(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà máy Sợi dệt An Phước ở xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển sản xuất và xuất khẩu An Phước hoàn thành và đi vào sản xuất vào tháng 11-2021, với tổng mức đầu tư 625 tỷ đồng, công suất 10.000 cọc sợi/năm, tương ứng với 1.700 tấn sợi gai/năm và 1.400 tấn bông gai/năm. Sản phẩm sợi được xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường các nước Châu Âu, với giá trị xuất khẩu ước đạt 23 triệu USD/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 400 lao động, với thu nhập từ 5,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+G7neG7mOG7lOG7kkhHReG7o+G6ueG7kkhHRXPDocOJ4buvc0bhu63hu6Rzw6nhu4zhurhz4bqwQuG7lHPhu7BHc2TDieG7oMOT4bquc+G7nS/hu5jhu5Thu5JIR0Xhu6Phu50vw4l14buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Qw4bqy4bux4bqwcuG7o8Ohw4nhu69zRuG7reG7pHPDqeG7jOG6uHPhurBC4buUc+G7sEdzZMOJ4bugw5Phuq5z4buOc8OZeHM/4bqiRnPhurnGoHPGoT/huqJGc+G6ucOJ4bui4buk4bubc+G7lMOJ4buWTOG6rnM/xKhHRXPhu5Thu6RzP2RzO8OA4buWc+G7lOG7oHPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5RzVeG7r3PDmeG7lsOB4buUc+G7gsOJ4bqi4buWc+G7sEdzZMOJ4bugw5Phuq5zw4lI4buvR3Phu5TDieG7r0fDiXNV4buvc+G6tuG6uHNV4buvSHPhu5h3R3PDmeG7lsOB4buUc1Xhu69Ic+G7lMOJ4butR0VzdXUtw7p0w7p14buZc1XDk+G6uHPhu5RNR0VzRlDhuq5z4bq2w4Dhu5Zz4buU4bugc8Wpw7rhu6dz4buU4buoc+G6tktHReG7mXPhuq7EqEdFc+G7mOG7lsOB4buUc3V04buVdHR0c+G6rsOM4bquc+G7mOG7jOG6uC9HeUbhu5lz4buU4bugT0dFc1BHRXNVw5PhurhzdeG7lcawdHRz4buUw4FHc+G7mOG7jOG6uHNF4bux4bq4L0d5RnNV4buvc3Xhu5Xhu6V0dHPhu5TDgUdzxILEqEdFc0Xhu7HhurgvR3lG4buVc8Opd0dzw5TDieG6okZz4buY4buM4bq4c+G6tuG7oOG7jOG6rnPDmeG7lsOB4buUc+G7gsOJ4bqi4buWc+G7mOG7sUdFc+G6ueG7kuG7lkdFc8SR4buWSuG6ruG7mXPhu5TDicOKc+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4bqu4but4bquc0fhu6DDk+G6rnM/w4lB4buWc0Dhu5bhu5lzVcOT4bq4c0Xhurjhu61z4buU4buSw4pzw5nhu5bDgeG7lHPhu4LDieG6ouG7lnPhu6DDk+G6rnPhurZ24buUc8O6w7lz4buU4buS4bq4QuG7lnPhurvDqTovR3lG4buZc+G7lHZIc1XhurhC4bquc+G7hOG7r0Zz4buUw4nhu6DDkkdFc8OZ4buW4buk4bqsR3Phuq7DiUhz4buldHRz4buE4buxSHPhurZMR0Xhu5lzVcOT4bq4c+G7lMOJ4buWc0fDieG6oMOUc+G7lFFz4bun4buZ4bunc+G6tuG6qEdzxalz4buU4buS4bq4QuG7lnPhurZLR0UvR0Xhu6DDkuG6uC/hu5TDieG7rUdF4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bunw7nDucOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4bqwR+G7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DusO64bulw7ovdcaw4bul4bqww7p14bul4bul4bupdHXhu5TDusWp4bun4bunxanhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs8O6xanhu6lyc+G7seG7hOG7lMOzcuG6ueG7kkhHRXPDocOJ4buvc0bhu63hu6Rzw6nhu4zhurhz4bqwQuG7lHPhu7BHc2TDieG7oMOT4bqucnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bunw7nDuXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujP8SoR0VzR8OJQUdz4buE4buvRnNV4bq4QuG6rnPhu5Thu5JIR0VzR8OJ4buvc0bhu63hu6Thu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6fDuXTDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDuuG7pcO6L3XGsOG7peG6sMO6deG7peG7p8awdOG7q+G7lOG7p3Thu6fhu6nDueG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzw7rhu6nDuXJz4bux4buE4buUw7Ny4bq54buSSEdFc8Ohw4nhu69zRuG7reG7pHPDqeG7jOG6uHPhurBC4buUc+G7sEdzZMOJ4bugw5Phuq5yc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6fDuXRycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o8Ot4buKc+G6rkHhu6RzReG7seG6uHPhurbhu6Dhu4zhuq5zw5nhuqjDlHPhu4RLR0Vz4buU4buS4bugw5Phuq5z4buCw4nhurhz4bq24bug4buxc1Xhu69Ic0dFQUZzR8OB4buW4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bul4bupdMOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4bqwR+G7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DusO64bulw7ovdcaw4bul4bqww7p14bul4bunxrB14bun4buUw7rhu6fDucO6xrDhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs+G7qeG7peG7qXJz4bux4buE4buUw7Ny4bq54buSSEdFc8Ohw4nhu69zRuG7reG7pHPDqeG7jOG6uHPhurBC4buUc+G7sEdzZMOJ4bugw5Phuq5yc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6Xhu6l0cnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6PEkeG7luG7pHPhu5Thu5LhurxHw4lzw5lTc+G7hOG7pnNV4buKc0Xhu7Hhurjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6fhu6fhu6XDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDuuG7pcO6L3XGsOG7peG6sMO6deG7peG7p8aww7p14buUdeG7q3TDunXhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs8Wp4bul4buncnPhu7Hhu4Thu5TDs3Lhurnhu5JIR0Vzw6HDieG7r3NG4but4bukc8Op4buM4bq4c+G6sELhu5Rz4buwR3Nkw4nhu6DDk+G6rnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p+G7p+G7pXJzL+G7o8Op4bux4buWc+G7gsOJ4bq4c+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5hPc+G6rsOJ4bqo4buZc1Xhu4pzReG7seG6uHPhurbhu6Dhu4zhuq5z4bq24bug4buxc1Xhu69Ic0bhu63hu6Rz4bq24butR8OJc8SC4buWR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6fhu6V0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rhu6XDui91xrDhu6XhurDDunXhu6Xhu6fGsMO64bun4buU4bundeG7q+G7q3Thu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs+G7qXXhu6tyc+G7seG7hOG7lMOzcuG6ueG7kkhHRXPDocOJ4buvc0bhu63hu6Rzw6nhu4zhurhz4bqwQuG7lHPhu7BHc2TDieG7oMOT4bqucnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bun4buldHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p+G7q8O5w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rhu6XDui91xrDhu6XhurDDunXhu6Xhu6fGsMO5dOG7lOG7peG7p8Wp4bup4bup4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PDucO64buncnPhu7Hhu4Thu5TDs3Lhurnhu5JIR0Vzw6HDieG7r3NG4but4bukc8Op4buM4bq4c+G6sELhu5Rz4buwR3Nkw4nhu6DDk+G6rnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p+G7q8O5cnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6PDqeG7seG7lnPhu4LDieG6uHPhurbhu6Dhu4zhuq5z4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhH4buZc+G6ruG7reG6rnPhu5jhu4zhurhzReG7seG6uHPhurbhu6Dhu4zhuq5zRuG7reG7pHPhu5jhurJz4buUw4nhu69Hw4lz4bqu4buWTEfhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6fGsMO6w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rhu6XDui91xrDhu6XhurDDunXhu6Xhu6fGsMO54bun4buUxanDucaww7nhu6nhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs8aww7l1cnPhu7Hhu4Thu5TDs3Lhurnhu5JIR0Vzw6HDieG7r3NG4but4bukc8Op4buM4bq4c+G6sELhu5Rz4buwR3Nkw4nhu6DDk+G6rnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p8aww7pycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o8Ot4buvc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhuq7EqEdFc0fDiUFHc+G6tklHRXNFSeG6uHPhu5TDieG7r0fDiXPDlMOJ4bqiRuG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p8Wp4burw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rhu6XDui91xrDhu6XhurDDunXhu6Xhu6fGsOG7pXThu5Thu6l14bul4bupxanhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs+G7qcO54bulcnPhu7Hhu4Thu5TDs3Lhurnhu5JIR0Vzw6HDieG7r3NG4but4bukc8Op4buM4bq4c+G6sELhu5Rz4buwR3Nkw4nhu6DDk+G6rnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p8Wp4burcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6PDqXdHc8OUw4nhuqJGc+G7mOG7jOG6uHNF4bux4bq4c+G6tuG7oOG7jOG6rnPDiUjhu69Hc+G7lMOJ4bq4Qkdz4buU4buS4bugw5Phuq5z4buCw4nhurhzw5nhu5bDgeG7lHPhu4LDieG6ouG7luG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4buw4buW4buUw4lI4buScuG7ozjDicO94bqucz/EqEdF4budL8OU4buj

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]