(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 7 về trong những xúc cảm thiêng liêng kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tôi nhớ bà nội mình - nhớ câu chuyện bà thường nhắc - nhớ những ngày 27-7 cùng bà đã qua…
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu65E4bq3Z+G7smThurfhu5Nk4bqx4buyZOG6sTvGoeG7suG7uCUtJeG7sjNuZOG6seG7smThu4fhurPigKbhu6wv4bq34bu24buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4vhurY2PzTDneG7rkvhurc6ZOG6seG7siXhu7Lhu5nhuqHhu7JrxKnEkWThurHhu7Jk4bq34buTZOG6seG7suG7l20z4buyMy5j4buya+G6t+G6s8OhZOG6seG7smLhurPDoWThurHhu7Lhuqvhu5/hu7Jk4bqz4bqjY+G7skThurE7xqHhu7JL4bq34buNZmThurHhu7Iy4bqzZOG6t+G7si3hu7JC4bqz4bqja+G7smrhuq3Gr+G7skvDquG6s+G7smThurdn4buyMjvhu7Jk4buH4bqz4buyY8OiZOG6t+G7si3hu7Jk4bq3Z+G7sjNbbOG7sjPhurdsxqHhuqNk4buyMjvhu7Jr4bq34buNaGThurHhu7Jk4bq3KTPhu7It4buyZOG6t2fhu7Jk4bq34buTZOG6seG7smThurE7xqHhu7Lhu7glLSXhu7IzbmThurHhu7IyO+G7sjUh4buy4buJbD/igKbhu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buyKuG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyJSXhu7jhu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7tkDhu7Qv4bu2JiU04bu44bu2PeG7uCM9I2tAKiMqYj0t4bu2xq/huqnhu4vhurHDneG7sj9ia1LDnUThurdn4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7Jk4bqxO8ah4buy4bu4JS0l4buyM25k4bqx4buyZOG7h+G6s+KApsOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSUl4bu4w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnEkWThurHhu7LhuqvhurXhu7Lhu48z4buyM8OzP+G7smPDomThurfhu7Jk4bqxO8ah4buyM8OpZOG7smThurfhurvhu7Lhu5fhurVsxajhu7Lhu7glLSXhu7JiO+G7smPhu4dr4buyZOG6sTvGoeG7suKAnOG6seG6s+G7heG7sjU+M+G7sjLhurPhuqNr4oCdxq/hu7JE4bqxO8ah4buyYzvhu7JrxKnDoWThu7IyP2Thu7Jr4bq3aOG7smThurc74buyMjvhu7Jk4buH4bqz4buyYmzDqmThu7I14buNaWPhu7Lhuqvhurdl4bqz4buy4bq34buNZmThurHGr+G7suG7mDvhu7Jk4buH4bqz4buya8Oq4bqzxajhu7Jr4bq34buNaGThurHhu7Jk4bq3KTPhu7Lhu5nhuqHhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjPhurdt4buyM+G6t+G7jT/hu7Jrw7Vk4bqx4buyMuG6s8Oga+G7smM+a+G7sjPDsz/hu7Iz4bq3bWThurHhu7Jrw6rhurPhu7Lhu4lsP+G7suG6q2Hhu7JjKWvhu7LEqeG6p+G7smThu41nM8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67igJx44bq3beG7skJsIGvhu7Izw7M/4buyMzoz4buyM+G6tzps4buy4bq34bq5M+G7suG6seG6s+G6u+G6s+G7smIpY8Wo4buya+G6t+G7jWhk4bqx4buyMylr4buya2Uz4buyNSJs4buyNeG6s2Thurfhu7LhurHhurlk4buy4bqxO2ThurHFqOG7smIs4bqz4buyNTjhu4vhu7JrxKk/4bqz4buyZOG6t11r4buyZOG6tzvDneKApuG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS8Oq4bqz4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyMuG6s8Oga+G7sjPhurdt4buyQmwga8av4buyS8SpxJFk4bqx4buya1tj4buya8Sp4bq14buyY8OiZOG6t+G7sjPhurdt4buyM+G6t+G6p+G7smI74buyNOG6s+G7si5k4bq34buyNTZk4buya8SpKWThurHhu7Lhu4vhurfDs+G7smM7bOG7smvEqcOhZOG7sjI/ZOG7smvhurdo4buyZOG6tzvhu7Jk4buH4bqzxajhu7Lhurc/xqHhu7I1ZeG7smI74buy4oCcM+G6tztk4bqx4buya8SpP+G6s+KAneG7smts4buD4bqz4buy4bu44bu04buya8SpxJFk4bqx4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7JiaOG6s+G7suG6q8Oj4buyM8OzP+G7smThu4fhurPhu7Jk4buTP8av4buyROG6t+G7jWThurHhu7IzZeG7smPhu4dr4buyNeG6s+G6oWzhu7Iz4bq3KTPhu7Iz4bq3KWTFqOG7sjPhurdt4buyQmwga+G7sjPDsz/hu7Iz4bq3bWThurHhu7Jrw6rhurPhu7JiO+G7smPhu4dr4buyM+G6tztk4bqx4buya8SpP+G6s+G7suG7l2xda+G7smopM8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67huqrhurfDqmThurHhu7Lhu5dsXWvhu7JqKTPhu7JqP8SR4buyNeG7jWkz4buy4bqr4bq34bqz4buyZChj4buy4bu2JiXhu7jhu7Iz4bq3beG7sjUh4buya+G6t+G6s+G7sjXhu4Xhu7LDvSzhurPhu7Lhurfhurkz4buyxqDhu7LhurY74buyROG7h+G6s8av4buyROG6t+G7jWThurHhu7Iz4bq3beG7smvDquG6s+G7sjPhurfhu40/4buya8O1ZOG6seG7smPhu4dr4buyZOG6sTvGoeG7sjXhu41pM+G7sjXDoGThu7LhurHhurMuZOG6seG7sjXhu41oZOG6scav4buyeCJj4buy4bqx4bqzXcah4buyMjrEkeG7sjXhu4Xhu7Lhu5fEkWThurHFqOG7smThurPhuqFj4buy4buZbOG6s+G7sjPhurfhu40/4buyNeG7jWkz4buyMj/EkeG7smJbbOG7sjPDsmThurHhu7JiO+G7smJtM+G7sjPhurdt4buyZOG6tyBk4buyNeG7jWkz4buya+G6t8OqZOG6seG7sjI6xJHhu7Jiw6Fk4buyNeG7jWhk4bqx4buyZOG6tyDhu4vhu7Jk4bqxw7LGr+G7skPhurnhurPhu7Lhu41nM+G7suG7meG6uWThurHhu7I14buNaTPhu7LigJzhu5fDoOG7i+KAneG7smIs4bqz4buy4buZZ+G6s+G7suG6t+G6s+G7suG7meG6uWThurHhu7I1XWvhu7Jk4buNZzPhu7LhurfDqT/hu7Iyw6Jk4bq34buyM+G6t23hu7Jk4bq3XWvhu7I14bqlZOG6t+G7smph4buyNeG6s+G7suG6t+G6uTPhu7JrxKnDreG7smIs4bqz4buyNcOj4buyYjtj4buyMjoz4buyauG6rcav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65KP2zhu7LhurEiZOG7smPhu4dr4buyZChj4buy4bq3bF1k4buyYmzGoeG6o2Thu7JrLOG6s+G7sjVmZOG7suG7meG6peG7smThurHEkTvhurPhu7Lhu4vhurfhurU/4buydykzxajhu7Iz4bq3beG7sjXhu41pM+G7suG7meG6oeG7suG7i+G6tzfhu4vhu7Jj4buHa+G7smvhurdo4bqz4buy4bqx4bqzP2TFqOG7sjPhurdsMGThu7Iy4bql4buyM+G6t8SR4buyY+G7h2vhu7LigJwz4bq3bMahw6Bk4buyNeG6s+G7sjQ74bqz4oCdxq/hu7LDvWXhu7JiO+G7smThurfhu5Nk4bqx4buyZOG6sTvGoeG7smvhurc6ZOG6seG7snjhurcs4buL4buyxKk3a+G7sjMoY+G7sjMoY8av4buy4buIbMOh4buya8Oq4bqz4buyMsOhZOG7sjJo4buyasOqZOG6seG7skMhxajhu7Iz4bq3bMah4bqjZOG7sjU7ZOG7ssOqZOG6seG7sjPEkWThu7JrxKk/4bqz4buyMuG6s8Oga+G7sjJm4bqz4buy4buZ4bq/ZOG7sjThuq3hu7JiYeG7smvhurfhu41oZOG6scav4buy4buYIMah4buyZOG6t+G7jWThurHFqOG7suG7meG6oeG7suG7i+G6tzfhu4vhu7Iz4bq34bqn4buyNeG7jWkz4buyY+G7jWbhurPhu7LhurfDqmPFqOG7smvhurc/xqHhu7Lhu5nDouG7smThurHhurfhuqfhu7Jk4bqxZuG6s8Wo4buyajpk4bqx4buyamdj4buy4buZO+G7sjPhurfhurPhuqFs4buyY2zhu4dkxajhu7Jk4bqxO8ah4buy4bq3P+G6s+G7smIiZOG7sjPhurdt4buyMmbhurPhu7JqP2ThurHhu7Jqw6pk4bqxxajhu7Iyw6Fk4buy4bqr4bqzP+G7smI7ZOG6seG7skThurFl4bqz4buyZOG6t+G7jeG7smThurHhu41o4bqz4oCm4buyNeG6s+G7smvhurfDo+G7sjRvM8av4buyROG7h+G6s+G7smvDquG6s+G7suG7l2Vr4buyM8SRZOG7suG7mTFk4buya+G6t+G7jWhk4bqx4buy4bqr4bq3bMahw6Fk4buyMz9kxq/hu7Lhu5jhuqHhu7JqP2zhu7JjZ+G6s+G7sjLhurPDoGvhu7I1ZeG7smI74buyZOG6t+G6s+G6o2Phu7Lhu5lv4buyM8OzP+G7sjPhurdtxq/hu7J44bq3beG7sjXhu41pM+G7suG6t2xdZOG7smJsxqHhuqNk4buyYjtj4buyMuG7h+G7sjXhu4fhurPhu7I1PjPhu7Izw6pk4bqx4buyZOG7jWczxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG6tsOga+G7suG7i+G6tzfhu4vFqOG7smvEqcOhZOG7smvEqeG6s+G6oWThu7I1w6Hhu7Jqw6pk4bqx4buy4buJbMOh4buyNSJs4buy4buXbFtk4buyZChj4buy4bu2JiVAxajhu7IyO+G7smThu4fhurPFqOG7smM44buya8Oq4bqz4buy4buZO+G7suG6tz/hurPhu7Izw6rhu7I2Y+G7suG6sTrhurPhu7Iy4bqlZOG7ssSp4bqlZOG7sjPhurfhurM/4buyaz/GoeG7sjPhurdt4buyYsOhZOG7sjXhu41oZOG6seG7sjNuZOG6seG7sjVmZOG7suG7meG6peG7suG7mTvEkeG7suG7i+G6t+G6tT/hu7JEP2Phu7Izw7M/4buyS+G7g+G7suG7iWzhur8z4buyYjtj4buyZOG6t+G6s+G6o2Phu7Lhu5lvxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkM44buya8Oq4bqz4buy4bqrw6Phu7JiLOG6s8Wo4buya8Sp4buNZzPhu7I1ZeG7suG7uOG7smQoY+G7sjLhur/hu7Jrw6rhurPhu7Izw7Jk4bqx4buyNSHhu7Jk4bq3IOG7i+G7smThurHDssWo4buyZMOhZOG7smThurc74buya8SRO2Thu7I1O2Thu7IyO8Wo4buyM8SRZOG7suG6sTrhurPGr+G7skJo4bqz4buyM2zhur/hurPhu7Iz4bq3beG7smRl4bqz4buy4buZZ+G6s+G7smM44buya8Oq4bqz4buy4bqr4bq34bqz4buyXcah4buyYjvhu6Thu7LigJx44bq34bql4buyw63hu7Jk4bq3O+G7sjPhurcoY+G7smplM+G7smM44buya+G6tz/GoeG7sjZjxajhu7LhurfDoGvhu7Iz4bq34bqzw6Bk4buya8SpP2Thurfhu7I2Y+G7suG7meG6oeG7sjXhurPhu7Lhurfhurkz4buyYjtj4buyMjoz4buyauG6rcWo4buyZOG6t11r4buyNeG6pWThurfhu7I14bqhZOG7sjU64buL4buyZmThu7Iz4bq34bql4oCdxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7mCDGoeG7smThurfhu41k4bqxxajhu7Jj4bq54bqz4buy4buNZzPhu7Lhu5nhurlk4bqx4buyM8OzP+G7sjPhurdt4buya8Oq4bqz4buyLeG7sjPhurc7ZOG6seG7smvEqT/hurPhu7JrbOG7g+G6s+G7sjXDquG6s+G7smPhu41m4bqz4buy4bqr4bq34bqz4buyXcah4buyYyHhurPhu7JjIeG6s+G7suG7i+G6ty7hurPhu7I0w7Vk4bqx4buyYizhurPGr+G7snjhurdt4buy4buZ4bqtZOG6t+G7suG7meG6s8SDZOG7smQ8Y+G7smIs4bqz4buyw63hu7Iz4bq34bqzw6Bk4buya8Sp4buNaGThurHhu7JD4bqz4bqhZOG7skQ/Y+G7suG6q+G6t+G6s+G7sjVda+G7smThu41nM+G7sjPDqWThu7Iz4bq34buNP+G7smvhurfhur9k4bqx4buyZOG6t11rxq/hu7JE4bq3IGThu7I14buNaTPhu7LhurHhurNdxqHhu7IyOsSR4buya+G7keG7sjVmZOG7suG7meG6peG7suG6seG7keG6s+G7suG7meG6ocWo4buyZOG7h+G6s+G7smvDquG6s+G7suG6q+G6t8OqZOG6seG7suG6sTvEkeG7suG6q+G6t2Uz4buyYzvhu7LhurNj4buyYj5k4bqxxq/hu7JD4buHa+G7smrDtOG7suG6s2Phu7JiPmThurHhu7I1P2zhu7I1Z2TGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuSj9s4buyZOG6sTvGoeG7skPhurPhuqFk4buyRD9j4buy4bqx4bqzLuG6s+G7suG7i+G6t2Vk4bqxxajhu7I1XWvhu7Jk4buNZzPhu7Jr4bq34bq/ZOG6seG7smThurdda8Wo4buyMuG6v+G7smvDquG6s+G7smvEqcOt4buy4buZ4bqh4buy4buZZ+G6s+G7suG7mcOga+G7smvhurfhu41mZOG6seG7smvEqcOhZOG7suG7mT/hurPhu7JrxKk64bqz4buy4buZO+G7smPhu4dr4buyYy5k4bq34buyNSxk4buy4buZMWThu7JkPGPhu7LhurNj4buya8SpxJFk4bqx4buyNWXGr+G7skThu4fhurPhu7Jrw6rhurPhu7LhuqvhurfhurPhu7JdxqHhu7JjZ+G6s+G7sjQiZOG7suKAnOG6t+G7geG6s+G7smrhurNk4bq34oCdxq/hu7J44bq34bq14buy4bq1a+G7sjPhurfhurPDoGThu7JrxKk/ZOG6t+G7sjUh4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyM+G7jWfhu4vhu7I14bqz4buyM8OzP+G7sjI74buyMy7hu7Lhurc/4bqz4buyZOG6seG7jWjhurPhu7IzxJFk4buya8SpP+G6s8av4buyS8Oq4bqz4buyauG6s2Thurfhu7LEqT/hu7JqP2zhu7Jk4bqxO8ah4buy4bqx4bqzLuG6s+G7suG7i+G6t2Vk4bqxxajhu7Lhu5kgxqHhu7Jkw6Fk4buyM1ts4buyM+G6t2zGoeG6o2Thu7Lhu5nhuqHhu7Iz4bq3beG7skJsIGvFqOG7suG7meG6oeG7smThu4XhurPhu7I1P2zhu7JjXWvhu7JjOmvhu7JjO+G7suG6seG6sz/hu7I1w6Jk4bq34buy4buZO+G7smThu4fhurPhu7Jrw6rhurPhu7Lhu4vhurcu4bqz4buya8SpLuG6s+G7suG7iWw/xajhu7I14bqhbOG7sjTEkeG7smM44buy4buZO+G7sjI74buyZOG7h+G6s+G7suG6q8Oj4buyYizhurPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buueMOpZOG7smThu4fhurPhu7Jrw6rhurPFqOG7smPhu4XhurPhu7JiImThu7Jk4bq3KTPhu7I1w6Bk4buyM+G6t23hu7JCbCBrxajhu7IyO+G7smJsw6pk4buyMi7EkeG7sjPhurdt4buyYjvhu7Jj4buHa+G7sjPhurc7ZOG6seG7smvEqT/hurPhu7Lhu5dsXWvhu7JqKTPGr+G7skThu4fhurPhu7JjbOG6v2Thu7Iz4bq3bWThurHhu7Jrw6rhurPhu7Jk4bq3Z+G7suG7meG6oeG7sjPhurdt4buyLeG7smThurfhu43hu7Jj4buHa+G7smThurPhuqFj4buya8O04buy4bq3O8SR4buyM8OzP+G7suG6seG6sz/hu7I1w6Jk4bq3xq/hu7JE4bq34buNZOG6seG7smvDquG6s+G7sjLhurPDoGvFqOG7sjNl4buyY+G7h2vhu7LigJzhu5nDoGvhu7Jr4bq34buNZmThurHigJ3hu7Lhu5kxZOG7sltj4buya+G6tyJj4buyZOG6t+G7jzPhu7Jk4bq34bq/4bqz4buya8SpxJFk4bqx4buyYsOpZOG6seG7smThurHhu41o4bqz4buyYzjhu7IzZeG7sjPEkWThu7LhurfhurPhu7Jq4bqzZOG6t+G7pOG7suG6sOG6sz/hu7I1w6Jk4bq34buya8Oq4bqz4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyMuG6s8Oga+G7sjPhurdt4buyY11r4buyZOG6sTvGoeG7smQ7xJHFqOG7suG6tzvhurPhu7Iz4bq/a+G7sjPDsmThurHhu7Iz4bq34buNP+G7sjXhu41pM+G7smvDomPhu7Jr4bq3Xcahxq/hu7JDw6lk4buyY+G6u+G6s+G7smvDtWThurHhu7JkKGPhu7JqP2zhu7Jk4bqxO8ah4buy4bqx4bqzLuG6s+G7suG7i+G6t2Vk4bqxxajhu7Jk4buH4bqz4buya8Oq4bqz4buyM+G6t2jhu7I1aeG6s8Wo4buy4bq34bqz4buy4buZ4bq5ZOG6seG7sjNl4buya+G6t8Oj4buya8OiY+G7smvhurddxqHhu7Jj4buH4buy4buL4bq3ImThu7Izw7M/4buyM8SRZOG7smvEqT/hurPGr+G7suG7mCDGoeG7smThurfhu41k4bqx4buyNeG6s+G6oWzhu7I1ZeG7sjPhurfhu40/4buya+G6tztk4bq34buy4bq34bqz4bqjZOG7smvhurfDtDPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuROG6t+G7k2ThurHhu7Jk4bqxO8ah4buy4bu4JS0lxajhu7IyP2Thu7Jr4bq3aOG7suG6seG6sz/hu7I1w6Jk4bq34buya8Oq4bqz4buyYmzDqmThu7I14buNaWPhu7Lhuqvhurdl4bqz4buy4bq34buNZmThurHGr+G7snfDoWThu7IzLGThurfhu7I04bqz4buyLmThurfhu7LDqmThurHhu7Jk4buH4bqz4buyYjvhu7IuZOG6t+G7sjPhurdt4buyQmwga+G7sjXhu41pM+G7suG7mWHhu7JiLOG6s+G7sjI8ZOG6seG7sms/xqHGr+G7skThu4fhurPhu7IyLsSR4buyNVvGoeG7smI74buyZOG6sTvGoeG7suKAnOG6seG6s+G7heG7sjJu4oCd4buyM+G6t8SR4buyM+G6t23hu7IzOjPhu7Iz4bq3OmzGr+G7skThurHhurc24buya+G6tyBr4buy4buXZWvhu7Lhu5c/4buo4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65L4bq3NsSR4buyZChj4buya+G6tzpk4bqxxajhu7Jk4buH4bqz4buya8Oq4bqz4buyM8OyZOG6seG7suG6seG6szvhu7I14bqzxajhu7JrZTPhu7IyLDPFqOG7sms/xqHhu7LEqWxkxajhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7Jr4bq3w6Phu7Jrw7Thu7Jjw6Jk4bq34buyM+G6t1tj4buy4bq34buNZmThurHhu7JrxKnDoWThu7IyP2Thu7Jr4bq3aOG7smPhu4XhurPhu7Jk4bqxO8ah4buy4bu4JS0lxq/hu7JE4buH4bqz4buyMi7EkcWo4buyM2zhu4cz4buyNWjhurPhu7IyO+G7sjPhurd7ZOG6seG7sjNl4buy4buNZzPhu7Lhu5nhurlk4bqx4buy4bqxw6Lhu7JiZ2Thu7JiP8SRxajhu7LigJwz4bq34bqn4buy4buNZzPhu7Iz4bq3beG7sjM6M+G7sjPhurc6bMOd4oCm4buyeFts4buyZGXhurPhu7Lhu5kxZOG7smvhurfhu41oZOG6seG7sjLhuqXhu7IyO+G7sjLhurvhu7Ji4buRZOG6seG7smThurfhu43hu7Lhu5kgxqHGr+G7skvDquG6s+G7sjLhurPDoGvFqOG7sjI74buyYmzDqmThu7JjxJFk4bqx4buyM2Xhu7Jj4buHa+G7smThurE7xqHhu7Jrw6Jj4buyNeG7jWkz4buy4bq3O+G6s+G7sjPhur9r4buyM8OzP+G7sjPEkWThu7JrxKk/4bqzxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkThurfhu41k4bqx4buyNcOgZOG7sjMu4buy4bqr4bq34bqz4buyZOG7h+G6s+G7smvDquG6s+G7suG7iWw/4buyNWjhurPFqOG7suG7jWcz4buyZOG6sWzGoeG6o2Thu7JdxqHhu7Izw7Jk4bqx4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buya+G6t8Oj4buya+G6tztk4bq34buyasO04buya+G6tyBrxq/hu7J44bq34bqzw6Bk4buya8SpP2Thurfhu7I1IeG7smJu4bqz4buy4buXP8Wo4buy4bq34bqz4buy4buZ4bq5ZOG6seG7smTDoGzhu7IzZeG7smvhurfDo+G7smvDomPhu7Jr4bq3Xcah4buyY+G7h+G7suG7i+G6tyJk4buyM8OzP+G7sjPhurdt4buyQmwga8Wo4buyM2Xhu7Iz4bq3KGThurHhu7Iz4bq34bq1ZOG6t+G7smI74buy4buL4bq3N+G7i+G7smThurfhurPhuqNj4buyYyJs4buo4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65Lw6rhurPhu7LhurfhurPDo2zFqOG7smrDtOG7smNda+G7smM6a+G7sjPDsz/hu7LhurHhurM/4buyNcOiZOG6t8Wo4buy4bq34bqz4buyauG6s2Thurfhu7Izw7M/4buyM+G6t23hu7JCbCBrxajhu7Lhurc/xqHhu7Jj4buHa+G7suG7i+G6tyJk4buy4buX4buNZmThurHhu7JjOmzhu7Iy4bq/4buya8Oq4bqz4buyNSHhu7I1w6Phu7JiLOG6s+G7ssOt4buyM+G6t+G6s8OgZOG7smvEqeG7jWhk4bqx4buyM+G6t+G6p+G7smI74buy4buL4bq3ImThu7LEqV1r4buyZOG6t+G6u+G7smvEqcSRZOG6seG7suG7mcOq4buy4buZO2Thu7LhurfhurPhu7Jq4bqzZOG6t8Wo4buyY11r4buyYzpr4buyYzvhu7I0W2Thu7Jr4buHM+G7sms/4buyNSHhu7Lhu4vhurcu4bqz4buy4oCcNTpk4bq34buyNeG7g+G6s+KAneG7sjXDo+G7sjNl4buyZOG6sTvGoeG7suG6t8OqY+G7smQ/xqHGr+G7suG7mDvhu7Iz4bq3beG7skJsIGvhu7Jrw6rhurPFqOG7sjPDsmThurHhu7Iz4bq34bqn4buyYjvhu7Jj4buHa+G7smvEqcSRZOG6seG7suG6tztk4bqx4buya8SpKGPhu7Jk4bqx4bq3w6Jk4buyYuG6s+G6o2vhu7Jq4bqt4buyNSHhu7Jk4bqxIeG7suG7l2zhur9k4bqx4buyNV1r4buyYzjhu7Jk4bq34buNZOG6seG7suG6tzvhurPhu7Iz4bq/a+G7sjPhurfhu40/4buyNeG7jWkz4buya8OiY+G7smvhurddxqHGr+G7skvhurddbOG7suG6t+G6s8OjbOG7sjXhurPhuqFs4buyNWXFqOG7sjXDo+G7smJsw6pk4buyZOG6tykz4buyZOG6t2fhu7IyLmThu7Jr4bq3W2Thu7Lhu5nhuqHhu7Lhurc/4bqz4buya8O14buya8SpW2Thu7JrxKnhurlk4bqx4buy4buZO+G7sjLhurPDoGvhu7JmZMav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnEkWThurHhu7Jk4bqxO8ah4buyMy7hu7Jk4buNZzPhu7JrxKnhurPhu7JbZOG7sjM6M+G7smLhurPhuqNr4buyauG6rcWo4buya+G6t+G7jWZk4bqx4buyMuG6s2ThurfFqOG7smThurHhu41o4bqz4buyM2Xhu7Izw6pk4bqxxajhu7JqP2zhu7Iy4bq/xajhu7Jrw6rhurPhu7JiPmThurHhu7JiYeG7smvhurcp4buL4buya+G6t8OhY+G7smLDoWThu7IyOmvhu7Lhurfhu41mZOG6seG7smvEqcOhZOG7sjI/ZOG7smvhurdo4buyM8OzP+G7suG6seG6sz/hu7I1w6Jk4bq34buyZDdk4buya1tj4buy4bq34buNZmThurHhu7Jr4buNw61k4bqx4buyZOG6t2fhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjPhurdt4buyNSHhu7LhuqvhurdsXWvGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7ruG6quG6tzpk4bq34buyQuG7hzPhu6wv4buL4buu

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]