(vhds.baothanhhoa.vn) - Là xã biên giới duy nhất của huyện Lang Chánh, những năm qua với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, sự đầu tư đồng bộ từ các dự án, chương trình 135, 30a xã nghèo Yên Khương đã có những đổi thay. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, sản xuất manh mún, hiệu quả chưa cao nên đời sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOFh2xJHhu53huqN4duG7q+G6o+G7m+G7j2zhu53huqNm4buPauG7neG6o8SC4buPb+G7neG6oztq4bud4bqj4buW4buNQeG7p+G7ncOyNy/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhOMag4bqr4bqj4bqwZOG6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6o2h54bq24bqj4bud4buN4bq/eOG6o2fhu7fhuq3huqPhu4154bq2beG7neG6o8ag4bqt4budw7LhuqNH4buN4bqp4bud4buNMuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7r3nhuq3huqPEgsWp4buP4bqjxILhu49tZ+G6o2nhu4PhurbhuqPhu5ti4bud4buN4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqj4but4buN4buj4budw7LhuqN4duG6q+G7o+G6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7jzLhuqN34bqg4bqjaeG7gXnhuqN4QeG6o2l14budw7LhuqNmw7rhuqN4w4DhuqNn4bqpZ+G6o2jhuqDhuqPhuqnhu50y4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqPEg+G6seG6szLhuqPhurHDo+G6reG6o+G6sGThuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjO2rhu53huqPhu5bhu41B4bun4budw7LhuqNpZOG6o2fhu5/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjacO54buP4bqjeOG7jeG6reG6tjPhuqNYeeG6tuG6o8SC4buH4bq2MuG6o2jhu6PhuqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGvhuqNn4buh4bud4bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu50y4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o+G7m+G6reG7neG7jeG6o+G7m8O94budMuG6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqNn4buNQeG6reG6o2fhuq3hu6PhuqPhu51q4bud4bqjacaw4buP4bqjd3Thu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o+G7neG7p+G7j+G6o2nDquG6tuG6o8SC4buF4bud4bqjZ+G7oeG7neG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oWh44buNeeG7m2bhuqPhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o8Oiw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhuq/hurPhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPxIIzZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50v4budw63huq53L+G6r+G6scOj4bqxL8SDw6LDomjhurfEg+G6t+G6r+G6teG6r+G6tXjhurHhuqXhurHhurfDosahw6Mz4buV4butw7Igdnvhurfhuqfhuq/huqHhuqPhuq3GoXh74bqhWHbEkeG7neG6o3h24bur4bqj4bub4buPbOG7neG6o2bhu49q4bud4bqjxILhu49v4bud4bqjO2rhu53huqPhu5bhu41B4bun4budw7LhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHDosOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhuq/hurPhuqHhuqMvOFjhuqThuqPGoW3huqPhu43DuuG6o+G7ncOy4buNw6jhu6PhuqNn4buh4bud4bqj4bur4bqj4bubw4Fn4bqjZ+G6reG7ozM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G6qWfhu43huqN4dnnhu53DsuG6o3jDquG7m+G6o+G7jXnhurZt4bud4bqjxqDhuq3hu53DsuG6o0fhu43huqnhu53hu43huqNn4buNw4Dhu53DsuG6o+G7l+G7jeG7o2Phu53DsuG6o+G7jeG7p+G7neG6o+G6seG6s+G6o+G7l+G7mzLhuqNn4buj4bud4bqjaUHGsOG7ncOy4bqjaWvhu53huqPhurBk4bqjxILhu7Phu53DsuG6o2bhu49q4bud4bqjO2rhu53huqPhu5bhu41B4bun4budw7LhuqN4duG7q+G6o+G7nWrhu53huqPhurDhuq3huqPEgsaw4buP4bqjxILhu6nhu4/huqNm4bur4buP4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2d54budw7LhuqNpQcaw4budw7LhuqNpw6jhu6PhuqNodGczNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjhu6Phuqvhu53huqPhurBk4bqj4buN4buPbeG7neG6o2fhu5/huqN4dmrhu53huqPEgzPDo8Ojw6PhuqPhu43DujLhuqPhu43hu6fhu53huqPhurMzw6PDo8Oj4bqj4buX4buN4buDeTLhuqPEgsWp4buP4bqj4bqn4bqjeOG7jXPhu50y4bqjZmPhu53huqPhu53DqeG7m+G6o3Zj4buP4bqjduG6qWfhuqN4dmrhu53huqNn4bqpZ+G6o8SC4buz4budw7LhuqNpdeG7j+G6o+G7ncO94buPMuG6o3h24buj4budw7LhuqNp4buf4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNY4buN4bqp4buP4bqjZ+G7jeG7j2vhu5vhuqN4xanhu4/huqPhuqfhuqcyw6JbM+G6o0nDquG6tuG6o2fhu7nhu53DsuG6o8ah4bqr4bqj4bubw7p44bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjZ+G7n+G6o3jhuqThuqPGoW3huqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7neG7jeG6v3jhuqNn4bu34bqt4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPGoOG6reG7ncOy4bqjR+G7jeG6qeG7neG7jeG6ozXhurHDojLhurFbNjPhuqNI4buj4bqjaeG6uWfhuqNp4buPbuG7m+G6o2nhu5Hhuq3huqPhu43DtOG7neG7jeG6o2l14buP4bqj4budw73hu48y4bqjeOG7h+G7reG6o+G7r3nhuqnhu53huqNn4bqt4bud4buN4bqjeOG6qWfhuqNn4buh4bud4bqjxqFiZ+G6o+G7jeG7h3ky4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2fhu43hu7fhuqPhurZreeG6o+G7m+G6reG7ncOy4bqj4bud4bq54budw7LhuqN4w7Xhu53hu43huqN44bqg4bqjZ3nhu53DsjLhuqN44bqg4bqjZ+G6v+G7rTLhuqN4dsO04bud4buN4bqjacO64bqjaMOq4bud4bqjeHbDteG6o2fhu6Hhu53huqN44buN4bq/4but4bqj4budauG7neG6o8SC4buPbWfhuqPhuqnhu63huqNo4bu14budw7LhuqNn4bqpZ+G6o3jhu49r4bud4bqjZsO64bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4buNcGfhuqPhu5fhuqbhuqN44buNeeG7h3jhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2fhu6Hhu53huqPhu41i4bud4bqjZ+G7jWszNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqjw6LDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s+G6r+G6s+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy/hu4/EgjNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqxw6PhurEvxIPDosOiaOG6t8SD4bq34bqv4bq14bq34bq1eOG6tcOj4bq14bqn4bqlxqHDozPhu5Xhu63DsiB2e+G6r+G6s+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqFYdsSR4bud4bqjeHbhu6vhuqPhu5vhu49s4bud4bqjZuG7j2rhu53huqPEguG7j2/hu53huqM7auG7neG6o+G7luG7jUHhu6fhu53DsuG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6ocOiw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s+G6r+G6s+G6oeG6oy84SW7huqPhu41Bxanhu53DsuG6o2lr4bud4bqjw7Lhu49j4bub4bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o+G7neG7jeG6reG7neG7jTLhuqNmbOG7neG6o8SCw4Phu53DsjLhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o2fhu4Hhu53huqN44buN4bqt4bq24bqjacO54buP4bqjeOG7h+G7reG6o+G7r3nhuqnhu53huqNn4buNxJHhu53huqPhu515c+G7j+G6o+G7neG7jXHhuqPGoeG7ieG6o3fhuq3hu53DsuG6o3jhu4fhu63huqN4dnnhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7jeG7keG6oybhu4/huqNY4buN4buR4bqj4buueeG6tm7hu50y4bqjZmPhu53huqNGc+G7neG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqj4bucw7Lhu6Phuqvhu4/huqPhu43hu6fhu53huqN34bqr4buj4bqjdnnDuuG7ncOy4bqjxqHhuqvhu5vhuqNpbuG6o8ah4bq/4bq24bqjxqFB4bun4budw7LhuqN44buN4bqgZzLhuqNn4buN4buR4bqjxqHhuqvhu5vhuqN44buNeWrhuqNp4bu34bqj4budw7Lhu41s4bqjaW7huqN4duG6reG7ncOy4bqjeHZj4buP4bqjZ+G7jeG7j+G6o3jhu49qeeG6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqj4budw7LhuqvhurYz4bqjRuG6q+G6o2fhu6Phu53huqPhu6vhuqNpw6rhurbhuqPhu43hu4F54bqj4buNa3jhuqNn4buN4buT4bqjZuG7j2t44bqjxILhuqvhu6PhuqN2w4Dhu53DsuG6o+G7jeG6qeG7j+G6o8ah4bqp4bqjaOG7o+G7ncOyMuG6o2fDquG6tuG6o3bhuq154bqjdsOA4budw7LhuqNm4bqp4bud4bqjaW7huqPhu5fhu49r4bub4bqjd3Thu53DsjPhuqNYduG7h+G7neG6o8ah4bu54bqjdOG7ncOyMuG6o8ah4bu54bqj4buvecOseOG6o3h24bqr4bud4bqj4buveeG6reG6o2d5dOG7j+G6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg8Oi4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu53hu43hu49seeG6o2Zj4bud4bqjZuG7keG6o+G7neG7jeG6v+G7neG6o2fhu43DtOG7m+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu51BxalnMuG6o+G7m+G6uWfhuqNo4buz4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjw7LDquG6tuG6o3bhuq3huqN44buN4buPbXjhuqPhu41i4buP4bqjxIJs4bqj4budw7JBxrDhu48y4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqj4buX4buN4buPa+G7neG6o2d5w7pn4bqjd3Thu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o8SCdOG7neG6o2lk4bqj4buX4buNdOG7neG6o+G7l+G7jeG7n+G6o2fhu6Hhu53huqPhu5fhu43hu5/huqPhu43hu6fhu53huqPDsuG6v+G7reG6o2bDuuG7jzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WHZB4bur4budw7LhuqNmY+G7neG6oztq4bud4bqjRsO04bud4buNMuG6o3Phu53DsuG6oybhu4/huqMmxJHhu53huqNYQeG7p+G7j+G6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqjRmPhu53huqPhu43hu49t4bud4bqjZ+G7n+G6o+G6p+G6peG6o+G7jcO6MuG6o+G6t8SD4bqx4bqj4bud4buNw6rhu53huqPhu5fhu43hu4N5MuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjZ+G7jeG7t+G6o+G6tmt54bqjd3Thu53DsuG6o2bDqeG7ncOy4bqj4budw7Lhu41s4bqjeHZ14budw7LhuqPGocO94bqtMuG6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqjduG6reG6o2fhu6Hhu53huqN4dnXhu53DsuG6o3jhu41q4bub4bqjw7V44bqjd2Xhu50y4bqj4buXw63hu6My4bqjxqF5deG7ncOyM+G6o+G7luG7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4bud4bqjxqHFqeG7neG6o+G7neG7jeG6v3jhuqNn4bu34bqt4bqjZuG6q+G6o2fhu6Phu53huqPGoeG6q+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqNp4bq/eOG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqPhu51q4bud4bqjeOG6pOG6o8ahbeG6o+G7jcO64bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o2fhu6Hhu53huqPhu6vhuqPhu5vDgWfhuqNn4bqt4bujM+G6o1h2QcWpZ+G6o+G7l+G7j+G6rTLhuqPhu5fhu43hu4/huqNn4buNQeG6reG6o3fhuqnhu63huqPhu53hu43hu4fhu63huqPEguG6q+G7o+G6o2Zj4bud4bqjO2rhu53huqNGw7Thu53hu40y4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqNmY+G7neG6o+G7luG7jeG7o+G7neG6ozVn4bu5NuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqNp4bq/eOG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3gy4bqj4buveeG6reG7neG7jeG6o+G7ncSR4bub4bqjaeG7n+G7jzLhuqPhu53DsuG7jcOo4bujM+G6o+G7nMOy4buj4bqr4buP4bqjdsOA4budw7Iy4bqj4buNcOG6o2fhu43hu5PhuqNn4buh4bud4bqjZuG7j2t44bqjeHZz4budw7LhuqNn4buNxrDhuqPEguG6q+G7o+G6o+G7ncOyeXXhu53huqN4duG7qeG6o2fhur/hu63huqPDsmLhu6PhuqNnw4F54bqjaeG7n+G7j+G6o3jDgOG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o+G7r3nhurZs4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o8Oiw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhuq/hurPhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPxIIzZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50v4budw63huq53L+G6r+G6scOj4bqxL8SDw6LDomjhurfEg+G6t+G6r8Oiw6Phuq944bqv4bq14bq34bql4bq1xqHDozPhu5Xhu63DsiB2e+G6p+G6p+G6teG6oeG6o+G6rcaheHvhuqFYdsSR4bud4bqjeHbhu6vhuqPhu5vhu49s4bud4bqjZuG7j2rhu53huqPEguG7j2/hu53huqM7auG7neG6o+G7luG7jUHhu6fhu53DsuG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6ocOiw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s+G6r+G6s+G6oeG6oy844buaw7p44bqjw7Lhu59n4bqjZmPhu53huqNm4buPauG7neG6o8Oy4buPxanhu4/huqM6ZeG7ncOy4bqj4buMw6nhu53DsjLhuqPhurBk4bqjO2rhu53huqPhu5bhu41B4bun4budw7LhuqM1xqDhuq3hu53DsuG6o0fhu43huqnhu53hu402Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYdnnhu53DsuG6o3jhuqnhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqj4bucw7JwZ+G6oybEkeG7nTLhuqNJdeG7neG6o3h2QeG7q+G7ncOy4bqjSXXhu53huqNG4buPauG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjO2rhu53huqPhu5bhu41B4bun4budw7LhuqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4MOG6o0l14bud4bqjaUHhu6ln4bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7XhuqPhu695Y+G7neG6o8ah4bqyMuG6o2Zj4buj4bqjxIJt4bqjw6LhuqPhu5fhu5vhuqNpQcaw4budw7LhuqNm4buPauG7neG6o8Oy4buPxanhu48y4bqj4bqx4bqj4bubdGfhuqPDsuG7j8Wp4buP4bqjeOG7j2vhu63huqPDsuG7j+G6qeG7reG6o8SCxanhu4/huqPhu51Bxaln4bqjZmLhu53huqPGoOG6q+G7ozLhuqPhuqfhuqN44buNc+G7nTLhuqNmY+G7neG6o2fhu7fhuq3huqPhurBk4bqjO2rhu53huqPhu5bhu41B4bun4budw7Iz4bqj4buW4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7k+G6o8ah4bqr4bub4bqjeHR44bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjw7Lhu4/Dg+G6o8Oyw7Thu53huqPhuq3hu53huqPhu53hu4/hu53hu43huqNn4buNw7Xhu53hu43huqN4duG7kTLhuqN4duG7h3jhuqN44bqg4bqj4bqt4bud4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7j+G6o+G7q+G6o+G7l+G7jXnhuqPEguG6oGfhuqNm4buPauG7neG6o8Oy4buPxanhu48y4bqjeOG7jWV44bqjZ+G7jeG6uXjhuqN4w7Thu53hu43huqNnY+G7m+G6o8SCxanhu4/huqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7nTLhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o3jhu41r4bqjeHbhu4fhu53huqNm4buPauG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o2jDquG7neG6o8SCw4Phu53DsuG6o2fhu41lZ+G6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqjaeG7n+G7ncOy4bqj4buvecOq4budMuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7r3nhuq0y4bqjxILFqeG7j+G6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o2fhu43DquG7mzDhuqPigJzDkuG7geG7neG6o2jDquG7nTLhuqNm4bqp4bub4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53igJ0y4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqj4bqw4buf4bqt4bqjZnHhuqN44buH4but4bqjeOG7tWfhuqPGoWJn4bqj4buN4buHeTLhuqNn4buN4bu34bqjacO64budw7LhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2lu4bqjeOG7jeG7o+G6qXjhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjZmzhu53huqPEgsOD4budw7Iy4bqjaeG7p+G7neG6o8SC4buR4bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqj4bqweeG6tmrhu53huqPhu63hu4104buP4bqj4buN4bup4but4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu53huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o2fhu43hu6PhuqNm4bqr4bqjZ+G7o+G7neG6o+G7l+G6puG6o3jhu4154buHeOG6o2fhu43EkeG7neG6o+G7nXlz4buPMuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqNn4bqpZ+G6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o3hr4bqj4bud4buNQTDhuqPhu515c+G7j+G6o2bhu6HhuqN34buP4bud4buN4bqjd2Phu50y4bqj4budeXPhu4/huqPEguG7kXjhuqNmY+G7neG6o2nhu5Hhuq0y4bqjeHZ14budw7LhuqPEguG7gXky4bqjeHZ14budw7LhuqPhu53hur/hu5vhuqNm4bqr4buj4bqj4budw7JBM+G6o1bhu49q4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqv4bqvMuG6o2l14bud4bqjaWThuqPhu43hu6XhuqN4duG7qeG6o2fhuqln4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqNn4buf4bqj4buN4buj4bqr4bud4bqjZ2Phu53hu43huqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7neG6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqjw6LDo8Oj4bqjZ+G7o+G7neG6o8SC4buReOG6o8Oy4buPdOG7ncOy4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjeOG7jcOBZ+G6o8SR4budMuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o8Oy4buPw73hu63huqNm4bqr4bqjZ+G7o+G7neG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7jzMzMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThY4buNw63hu6PhuqNz4budw7LhuqPGoOG7oeG6oybEkeG7neG6o+G7rnnhurZs4budMuG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4bucSOG6o+G6sGThuqM7auG7neG6o+G7luG7jUHhu6fhu53DsjDhuqNJbuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeOG7jeG6oGfhuqN34bqg4bqjeOG7jeG7o+G6qXjhuqPhu53DsuG7jcOo4bujMuG6o+G6sGThuqNpZOG6o3jhu4fhu63huqN4dnnhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7o+G6o3jhu41z4budMuG6o2Zj4bud4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjeHR44bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjZmPhu6PhuqPEgm3huqN2w4Dhu53DsjLhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjaeG6q+G7neG6o8Oy4buP4bqt4bqjd8O9ZzLhuqPDsuG7j+G6reG6o2fhu4Hhu5sy4bqj4buX4buNc+G7j+G6o+G7reG7jeG7tWfhuqPhu53DsuG7jWzhuqNp4bqt4bud4bqjxqHhuql4MuG6o3jhu43DquG7m+G6o2fhuq3hu53hu43huqPGoXl14budw7Iy4bqjxILhu4F5MuG6o3h2deG7ncOy4bqjZ8Oq4bq24bqjxJHhu53huqPhu695Y+KApuG6o1jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqjeMWp4buPMuG6o+G6sGThuqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqjxILhu4fhu53huqNpw7rhu53DsjLhuqPhu5fhu4154bq2a+G7neG6o+G7l+G7jcO1Z+G7jeG6o2fhuqln4bqj4buNw7rhuqNow6rhu53huqPhu5ti4bud4buN4bqjaGLhu53huqPhuqnhu63huqNo4bu14budw7LhuqPhu5fhuqbhuqN44buNeeG7h3gy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjxILhu49tZ+G6o0Hhu6fhu5vhuqPDsuG7j3Thu53DsuG6o2fDquG6tuG6o8SC4buBeeG6o2bDqeG7ncOy4bqj4buNYngy4bqjaXXhu53DsuG6o3jhu43GsOG7j+G6o+G7m+G7q+G6o3bDuuG7ncOy4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buN4bqjeHZ14budw7LhuqPEguG7gXkz4bqj4buc4buNw4Phu53DsuG6o8ahw4Hhuq3huqPEguG7gXnhuqNpZOG6o2ZleOG6o2nhu4F54bqjZ+G7jeG7o+G6o3jhu4154bqj4buN4bujYmfhu43huqPDsuG7j8O94but4bqjeMSR4budw7LhuqN44buNeeG6o+G7neG7jeG7h+G7rTLhuqNpdeG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqj4bub4bur4bqjduG6reG6o2fhu6fhuqPhu43DuuG7j+G6o3jhu43hu6Phuql44bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o2fhu43hu6PhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqheMOt4bqweC3huq3GoeG7j8Oy4budMOG6o3bhu4/DsuG7jXgx4bqhODd3eHbhu6Phu53DsjhG4bqr4buP4bqjxILhuqvhuqNj4bud4buNMOG6o1h2eeG7ncOy4bqjxqBqNy93eHbhu6Phu53Dsjg3L+G7rTg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]