(vhds.baothanhhoa.vn) - TP Sầm Sơn hiện có trên 8.600 người đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở các tỉnh thành khác trong cả nước. Hiện thành phố đang rà soát, cập nhật danh sách những người có nhu cầu trở về địa phương.
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6Zpw61o4bqt4bqnw6DFqMONRuG7rkk84bql4buuScOq4bqn4bumL2nDrWjhuq3huqfDoMWo4bumacOtaOG6reG6p8Ogxajhu64gKuG6peG7rlsq4bqt4buuXT1d4buuIOG6ozfDrOG7ruG6teG6ozjhuqfhu64g4bqp4bqn4buuXcSR4bqnw6Dhu64iKOG6p+G7rsOtbuG7rsONRuG7ruG6oMOp4buu4bur4bqhw6Phu67huqThuqPhuqfhuqHhu67DrWjhu4Phu67hu4034buu4bumL2nDrWjhuq3huqfDoMWo4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajDjUbhu65JPOG6peG7rknDquG6p+G7ruG6oeG6ozjhuqfhu65d4bqp4buuw61oNeG6p+G7ruG7uFXhu7RWVuG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riAj4bqnw6Dhu65p4bqj4bqn4bqh4buuaWXhuqfDoFThu67DoiPhuq3hu64g4bq54bqnw6BU4buu4bqhYl3hu67DrT5mVOG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7ruG7g+G7rl09XeG7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuw63huqEk4bqn4bqh4buu4bq14bqhPV3hu67DrWjhuq3huqfDoOG7rl0q4buu4bqnbOG6v11V4buu4bqg4bqjOOG6p+G7rsOt4bqhJOG6p+G6oeG7rmbhuqFl4buuICPhuqfDoOG7rmgk4buuaeG6rT3DrVThu65dPmbhu67huqfhuqE+w63hu64iI+G6p+G6oeG7rmk9XeG6oeG7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65d4bqp4buu4bqn4bqhw6zhu65dPMOs4buuw61o4buD4buu4buNN+G7riDhuq8j4buuZuG6oWzDquG6p8OgVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65dw6IjaWnhu5zhu6zhuqPhu6sw4bqnw60waOG7riLDreG6ocOs4bqlW+G7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4buP4bqjIsOt4bqhUuG7ruG7uFZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7ruG7tFZWZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFdZVi9YVlciV1dZVsOdw51Ww61Y4bu0V1jhu7LDolZV4bqzZsOgUWjhu5xAw51A4bus4buuI8Oiw63hu5zhu6zDjUbhu65JPOG6peG7rknDquG6p+G7riAq4bql4buuWyrhuq3hu65dPV3hu64g4bqjN8Os4buu4bq14bqjOOG6p+G7riDhuqnhuqfhu65dxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buuw61u4buuw41G4buu4bqgw6nhu67hu6vhuqHDo+G7ruG6pOG6o+G6p+G6oeG7rsOtaOG7g+G7ruG7jTfhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7hWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4bu0Vlbhu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu63huqM54bql4buuXT3DtOG7rsOiw7Thu67DtOG7rsOtNuG7rsOtPmbhu67DrWjDrOG6p8Og4buuw60l4bqj4buu4bq04buR4buuw63hu4td4buuw7U94buuw41obOG7geG6p8Og4buuIm/hu65b4bqv4buuICXhuqPhu67huqFiXeG7rkk84bql4buuScOq4bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoxJDhuqfDoOG7ruG6psOgw6zDtGHhuqfhu67hu4w/4bqn4buu4bqmw6BiXVThu67DgD3huqXhu64gZV3hu67DjWjDrOG6p8Og4buuw60o4bql4buuw5Thu67DrTbhu67DjUbhu65JPOG6peG7rknDquG6p+G7rl3huqHhuq3hu65b4bqjNsOtUuG7rsON4bqhJOG6p+G6oeG7rmbhuqFl4buuICbhu65d4bqhw6x74bqn4buuW+G6r+G7rljhu67hurXhuqHDrOG7rl09XeG6oeG7rsOiw7Thu67DrT5m4buuw61ow6zhuqfDoOG7ruG7jeG6v+G6o+G7ruG6teG6oeG6rSrhuqfDoOG7rlfhu7JW4buuZuG6oeG6q+G6p8Og4buuID1m4buubeG6p8Og4buuXeG6oeG6reG7ruG6teG6oeG6rSrhuqfDoOG7rllWVuG7ruG6p8OgbOG7geG6o1Xhu67huqbDoOG6rSThuqPhu65oI1Thu64gJuG7riAk4bqt4buuw60l4bqtVOG7rsOtPmbhu67huqHDrCnhuqfhu65dPeG6p+G7rlvhurlU4buuw7Thu67DrTbhu65dPV3hu65m4bqhbOG7geG6p8OgVOG7rsO1JuG7riBq4buu4bqnP+G6p8Og4buuw6JvXeG7riA54buuw6Ipw7Thu67huqV9w6zhu67DtTHDreG7ruG6p8Og4bqh4bqjOMOtVOG7rsOtMGnDreG7ruG6p+G6oSPhuqfhuqHhu67hurXhuqE94bqnw6Dhu67huqfDoMOsw7Q14bqn4buuw6084bql4buuaeG6rT3DreG7ruG7q+G6rOG7jOG6ouG7sS1XQFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7rSxd4buuW+G6ozjDrVThu67DrWhs4bq/XeG7ruG6teG6oeG6o+G7riDhuqnhuqfhu65dxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buuw61o4buD4buu4buNN1Thu65dPV3hu67DtSZU4buuZuG6oWzhu4HhuqfDoOG7riAm4buuW2Xhu67DrWjDo+G7rl09XeG7ruG6teG6ocOs4buuXT1d4bqh4buuw6LDtFThu65d4bqhw6x74bqn4buuW+G6r+G7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rsO04buuw6024buuZuG6ocSpXeG7ruG7jcSp4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuZuG6oeG6q+G6p8OgVOG7rl3huqFl4bqnw6Dhu64i4bqvXeG6oVXhu65Hw6w94buuw61oxIPhuqfhuqHhu64g4bqp4bqn4buuXcSR4bqnw6Dhu64iKOG6p+G7rsOtaOG7g+G7ruG7jTfhu64g4bqvI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7rmk04buuZuG6oSjhuqfhu67DosOsw6nhuqdU4buuXeG6oeG6oyPhu65dPV3hu67huqfhuqHhuqnhuqXhu64gZeG6o+G7rsOtbOG7h+G6p8Og4buuw63huqEw4bqt4buuw7Q2w6zhu67DrWXhu64i4bqvXeG6oeG7rsOtYeG7riA54buuw61oPeG6p+G6oeG7rsOiJOG6peG7rsOiKMO04buuw6Ij4bqn4buuIuG6r13huqHhu65bOOG6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMON4bqhMOG6reG7rsSR4bqnw6Dhu67huqbDoMOsw7Rh4bqn4buu4buMP+G6p+G7ruG6psOgYl1U4buu4bq14bqh4bqp4buu4bq14bqhP+G6p+G7rl1qI+G7rsOt4bqhJOG6p+G6oeG7rmbhuqFl4buu4bqh4bqjOOG6p+G7ruG6pyPDtOG7rsOiJOG7rl3huqnhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu65dxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buu4bq14bqhxJHhuqfDoOG7riA/4bqnw6Dhu67hurXhu5Hhu67huqUk4buuw61o4buD4buu4buNN+G7riDhuq8j4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuw61v4buuZuG6oT3DreG7rsOgKMO04buu4bq14bqh4bqp4buu4bq14bqhP+G6p+G7rl3huqHhuq3hu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu65oJOG7rmnhuq09w61U4buu4bq14bqh4bqtI+G6p+G6oeG7ruG7jeG7ieG6p8OgVOG7rl09XeG6oeG7rsOiw7RV4buu4bqmw6Dhuq0k4bqj4buuaCNU4buuIOG6ueG6o+G7ruG6p8Oga+G7rsO04buuw6024buuw60l4bqj4buuXT1d4buuw61oJeG6peG7rsO04buuw6024buuw7UmVOG7rmbhuqFs4buB4bqnw6Dhu64gI+G6p8Og4buuw63huqHhuqM2w6zhu67DrWg84bql4buuw61oYuG6p8Og4buuXWvhuqfDoOG7rsOiJOG7ruG6peG6ucOt4buuw61o4buD4buu4bqnw6Al4bqj4buuw6Lhur/huqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjcOsw7Thu67huqfhuqHhuqM14bqnVOG7ruG7jeG6v+G6o+G7rmlv4buu4buNJOG6reG7rl3DrOG6uV3hu65daiPhu67DreG6rSThuqfhu67huqE44buuw63huqFl4bqnw6Dhu65d4bqhw6PhuqfhuqHhu67DrWjhuq9U4buuw41G4buuSTzhuqXhu65Jw6rhuqfhu64gI+G6p8Og4buu4bqn4bq94buuw6JvXeG7riA54buuIOG6qeG6p+G7rsOt4bqjNmbhu65dxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buuw61o4buD4buu4buNN+G7riPhuqfhu67DreG6rSThuqdU4buuXeG6ocOs4buuID3huq3hu67hu40k4buuw63huqM2w63hu67hurXhuqM44bqlVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZsahw6zDreG6oeG6rWjhu6zFqMOC4bqj4bqn4bqh4buu4bqgbMOq4bqnw6Dhu64t4buu4butxIPhuqfhuqHhu67DgOG6oyPhuqfDoOG7pi9mxag=

Linh Hương - Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]