(vhds.baothanhhoa.vn) - Qua nhiều chuyến thiện nguyện, chị Nguyễn Thùy Dung (đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa) đã quá hiểu niềm vui của người nhận, hạnh phúc của người cho. Và lần này chị quyết định cho cậu con trai, Minh Quân, lớp 7, Hệ thống giáo dục QTH school, đi cùng. Trong 2 ngày (7 và 8-1-2023) nhóm thiện nguyện của những người bạn trẻ đang sống trên địa bàn TP Thanh Hóa do chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi Thanh Hóa làm trưởng nhóm đã đến 2 bản Suối Hộc, Con Dao ở xã Quang Chiểu (Mường Lát). Mang theo hơn 300 suất quà, mỗi suất tương đương 400.000 đồng gồm mắm, muối, mì chính, dầu, cá, chăn ấm, ủng và 1 áo khoác ấm nhãn hiệu Yody cùng một số quần áo gom được, họ lên chuyến xe nghĩa tình.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgw5XEqeG7s8O14buJNeKAnOG6u8SpxrBBZ8O1NeG7ueG6v+KAnTXDteG7icSpb8SDNcWpbMO1xKkiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQgw5nGsMSDNcO1xKlqaMawNeG6u8SpxrBBZ8O1NcWpxKlqacO1NcO14buJxrBBacO1PjXhurvEqW01w5Xhu4nGsEHDrMO1NcWoxKnhu6tBNeG6vMaww7Xhu4k1W8OqdnLDteG7iTXDleG7icawQcOsw7U1xajhu6XhurVqPjXFqMOaNcWoxKnEg8O1xKk1xKjhu5HEg101w6rhurU1w7nGsOG6rzXEqWrDrcawNcO1amjhu4814bu1xrBqNeG6u+G7rcSDNcO14buJdnJqNcO1xKnEkcO1PjXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6uzXhurvhu63EgzXDteG7iXZyajXhurvEqcO0ezXhu7ThurE14buNZMO1NcO14bqxQTXhurvEqW01w7nGsEFnxak1w6ptw7XEqTXhurvEqcO0NeG6u8SRxrA14bq7w7TDtTXFqeG7pcSDaj414buOasO1xKk1w5nGsGLDtT414buNccO6NeG6oT41xKhpNcWpxKnhu5vDteG7iTXhu4lq4bqvw7Q14bq94bux4bq7NcOZxajEqDXhu6fhurvEqcO0w7Thu40+NcOqajXhurvhu6vDteG7iXs1xajhu6XDtMO14buJNTg1w7Xhu4nhurFBNVvhuqE14bu14bqxNeG6oy03LTg2ODldNcO1xKnhu5Hhu481xanEqWppw7U1w7Xhu4nGsEFpw7U14bq74butxIM1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buJdnJqNeG6ueG6t8O1NcWp4bul4buDNcOqxIPDteG7iTXhu6fhu5vDteG7iTXFqeG7pWbDtTXDqm3EgzXhurnhurHDtTXFqMOaNcWoxKnEg8O1xKk1xKjhu5HEgzXhur3DtDXhurvEqW01w5Xhu4nGsEHDrMO1NcWoxKltNcSoamjDtT41w7XEqWLDtTXhu7VqZsO1NcWo4bulxrDDteG7iTXFqWLhu481xKnDtOG6t8WpNcOq4bujw7Xhu4k14bu14bqxNeG6ueG7nWo14bq9dnXDteG7iTXhurvhuq/DtTXhurnhu6M1xajEqcSDw7XEqTXFqcSpamfGsDXDtcSpajXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxIM14buN4bqx4buPNcWp4buldnTDteG7iTXDtcSp4buR4buPNcOq4bq1NcOqZ8O1NTg14bq54bqzw7U14bumxrDhu5tqNcSo4buj4bq7PjXhurrDtMO1NeG6vMSDw7Q1dDXhu7nhurU1w5nGsMSDw7Xhu4k14bq6xKlqw63GsDVb4buOdnLDteG7iTXhu4zhuq/FqV17NeG7jsSDw7Xhu4k1xanEqeG6v8O0NcSpcMO1NTk2NjXhu6fGsGPFqTXDucaw4bqxPjXhu4/hu6FqNeG7p8awY8WpNcWpdnDDteG7iTXDqnZww7Xhu4k1YTY2ezY2NjXDquG7ncO14buJNeG7ieG7neG7jzXhu4/huqXhu48+NeG7j8aw4bubaj414buPbDXhurvEqWvDtcSpPjXhur1kxrA+NeG6u+G6rz414bq7xKnDosO1NWPhu48+NeG7rcO14buJNeG7teG6sTU3NeG6r8O0NcOyxKnDtOG6r+G6uzVj4buPNcO1xKnhurXDtTXEqWppxrA1QMO04bq9QTXhurvhu6vDteG7iTXhu4/hu6PFqTXhu6fhu5s1w7nGsGTDtTXhuq/DtDXhu4nDtOG7jzXDqnZz4bq7PjXEqeG7mTXhu41mw7U14bq7xKnGsEFnw7U14bu54bq/NcO14buJxKlvxIM1xalsw7XEqXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurrEg8O6xalqw7TDtTQgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NOG6vcWpxKnGsOG7j+G6uTVq4bq64bq/w7XFqeG6v+G7pTQ14bunxalB4buN4bq/OjThu7dq4bq9xanEqSk14bqhNjbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1OcOjOcO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg5NjkvN+G6oeG6oeG6vWE3OTlhN+G6ocWpN8OgOMOgOOG7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U6ODk2NDXEg+G7jcWpOjTDlcSp4buzw7Xhu4k14oCc4bq7xKnGsEFnw7U14bu54bq/4oCdNcO14buJxKlvxIM1xalsw7XEqTQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6oTY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjQ5w6M5NDUvIOKAnOG6usSpxrBBZ8O1NeG7ueG6vzVBZsawNcWpxKl2cMO14buJ4oCdNcOqdsSDNeG6u+G6r+G6uzXhu6dqw7XEqTXhu7VqZsO1NcWo4buldnLDteG7iTXhurrEg8O0NcOq4bqpw7Xhu4k1w5XGocO14buJNcO14buJxKlqacO6NcWoxKnEg8O1xKk1xKjhu5HEgzXhu7VoNcO5xrBmNcOq4buRw7U1xahnxak1w5nGsMOBNeG7juG6tcO0eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq6xKltNeG6vMaww7Xhu4k14bq7xKlqxIM14bun4buDKTXigJzDimJBNeG7jeG6sTXhu41kw7U1w6pkxrA1xalqZsO1NcWp4bulw7TDteG7iTXDqnJqNeG7jmrDtcSpNcOZxrBiw7U1w6p2c+G6uzXFqcSpxIPhu4814buJasSDPjXFqeG7peG6s2o1w7Xhu4nEqWpp4buPNcO1xKnhu7PDteG7iTXEqcO04bq3xak1w6rhu6PDteG7iTXDgTXDteG7icSpb8SDezXFqOG7pXZx4bq7NcOyxKlqNcOqajXFqcahajXhurvhu5E1w7Xhu5FqNeG7p3A1w7nGsMSDNcOqw6014bq7w7TDtTXEqWrDrcawNcO1xKnhu7PDteG7iTXhu7Vjxak14bu14bqzNeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r+G6uzXhurnhurfDtTXhurvhu6vDteG7iTXFqcaw4bufajXhurvDtMO1NcO1cGo14bu14burw7Xhu4k1w7Xhu6lqNeG6u8SDw7Q14buOdnLDteG7iTXhu4zhuq/FqT414bq7xKnDtDXhurvDtMO1NcWpbOG7jzXEqWrDrcawNeG7tWg1w6ptxIM14bq54bqxw7U14bu54bq1NcOZxrDEg8O14buJNeG6usSpasOtxrA+NcOq4bqt4bq7NeG6uWppxak14buN4bqxNcOq4budw7Xhu4k14bq54bqxw7Q1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1NcWp4buj4bq7NeG6vMSDw7Q1xanhu6Vmw7U14bq54bqzw7U14bq6w7TDtTXhurzEg8O0ezXDlcSpdsO14buJNcOyxKlqNcWp4buleeG6uzXFqWpnw7o1w6pnw7U+NcOqdnPhurs1w7XEqWzDtTXFqcSpY0E14bq7xrDhu6Phurs14bun4bubw7Xhu4k1w7Xhu4nEqcOow7Q1w7LEqeG7kTXhurvhu63EgzXDteG7iXZyajXhur1iw7U+NeG7p3k14bu1Y8WpNeG7teG6szXDqmfDtTXFqeG7pXZyw7Xhu4k14bq74butxIM1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buJdnJqNeG6ueG6t8O1NcO1xKnhu5U+NeG6u8O0w7U1xanEqXnhurs14buneTXEqcO04bq3xak14bq54bqvxak+NcO1w6LDteG7iTXDquG7o8O14buJezXhurrDtMO1NcSpw6LDteG7iTXEqeG6r2o14bu1xJHDtTXhurvEqcawQcOtw7U1w6rhu5014bq74burw7Xhu4k14bq74bqv4bq7NeG6u8ahNeG6u+G6r+G6uzXhurvEqeG7qT414bu1xrBqNeG6u8SpcGo14bq74burw7Xhu4k1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buJdnJqNeG6ueG6t8O1NeG7j3FqNcWp4bulZsO1NeG6ueG6s8O1PjXhu7XhurE14buPxIPDteG7iTXFqcSpZuG7jzXDsuG7h8O0NeG7pcSDNcOqw6014bq7xKlqxIM14bq7xKnDtDXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq/4buPNcO1xKnhu5V7NcOVxKlsw7U14bq7w7TDtTXhu7XhurE14bq74bqv4bq7NeG6ueG6t8O1NeG6u3ZyajXhu7XGsGo+NcO14buJdnJqNeG7jXHDtTXhurvEqeG7qcO14buJNcWpxqFqNeG6u+G7r8O14buJNcWpxKljQTXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6uzXhu7XhurE1Y+G7jzXhu43hu5PDteG7ieKAnXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoY8WpNeG6u+G6szXhurvhuq/hurs14bunxrBjxak1w7nGsOG6sTXhu4/Eg8O14buJNcOqZ8O1NeG6u8Spw7Q1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1NXQ1ODXhurnhurPDtTXhurrDtMO1NeG6vMSDw7Q+NeG7psaw4bubajXEqOG7o+G6uzXhur3DtDXhurvhuq/hurs1xanEqeG6scO1xKk14bu1ambDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w7XEqeG7keG7jzXDquG7kcO14buJNeG7ieG7kcO6NeG7teG6sTXhu7XEkcO1NcOq4bujw7Xhu4k14buP4bujxak14bun4bubNcO1xKnhurE1xKnhurPDtDXFqWLhu497NcOZxrDEg8O1NcOqasOt4buPNeG6u+G7rcSDNcO1xKnhu7PDteG7iTXDteG7iXZyajXFqcSpxIPhu4814buJasSDNeG7jeG6sTXFqWPFqTXhurvhurM1w7Jqw7XEqTXDusSpazXFqcSpxrBmNeG7ueG6vz41w6LDtTXGsOG7m8O14buJPjXDteG7icSpbjXDteG7iXBqNeG7p+G7hTXEqeG6t+G6u8SpNcWpw7Thuq/DtTXhu6fEg8awNeG6u8SpxrBBZ8O1NcOqaj414bq7xKlqxIM1xanEqeG6v8O0NcOqZMawNcO14buJdnJqNeG7j+G6sTXDssSpxqHDteG7iTXhu6fDvTXhur3hu7HDteG7iTXDteG7icaw4budw7U1xalqaMO1NcO5xrBBZsO1NeG7ieG7kcO6eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw5XEqeG7s8O14buJNcO14buJdnJqNeG6ueG6t8O1NcO14bqxQTXhurvEqW414buN4bqxNeG7j+G7o8WpNcO1xKnhu5Hhu481w7XEqeG7lTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bulY8WpNcO1xKlqaMawNcO1xKnhu5Hhu481xanEqWppw7U1w7Xhu4nGsEFpw7U1xKlqacO1NcO1xINBNcWp4bulZsO1NcOqbcSDNeG6ueG6scO1NcWpbsO1xKk+NcWpxrBBNcO1xKlqZsO1NcWpeDXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq7xKnGsEFnw7U14bu54bq/NcO1xKnhu5U14bun4buFNeG7jcSDw7U1xanhu5XEgzXDqsOtNeG6u+G7kTXDtcSpamjGsDXhurvEqcawQWfDtTXhu7nhur81w7LEqeG6r+G6uzXhu41xw7U1xKlww7U1w6pqNcOqZ8O1NcO1xKlqaMawNcWpxKnGocO1PjXhurnhurPDtTXhu7XhurE1xal4w7Xhu4k1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1NeG6u+G7k8O1NcOyxKnhu5E1w7LEqcOiw7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDiuG6tTXDtcSpamjGsDXDtcOi4buPNeG7jWpow7U1xajhu6V2csO14buJNeG6usSDw7Q1w6rhuqnDteG7iTXDlcahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWppw7o1xajEqcSDw7XEqTXEqOG7kcSDNcWp4bufNeG6u8Spd+G6uzXhurvEqXZww7Xhu4k1xanhu6Vsw7XEqTXigJzFqGfFqTXhu6fhu4M14bq7xKlqxIPigJ0+NcO1xKl2w7Xhu4k1w7XDouG7jzXDtcSDQTXhu43hurE14buNZMO1NcOqZMawNcWpambDtTXhurjEg8O1NeG6usSpY8O6NcSp4bqxw7XEqTXhurrGocO14buJNcOqw7ThurHDtTXhu7XhurE1w4rDtOG6scO1NcWoxKnEg8O1xKk1w7VqZsO1NcWp4buldnLDteG7iTXFqcSpeeG6uzXEqWppw7U14oCc4bq6xKnGsEFnw7U14bu54bq/NUFmxrA1xanEqXZww7Xhu4nigJ01w6p2xIM14bq74bqv4bq7NeG6ueG6t8O1NeG7p2rDtcSpNeG7tWpmw7U14bu1aDXDucawZjXDquG7kcO1NcWoZ8WpNcOZxrDDgTXhu47hurXDtDXhurvhu6vDteG7iTXhu4lqxIM1w6psw7XEqTXFqcSpYsO1NUFmxrB7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDiuG7qcO14buJNeG6ozXhu4lqcjXhu6fhuq/DteG7iTXDteG7ieG6sUE1NzgtNz41OTXhurvEqWpn4bq7NeG7ueG6vzXhurvEqXQ1w6M2NeG7p2rDtcSpNeG7tWpmw7U1w6pqNcWpxKnhur/DtDXEqXZxw7Xhu4k1xajEqXZyw7Xhu4k14bu4xrBiw7U14bu14bqxNcSpdnHDteG7iTXhu452csO14buJNeG7jOG6r8WpNcOq4bq1NeG7ucawY8WpNcO6xKnhuq/FqXs1xajhu6Vmw7U1xanGsEFnw7U1w6p2csO14buJNWNBPjXFqeG7peG6szXFqXjDteG7iTXhu6dqw7XEqTXhu7VqZsO1NeG7tWg1w7XEqeG6sT41xanhu6XDtMO14buJNcOq4buRPjXDqmrDreG7jzXhu7nEgzXDtcSpY8WpNeG7jeG6sTXhu7nhurU14buOdnLDteG7iTXhurrEqcSDw7XEqT41xKnGsEFpw7U14buOdnLDteG7iTXhu4zhuq/FqXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMSoamnGsDXFqeG7pXZ0w7Xhu4k14buMZjXEqMO04bqxw7Xhu4k14bq44bqvNcSoxrBBaMO1NeG6u8Spw7Q14bq5amfFqSk14oCc4bumxIPGsDXDssSpajXFqcSpxIPhu4814buJasSDNeKAnMWoZ8WpNeG7p+G7gzXhurvEqWrEg+KAnT414bq74bqv4bq7NeG6v+G7jzXDqnZz4bq7NcWp4buldDXhu7VoNeG7iWrEgzXDqmzDtcSpNcWp4bulZsO1NeKAnOG6usSpxrBBZ8O1NeG7ueG6vzVBZsawNcWpxKl2cMO14buJ4oCdezXDksSpxqHDteG7iTXhurvEqW414bq74bqv4bq7NeG6v+G7jzXhu7XGsGo14bu14buDPjXhu4/hurE14bq74bqv4bq7NeG7iWrhuq/DtDXhu7VqZsO1NcO1xKnhurE1xanhu6V2csO14buJNcOqaMawNeG7pWPFqTXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6uzXDssSpajXDqnZz4bq7NcOqdsSDNeG6u+G6r+G6uzXhur/hu4814bu1aDXDtcSp4bqxezXDlcSpbMO1NcWpxKljQTXDssSpxrDGocO1NeG7j+G6rcWpNeG7peG6t8O14buJNeG7pXU14bq74butxIM14bq74bqv4bq7NcO6xKnhu7E1xKnGsEHDtcSpPjXhurvhuq/hurs1xanEqWRBNeG6u8ahNcOq4bq1NeG6u8SpasSDNeG7p+G7gzXhurvhurPhu4814bu54bup4bq7NcOyxKlqNeG7jeG6seG7jzXDqnZz4bq7NeG7j+G7o8WpNcOqamjGsDXhu4lsNcOq4buRNeG7tXFqNeG6u8Spa8O1xKk14bq74bqv4bq7NeG7p2rDtcSpNeG7tWpmw7U+NeG7teG6sTXhu4lqxIM1w6psw7XEqTXhurvhuq/hurs14bq/4buPezXDlcSp4bqxNcWp4buldnLDteG7iTXEqWppw7U14bq74buRNcSpcMO1NcOhNjY14bunasO1xKk14bu1ambDtT414bq7xKnhu601QWfGsDXhu43hurE14bq74bqv4bq7NeG7p2rDtcSpNeG7tWpmw7U1w7Xhu4nEqcOow7Q1dDXDssSpxrA14bu1eeG6uzXhu49qaMO1NcO14bupans1xah4NcO1xKnhu7PDteG7iTXhurvEqcawQWfDtTXhu7nhur81w7XhurFBPjXhurvEqeG7qcO14buJNcWpxqFqNeG6u+G6scO14buJNcO5xrBBZ8WpNcWpYuG7jzXhur3GsEE1xanhu6VsNcSpw7ThurfFqTXDquG7o8O14buJNcWp4bulw7TDteG7iTXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7XDouG7jzXFqWpnw7o1xanEqeG6v8O0NcOqw601xalqZ8O6NcWpxKlm4buPNcWpbMO1xKk14bq74bqz4buPPjXDtcOiw7Xhu4k14buNdnPDteG7iTXhurvEqcO0NeG6u+G6r+G6uzXhu6dqw7XEqTXhu7VqZsO1NcO14buJxKnDqMO0NeG7tXZzxak1w7LEqeG7keKAnXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG7psSDxrA1ODXDtcOi4buPNeG6vXjDteG7iTXhurvhuq/hurs1xKnDtOG6t8WpNcOq4bujw7Xhu4k1xanEqWppw7U1w7Xhu4nGsEFpw7U1w6rDrTXDquG6s+G7jzXhurnhurPDtDXhurvGocO14buJNcWp4bqv4bq7NcO6xKnhu5PDteG7iTXhurvEqeG7m8O14buJNeG6vW3hurvEqTXhurrDlOG7tErhurwtN8OjPjXhurvhuq/hurs1xanEqeG6scO1xKk14bu1ambDtTXhurvhu63EgzXEqGppw7o1xKnhu6NqNeG6usO9xIM1xajEqcSDw7XEqTXEqOG7kcSDNcOq4bq1NeG6u+G7q8O14buJNcWp4bufNeG6u8Spd+G6uzXhu41mw7U1xanEqW01xanhu6Vjw7U14buOdnLDteG7iTXhu4zhuq/FqTVb4buOdnLDteG7iTXhu4zhuq/FqV17NcOV4buJw7ThurFqNTfDoTY14bunxrBjxak1w7nGsOG6sT414buP4buhajXhu6fGsGPFqTXFqeG7pW014buJauG6rzU5NjY1w7Xhu4nEqWzDtTXDquG7ncO14buJPjXDtcSp4buR4buPNeG6u+G7k8O1NcWp4bqxajXFqeG7pXM1w7rEqWTDtTXhu7XEkcWpNeG7jWppxrA14buncMO1NeG7teG6sTU3NjXFqeG7pWppxrA1xalqaMO1NeG6u8ahw7Xhu4k14buncMO1NeG7jeG6t2o1xajhu6V2csO14buJNeG7jmThu481w7XDtMO1NcWo4buBw7U1xajhuqfDtXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMSCw7XEqTXFqOG7pWTDtTXDleG7ieG7meG6uzXhurzhu6/DteG7iT414buIauG6r+G7jzXDquG7m+G6uzXhurrGocO14buJNcWpQTXFqMOVxKjEqDXhu6fhurPDtTXhu7nGsGPFqTXhu7XhurE14bu5xrBjxak1w7XEqcSRw7o1w7LEqWXGsDXFqMSpxIPDtcSpNcWoYuG7jzVbw6ptxIM14bq7xKluKTU4w6PhuqE1xajhu6Vkw7U1w5rEqeG7qT41w7rEqXZyw7Xhu4k14bq4xIM1w4psw7XEqT41xajDmjXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxINdNcWpxKnhurHDtcSpNeG7tWpmw7U14bq74butxIM1w7XEqeG7keG7jzXhurvEqcO0NeG6uWpnxakpNeKAnOG7juG7seG6uzXFqWpmxrA14bq74butxIM14bq7xKnhu6nDteG7iTXFqcahajXDqnDDtTXhu4lq4bqzw7U14buN4bqxNeG6u8SpasSDNeG7p+G7gzXhu7VxajXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7VwajXDssSp4buRNcOyxKnDosO1PjXDtcSp4buzw7Xhu4k14buP4bqzw7XEqTXDqnJqNeG6u+G7k8O1NeG6uWPFqTXEqeG6t8O1xKl7NeG7juG7oWo14bq7xKnGsEFnw7U1w6pqNeG7iWrhu6nDujXhurvEqeG7qcO14buJNcWpxqFqNeG6uWpnxak1xanEqWbhu4814bu1w6LDtTXEqeG7kcSDPjXFqcSRw7o1w7nGsOG6r8O1PjXDqm3EgzXEqWzDtcSpNeG6u+G7rcSDNcO1cGo14buPbMO1xKk1w6pnw7U+NcOq4budw7Xhu4k1xanEqXJqNcSpasOtxrA14bulxIM14bul4bqnw7Xhu4k14buPbMO1xKk1w7nGsOG6rzXhu4/Eg0E14buP4bqlw7U14bu14bqxNcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq7ezXhu7RxajXDusSpdnDDteG7iTXhurvEqWLhu48+NcSDajXhurvhu5E1xalj4buPNeG7jeG7k8O14buJNcWpxKlsNcOq4buRw7Xhu4k14buJ4buRw7o+NcSDajXhu6fhuqvDtTXhu43hu5PDteG7iTXFqcSpbDXFqcSpxIPhu4814buJasSDPjXDtcSpamjGsDXFqcSp4bqxw7XEqTXhu7VqZsO1NcSoamnDujXEqeG7o2o14bq6w73EgzXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxIM14bq74buTw7U1xanhu5814bq7xKl34bq7NcWp4bulxIPDtDXDucaw4bqxNeG6u8Spw7Q14buP4bujxak14bun4bubNcSp4bujNeG7tcOpw7U1w6rEg8O14buJNeG6u+G7k8O1NeG7p2rDtcSpNeG7p+G7m8O14buJNcWp4bulZsO1NeG7p8ahw7Xhu4nigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDlcOi4buPNcO14bqxw7Q14bq74buvw7Xhu4k14bu1xJFBPjXhurt3NeG7teG6scO0NeG6vW3DujXFqMSp4bqvw7Xhu4k1w7XEqWLDtTXDquG6t8O0NeG7teG6sTXFqGfFqTXDleG7icawQWbDtTXDquG6r8O1PjXhurrhu4zhurg1xahi4buPNcWpxKlqacO1NcO14buJxrBBacO1NeG6vcawNeG7jW3hurvEqTXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxIM14buN4bq3ajXFqeG7nzXhurvEqXfhurs1w7XEqWpoxrA14bq7xKl2cMO14buJNcWp4bulbMO1xKk1xal4NcWpxKlqacO1PjXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq7xKnGsEFnw7U1xanhu6XEg8O0NcO5xrDhurE1xalxajXDteG7iXZyajXDteG7icSpw6jDtHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoeDXDqmTGsDXFqcSp4bqvw7Xhu4k1Ny04Njg5PjXhurrhu4zhurg1w6rhurU1xanhu6XEg8O0NcO5xrDhurE1xalnxak1w6pnw7U14bq74bqv4bq7NcSp4bujNeG7iWrEgzXDqmzDtcSpNcOyxKnhu5E1w7LEqcOiw7U1xanhu6Vmw7U1w6ptxIM14bq54bqxw7U14bq74bqv4bq7NcSpxrBBacO1NcOZxrDhurPDteG7iTXhu7h2cMO14buJPjXFqOG7pWppxrA14bumcMO1PjXEqMO04bqnw7Xhu4k1xKjhu5HEgzXhu7XhurE1xajDmjXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxIN7NeG6usSpbTXhu4xmNcWoxKltNeG7jmrDtcSpPjXhurrEqeG7rTXDtcSpamnhu4814bq64buM4bq4NcWoYuG7jzXFqcSpamnDtTXDteG7icawQWnDtTXhur3GsDXhu41t4bq7xKk1xajEqcSDw7XEqTXEqOG7kcSDPjXhurvEqcO0NeG6uWpnxakpNeG6uuG6scO14buJNcOqajXDtcSpamjGsD414bq74bqxw7Xhu4k1xanEqWNBNcO1xKlqaMawNcSpcMO1NcO1xKnhu7PDteG7iTXEqcO04bqxw7U14bq74bqzw7XEqTXhurtkw7U1w6p2c+G6uzXhu6fhu4M14bq7xKlqxIN7NcOK4buRNeG7jeG6sTXhurvEqeG6r8awNcOV4buJxrBBw6zDtTXDiuG7ncO14buJNcWoxrBjw7U1xILDtcSpNVvhu6dqw7XEqTXDtcOi4buPNTg2NsOgXTV0NeG7p+G7mzXDtcSp4bqxNcOg4bqhPjXDqnZyw7Xhu4k14bq44burajXFqMSpbTXhu7jGsGLDtT41w7rEqXZyw7Xhu4k1w5Xhu4nhu5nhurs1xajhu6XhurfDtDVbxajDmjXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxINdPjXhu4/hu4c14bq7xKlnxak1w7LEqWo14bunasO1xKk14bulxIM14bq7xKnhuq/GsHs14bq44bubNcOyxKnGocO14buJNeG6u+G7kTXhu7VqaeG6uzXhu43hurHhu4814bufw7U1w6ptw7XEqT414bulY8WpNeG7tWPFqTXhu7XhurM1w6rDrTXDtcawxqFqNeG6u8Sp4bqvxrA14bq5bTXhurnhurdqNcO14bq1w7R7NeG7jOG6sTXhurvEqeG6r8awNeG6vGppxrA+NcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpNeG7jXHDujU5PjXFqOG7pXZyw7Xhu4k1xahqw63GsDXEqeG7meG6uzXFqMSp4buZNeG7pnDDtTVbxajhu6VqacawNeG7pnDDtV0+NeG7j+G6peG6uzXhurvDosO1NeG6uWnDtcSpNeG7uXZww7Xhu4k1xanEqeG7rUE1xalqw7XEqT41w6pnw7U1w7XEg0E14bq7xKnhuq/GsDXDquG6tTVhODXhu41kw7U1w7rEqeG6s2o1w6pqNeG6uWnDtcSpNeG7tWppw7U14bu1bDXFqcSpdnLDteG7iTXhu7nGsEFmw7U14bq5bTXhu4nhurVBNeG7uXZww7Xhu4l7NeG6uOG7mzXhu49jxak1w7LEqWo14bq7xKnhuq/GsDU4NcWpxrDhu59qPjXhu7VsNcWpxKlnNcSpamnDtTXhurvEqeG6r8awNcOqxIPDteG7iTXhu6fhu5vDteG7iTXhurvhu6vDteG7iTXhu4/hu4c14bu14bqxNcahw7Xhu4k14bq54bqxNcO14bujajXhu4lq4bqxNUFnxrB7NeG7pOG7nWo1dDXEqMO04bqnw7Xhu4k1xKjhu5HEgzXhurvhu5E1xanhu6V2csO14buJNcSpc8O6NeG6ueG6sTXDteG7o2o1xKlww7U1w6M2NcWpxrDhu59qNeG7tcOpw7U1w7rEqeG6s2o1w7XGsMahajU4NeG6u8Sp4bqvxrA1xKnhu5nhurs1xajEqOG6uuG7pjXhu7XhurE1xajEqMOaxah7NTg14bq7xKnhuq/GsDXhu49jxak14bq54bubNcOyxKlqNeG7j3FqNcOqdnPhurs1w6E1xanGsOG7n2o+NeG7teG6sTXhu6fEg8awNcOq4buRNeG7teG6sWo1w7XDouG7jzXhu4/hu4c14bq74buvw7Xhu4k14buPY8Wpe3t7NcOKajXDtcSpamjGsD41xalqZ8O6NeG7ueG7qeG6uzXDtcSpamjGsDXhu49xajXhu4lqxJHFqTXhu49sw7XEqTXFqcSpY0E14bq74buTw7U1w7XEqWpoxrA1w7Xhu4l2cmo14bq5Y8WpNcSp4bq3w7XEqXs1xajEqXZww7Xhu4k1w7XEqWPFqTXhu43hurE1w7XEqeG7s8O14buJNcOqd8SDNcWp4bul4buDNeG6uXA14bu1cD414buPY8WpNeG6u8SpxIM+NeG7j2PFqTXhu4/hu4c1w7LEqWo14bq74buTw7U14bulY8WpNcO1xKnhu5V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurjhuqXFqTXDqmTGsDXFqXg1xanEqeG6r8O14buJNcOhLTg2N+G6oz414buJasSDw7U1xKnhurHDteG7iTXFqXg1xanEqWppw7U14bq74butxIM1w7XEqeG7keG7jzXhu6XEgzXhu4/huqXFqTXhu7VxajXFqWpmxrA14bq7xKlrNeKAnMSCajXFqcSpeMSDNcWpxKlsNeG6u8Spw7Q14oCTNcSCajXFqcSpamfGsDXFqcSpbDXDtcSpxJHDteKAnTV0NcOqbcSDNeG6u8SpbjU3YcOgPjXDiuG7o2o14bq6xrDDteG7iTVbxajDmjXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxINdezXhu4hkw7U1w6E1w7XDouG7jz414buJasSDw7U1xKnhurHDteG7iTXDquG6tTXhu4lq4bupw7o1w6p1NeG7teG6sTXhu4/Eg8O14buJNcO1amjhu4814bu1xrBqNcWpcWo14bq74bqzNcO14buJdnJqNeG6u8Spw7Q14bu14bqxNcO14buJdnJqNcO1xKnEkcO1NcWp4bulZsO1NcOqbcSDNeG6ueG6scO1NcWpxKnhurHDtcSpNcO6xKnhu5t7NcOV4buJw7ThurFqNeG7pcSDPjU5w6A1xanEqeG6scO1xKk14bu1ambDtTXhurrhu4zhurg14bq74buTw7U1xanEqXZyw7Xhu4k14bu5xrBBZsO1NcWp4bufNeG6u8Spd+G6uzXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq7xKnGsEFnw7U1xal4NcWpxKlqacO1NeG7ucSDPjXDqmfDtTXhu7VxajXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7VwajXhurtkw7U14buJauG7qcO6NcOqdXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uuG7kTU4NcWp4bulw7TDteG7iTXhu6fhu5s1ODg14buJasSDw7U1xKnhurHDteG7iTXFqcSpxIPhu4814buJasSDNeKAnOG6usSpczXFqWfFqTXDtcSpYsO1NeG6r2rigJ01xanhu6XDtMO14buJNeG6u8SpdnDDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNeKAnMWoZ8WpNcO1xKliw7U14bqvajUtNeG7jcSDw7U1xanhu5XEgzVBZsawNcWpxKl2cMO14buJ4oCdNeG6vcO0NcWo4bulxrDDteG7iTV2cMO14buJNcSo4bujajXhurrEqeG7szXFqcSpxJHDujXDquG7lTXhu7RqacWpNcOVxIPhu481w6rhurU1w7rEqeG7m2o1xKlzw7o14bu1cWo1xq/hurjDleG6vDXFqW7DtcSpNcWoxKnEg8O1xKk1xKjhu5HEgzXFqeG7nzXhurvEqXfhurs1dDXDmcawxIPDtTXEqOG7kcSDNcO14buJ4bqxQTU3Ni03NeG7tXjEgzXDucawxIN7NcOV4buJw7ThurFqNeG7iWrEg8O1NcSp4bqxw7Xhu4k14buPasOsw7U1w7rEqWs14bq74buRNeG6veG7q8O14buJNcO6xKlqZ8awNeG7tXFqNWE2NjXhu6fGsGPFqTXDucaw4bqxPjXhu4/hu6FqNeG7p8awY8WpNcWpdnDDteG7iTXDqnZww7Xhu4k1w6E2Nns2NjY1w6rhu53DteG7iT414bq64buM4bq4NeG6u+G7k8O1NeG6u+G7kTXhu4lqxIPDtTXEqeG6scO14buJNeG7j2rDrMO1NcO6xKlrNcOyxKnGocO14buJNeG6veG7q8O14buJNcO6xKlqZ8awNeKAnMSCajXFqcSpeMSDNcWpxKlsNeG6u8Spw7Q1LTXEgmo1xanEqWpnxrA1xanEqWw1w7XEqcSRw7XigJ17NTg2NeG6uWw1w7nGsGTDtTXhuq/DtDVj4buPNcO1xKlyNcOyZsawNeG7ieG7mWo14bq74bqv4bq7NcO1xKnhurE1xKnhurPDtDXFqWLhu481w6rhurU1w6p2c+G6uzXhurrhu4zhurg14buPxIPDteG7iTXFqcSp4bq/w7Q14bq74burw7Xhu4k1w7XEqeG7s8O14buJNeG6u8SpxrBBZ8O1NeG7ueG6vzXhu41mw7U1xKnGsEFpw7U14bu14burw7Xhu4k14bq7xIPDtDXDteG6sUE1w6p2c+G6uzXFqeG7peG6v8O0NcWp4bulZsO1NeG6u+G6r+G6uzXDsmk1xKnhurHDteG7iTV0NcO5xrBkQTXhu6fhu5s1ODZ7NeG7pGPFqTXDqsahw7Xhu4k1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1NcOqZ8O1NeG7jXnEgzXDquG7nXs1xajGoWo1w7XEqXE14buP4bq1ajXFqWpnw7Xhu4k1w7Xhu5FqNeG6u+G7rcSDNeG6u8SpbTXhu45qw7XEqSk14oCcxqDDteG7iTXhurvEqeG7mcO1NcWpxKlm4buPNcOqaj414bq74buTw7U1w7XEqWpoxrA14bqvw7Q1Y+G7jzXDquG7h8O6NeG7jeG6peG7jzXhurfigJ01w7LEqWo1w7XEqeG6peG6uzXhu4/hu6PFqTXDteG7iXZyajXDqmo14oCc4bq6xKlzNcWoZ8Wp4oCdezXFqOG7pXJqNeG7j3bEgz414buN4bq3w7XEqT41w7LEqcO04bqv4bq7NcWp4bulZsO1NcO14buJdnJqNeG6u8Spamfhurs14bqvw7Q1w7rEqcSDw7Q1w6rhur/DtT41xqHDteG7iTXDmsSp4bq34buPNeG6uOG6rzXEqMawQWjDtTVbxanEqW01xanhu6Vjw7U1xKjhu51qNeG7uMawYsO1XTXDteG7kWopNeKAnEPhu4814buN4bql4buPezXhu7TGsGo14buN4bql4buP4oCdeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxKjhurHDteG7iTXDteG7ieG6sUE+NeG6u8Spd8O14buJNcOyamfDtTXDtcSpamjGsDXDteG7iXZyajXDssSp4buRNcOyxKnDosO1NcOqZ8O1NcWpbOG7jzXFqXjDteG7iTXhurvhuq9qNeG6r8O0PjXhurvhuq9qNcO5xrBkw7U14bq74buvNXQ1xanhu601w6rhu501xanhu6V2ceG6uzXDtcSp4bqxPjXhurvhurHDteG7iTXDssSpamfDtTXhurvEqW014buOasO1xKk14bq74buRNcWpxKlm4buPNcOq4bujw7Xhu4k14buNeeG6uzXhur3GsEE1xanhu6VsNeG6uuG7jOG6uHs14bu04bqxNeG6u+G7r8O14buJNeG7p8SDxrA14buP4buhajXhurvEqcawQWfDtTXDqmo+NcOyxKlqNcWp4buldDXhu7VoNeG6u8SpbTXhu7XhurE14bq74bqv4bq7NcWpxKnhurHDtcSpNeG7tWpmw7U14buN4bq3ajXEqcO04bq3xak1w6rhu6PDteG7iTXEqcOiw7Xhu4k14bunxINBNcSpcMO1NcOqw601xalqZ8O6NcWp4bux4bq7NeG6u+G7kTXFqcSpw6014buJauG7qcO6NcOqdTXDqnZz4bq7NcWpxKlm4buPNcO1xKlqaMawNcO14buJdnJqeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq64bqxw7Xhu4k1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buJ4bqxQTXhu4lq4bqvw7o1xahnxak1w5Xhu4nGsEFmw7U1w6rhuq/DtTXDmcaww4E14buO4bq1w7Q1ODY4OTXhurvhurHDteG7iTXDtcSpamjGsDXhurvEqcawQWfDtTXhu7nhur81w6pqNeG7tWg14bq74bqv4bq7NeG7teG7q8O14buJNcOyxKnhu5E1w7LEqcOiw7U1xanhu6Vmw7U1w6ptxIM14bq54bqxw7U1xaluw7XEqXs14bq64butxIM1a8WpNeG7jeG7k8O14buJNcO1xKlqaMawPjXhurvhuq/hurs1w7XEqeG7keG7jzXFqXg1xanEqWppw7U+NeG6u+G6r+G6uzXhurvhuq81w7XEqWLDtTXDqsSDw7Xhu4k1YuG7jzXFqcSpZOG7jzXFqeG7pcSDw7Q1w7VqaOG7jzXhu7XGsGo14bq7xKnDtDXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7Xhu4l2cmo1w7LEqeG7kTXDssSpw6LDtTXDqsOtNcO1xKnEkcO1NeG7tWg14bq7xKnDtDXhu49sw7XEqTXhu4/hu6PFqTXhurvhuq9qNcWpZ8WpNWPhu4814bqvw7o14bq74butxIM14buneTXhu6fhu4M14bq7xKlqxIN7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNDXhu6fFqUHhu43hur86NMWp4bq/4bu5xaktxIPhu41q4buJw7UpNeG7pWrhu4nEqcWpPDQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSDhurjhurFqNeG7teG6sTXhurPDtcSpKTXEqMavQEjDlTXhurrEqEoiL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL8O6IA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]