(vhds.baothanhhoa.vn) - Giành chiến thắng 2-1 trước Trường THCS Đông Văn trong trận chung kết, đội Trường THCS Minh Khai đã giành chức vô địch giải bóng đá THCS Thanh Hóa năm 2022.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4bqo4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7mnc+Mzzhu5rhu688w5o+4bua4buBYeG7miNb4bu4POG7msO5PsWoPuG7muG7tjUzKeG7miPDmeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4bua4bue4buc4bue4buew5QvPOG7ouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4bulPcOaQMag4buQw7k+4bukMzzhu5rhu7g8Pjoz4bua4bqpPOG7qjMp4bua4bueLeG7ouG7muG6qeG6p8Op4bqv4bu44bua4bqo4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7msahYTMp4bua4buA4buoM+G7muG6qeG6pzQzKeG7muG6qeG6p8OdM+G7muG7uDzhuqszKeG7mjA64bqpw5Phu5oj4bqhPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5p3PjM84bua4buvPMOaPuG7miPGr+G7mik+4bukMzzhu5rhu7g84bq54bu44bua4buBYeG7miNb4bu4POG7mik+xag+4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqo4bul4buV4bqs4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rhu5oz4buoMuG7muG7nuG7nOG7nuG7nsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagQOG6qTzhuqsy4bu24buaPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUVHhu57DouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu6JSL+G7olJUQOG7oOG7olDhu5zhu6Lhu5xV4bqpUVLhu55R4bucMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4jhu55UU8ag4buaw5ox4bqp4buIxqDhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buadz4zPOG7muG7rzzDmj7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84buaw7k+xag+4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqo4bul4buV4bqs4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rhu5rhu57hu5zhu57hu57GoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFFR4buexqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kMah4bqhPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5p3PjM84bua4buvPMOaPuG7muG6qeG6p+G6s+G7muG6qTzhu6QzPOG7mjM84buk4bua4buBYeG7miNb4bu4POG7mik+xag+4buaMmPDmuG7muG6qTzhurnhu5pQ4buaLeG7mjPhu6gy4bua4bue4buc4bue4buew5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMO5PsWoPuG7muG7tjUzKeG7miPDmeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4buaMmPDmuG7muG6qTzhurnhu5pQ4buaLeG7mjPhu6gy4bua4bue4buc4bue4bue4buaMDzhurM+4bua4bqp4bqnw5ozPOG7muG6qeG6u+G7mjMp4buk4buF4bua4bui4bugLeG7oOG7muG7geG6rz7hu5rhuq3hur3hu5rhuqk8w5oy4buaKT7DmuG7muG6qeG6p8OaMzzhu5rhuqnhu6Q+4bua4bu4xJHDmuG7muG7olHhu5oj4bqhPuG7muG7tjUzKeG7miM6M+G7muG6qeG6u+G7muG7uMOZ4bu44bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7muG6qeG6pz8z4buaI1vDmuG7muG7tuG7pDPhu5rhuqjDguG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOaw5Phu5rGoWEzKeG7muG6rMSDM8OT4bua4bqoPD4s4bqr4bua4bulNcOaw5Phu5rhu6XDneG6q+G7mnbhuqHhu7jigKbhu5rhu5XDmeG7uOG7miPhuqE+4buaI8Op4bq34bu44bua4bu4PD7DmuG7muG6qTzhu6QzPOG7mlDhu5rhu7bFqDMpw5Phu5rhuqk8PuG7miNY4bqr4bua4buBNjMp4bua4bqp4bqnNjPhu5rhu6Lhu5oxw6nhurfhuqnDk+G7muG6qXszPOG7miM+LjLDk+G7muG7gzrDouG7mjzhu6YzKcOS4bua4bulw5o+4buaI+G6oT7hu5rhu4M6w6Lhu5ozPFjhuqnDk+G7mjM8feG7mjLDoz7hu5rhu7bFqDMp4bua4buB4bukNOG7muG7gTYzKeG7muG6qeG6ueG7mjA64bqpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pRVVHDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu6JSL+G7olJUQOG7oOG7olDhu5zhu57hu6BQ4bqpU1BR4bue4bucMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hUUVHGoOG7msOaMeG6qeG7iMag4bqo4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7mnc+Mzzhu5rhu688w5o+4bua4buBYeG7miNb4bu4POG7msO5PsWoPuG7muG7tjUzKeG7miPDmeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4bua4bue4buc4bue4buexqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBRVVHGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQ4buVw5nhu7jhu5rhuqnhuqfDnTPhu5ojWOG6q+G7muG7uMSRw5rhu5opPsWoPuG7miPGr+G7mkA+ITPhu5rhuqfDmuG7mjxYw6Lhu5pA4bu0M8OT4bua4bql4bqr4buFOuG6qeG7mjE+LOG6qeG7muG6qeG6u+G7muG7gTYzKeG7muG7tsWoMynhu5rhu7g8NOG7muG6qeG6rz7hu5rhuqnhuqfDnTPhu5ojWOG6q+G7muG7uOG6q8OhPuG7muG7uGMzKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DGoVfhu4Xhu5ox4buk4buaKT7FqD7hu5ojWOG6q+G7miPDqeG6t+G7uOG7muG6qeG6o+G7muG7uDzhurnhu7jhu5pAw6nhuq8+4buaPH0zPOG7muG6qTzhurnhu7jhu5rhu4PGr+G7mjzhuqE+4buaPDXDmuG7muG7ouG7nOG7nErDk+G7mjHhu6Thu5rhuq1XM+G7muG7uDzEgz7hu5rhu7bhuqPhu5p74bu4POG7mik1w6Lhu5rDojxZM+G7muG6qTxi4bu44buaI+G7suG7heG7msOiPDQzKeG7muG6qeG6p+G7pDThu5ox4bqr4buFLDPhu5rhuqnDncOi4bua4buB4buk4bua4bqpPD7hu5ojWOG6q+G7mjJhM+G7muG7tjUzKeG7miPDmeG7mjM1PuG7muG6pz4/Mynhu5rhu4Hhu6Thu5rDojw0Mynhu5rhuqnhuqfhu6Q04bua4bqpPC7hu5rhuqk8w5o04buaPDfhu7jhu5ojw6nhurEzKeG7mjM1PuG7muG7uDzhuqszKcOS4buaw7k+xag+4bua4bu4ZTMp4buaMeG7pOG7mjw04bum4bqp4buaI+G6oTMp4bua4bu24bqj4buae+G7uDzDk+G7mjHhu6QzPOG7mjLhu6YzPOG7mkDhu6QzPOG7muG7uDw04bua4bu4w5nhu7jhu5o9MuG7mjw34bu44bua4bqtPjM84bua4bu2w53hu7jhu5rhuqjhu6Xhu5XhuqzDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlFUUcOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7olIv4buiUlRA4bug4buiUOG7nOG7nlHhu5zhuqlV4bue4bugUlIx4bucw5Igw6IpTeG6p+G7iFVSUcag4buaw5ox4bqp4buIxqDhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buadz4zPOG7muG7rzzDmj7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84buaw7k+xag+4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqo4bul4buV4bqs4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rhu5rhu57hu5zhu57hu57GoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFFUUcag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5DDgjzDmuG7muG7tjUzKeG7muG6qeG6pzQzKeG7muG6qeG6p8OdM+G7muG7uDzhuqszKeG7mjA64bqp4buaKT7hur/DmuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5p3PjM84bua4buvPMOaPuG7muG7jsOZNOG7muG7g8OaMzzDleG7muG7geG7pOG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5rGoWEzKeG7muG7gOG7qDPhu5rhu47DmTThu5rhuqnhuqfhu6ozKcOVw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7gMOp4bq34bqp4bua4bql4bqrw5rhu5rhu6Lhu6Dhu5ojw6E+4bua4bqpPMSR4bua4bu4NjPhu5ox4bumPsOT4bua4bue4buaI+G6oT7hu5rhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buadz4zPOG7muG7rzzDmj7hu5rhu47huqjDguG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOaw5Xhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buaxqFhMynhu5rhu4Dhu6gz4bua4buOPOG6q+G7hSwz4buaxqFhMynhu5rhuqzEgzPDleG7miPGr+G7mik+4bukMzzhu5rhuqXhuqvhu4U7M+G7muG7geG7pDThu5rhu7g8xIM+4bua4bqp4bqnw50z4bua4bu4POG6qzMp4buaMDrhuqnDkuG7muG6qOG7pj7hu5rhuqnhuqfDnTPhu5ojWOG6q+G7mjPhu6Thu4XDk+G7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5p3PjM84bua4buvPMOaPuG7miPGr+G7muG7uDXhu5rhu7jhuqvhuqHhu7jhu5ox4bqhPuG7mjMpw6nhurfhu7jhu5pANjMp4buaIy7hu5opPuG7pDM84bua4bu4PD46M+G7muG6qTzhu6ozKeG7muG7geG6rz7hu5rhuqlp4bua4bqtw6Hhu5rhu54t4bui4bua4bqp4bqnw6nhuq/hu7jhu5rhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buaxqFhMynhu5rhu4Dhu6gz4bua4buB4buk4bua4bqp4bqn4bqz4bua4bqpPOG7pDM84buaMzzhu6Thu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84bua4bu4xJHDmuG7mik+xag+4buaI1jhuqvDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu5zhu6DDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu6JSL+G7olJUQOG7oOG7olDhu5zhu6Dhu5xS4bqp4bugVVFSUDHhu5zDkiDDoilN4bqn4buIUeG7nsag4buaw5ox4bqp4buIxqDhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buadz4zPOG7muG7rzzDmj7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84buaw7k+xag+4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqo4bul4buV4bqs4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rhu5rhu57hu5zhu57hu57GoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFHhu5zhu6DGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQxqHhuqE+4bua4bqo4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG7peG7leG6rOG7msahYTMp4bua4buA4buoM+G7mik+4bukMzzhu5rhu4Fb4bua4bqp4bqne+G7msOZ4bua4bql4bqrVzPDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlFQVMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7olIv4buiUlRA4bug4buiUOG7nOG7oOG7ouG7nuG6qVNQ4bui4buiUzHhu5zDkiDDoilN4bqn4buIVeG7ouG7osag4buaw5ox4bqp4buIxqDhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buadz4zPOG7muG7rzzDmj7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84buaw7k+xag+4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqo4bul4buV4bqs4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rhu5rhu57hu5zhu57hu57GoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFFQVMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5Dhu5nDmjPhu5rhuqjhuqPhu5rhu7g84bq54bu44bua4bqp4bqnw5o04bua4bu4w5nhu7jhu5opPsWoPuG7muG6qTzDqeG6szMp4bua4bu4w5nhu5ozPFczw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMO5PuG7pDM84buaKT7FqD7hu5ojw6AzKeG7mjzhu6YzKeG7muG7tsOa4buaMeG7pOG7muG7uMOZ4bu44buaI+G6oT7hu5rhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buaxqE+LDPhu5rhu5k+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4buV4bqs4buadj/hu5p24bq3PsOS4bua4buZw5oz4bua4bqo4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7muG7uDYz4bua4bqp4bqnw5o04bua4bu4w5nhu7jhu5opPsWoPuG7muG7uMOZ4buaMzxXM+G7minDoDJO4bua4buA4bqrw5rhu5rDgjzDmeG7mjHDqeG6rz7Dk+G7muG6qTzEkeG7mjJhM+G7muG7geG7pOG7muG7uFnhuqvhu5rhuqk8xJHhu5rhu4PhuqtY4bqp4bua4bqt4buq4bu44buaMzxY4bqp4buaKT7FqD7DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6LDrOG6q+G6qTw04bqnxqDhu5B34bumMzzhu5rhu5XDqeG6sTMpw5Qvw6Lhu5A=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]