(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm cổ vũ, đông viên và thúc đẩy phong trào bóng đá trong tỉnh phát triển, chiều 17-4 Giải bóng đá Cúp H2 Sport Hậu Lộc lần thứ nhất - năm 2022 đã chính thức khởi tranh.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq8w7Thu6o84buw4buEIltL4bu24buq4buE4buo4buwT+G7sOG7hOG7nEDhu7bhu6jhu4Thu6BM4buE4buBMHvhu4RtSOG7hOG7q3vhu7hbIuG7hG3hu5Yg4buE4buROuG7ouG6ui/hu6pH4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe21QS+G7nuG7guG6vOG7meG7quG7juG7tOG7hOG7ojvhu4TDoTRE4buE4bugKuG7tuG7qOG7hMOh4buwVeG7tuG7hMOhTeG7hCLhu6ow4bui4buE4bugxqDhuqPhu4R74buq4bu44bu24buo4buEIltN4bu44buE4bucQOG7tuG7qOG7hOG7oEzhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hCJX4bu24buq4buEe+G7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7ZE4buE4bui4buq4buww5kg4buER+G7iC3DjeG7hGzhu7BP4buw4buE4bucQOG7tuG7qOG7hOG7oEzhu4Thu4Ewe+G7hG1I4buE4bure+G7uFsi4buEbeG7liDhu4Thu5E64bui4buE4buy4buU4bu24buEIuG7qjbhu4Thu7bhu6rhu5gi4buELeG7hOG7tsOS4bu04buESEZISOG7hOG7oMOT4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buEIuG7qjbhu6Lhu4TDneG7qjzhu7Dhu4QiW0vhu7bhu6rEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4bueIuG7qiDhu7Thu5zhu4Thu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4zDjeG7iHvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISEfhu4ovR0bDjOG7nkdHRkZGR8OMIklJw4zhu4rhu7JHxJBZe+G7qOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4LDtOG7qjzhu7Dhu4QiW0vhu7bhu6rhu4Thu6jhu7BP4buw4buE4bucQOG7tuG7qOG7hOG7oEzhu4Thu4Ewe+G7hG1I4buE4bure+G7uFsi4buEbeG7liDhu4Thu5E64bui4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LEqEZG4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gsOMw43hu4jhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buK4buE4bugOuG7sOG7hOG7nEDhu7bhu6jhu4QiW1Xhu7bhu4Thu6BWS+G7hOG7nE3hu7bhu4Thu6og4bqj4buk4bu24buEbeG7liDhu4Thu5E64bui4buEw6FN4buER+G7hOG7oDrhu7Dhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu7Qo4buw4buE4bugw5rhu7bhu4QiN+G7hOG7scWp4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG1AS+G7hCJbS+G7tuG7quG7hCJN4buw4buEIk7hu7Dhu4Thu6jhu7BP4buwxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4Phu5LhuqPhu4Thu7JN4buE4buo4buwT+G7sOG7hOG7nEDhu7bhu6jhu4Thu6BM4buEe+G7quG7uOG7tuG7qOG7hCJbTeG7uOG7hOG7oDUp4bui4buEIjvhu4Thu6Lhu6o24bui4buE4bueNSHhu7Dhu4Thu6rhu67hu7bhu6rhu4Qi4buqNuG7ouG7hOG6ocOT4buE4buqOuG7sOG7hOG7qkBLROG7hCLhu6og4buE4buqMCLhu4RdOOG7hCLhu6pL4bu04buE4buo4buwS+G7hOG7ojNL4buE4buo4buU4bu24buESEZG4buEw4Hhu4PDgeG7hOG7oMOa4bu24buEIjfhu4Thu4jhu4Thu4Hhu5Hhur/hu4Thu5xA4bu24buo4buE4bugTOG7hHvhu6rhu7jhu7bhu6jhu4QiW03hu7jhu4ThuqEg4buYIuG7hF3hu4zhu6Lhu4QiW1Xhu7bhu4Thu6BWS+G7hOG7nE3hu7bhu4Thu6og4bqj4buk4bu24buEbeG7liDhu4Thu5E64bui4buEw6FN4buER+G7hOG7oDrhu7Dhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu7Qo4buw4buE4bugw5rhu7bhu4QiN+G7hOG7scWp4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG1AS8SQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buBTOG7ouG7hOG7oDrhu7Dhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7nCbhu6Lhu4Qi4buqw5Lhu7RE4buE4bui4buq4buwS+G7hOG7nE/hu7bhu6hE4buEIuG7quG7sOG7hOG7oOG7mCDhu4TDoSPhu7bhu6jhu4QiWyPhu7bhu4Thu7Q6IuG7hOG7sjUpIkThu4Qi4bus4bu24buq4buE4bug4buw4bum4bu0ROG7hOG6ocOae+G7hOG7qk7hu7bhu6jEkOG7hG1L4buw4buE4bugOuG7sOG7hOG6ocOae+G7hOG7tuG7quG7mCJE4buE4bu24buq4buu4buE4bu0LOG7sOG7hOG7nE/hu7bhu6jhu4Thu6jhu7BN4bu24buq4buEfSDhuqPDmeG7tuG7hMOhTeG7uOG7hMOhI+G7tuG7qOG7hOG7nEzhu7bhu4TDncOaIsSQ4buEbUvhu7Dhu4Thu6A64buw4buEIuG7quG7jOG7tuG7qOG7hDzhu4Thu5xM4bu24buEw53DmiLhu4Thu7I9IuG7hMOhTeG7uOG7hCJb4buW4bu24buE4bui4buqIOG7tuG7qOG7hMOdw5oi4buEIltL4bu24buq4buE4bui4buqNuG7ouG7hMOhKuG7hOG7oFbhu6Lhu6rEkOG7hG1L4buw4buE4bugOuG7sOG7hCLhu6ogS+G7hCJbS+G7tuG7quG7hOG7qOG7sE/hu7Dhu4Thu5xLxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4FM4bui4buEIlvhu5bhu7bhu4Thu6Dhu5gg4buE4buiM0vhu4Thu6jhu7BP4buw4buE4bugNSnhu6Lhu4RMe+G7hOG7njLhu7bhu6jhu4Thu5Eg4buWIuG7hOG7nEDhu7bhu6jhu4Thu6BM4buE4buI4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu6IzS+G7hOG7sTvhu7bhu6jhu4Thu6Iy4bui4buE4bux4buH4bux4bux4buEw6FN4buE4bugNSnhu6Lhu4QiO+G7hOG7ouG7qjbhu6Lhu4QiTuG7sOG7hOG7ojLhu7Thu4Rd4buS4bu24buE4buiJOG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hCJO4bu44buE4buq4buw4buk4bu24buE4bugTuG7sOG7hCJO4buw4buE4bqhw5Phu4Thu5Phu7Dhu7bhu6rhu4Thu5E64buixJDhu4Thu4FM4bui4buE4bugOuG7sOG7hCLhu6pL4bu04buE4buo4buwS+G7hOG7qOG7sE/hu7Dhu4Thu6DDmSDhu4R9IOG6o+G7hCIy4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7qDUu4bu24buo4buE4bu0w5Ui4buE4bui4buUIOG7hCLhu6oz4buE4bucQOG7tuG7qOG7hOG7oEzhu4R74buq4bu44bu24buo4buEIltN4bu44buE4buqTeG7tuG7qOG7hOG7oOG7lCDhu4Thu6IzS+G7hOG7qiDhuqPhu6Thu7bhu4Rt4buWIOG7hOG7kTrhu6Lhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu7ZL4bqjxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4M1KeG7ouG7hOG7nOG7sMOaIuG7hF1LIOG7hOG7qOG7sE/hu7Dhu4Thu7Lhu5Thu7bhu4Thu6Dhu5Qg4buEIuG7sFXhu7bhu4Thu7ZN4bqjROG7hOG6v0vhu7bhu4Thu7E74buE4bui4buqNuG7ouG7hF1U4buEIuG7sMOae+G7hCIy4bui4buE4bueIOG6o+G7hCJb4buu4buEIjvhu4Thu6Lhu6o24bui4buE4buqTeG7tuG7qOG7hOG7tsOS4bu0xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhurMgIuG7quG7uFvhu4Lhurzhu5NO4bu24buq4buE4buBNSjhu7bhu6jhurove+G6vA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]