(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc triển khai thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mà còn giúp giảm bớt phiền hà, áp lực cho nhân viên y tế. Đến nay, tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã bố trí đủ nhân lực, thiết bị đảm bảo cho việc triển khai này.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDuSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhurrhu7DDmsON4buu4bqk4bq64buSw5ozSeG6uuG7kFFWw5rhurrEkcOs4bu1w7nhurrhu5BMVlXhurrhu5JKVuG6uuG7kiIq4buS4bq64buS4bu2VlXhurrhu5jDk1bhurpVS1bhurrhu5LDmuG7pCxCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhDecOZUeG7kuG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq6KcOa4buk4bq64buUw5lS4buu4bq64buww5rDjeG7ruG6pOG6uuG7ksOaM0nhurrhu5BRVsOa4bq64buQ4buIV+G6usOaw5lS4buu4bq6N+G6uinhu6DhurrhuqjEkcOs4bu1w7nhuqrhurrhu5BMVlXhurrhu5JKVuG6uuG7kiIq4buS4bq64buS4bu2VlXhurrhu5jDk1bhurrhuqhlZWXDqeG6quG6ulVLVuG6uuG7ksOa4bukLOG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5LDmsav4bq6KeG7ilfhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uinDmjzhu45W4bq64busP8OZ4bq64buSw5pX4bq6VlUiJsOZ4bq64buYw5NW4bq64buuw4zhurrhu5JZVuG6ulXDmT4s4bq6VcOZ4buI4buu4bq64buQKinhurosw5rDmVBW4bq6w5rDjOG6pOG6usONLOG6uuG7rDHhu5Lhurrhu5LDmlfhurpWw5rDk1bhuro0w5nhu55W4bq6N+G6uinhu6Dhuqbhurrhurnhu6BW4bq6Vkk34bqk4bq6KeG7isOZ4bq6VsOaw5lQPOG6uuG7kiXhurooOuG6uuG7sMOaw43hu67huqThurrhu5LDmjNJ4bq64buQUVbDmuG6usSRw6zhu7XDueG6uuG7lMSo4bq64buQ4bu44bq6KSHhu6Thurrhu5Rb4bq6VsOaw5NW4bq64busMeG7kuG6pOG6uinDmsOZ4bugKeG6uuG7kMWo4bq64buU4buI4buu4bq64buQ4buIV+G6uuG7ksOaV+G6ujTDmVHhu5LhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6ulbDjDfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6RkbhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4LDiuG7hiw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/DmTThuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYvVuG7ljUoL+G6vuG6vsOK4buAL8OKSEbhu5jhu4bhurxH4bq8SOG6vOG6vCnhu4RHR0jhu4Lhu6zhurzhuqbhu6osVeG6siHDg+G7gEjDiuG6uOG6uknhu6wpw4PhurjDuSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhurrhu7DDmsON4buu4bqk4bq64buSw5ozSeG6uuG7kFFWw5rhurrEkcOs4bu1w7nhurrhu5BMVlXhurrhu5JKVuG6uuG7kiIq4buS4bq64buS4bu2VlXhurrhu5jDk1bhurpVS1bhurrhu5LDmuG7pCzhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEZG4bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7gsOK4buG4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uEPEkVFWw5rhurpWw5rDk1bhurrhu7DDmsON4buu4bq6KeG7isOZ4bq6xJFRVsOa4bq6NMOZUVbhurpzw5p94bq6KOG7iFbhurrDucOaSVbDmuG6usOsWElCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8SRUVbDmuG6ujTDmVFW4bq6c8OafeG6uijhu4hW4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buuJMOZ4bq6VlXDjDfhurrhu7DDmsON4buu4bq6NMOM4bq64buUw5lQPOG6uikhxajhuropIeG7nlbhurrhu4Lhurzhurzhurrhu5LDmlfhurrhu5BRVsOa4bq6VsOaw5NW4bqm4bq6w7nDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhuro0w5lR4buS4bq64buww5rDjeG7ruG6pOG6uuG7ksOaM0nhurrhu5BRVsOa4bq6xJHDrOG7tcO54bq64buQTFZV4bq6ZWVlw6nhurpVS1bhurrhu5LDmuG7pCzhuqThurrhu5Thu6BW4bq6Vkk34bq64buQUVbDmuG6ujTDmVFW4bq64buUxKjhurrhu5Dhu7jhuropIeG7pOG6uuG7lOG7jDfhurrhu5Rb4bq6VsOaw5NW4bq64busMeG7kuG6pOG6ulbDk1ZV4bq64buSw5Is4bq6w5pR4bq6KcOa4bu4VlXhurosw5rhu4xW4bq64buuUOG7ruG6uinhu4rDmeG6uuG7sMOaPOG6ujQx4buS4bq6KcOZ4bugLOG6uuG7lFhW4bq6VlUiJsOZ4bq64buQUVbDmuG6usSRw6zhu7XDucOC4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq6VsOTVlXhurrhu5LDkizhuropw5rDmeG7oCnhurrhu5DFqOG6uizDmuG7jFbhurrhu5IgVlXhuro64bq6VsOaM1ZV4bq64buuw4034bq64buUw53hu5Lhurrhu67EqOG6ujThu4rhu5LDmuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDxJHDjOG6usOyVTw3U1bhurrDucOaxajhurrDucOaS+G7ruG6pOG6unPDmljhurrDrcOZw43hu67hurrhu5Thu7jhu5LhurrEkVFWw5rhuro0w5lRVuG6unPDmn3huroo4buIVuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7ksOaV+G6uuG7kMOZ4bugKeG6usSRUVbDmuG6ujTDmVFW4bq64buUxKjhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uinhu44s4bq6w5o8w5JW4bq6NFDhurpWI8OZ4bq64buYPFZV4bq6VsOMN+G6uuG7lOG7oFbhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7sMOaV0nhuqThurosw5pZVlXhuqbhurrhurlAVlXhuropw5omw5nhuropSlZV4bq64buSIiZWVeG6uiki4bq6NMOSVuG6pOG6usOaIipWVeG6uuG7mMOUVuG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhuro0UOG6uuG7sMOaw43hu67huqThurrhu5LDmjNJ4bq64buQUVbDmuG6usSRw6zhu7XDueG6uuG7kExWVeG6umVlZcOp4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bq6NMOM4bq6LjxJ4bq6IFZV4bq64buYfVZV4bq64buUxahWw5rhurrhu5hJVsOa4bq64buSW0nhurrEkSPhurpl4bu2VlXhurpJVuG6uuG6qHnDsuG6u+G7i8Op4bqq4bq64buUUuG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhurrhu5DDmeG7oCnhuqThurosw5rhu7jDmeG6usOaPyzhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bqm4bq64bq54bu4w5nhuro0KsOZ4bq6VlUiJsOZ4bq64buQUVbDmuG6uuG7kljhurplZWXDqeG6ulbDmiJWVeG6uuG7sMOaw5nhurrhu7DDmVLhu67huropIUnhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buSWOG6uinDmuG7tlZV4bq6KcOZVuG6usOaPyzhurrhu6xR4bq6NFDhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6usSRw6zhu7XDueG6ujTDjOG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhurrhu5LDmiJJ4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5LDkizhurplZWXDqeG6ulVLVuG6uuG7ksOa4bukLOG6ujTDlFbhuropw5nhu6As4bq6KX3hu5Lhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6Ljw34bq6KSHhu6ZWw5rhurrhu7DDmsON4buu4bqk4bq64buSw5ozSeG6uuG7kFFWw5rhurrEkcOs4bu1w7nhurrDmsOZUVbhurrDmsOMVsOa4bq64bqoNjzDkinhuropIeG7plbDmuG6uinDmuG7nOG6usSRw6zhu7XDueG6ujTDjOG6ulXDmcOSN+G6uikm4bq6KXs34bq6KcOaw5NW4bq64buSWOG6uuG7iFbDmuG6qkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7nhu4rDmeG6usSRUVbDmuG6ujTDmVFW4bq6w7LDmsOZ4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6NMOZUeG7kuG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhuro0w4zhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6uinDmuG7pOG6uuG7lMOZUuG7ruG6uuG7sMOaw43hu67hurrhu5LDmjNJ4bq64buQUVbDmuG6usSRw6zhu7XDueG6uuG7kExWVeG6umVlZcOp4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bq6KeG7isOZ4bq64buQUVbDmuG6ujTDmVFW4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5JXw5nhuropIcOdVlXhuqbhurpuw5pXSeG6uuG7sMOaw43hu67hurrhu5BRVsOa4bq64buUxKjhurosw5rhu7jDmeG6usOaPyzhuro0KsOZ4bq6LMOaWVZV4bq6ZcOyw7nDueG6pOG6uuG7ksON4buS4bq64buww5pXSeG6pOG6uizDmllWVeG6uuG7rMOZ4bueVuG6ui48SVbhurrhu5Dhu7jhuropIeG7pOG6uuG7lFvhurpWw5rDk1bhurrhu6wx4buS4bqk4bq64buuw4034bqk4bq6KcOaw5nhu6Ap4bq64buQxajhurrhu5LDmlfhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhuropw5rhu6Thurrhu5TDmVLhu67hurpuZcSR4bq6xJHDrOG7tcO54bq64buQTFZV4bq6ZWVlw6nhurpVS1bhurrhu5LDmuG7pCzhurrDmldN4buS4bq6LjxJ4bq6IFZV4bq64buYfVZV4bq6ecOy4bq74buLw6nhuqbhurrDucOZ4bugLOG6uil94buS4bq64buYPDfhuropIeG7puG6uinDmeG7oCzhurrhu5RYVuG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhuropw5rhu5ZX4bq6Ljw34bq6KSHhu6ZWw5rhurpuZcSR4bq6w5rDmVFW4bq6w5rDjFbDmuG6uuG6qDY8w5Ip4bq6KSHhu6ZWw5rhuropw5rhu5zhurrEkcOs4bu1w7nhuro0w4zhurpVw5nDkjfhuropJuG6uil7N+G6uinDmsOTVuG6uuG7kljhurrhu4hWw5rhuqrhuro0KsOZ4bq6VlUiJsOZ4bq64buQUVbDmuG6uuG7kljhurplZWXDqeG6ulVLVuG6uuG7ksOa4bukLOG6ulbDmiJWVeG6uuG7sMOaw5nhurrhu7DDmVLhu67huropIUnhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buSWOG6uinDmuG7tlZV4bq6KcOZVuG6usOaPyzhurrhu6xR4bq6NFDhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6usSRw6zhu7XDueG6ujTDjOG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhurrhu5LDmiJJ4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5LDkizhurplZWXDqeG6ulVLVuG6uuG7ksOa4bukLOG6puG6uuG6uUBWVeG6uinDmibDmeG6uizDmuG7uMOZ4bq6w5o/LOG6ujQqw5nhurosw5pZVlXhurrhu5Lhu7ZWVeG6uinDjeG7kuG6ujbEqOG6usOaI8OZ4bq6KUpWVeG6uuG7kiImVlXhuropw5rhu7ZWVeG6uinDmVbhuqThuropIuG6ujTDklbhuqThurrDmiIqVlXhurrhu5jDlFbhurpWVSImw5nhurrhu5BRVsOa4bq64buUUuG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhurrhu5DDmeG7oCnhuro0w4zhurosw5rhu7jDmeG6usOaPyzhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6bmXEkeG6uuG7kExWVeG6umVlZcOp4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bq6w5pXTeG7kuG6ui48SeG6uiBWVeG6uuG7mH1WVeG6unnDsuG6u+G7i8Op4bq6KeG7isOZ4bq64buww5pXSeKApkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq44buYKcOaPOG7ruG7kOG6usOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vMOKLDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buCw4rhu4IsNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8vw5k04bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL1bhu5Y1KC/hur7hur7DiuG7gC/hur7hurzhurzhu5jhur7hur7DiuG6vMOK4buA4buCKUbhur7hu4RGSOG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcOD4buE4buE4buC4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMO5IcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6uuG7sMOaw43hu67huqThurrhu5LDmjNJ4bq64buQUVbDmuG6usSRw6zhu7XDueG6uuG7kExWVeG6uuG7kkpW4bq64buSIirhu5Lhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7mMOTVuG6ulVLVuG6uuG7ksOa4bukLOG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vMOK4bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7gsOK4buC4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uEN5w5lR4buS4bq64buSw43hu5Lhurrhu5Il4bq6KDrhurrhu7DDmsON4buu4bq64buQUVbDmuG6pOG6uuG7ksOaM0nhurrhu5BRVsOa4bq6xJHDrOG7tcO54bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6pOG6uuG7ksOaW+G6uuG7lCNWVeG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5Lhuropw5rhu6Thurrhu5TDmVLhu67hurpWw4w34bq6KOG7ouG6uuG7rklWVeG6uuG7rOG7isOZ4bq64busP8OZ4bq64buk4buSw5rhuropw5rDmeG7oCnhuropw5ox4buS4bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7ksOaxq/hurrhu5LDmlfhurpWVSImw5nhurrhu5BRVsOa4bq64buuw4zhurpWVUk34bq64buS4buI4bq6KSFXVlXhurrhu7DDmsOTPOG6ui484buIVuG6uuG7rDjhurpWVSImw5nhurrhu5BRVsOa4bq64buSW0nhurrhu5BRVsOa4bq6NMOZUVZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5ISIq4buS4bq64buUWOG6uuG7lFLhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6dDw34bugKeG6uuG7lMWoVsOa4bq6KOG7uOG6uuG6vOG7hC904bq5LcO5w7lV4bq64buSW0nhurrDucOaW+G6uikiKlZV4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6LMOaW+G6pOG6uinhu4pX4bq6KcOaPOG7jlbhurrhu6w/w5nhurrhu5LDmlfhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhurrhu7DDmsOZ4bq64buUw5nhurrhu7DDmsON4buu4bq64buQUVbDmuG6pOG6uuG7ksOaM0nhurrhu5BRVsOa4bq64bqobmXEkeG6quG6usSRw6zhu7XDucOC4bq64buSSlbhurrhu5Ig4bq6ZeG7tlZV4bq6NEpW4bq6KOG7uOG6ukjhu4DDii/EkeG7tcO5LcSRw6zhurpWVcOMN+G6uuG6vkct4bq+LeG6vuG6vOG6vuG6vuG6uuG7kltJ4bq6xJEj4bq64bu14bq6KeG7oOG6ujRQ4bq6NMOZUeG7kuG6usOaIipWVeG6uuG7mMOUVuG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq6KcOa4buk4bq64buUw5lS4buu4bq6bmXEkeG6usSRw6zhu7XDueG6uuG7kExWVeG6umVlZcOp4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bqk4bq6w7o64bq64bu14bq6KeG7oOG6uuG7lMSo4bq64buSWOG6uuG7kuG7tlZV4bq6NEpW4bq64buUUOG6ulZVw5rFqOG6uuG7ksON4buS4bq64buSJeG6uig64bq64buww5rDjeG7ruG6uuG7kFFWw5rhuqThurrhu5LDmjNJ4bq64buQUVbDmuG6usSRw6zhu7XDueG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64buw4bug4bq6w5pX4buK4buSw5rhuro0w4zhurpWVTxAVuG6uuG7rDHhu5Lhurrhu5RS4bq6KSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhuropw5nhu6As4bq64buUWFbhuqThuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6um5lxJHhurrhu5LDmlfhurpWVSImw5nhurrhu5BRVsOa4bq64buSWOG6umVlZcOp4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bq6KeG7pOG7ksOa4bq6w5o/LOG6uuG7rsSo4bq6KcOa4buc4bq6xJHDrOG7tcO54bq6w5pXTeG7kuG6ui48SeG6uiBWVeG6uuG7mH1WVeG6unnDsuG6u+G7i8Op4bqm4bq6w7khV1ZV4bq64buUWOG6ulbhu5484bq6IeG7tOG6uuG7ksON4buS4bq64buSJeG6uig64bq6bmXEkeG6uinDmuG7tlZV4bq64buQw41X4bq64buS4bu2VlXhurrhu7DDmknDmeG6uuG7ksOaV+G6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhurrhu5DDmeG7oCnhuro0w4zhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6uinDmeG7oCzhurrhu5RYVuG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhurrhu7DDmsOZ4bq64buUw5nhurpuZcSR4bq6xJHDrOG7tcO54bq64buQTFZV4bq6ZWVlw6nhurrhu5JY4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bq6w5pXTeG7kuG6ui48SeG6uiBWVeG6uuG7mH1WVeG6unnDsuG6u+G7i8Op4bq64bqo4buSw5rGr+G6usONLOG6uuG7mH1WVeG6uuG7lOG7uMOZ4bq6NCrDmeG6uuG7kuG7tlZV4bq64buYw5NW4bq64buUxKjhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq6KcOaw4xWw5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6uinDjMOZ4bq64buww5pX4buIVuG6uuG7lMWoVsOa4bq64buYSVbDmuG6uuG7lMOZUVbhuropMuG6uuG7mFfhurrEkSPhurpl4bu2VlXhurpJVuG6uuG7kjxWVeG6uuG7ksOSLOG6quG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bq54bu4w5nhuro0KsOZ4bq6VlUiJsOZ4bq64buQUVbDmuG6uuG7lMSo4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5LDkizhurplZWXDqeG6uuG7kljhurpVS1bhurrhu5LDmsOZLOG6tOG6usO5ISImVlXhurrDmj8s4bq64buww5rDmeG6uuG7sMOZUuG7ruG6uikhSeG6umVlZcOp4bq64bqoLjzGoCnhurrhu67EqOG6unR14bq64buSV+G7mOG7luG6quG6usOaV03hu5LhurouPEnhurogVlXhurrhu5h9VlXhurp5w7Lhurvhu4vDqeG6uuG7lMSo4bq64buSWOG6uinDmuG7tlZV4bq6KcOZVuG6usOaPyzhurrhu6xR4bq6NFDhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6usSRw6zhu7XDueG6uinDmuG7puG6uuG7kiXhurooOuG6uuG7sMOaw43hu67huqThurrhu5LDmjNJ4bq64buQUVbDmuG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrhu7DDmVLhu67huropIUnhuqThurrhu5Thu7jDmeG6uuG7ksOaw5nhu6A84bq6KcOa4bu2VlXhuropw5lW4bq6NFDhurrEkcOs4bu1w7nhuro0w4zhuropw5nhu6As4bq64buUWFbhurpWVSImw5nhurrhu5BRVsOa4bq6KcOa4buWV+G6ui48N+G6uikh4bumVsOa4bq6bmXEkeG6usSRw6zhu7XDueG6usOaw5lRVuG6usOaw4xWw5rDguG6uuG7lEBWVeG6uinDmibDmeG6uinDmuG7tlZV4bq6KcOZVuG6uuG7ksOaV+G6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhurrhu5DDmeG7oCnhurrhu5RS4bq64buUw5nhurpuZcSR4bq6xJHDrOG7tcO54bq64buwUuG6uikw4bq64bus4buMVuG6uihJPOG6uuG7kExWVeG6umVlZcOp4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bq6w5pXTeG7kuG6uuG7kExWVeG6uiBWVeG6uuG7mH1WVeG6unnDsuG6u+G7i8Op4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4LDiuG7hiw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/DmTThuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYvVuG7ljUoL+G6vuG6vsOK4buAL+G6vuG6vOG6vOG7mOG6vuG6vuG6vOG7gkjhu4ZHKUjhu4Dhu4bhur7hu4bhu6zhurzhuqbhu6osVeG6siHDg+G7hOG6vuG6uOG6uknhu6wpw4PhurjDuSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhurrhu7DDmsON4buu4bqk4bq64buSw5ozSeG6uuG7kFFWw5rhurrEkcOs4bu1w7nhurrhu5BMVlXhurrhu5JKVuG6uuG7kiIq4buS4bq64buS4bu2VlXhurrhu5jDk1bhurpVS1bhurrhu5LDmuG7pCzhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEfhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buCw4rhu4bhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q3kqw5nhurpWw5ozVlXhuroiPOG6uuG7lMOZUuG7ruG6pOG6uuG7sMOaw43hu67hurrhu5LDmjNJ4bq64buQUVbDmuG6uuG7kOG7iFfhurrDmsOZUuG7ruG6ujfhurop4bug4bq64buQTFZV4bq6ZWVlw6nhurop4buKV+G6ulbDmsOZUDzhuropw5o84buOVuG6uuG7rD/DmeG6uuG7ksOaV+G6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5ISImVlXhurrDmj8s4bq64buww5rDmeG6uuG7sMOZUuG7ruG6uikhSeG6uinDmuG7tlZV4bq6KcOZVuG6ulbDmiJWVeG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5JY4bq6KcOa4bu2VlXhuropw5lW4bq6w5o/LOG6uuG7rFHhuro0UOG6uinDmknhu67hurpVw5lJ4bq6xJHDrOG7tcO54bq6KOG7ouG6ulXDmeG7iMOZ4bq6KcOa4buk4buSw5rhurrhu5RS4bq6VlUiJsOZ4bq64buQUVbDmuG6uuG7lFjhurrhu5DDmeG7oCnhurop4bumVsOa4bq6KSHhu4pWVeG6uuG7kltJ4bq6KcOa4buc4bq6xJHDrOG7tcO54bq6KSHhu55W4bq6ZWVlw6nhurrhu5LDmiJJ4bq6KcOaUuG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrhu5QiP+G7ksOC4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6uinDmeG7oCzhurrhu5RYVuG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhuropw5rhu5ZX4bq6Ljw34bq6KSHhu6ZWw5rhurpuZcSR4bq6xJHDrOG7tcO54bq6w5rDmVFW4bq6w5rDjFbDmuG6uuG6qDY8w5Ip4bq6KSHhu6ZWw5rhuropw5rhu5zhurrEkcOs4bu1w7nhuro0w4zhurpVw5nDkjfhuropJuG6uil7N+G6uinDmsOTVuG6uuG7kljhurrhu4hWw5rhuqrhuqbhurrhurnhu7jDmeG6ujQqw5nhurpWVSImw5nhurrhu5BRVsOa4bq64buSw5oiSeG6uuG7lCI/4buS4bq64buSw5Is4bq6ZWVlw6nhurrhu5JY4bq6VUtW4bq64buSw5rhu6Qs4bq6KcOa4bum4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6uinDmeG7oCzhurrhu5RYVuG6ulZVIibDmeG6uuG7kFFWw5rhuropw5rhu5ZX4bq6Ljw34bq6KSHhu6ZWw5rhurpuZcSR4bq6xJHDrOG7tcO54bq6w5rDmVFW4bq6w5rDjFbDmuG6uuG6qDY8w5Ip4bq6KSHhu6ZWw5rhuropw5rhu5zhurrEkcOs4bu1w7nhuro0w4zhurpVw5nDkjfhuropJuG6uil7N+G6uinDmsOTVuG6uuG7kljhurrhu4hWw5rhuqrigKZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzhuqE8KcOaVyHhurhDw7nDrOG7peG6usO5w6zhu6nhu7Xhurot4bq6w7l14bulw7LDreG6um/hu4dCLyxD

THU THỦY - TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]