(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngoài vai trò chắn sóng gió, những khu rừng ngập mặn ven biển còn góp phần bảo vệ đê điều, khu sản xuất, khu dân cư ven biển. Hiện nay trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn có nhiều diện tích rừng ngập mặn được chăm sóc và bảo vệ tốt, còn mang lại sinh kế cho người dân địa phương.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bum4buDe27hu4Mtw53Egzg24bqx4bucxajhuqPhu4Xhu4fhu4M4NW/hu6Lhu6ZUU+G7h+G7g+G7geG6t+G6sTZU4buA4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWo4buD4bu24bq3xajhu4c44bqxN8Wow6MwxagpN+G6t8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTZTL+G7h+G7g+G7geG6t+G6sTZUUy834buoVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDquG7tXvDnTzhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6bhu4N7buG7gy3DncSDODbhurHhu5zFqOG6o+G7heG7h+G7gzg1b+G7ouG7plThurA24bq34bu0OMWobMOdOMWo4buD4buB4bq1xagpNz3hurHFqOG7h+G6s+G6sTbFqDY44bqz4buexajhurE3a+G6sTbFqMOjN+G7hcWo4buB4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWobHvhurHFqCg4M+G6scWoKeG6teG6scWoNuG6s8OqxajDqjc74bqxxago4bu44bq3xahsMsWoPiDFqD44MeG7heG7nsWow6M34buFxajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buD4buexajDozfhu4XFqDw/4bqxxagpw6zFqGx74bqxxagoODPhurHhu6DFqOG7tTgy4bqxxajhurHDnW/FqOG7g+G7gSDhurHFqD7DocOdxago4bu04bqxxagp4buyKcWoN+G7hW8y4bqxxajhu7Us4buFxajEgmIp4buexajhurA2w53FqOG7hsSR4bqxxagp4bqzxajhurE3ODHhu4XFqDw4MuG6scWo4buDOSk3xajhu4Hhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxag+w6zhurkpxagpNyPhuq/FqOG7h+G6synFqGzhu7TFqCjhu7jhurfFqGwyxajhu4Phuqnhu4Phu57FqCnhurXhurHFqOG6r8Od4bqxNsWoxIPhu7Y4xajhu4c44bqxN8Wow6MwxagpN+G6t8Wo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPsOhw53FqMOqN8OsxJHhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFdZWcOqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7quG7rMOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buwxq8v4buo4buuVjzhu6jhu6hWxq/hu6jhu6xX4buDWcav4buq4buqxINZLTfEg+G7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gOG7ieG6sTbFqOG6sTYsw6rFqOG6ryXhurHFqOG7g+G7tuG6t8Wo4buHOOG6sTfFqMOjMMWoKTfhurfFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPsOhw53FqMOqN8OsxJHhurE24bumxahtODzhu4M34buS4bumV1lZ4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7quG7rOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4buA4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWoKTfhu7Zvxag8w6Ipxajhu4fhuq3hurE2xajEguG7tik3xajhu4Lhu4HDrMOp4bqxNuG7nsWoPuG6t+G7tuG6scWo4bq/4buFw53FqG5Axajhu7XhurXDncWoxIJiKcWoUeG7tSzhu4XFqMSCYilSxahsZTjFqOG7hzjhurE3xajDozfhuqk4xajEg2XhurHhu6DFqOG7pz9vxajEg+G7tMWoPjgz4bqvxag+O+G7hcWoKWnDncWoKeG7suG6sTfFqOG7geG7ieG6sTbFqMSDZeG6scWoKCwpxajhurE3OuG7g8Wo4buDw6DhurE3xag3ODLhurHFqOG6scOdb+G7nsWow6N94bq3xag84bu0OMWo4buD4buJxajhu7XhurXDncWoxIJiKeG7nsWoPjDhurHFqOG7teG7uDjFqMSCYinhu57FqOG6rjjhurE3xajEgmIp4bugxajhurA24bq34bu0OMWo4buBw53hu57FqOG7g+G7gSDFqD7DocOdxago4bu04bqxxag34buFbzLhurHFqOG7tSzhu4XFqMSCYinFqCnhurXhurHFqCnhu7LhurE3xajhu4Hhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxahse+G6scWoKDgz4bqxxag34bu04bqxNsWo4buD4buBI+G6r8WoN30pxagtxajhu4PDncWo4buD4bu2OMWobkDFqOG7p8OdxajEgmIp4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFdZWcOqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7qsavw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu7DGry/hu6jhu65WPOG7qOG7qFbGr+G7rsavWeG7g1hZ4buwWMSD4buwLTjhuq82LVnhu6rhu65X4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4buA4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWo4buD4bu24bq3xajhu4c44bqxN8Wow6MwxagpN+G6t8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTbhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZXWVnhu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buqxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG7teG7tOG6sTbFqOG7g+G7gTgy4buFxajhu4Phu4E4MuG7hcWoKT9vxagoO+G6scWoKTfhu4XDneG7nsWo4buHZuG7nsWobFvhu4PFqD5AxagpN3vFqCk34bq74buexajhu4Phu7bhurfFqOG7gzfhu7ThurE3xajigJzhurE24bqtOMWo4bqxN+G7tOKAncWoKTfhurfFqCnhu7IpxajEg+G6t+G7tDjFqOG7gzdpb8Wo4buHOOG6sTfFqOG6sTfDrMWoKeG7sm/hu57FqCnhu4XDneG7oOG7oOG7oMWo4buHOOG6sTfFqOG7h+G6qeG6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu67hu7Dhu7DDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7sMavL+G7qOG7rlY84buo4buoVsavVuG7rlbhu4NW4buwV+G7rMSDWC044bqvNi3hu6rhu67Gr+G7qOG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gOG7ieG6sTbFqOG6sTYsw6rFqOG6ryXhurHFqOG7g+G7tuG6t8Wo4buHOOG6sTfFqMOjMMWoKTfhurfFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPsOhw53FqMOqN8OsxJHhurE24bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buw4buw4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThurA3a+G6sTbFqMOjN+G7hcWo4buB4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWoPkDFqOG7g+G7geG6u8Wo4buDN+G7tOG6sTfFqOG6scSROMWoKOG7uOG6t8Wo4buD4bqr4bqxxag+w53FqDzhu7bhurE2xajhu4c44bqxN8WoN8OiKeG7nsWoxIPhu7TFqOG6scSROMWo4bqvw6zhu4XFqOG7hzjhurE34buexajhu4Phu7bhurfFqOG7hzjhurE3xajDozDFqCk34bq3xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7qOG7qsOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buwxq8v4buo4buuVjzhu6jhu6hWxq9Z4buoWeG7g1jhu7BX4buwxIPhu6otOOG6rzYt4buq4busVljhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4Dhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxajhu4Phu7bhurfFqOG7hzjhurE3xajDozDFqCk34bq3xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7qOG7quG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4bqoKcWoPGc4xajhurHDrGUpxajEg+G6ucWo4bqxJOG6r8WoPOG7tG/FqD4lKcWoPMOsZTjFqMSDZcOqxagoZ+G6scWoxIM7b8WoKeG7sinFqMOjN+G7hcWo4buB4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6seG7nsWoNjhmw6rFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoKeG6s8WobDgyKcWoxIPhu7Thuq/FqOG6sTfDqcWoN+G6t+G7tuG7g8WoPmLhurE2xajDozfDnTjFqOG7gzfhu7Ip4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu7DGry/hu6jhu65WPOG7qOG7qFbhu6jGr+G7ruG7rOG7g1nhu6xY4buuxINXLTjhuq82LeG7qOG7sOG7qFbhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4Dhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxajhu4Phu7bhurfFqOG7hzjhurE3xajDozDFqCk34bq3xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7sOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7og4bqxxajDqjc5w53FqDfhu4VvMuG6scWo4bqwNsOdxajhu4bEkeG6seG7nsWo4bqvYuG7g8Wow6M34buFxajhu4Hhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxahsZTjFqOG7h8Spxag+w53FqDzhu7bhurE2xajhu4c44bqxN8WoN8OiKcWoKcOd4bq34buexagpN+G7tm/FqDzhu7Q4xajDozfhurfhu7jhurE2xajhu67FqMOj4bqvxag8w6Ipxagp4buyKcWobkDFqOG6sDbDncWo4buCP+G6seG7nsWo4bqwNsOdxajhu4I4MOG6seG7nsWo4bqwNsOdxajhu4I34buyOMWobOG7tMWo4bqwNsOdxajhu4I3aW/hu6DFqOKAnMO64buLKcWo4buDw6zDqeG6sTbFqG7DneG6sTfigJ3FqOG6scSROMWoKWrDncWoKDgz4bqxxajhurHhu7Rvxag+w6zhurkpxajhu4Phu4HhuqvhurE2xajhu4Phu4nFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4buoWVnhu64t4buoWVlWxajhu4M3e+G6t8WoKTfDrMSR4bqxNsWo4buD4buBYeG6sTfFqOG7g+G7tDjFqOG7g+G7geG6ucWoKWnDncWo4bu1YjjFqMO5N2vFqOG7gzcsw6rFqD7huqXFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/hu6DFqOG7pzDhurHFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/Gr+G7ri3hu6rGr8avVuG7nsWo4buB4buJ4bqxNsWo4buDODDDqsWo4buDaCnFqD7DrOG6uSnFqOG7g+G7geG6q+G6sTbFqG574bqxxahs4bu0xajhuq/hurvFqOG7gWLhurE2xago4bq7OMWoPMSpxajhu7LhurHFqOG7g+G7geG6q+G6sTbFqOG6r2U4xajhu67FqOG7g+G7gTgy4buFxag3fSkt4buDw53FqOG7geG7ieG6sTbFqClpw53FqMO5NznhurE3xajDqjdp4bugxajhu4A4IOG6sTbFqG5AxajhurA2w53FqOG7gjdpb8WoKeG6s8WoPDgy4bqxxajhu4M5KTfFqOG7geG7ieG6sTbFqMSDZeG6scWo4bqxNzrhu4PFqGxlOMWo4buqWcavxag3w53hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu67hu7Dhu7DDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7sMavL+G7qOG7rlY84buo4buoVuG7qOG7quG7rOG7sOG7g1jhu6rhu65XxINYLTjhuq82LeG7quG7rFfhu6jhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4Dhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxajhu4Phu7bhurfFqOG7hzjhurE3xajDozDFqCk34bq3xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7sOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4bu1JOG6sTbFqOG6sTbhu7Rv4buexagp4bqzxajhurE3ODHhu4XFqMOqN2jFqOG6sWvFqOG6u8WoKeG7sinFqG5AxajhurA2w53FqMSCOCDhurHhu57FqOG6sDbDncWo4buCN2lv4buexajhurA2w53FqOG7gj/hurHhu6Dhu6Dhu6DFqD4w4bqxxag+P2/FqMOjN8OdOMWo4buDN+G7sinFqCnhu7LFqMOjw6jhurfhu57FqCnhu4XDncWoKDpv4bug4bug4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buo4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu7DGry/hu6jhu65WPOG7qOG7qFbhu6jhu7Dhu7Dhu6rhu4Phu67hu6zhu65ZxINWLTjhuq82LeG7quG7rFbhu67hu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4Dhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxajhu4Phu7bhurfFqOG7hzjhurE3xajDozDFqCk34bq3xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7qOG7sOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7nhu4XDncWoKDpvxajhu4Phu4nFqOG7geG7ieG6sTbFqOG6sTYsw6rFqOG6ryXhurHFqOG6sDbDncWo4buGxJHhurHFqOG7g+G7geG6u8Wo4buDN+G7tOG6sTfFqOG6r+G6s+G6scWoI+G6scWoPD/hurHFqDxAxag+w6zhurkpxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWow6zDncWo4buDNzkpN+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7sOG7sMOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buwxq8v4buo4buuVjzhu6jhu6hW4buo4bus4busVuG7g+G7sOG7rOG7sOG7sMSD4busLTjhuq82LeG7quG7rFhZ4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4buA4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWo4buD4bu24bq3xajhu4c44bqxN8Wow6MwxagpN+G6t8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTbhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu7Dhu7Dhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG6sDc4MeG7hcWow6o3aMWo4bqxa8WoPsOhw53FqMOqN8OsxJHhurE2xagp4bqzxajhu4M34buFxajhurE3LMOqxajhu4Phu4nFqOG7qsavxq/FqD4w4bqxxajhu7DGr8avxajhurE2N2HhurHFqD7huqvhurE2xajhuq9kOMWoKOG7hWM4xajEg8Od4bq3xag+YuG6sTbFqDzDrGU4xajhu4Phu7LhurHFqOG7geG7ieG6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu67hu6hWw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu7DGry/hu6jhu65WPOG7qOG7qFbhu6jhu67hu6zhu6jhu4NWWMavV8SD4buoxq8tOOG6rzYt4buq4busWeG7quG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gOG7ieG6sTbFqOG6sTYsw6rFqOG6ryXhurHFqOG7g+G7tuG6t8Wo4buHOOG6sTfFqMOjMMWoKTfhurfFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPsOhw53FqMOqN8OsxJHhurE24bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buoVuG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7nhu4XDncWo4buDxKnFqOG6sTc4IOG6scWoPsOs4bq5KcWow6M3w504xajhu4M34buyKcWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4buB4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWo4bqwNsOdxajhu4bEkeG6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/hu6jDqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu6xXWcOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buwxq8v4buo4buuVjzhu6jhu6hW4buoVuG7rFfhu4NXWOG7rljEg+G7qMavLTjhuq82LeG7quG7rFdX4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4buA4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWo4buD4bu24bq3xajhu4c44bqxN8Wow6MwxagpN+G6t8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTbhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/hu6jhu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4busV1nhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG6sDbDneG6t8WoPjrhu4PFqCnhurPFqOG6sTc4MeG7hcWo4buD4buB4bq34bqxNsWoKeG7sinFqMOjN+G7hcWo4buB4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWo4bqwNsOdxajhu4bEkeG6scWobOG7tMWo4bu1LOG7hcWoxIJiKeG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7sOG7sMOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buwxq8v4buo4buuVjzhu6jhu6hW4buoV+G7rFfhu4NW4bus4buoWcSDWC044bqvNi3hu6rhu67hu6hW4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4buA4buJ4bqxNsWo4bqxNizDqsWo4bqvJeG6scWo4buD4bu24bq3xajhu4c44bqxN8Wow6MwxagpN+G6t8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTbhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu7Dhu7Dhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG6sDc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xajDozfDnTjFqOG7gzfhu7Ipxago4buy4bqxxag+w6zhurkpxajhu4fhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqOG7g8SpxajDozfDnTjFqOG7gzfhu7IpxajhurE2w51vxahse+G6scWo4buB4buJ4bqxNuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7sOG7sMOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buwxq8v4buo4buuVjzhu6jhu6hW4buoWOG7rOG7sOG7g1jhu6jhu6pXxINXLTjhuq82LeG7quG7ruG7quG7qOG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gOG7ieG6sTbFqOG6sTYsw6rFqOG6ryXhurHFqOG7g+G7tuG6t8Wo4buHOOG6sTfFqMOjMMWoKTfhurfFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPsOhw53FqMOqN8OsxJHhurE24bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buw4buw4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu4I34bu04bqxN8Wo4bq/4buF4bu4xajhu4fDneG7hcWo4bqxNzgx4buFxag2OMOpxajEg8Od4bq3xag+YuG6sTbFqClpw53FqOG6r2Lhu4PFqMOqN2jFqOG6sWvFqG5AxajhurA2w53FqMSCOCDhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMav4buow6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4busxq/hu67Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7sMavL+G7qOG7rlY84buo4buoVuG7qFnhu6zhu6jhu4Phu6xZV+G7rMSD4buoxq8tOOG6rzYt4bus4buqVlbhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4Dhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxajhu4Phu7bhurfFqOG7hzjhurE3xajDozDFqCk34bq3xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr+G7qOG7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu6zGr+G7ruG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4buC4buJxajhu4M34buy4bqxNsWo4buwxag+MOG6scWo4buDN+G7suG6sTbFqFfFqDfhu7ThurE2xajhurEj4bqv4buexagp4buyKcWoxIPhurfhu7Q4xag34bq3w53FqOG7geG7ieG6sTbFqOG6sTYsw6rFqOG6ryXhurHFqD7hu4XDncWo4bqx4bq74buexajhu4M34buFLOG6scWoxIPhurk4xagpN+G6t8WoN+G6t+G7tuG7g8WoPmLhurE2xajhurHhu4Xhuq04xajhurfhurE2xajhuq8s4buD4bugxajhu7Xhu7ThurE2xagpN2gpxajhurE2N2HhurHFqD7hu7ThurHFqOG6t+G6sTbFqClpw53FqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqCnhu7Ipxag34buFbzLhurHFqOG6sDbDncWo4buGxJHhurHhu57FqOG7tSzhu4XFqMSCYinFqD7DrOG6uSnFqMOqN+G7suG7g8Wo4buD4buBODPhurHFqGx74bqxxajhu4Hhu4nhurE2xag+M8Wo4buDLOG6scWoPGjhurE2xajhurE24buF4bqr4bqxxajhurE3aG/FqDfhurfDncWow6M3Y+G6sTbFqMSD4bqrxajhurHhu7Rv4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu7DGry/hu6jhu65WPOG7qOG7qFbhu6rhu6jhu6pZ4buD4buq4buo4buwV8SD4buqLTjhuq82LeG7qOG7sFbhu6rhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4Dhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqxxajhu4Phu7bhurfFqOG7hzjhurE3xajDozDFqCk34bq3xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7sOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7nhurPFqDY4w53FqD5h4bqxN8Wo4bq7xahuQMWo4bqwNsOdxajhu4I3aW/FqFHhurA2w53FqOG7hsSR4bqxUsWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWoPjDhurHFqOG7rsavxq/FqD7hu7ThurHFqOG6t+G6sTbFqGx74bqxxajhu4Hhu4nhurE2xajhurE2LMOqxajhuq8l4bqx4buexagpN+G6t8Wo4buDN+G7hcWo4bqxNyzDqsWoN+G7tOG6sTbFqOG7g+G7gSPhuq/FqOG7g+G7gTgy4buFxag+4bqr4bqxNsWo4bqvZDjFqOG6sSPhuq/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO04buF4buDN+G6t+G7geG7plTEgiDFqOG7p+G6q+G6sTZTL8OqVA==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]