDgXnhurRt4bq0SELDgW3GsMSo4buA4bq04bu5beG7qXThu4xt4bunxqHhurRtxanhuqRt4bq2w4Jt4bupxKjDisWpbeG6sEFC4bq04bu5Z23hu6bGoeG6tG3hu6fhu5vDgm1HQUvhu5ltRkrFqW3hurbDgmZt4bq0QcSo4bq04bu5bU/huqBtT+G7peG6tG3igJzFqeG7meG7jG3FqUFE4bq04bu5bcWp4buIbeG6tHfhurRt4bup4bqmw4HigJ1nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hG3GsEdBSOG6suG7p2xtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntw7RubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbeG7jcOyw7Phu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vxanGsOG6tGfhu6fhu5nDgkdB4buZ4bq0QUHDguG7mWdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7PDs8Ozw7Ivw7PDs8OzxrDDsm5uw7PDtcOz4buRR8O04buTw7LDs+G6tm4t4buN4buRxrDDssOzbm7hu41u4buPR+G7j+G7k+G7kW7hurbhu41n4bqu4buG4bu5bG3hu5nhurZH4bq7bMOhw4F54bq0beG6tEhCw4FtxanDguG6tGZt4bqwQULhurThu7lt4buGQeG7m8OBbeG6tuG7l23hurLEkEdt4bqy4bqk4bq0beG6tMOKbG3Dk8OBxrBHQeG6u2zDtG5ubG1B4burw4Hhu7lBR+G6u2zhu43DssOzbG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i2nhu5rhurRBbeG6ssOB4bq0QW1B4bqs4buZZ20u4bu5SEThurThu4NtI+G6tEfhu6vhu4ThurThu6tHw63DrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FBTMWpbUZMZm1H4buEw4LhurThu7ltRkjhu4xt4bq04bu5QcSCbcWp4buK4buZbeG6suG6oOG6tEFmbUdCw4FtR0F04buMbeG7hOG7oeG6tOG7uWZtR8OBeOG6tOG7uW3hu7nhuqzDgW3hu6dDbeG7hHRHbUdBw4F34bq04bu5beG6tsOBd+G6tOG7uW1P4buXbeG6sEFC4bq04bu5bUdB4buzbeG7qeG6ouG6tEFt4bu5w4Hhu5VtT+G7l8OBbUfhu4TDgcO9SG3hurLDicOBbUdB4buV4bq04bu5Z20ueEht4bqyxJBHbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bunQ23hurBBQuG6tOG7uW1HQeG7s23hur5txanGoeG6tEFmbeG6sEFC4bq04bu5bUdB4buzbeG6tOG6pMOBbeG6tuG6vMOBbeG7jHdIbUdBxKjhurjhurThu7lmbeG6sEFC4bq04bu5beG7gkjhu5nhurRtR3PhurJtR+G6usOBbcWp4buVxalBbcWpw4LhurRt4bq24bq64bq0beG6tnfhurRtR0vhurThu7lt4bq04bu54buX4buMZm1HQeG6oG3hurThu7nEqOG6vMOBbeG7qeG6pG3hurBBQuG6tOG7uW3DkkrhurThu7lt4bup4buV4bq04bu5beG7qeG7s23hurbhu5fhurJt4bunQ23hu5nDgW3FqeG7m2dtxajhu5fhurThu7lt4bqwQULhurThu7lt4bq0d+G6tG3hu6nhu7NtxanDguG6tG3hurLhuqDhurRBbU/huqBtT+G7l8OBbeG7qUThurThu7lt4bq0SELDgW3GsMSo4buA4bq04bu5beG6suG7l23hu4ZB4bubw4Ft4bu54bqsw4Ft4bqyxJBHbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bqwQULhurThu7lt4buCSOG7meG6tG1Hc+G6sm1H4bq6w4Ft4bq04bqkbeG6tuG7l23hu6dDZ21A4bq44bq0beG6tE7hu5lmbUdCw4FtR0FMxaltRkxtxanhu5vhurJtR0F04buMZm3hurR4SG3FqeG6pG1HQeG7s23hurbDgm3hu6nEqMOKxaltxalBw4JtxanDguG6tG1HQeG6oG3FqeG7iOG6tOG7uW3hurBBQuG6tOG7uW3FqXXhurRt4bqydEdtxalC4bq04bu5beG6snRHbUZKxalmbeG6ssOJw4FtR0Hhu5XhurThu7lt4bq0QeG7n+G6tG1Bw4Jwxalt4bu54bqsw4FtxalBw4Jt4bq04bu5xKjhurzDgW3hurLhuqDhurRBbeG6sEFC4bq04bu5bUdBw4DFqUFt4bup4buzbeG7qeG6psOBbUfDgXnhurRnbcOhw4F54bq0beG6tEhCw4FtxanDguG6tGZt4bqwQULhurThu7lt4buGQeG7m8OBbeG6tuG7l23hurLEkEdt4bqy4bqk4bq0beG6tMOKZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4suSELDgW3hurLEkEdt4bupSuG7mW1H4buE4buvZm3hu6nhu7NtxanDguG6tG3hu6l14buMbeG7qeG7im3hurLhu5dt4bq24bq64bq0beG6tnfhurRmbUdBTMWpbUZMbeG7hHRHbUdD4bq0beG6sOG7seG6smdtLnfhurRt4bundEdt4bqww5VtQuG6tOG7uW3hu6dDbeG6tOG7l8OCbeG6suG7l23hurThu7lBxIJmbW9tR0Hhu5XhurThu7ltxalBw4JtxanDguG6tG1vLcOzbUfhu4TDgcO9SG3hu6lE4bq04bu5beG6suG7l23hurRIQsOBbcWpw4LhurRt4bq24bq64bq0beG7qcSow4rFqW1HQeG6oG3FqeG7iOG6tOG7uW3hu6fDgXhHbeG6tuG7l23hurThu7nEqOG6vMOBbUfhu5ltQcah4bq0bUHhu63hu4Zt4bq0QcSobUdBeG3hurThu5fDgm1H4buEw4LhurThu7ltRkjhu4xt4bq04bu5QcSCZ23huqfDuuG7jG3hurR34bq0Zm3hurR4SG3hurBBQuG6tOG7uW3FqeG6pG1Hw4HhurRBbUdBdeG6tGZtR+G7hOG7lcWpQW3hurRBw4HDveG6sm1HQeG6oG3FqeG7iOG6tOG7uW3hurR34bq0bUdBQsOBZm3hu6nhu7Nt4bq04bu5xKjhurzDgW1H4buZbeG7qcSo4bq84bq04bu5beG7qcSo4bq84bq04bu5bcWpQcOA4bq0QW3FqUHDgOG6tEFt4buESUdtQXHhurRt4buE4buZbeG6sEHhuqjDgW3FqUjEkMWpbeG7qeG6vMOBbeG6suG6oOG6tEFtT+G7l23FqcOC4bq0beG6suG6oOG6tEFnbcWoSMSQxaltRkPhurThu7lt4bq04buX4buMZm1PQ+G6tG3GsMSCbeG6tHhIbeG7qeG7nW3hurbhu5dtR+G6oOG6tEFt4buMd0htR0HEqOG6uOG6tOG7uW1HQeG6oG3hurBBQuG6tOG7uW1Hw4DhurRBbeG7qcSow4rFqW3hu6fhu6HhurThu7ltR8OBeeG6tGZt4bq0QcSo4bq04bu5beG6tHhIbeG7qeG7nW1Hw4DhurRBbeG7p+G7oeG6tOG7uW1Hw4F54bq0beG6suG7l23FqeG6puG6tG3FqXPhurRt4bupw4Jt4bupw4LhurThu7lt4bupeOG6sm1P4bq6w4Ftxanhu5ttxanDguG6tG3FqeG7lcOBbeG6suG6oOG6tEFtR0HhuqBtxanhu4jhurThu7lt4bq24buXbUdBSm3hu4JIceG6tOG7uW3hu6nDgWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLkHEqOG6tOG7uW3GsMONbcWp4bqkbeG6sEFC4bq04bu5bU/huqBtR+G7l8OBbcWpQcOA4bq0QW1HQeG6oG3hu6nhu7NtxalC4bq04bu5beG6tuG7jm3hu6nEqMOKxaltR0FMxaltR0HDgWZtxalB4bqibeG7q+G6sm3hurBBw4Ft4bq24buMbUFC4bq0bcWp4buI4bq04bu5beG7qUvhurThu7ltT+G6oG1HTG3hu5XDgW3FqeG7lW3hurRBc+G6tG1H4buExKjhurrFqW3hurRBTuG6tOG7uW3FqXNIbeKAnOG6sEHDgMWpQW1HxKjhurrhurThu7nigJ1txanhu4rhu5ltxalBROG6tOG7uW3FqeG7iG3hurRBxKjhu4Nt4oCcxahCbeG7qeG6psOBbeG6tEhCw4FtxanDguG6tG1G4buZw4JtxanhuqbhurRt4bup4bqmw4FtR0LDgW3FqXThu4ZtxrDEqOG7gOG6tOG7ueG7h23FqOG6pG3hu7nDgeG6qMOBbUdB4bqgbUdMbeG6tEhCw4Ft4bupw4FmbeG7qUvhurThu7lt4bup4bqmw4FtR8OBeeG6tG1HQsOBZ206QULhurThu7lt4bq0SELDgW3hu6nEqMOKxaltR0HhuqBt4bup4buzbeG7qeG6pG1HQsOBbeG6tEhCw4Fo4oCdbeG6suG7l21HS23FqUFDw4Ft4bup4bqmw4FtR8OBeeG6tG3FqXThu4ZtxrDEqOG7gOG6tOG7uW3FqeG7iuG7mW3FqUFE4bq04bu5Z23hu6bhur7DgWZt4bq04bu5xKjhurzDgW3FqUHhuqJIbUdBw4HDvUdtR0HhuqbDgW3FqUHDgOG6tEFt4bq24buXbeG6tEFO4bq04bu5beG7qUrhu5ltxanDguG6tGZtT+G7l21Pw4HDvcWpbcWpdOG7hm3GsMSo4buA4bq04bu5beG6tEhCw4FtxanDguG6tG3hurbhu5dt4bq04bu5QcSC4buZbU/DjGZt4bq24buXbcWpQUjhu4zDveG6tG3hurLhu5dt4bq04bu5xKjhurzDgW1H4buExKjhur7hurThu7ltR0Hhu5fhurRBbeG7hkHhu5vDgW3FqUHhuqJIbUfhu4Thu5XFqUFt4bq0QcOBw73hurJtT+G6usOBbcWpw4LhurRmbU/hurrDgW3DkuG7nW1BxJDDgWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FB4buZ4buMbU/huqBt4bq0QeG7n+G6tG1Hw4HhurRmbeG7ueG6rMOBbeG7qcOBw73hurRt4bup4bqmw4FtR8OBeeG6tG3FqXThu4ZtxrDEqOG7gOG6tOG7uW3FqeG7iuG7mW3FqUFE4bq04bu5beG6tEHEqG3hu6nhuqbDgW3hurLEkEdt4bqy4bqk4bq0beG6tMOKZm3hurThu7nEqOG6vMOBbU/Dim3FqXXhurRtR0FC4bq04bu5beG7p+G7lcOCbUZMbU/DgcO9xalmbeG7ucOBSeG7hm1H4bqm4buZbeG6tOG7n+G6sm3hu6nEqMOKxaltxanhu5XFqW3hurThu7lIROG6tG1HQUht4bq0QcO64buGbU/hu5dtR+G7l8OBbUbhu5vhurRtxanhu4rhu5ltxalBROG6tOG7uW3FqeG7iOG6tOG7uW3hurRBxKhtxanhu5XFqW1BxKjhurrhurThu7lt4bup4buzbcOS4buVxalt4bqyw4HhurRBbUdBSG3hurRBw7rhu4ZnbeG7qOG6pG1Gdm3hurbhu5dtxanhurhtRuG6vm3hu6nhu7NtR+G6puG7mW3GsOG7tW3GsOG7l+G6tOG7uW3hu6nEqOG7mW3hu4Thu5lt4buGQeG7leG6tG3hu4JI4buMeEdtT3lt4bq04bu5QcSC4buZbU/DjG3FqXThu4ZtxrDEqOG7gOG6tOG7uW3hurRIQsOBbcWpw4LhurRt4bupQ8OBbU/hurrDgW3hurThu7nEqOG6vMOBbcWpQeG7mWdt4bqneW3hurRBTuG6tOG7uW1PxKjhurrhurThu7lt4bqy4bufxaltR+G7hMOC4bq04bu5beG6sEFzSG1HQcOBbUHhu5fhurRBbeG7leG6tG3hurBBw4Ft4bu5cOG7hm3hu4ZB4bubw4Ft4bq0QU7hurThu7ltxalBw4F3SG3hu6lDw4Ft4buGQeG6pG1Pw4HDvcWpbUdLbcWpQUPDgWZtxalBw7rhurJtR+G7hOG7tW1Hw4F54bq0beG6tEhCw4FtxanDguG6tG3hu6nhu7Ntxanhu5XFqW3FqeG6uG3hu4JI4buZ4bq0beG7hkHhu5Xhu4Zt4bq2SMO6R23DkuG7lcWpbeG6ssOB4bq0QW1H4buEw4HDvUdt4bup4buzbU95beG7qcOBeUht4bqww4HDveG6tG1HQcOBbUHhu5fhurRBbeG7leG6tG3FqeG7iuG7mW3hurThu7nEqOG6vMOBbcWp4bqkbeG6tOG7uUHEguG7mW1Pw4xtxal04buGbcawxKjhu4DhurThu7lnbeG7qEPDgW1P4bq6w4FtR+G7hMSo4bq84bq04bu5bUHDiuG7hm3FqeG6pG3hu6nDgXlIbeG6sMOBw73hurRt4bq0QcSo4bq04bu5beG6sEFC4bq04bu5bUdBTMWpbUHDgcO94bq0beG6tOG7uUHEguG7mW1Pw4xtRnZt4bun4bqibcWpxKjhu4DhurThu7ltxalBeG1HQcOBbUHhu5fhurRBbeG7leG6tG3hurRBxKht4bqwQXRIbUfhu4RLbU/hu5fDgm1HQUht4bq0QcO64buGZm1H4bqixalBbUdBSG1H4buXw4FtRuG7m+G6tOKApm3DoeG7hMSo4bq84bq04bu5bUHDiuG7hm1H4bqg4bqybcWp4buVxalBbeKAnOG6tuG7lcWpQeKAnW1Pw4HDvcWpbUdBw4FtQeG7l+G6tEFt4buV4bq0beG7p+G7oeG6tOG7uW3FqeG7lcWpQW3FqUHhu6tt4bu5w4F0SG1HQUht4bq0QcO64buGbUdBTMWpbUd4Zm3hurBBw4Ft4bun4bqibeG7hkHhu5VHbUHDgcO94bq0bUZ2beG7p+G6om3Dkk1t4buGQcahR21B4buX4bq0QW3FqUHDgOG6tEFtQcOCcMWpbeG6tHDhurThu7ltQeG6uOG6tG3hurbhu5dtR+G7hEjhu4xtxalKSG1H4buE4buVxalBbeG6tEHDgcO94bqybUHhuqDhurRBbUZMZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4buYSEdBw4Lhu4Rs4buLw6Hhu6PhurThu7ltw6FBSeG7jMOsL+G7huG7iw==

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]