(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Ban thường vụ (BTV) Thành đoàn Thành phố Sầm Sơn đã tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOFjhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7nTDhuqPhu5zhu43hu49seeG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqPhurLhuqPhu53DsuG7jeG7meG6reG6o+KAnCbDtOG6o2nhuqvhu53huqPDreG7m+G6o3jhu43DquG7neG6o+G6tmp54oCdNy/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhOOG7nOG7jcOq4bud4bqj4bucw7LhuqvhurbhuqPhu655dGfhuqN4a+G6o1jhu43hu49reeG6o+G7neG7jeG7j+G6o8SDLeG6teG6o8SC4bqr4bqj4buNQeG7q+G7ncOy4bqjw4Hhu53DsuG6o1jhu43huqnhu53DsuG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2nDuuG7ncOy4bqjxILDtOG6o3h24buJ4bqjw63hu5vhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqv4bqvMuG6o0bhuq3hu53huqN44buNQcaw4budw7LhuqPEguG7teG6ozVGWCY24bqjWOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2nhu6Phuqvhu53huqNY4buN4bqr4bud4buN4bqj4but4buNdOG6o1fhu4Hhu5vhuqNX4bun4bud4bqjaWThuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjxILhuqvhuqNn4buN4buT4bqjaWLhu6PhuqNn4bqpZ+G6o2fhu6fhuqN34bur4bqjSeG7o+G6q+G7neG6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu40y4bqj4but4buN4buB4bud4bqjxILhu49tZ+G6o+G6suG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqtMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq1w6PDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bqv4bqvL+G6r8OjxINo4bqxxIPhuqXhurPhurHDo+G6s3jhuq/hurPEg8Oi4bq1xqHDozPhu5Xhu63DsiB2e+G6scOixIPhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhWOG7rOG6o1fhu4Hhu5vhuqNX4bun4budMOG6o+G7nOG7jeG7j2x54bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G6suG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqt4bqj4oCcJsO04bqjaeG6q+G7neG6o8Ot4bub4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4bq2annigJ3huqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq1w6PDo+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOFjhu43huqvhu53hu43huqNp4buj4bqr4bud4bqjWOG7rOG6o1fhu4Hhu5vhuqNX4bun4bud4bqj4but4buNdOG7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8SCxanhu4/huqPhu6zhu43hu6Hhu53DsuG6o+G7l+G7jeG6qeG7m+G6o0nhuq3huqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu5rDrWjhu49n4bqjV+G7geG7m+G6o1fhu6fhu53huqN4w7nhuqN2cuG6o2fhu43DgWfhuqPhu5bhu43huqnhu5vhuqPEguG6q+G6o3hB4bqjxILhur/hu53huqN3w4Fn4bqj4buX4buNccOt4bqj4bub4buPb+G7neG6o+G7reG7jcO14bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7jeG7p+G7neG6o+G6r8Ojw6PhuqN44buN4buPa3nhuqPhu53hu43hu4/huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu63hu410Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq14bql4bqn4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/huq/huq8v4bqvw6PEg2jhurHEg+G6peG6s+G6peG6scSDeMOi4bqlw6LhurfhurPGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bqvxIPhurPhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhWOG7rOG6o1fhu4Hhu5vhuqNX4bun4budMOG6o+G7nOG7jeG7j2x54bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G6suG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqt4bqj4oCcJsO04bqjaeG6q+G7neG6o8Ot4bub4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4bq2annigJ3huqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq14bql4bqn4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4WHbhuq3hu6PhuqPhu6954bqr4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jeG6qXnhuqN44buN4buPa3nhuqPhu53hu43hu4/huqNn4buf4bqj4buN4buj4bqr4bud4bqjZ2Phu53hu43huqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7neG6o2nhuq3hu53DsuG6o2nhu49seeG6o3h24buR4bqjeGLhu4/huqNn4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4but4buNdDM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6tcOjw6Phu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r+G6r+G6ry/huq/Do8SDaOG6scSD4bql4bqz4bqx4bq3w6J44bqn4bqvw6PhurfEg8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurHDouG6oeG6o+G6rcaheHvhuqFY4bus4bqjV+G7geG7m+G6o1fhu6fhu50w4bqj4buc4buN4buPbHnhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4bqy4bqj4budw7Lhu43hu5nhuq3huqPigJwmw7ThuqNp4bqr4bud4bqjw63hu5vhuqN44buNw6rhu53huqPhurZqeeKAneG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurXDo8Oj4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6tcOjw6Phu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r+G6r+G6ry/huq/Do8SDaOG6scSD4bql4bqz4bq3xIPhuqV4w6LhurXhuqfhuqfhuqXGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bqx4bqz4bqn4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oVjhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7nTDhuqPhu5zhu43hu49seeG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqPhurLhuqPhu53DsuG7jeG7meG6reG6o+KAnCbDtOG6o2nhuqvhu53huqPDreG7m+G6o3jhu43DquG7neG6o+G6tmp54oCd4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6tcOjw6PhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThGWCbhuqNY4buN4bqr4bud4buN4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o8SC4bqr4bqjSeG7o+G6q+G7neG6o2fhuqln4bqj4but4buNQcaw4budw7Iy4bqj4bqwZOG6o3h24bqt4buj4bqj4bqnw6PhuqN3eeG6v3jhuqPhu6954bqr4bqjZ+G7jeG7o+G6o3jhu43hu49reeG6o+G7neG7jeG7j+G6o2fhu5/huqPhu43hu6Phuqvhu53huqNnY+G7neG7jeG6o2nhurln4bqjZuG7j2144bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXDo8Oj4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/huq/huq8v4bqvw6PEg2jhurHEg+G6peG6s+G6t+G6s+G6s3jhurfhurXhurfhurXhurfGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bql4bqvw6PhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhWOG7rOG6o1fhu4Hhu5vhuqNX4bun4budMOG6o+G7nOG7jeG7j2x54bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G6suG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqt4bqj4oCcJsO04bqjaeG6q+G7neG6o8Ot4bub4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4bq2annigJ3huqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq1w6PDo+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOFh24bqt4buj4bqj4bqvM+G6teG6seG6s+G6o+G7reG7jeG7geG7neG6o+G7r3nhuqvhuqPDsnXhu5vhuqNm4bqp4bud4buNMuG6o+G7l+G7i+G7o+G6o2fhu43hu6PhuqNn4bqpZ+G6o8Ot4bub4bqjeOG7jeG7j2t54bqj4bud4buN4buP4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4but4buNdOG6o8SCxanhu4/huqN4w7nhu53DsuG6o3h24buR4bqjw7Lhu4/huqnhuqPDsuG7geG7neG6o+G6tcOj4bqjeHbhu49teeG6o2l14budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhuqfhuqfhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r+G6r+G6ry/huq/Do8SDaOG6scSD4bql4bqz4bqz4bqx4bqneOG6p+G6seG6peG6t8SDxqHDozPhu5Xhu63DsiB2e8Oi4bqv4bql4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oVjhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7nTDhuqPhu5zhu43hu49seeG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqPhurLhuqPhu53DsuG7jeG7meG6reG6o+KAnCbDtOG6o2nhuqvhu53huqPDreG7m+G6o3jhu43DquG7neG6o+G6tmp54oCd4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s+G6p+G6p+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfhuqln4bqjSeG7o+G6q+G7neG6o3h2Qcaw4budw7LhuqPEguG6q+G6o8SD4bq34bqjR+G7jeG7j+G6o2nhu6Phuqvhu53huqNn4bun4bqjd+G7q+G6o+G7reG7jXThu4/huqPhu43hu6nhu63huqPEgsWp4buP4bqjZ+G6qWfhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeOG7jW7huqN4YuG7j+G6o2nhu6fhu53huqPEguG7kTLhuqPhu4154bq24bqjacO64budw7LhuqPhu53Dsnl14bud4bqjxqHhuqBn4bqjeHbhuq3hu6PhuqPhu43hu6fhu53huqPEgzPhurXDo8Oj4bqjd3nhur944bqj4buveeG6q+G6o2fhu43hu6PhuqNn4bqpZ+G6o8Ot4bub4bqjeOG7jeG7j2t54bqj4bud4buN4buP4bqjxqHhuqvhuqNn4buj4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o0nhu6Phuqvhu53huqPEguG7j2rhu50y4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqPhu53hu43DquG7neG6o8SC4buPauG7nTMzM+G6o3h24buj4budw7LhuqNn4bun4bqj4buveeG6reG7nTLhuqNp4bun4bud4bqjxILhu5HhuqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o8SCxanhu4/huqN4w7nhu53DsuG6o3h24buR4bqjw7Lhu4/huqnhuqPhu43hu6fhu53huqPhurHEg+G6peG6o3h24buPbXnhuqNpdeG7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq14bqvxIPhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r+G6r+G6ry/huq/Do8SDaOG6scSD4bql4bqz4bq1w6Phurd44bql4bqz4bqxw6PDo8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurPhurHhurXhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhWOG7rOG6o1fhu4Hhu5vhuqNX4bun4budMOG6o+G7nOG7jeG7j2x54bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G6suG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqt4bqj4oCcJsO04bqjaeG6q+G7neG6o8Ot4bub4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4bq2annigJ3huqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq14bqvxIPhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTjhu5zDsuG7o+G6q+G7j+G6o3bhuq0y4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huq3hu53huqPhu53hu49q4bud4bqjWOG7rOG6o1fhu4Hhu5vhuqNX4bun4bud4bqjZ+G7oeG7neG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNnZeG7m+G6o2bhu49u4bud4bqjZ2Phu53hu43huqNm4bqp4buj4bqj4but4buN4buh4budw7Iy4bqjZ+G7jXThu53DsuG6o2l5dOG7j+G6o+G7nUHFqWfhuqN4dmrhu53huqNn4bqpZ+G6o+G7l+G7jXnhuqPEguG6oGfhuqPhuq3hu6My4bqj4buNdTLhuqNn4bqpZ+G6o2Zk4buP4bqjZuG7j27hu53huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4bqseXjhu43hu6N24bqhOMag4buP4bud4buN4bqj4buMQeG7p+G7ncOyNy/hu604

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]