(vhds.baothanhhoa.vn) - Khuôn viên, bãi đỗ xe còn hạn chế về diện tích. Nhà sinh hoạt cộng đồng (SHCĐ) không có, hoặc nếu có cũng chưa đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị… Đó là một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay đối với người dân sinh sống trong các khu chung cư ở TP Thanh Hóa.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP+G7mnQoZ+G6vWzDreG6uyjhurvDqjHDrSjhurNsw63hurso4bqzb8Ot4bq7KMOiY8OtKOG7m+G6vcOqY+G7myjhurPhur1jKOG7pTfDrSjhur3hu4sxJi/hur08Pybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurzhuqUx4bq1IT9H4bq94budbMOtKOG7pcOqYsOtIyjhurc2w6oow6LDsijFqeG6pSjhurPhu4nDrSjhur00w60o4bqz4bq9Yyjhu6VkKOG6tcOqxJHDrSjhu5vhur/hurPhur09KMON4bq9MyjGocOqw63hur0o4bq9w6w04bubKOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyglxqDhurzhurLDgiooZ+G6vWzDreG6uyjhurPhu4sjKOG6vcOsYeG6syjDrWPhu50o4bqz4buLKOG6s3HDreG6uyjhurPhur1yMSjDojLhu5koc8Ot4bq7KMOiw6PGsCjDonAo4bqzMuG6syjhu5vhu5cxw63hurso4bub4bq9w6pj4bubKOG6t+G7h+KApijDguG7iyhoMyhpb+G7myjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOt4bq9w7nDreG6uyjhu6XhuqPDrSjDomQow6Ixw63hursow6Jyw7ThurMo4buV4budMcOtKOG7m+G6oWko4bq9w6rEkcOtKMOtMcawKMOibcOqKOG7peG7j8OqKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60oxqHDqsOt4bq9KMahbcOt4bq7KOG7m+G7l8Osw63hurso4bqzMuG6syhn4bq94budKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Io4buRKOG7muG7mCjhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIeG6teG7m+G6veG7nWnhurcow6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbe3vhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz48fSIvPDAi4bq1Wykwez5bIuG7mz5dPj4iaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1g8W3shKDFo4bubWCHhu5p0KGfhur1sw63hurso4bq7w6oxw60o4bqzbMOt4bq7KOG6s2/DreG6uyjDomPDrSjhu5vhur3DqmPhu5so4bqz4bq9Yyjhu6U3w60o4bq94buLMSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7eyEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/4buadChn4bq9w6oow6JyMSjhu6Uzw6woxqHDuijhurXhu6HDreG6uyjDomPDrSjDrTHGsCMo4bqz4bq94budw63hurso4bqzcijhu5rhuqHDrSjhu5rhur0zw63hur0o4bul4bqxw60o4bqz4bq9cjEo4bqz4buLKMOt4bq9MyjGocOqw63hur0o4bq9w6w04bubKOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjhurPhur3DrCjDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mxqHhu5vhu5fDrMOt4bq7P+G6suG6veG7ncawxJHDrSjhu6VkKOG6tzbDqijDosOyKMWp4bqlJi/GoeG7m+G7l8Osw63hurs/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G6tuG6o+G7myjhurPEg+G7mSjDojHDreG6uyjFqTXGsCjhu5cxKMOibcOqKOG7peG7j8OqKGlv4bubKMahbSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKOG6s+G7iyhpxIPhu5sow6JvKOG6teG6ocOtKOG6s3Io4bqzMcOsIyjhurvDo8OtKOG7m+G7l+G7ncOt4bq7KOG7m+G6oWkjKMOi4buLKGgzKGfhur1sw63hursow6Iy4buZKHPDreG6uyjDonLDtOG6syjGsGLhu50o4bqzw6Phu50o4bubw6rEkcOtKOG6v+G6s+G6vSjhurNsw63hurso4bqzb8Ot4bq7IyjDomHhurMo4bq3w6rEkeG7myhoMyjhurc2w6oow6LDsijFqeG6pT0ow43hurvhu53GsGLDrSjDreG6veG6ocOtKOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KGgzKOG6tcOsKOG7leG7nTIo4bub4buX4buBw63hur0oaMSD4buZKOG7leG7ncawKOG6vcOsNOG6s+G6vSjhu6UzKOG6tXUoMsOtKDLhu5ko4bq14buhw63hurso4bqzMuG6syjhu5vDqmLhu50o4bqz4bq94bud4bqvw60jKOG7leG7ncawKOG6s+G6veG7neG6r8OtKOG6vcOqxJHDrSjhur0zw63hur0o4bulZCjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjhurPhur1yMSjhu5vhur3huqXDrChn4buH4buZKOG7pTMow6Iy4buZKHPDreG6uyjDonLDtOG6syjDreG6veG7nSjhurPDo+G7nSjGocOqw63hur0o4bq9w6w04bubIyjDosOqZOG7nShnw6rEkcOtKGfDqsOt4bq9KOG7m2Mow63hurszxrAo4bqzM8Ot4bq7KOG6szHDrD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/xqAx4budKDxbKMOtN2kow6JyMSjhu6Uzw6woxqHDuijhurXhu6HDreG6uyMow6Jjw60ow60xxrAoR+G6veG7nSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKMOCbMOt4bq7KOG7mOG6vTLhu5soJeG7meG6vXLDtcOt4bq7KMOCbMOt4bq7KOG7pMSRKiMo4bul4bqxw60o4bqz4bq9cjEo4bqz4buLKOG6tzbDqijDosOyKMWp4bqlKOG6s+G6vcOsKOG6szLhurMo4bq9byjhurXhuqHDrSjGoW3DreG6uyjhu5s0w6oow6LhuqHGsD0o4buY4bq9w6PDrSho4buPw60ow63hur3DucOt4bq7KOG6vW8o4bqz4buLKMWp4bqlKGwo4bubbCjDomThu50o4buZ4bq9NcOqKMOiZSjhurVy4buPw6ooaOG7icOt4bq7KGhkKMOicsO1w63hursjKOG6u+G6ocawKOG6szXDrSjhu5vhu5fhu5Eo4bq7w6oxw6wo4bub4bq9bMOt4bq7PSjGoG0o4bq/4bubKOG7m+G6veG7gSjDomUoaGLDrSjhu6Xhu4MxKOG6vcOoKOG6vcOsYeG6syjhurPhur3EqcOtKGlv4bubKOG7peG7hyjhu5vhu5fhur8o4buZ4bq94bufKOG6vcO04buZIyjhu5t1KGgzaShpMsOqKOG6s+G6veG6pSjDomUo4bq3NcOsKOG7pcSRPSjhu5rhur3huqXDrChsw63hursow43hurvhu53GsMOpw60o4bua4bq9YyjhurzDqsOt4bq9Iyjhu5rDsyjhu5vhu5dy4buRw63hurso4buaw7Mo4bq14bqhw60o4buZ4bq9bSjDgmzDreG6uyjhu5jhur0y4bubKD7hu7go4oCcSG/DrSjFqW/DrSMoaeG6o+G7myhp4buvKOG7leG7nTHDrShn4bq9w6pjw60oZ+G6vWzDreG6uyjhurPhur3hu4Mo4bqz4bq9cCjFqeG6pShpMyjDreG6vcO5w63hurso4bq9byjhurXhuqHDrSjGoW3DreG6uyjhu5Eow6LhuqHGsChn4bq9Mijhurdz4bqzKMWp4buj4bqzPSjDgnLDtcOt4bq7KOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Io4bq94bqt4buZIyjDreG6vcOqZOG7nShn4bq94buj4bqzKOG6s+G7nTEjKOG6tzbDqijDosOyKMWp4bqlKGg0w6ooZ+G6vWzDreG6uyjhurPhu4sjKMOtYsOtKOG6tcOpKMWpNcawKOG7lzEo4bubMcOqKMOtNMOtKOG6u8OqMcOsKOG7m+G6vWzDreG6uz0o4bq6w6PDrSjDouG6ocawKMOt4bq94bqj4bubIyjhurPhu4soaW/hu5soxqFtKOG7peG7oSMo4bub4budxrAoZ+G6vWzDreG6uyjDreG6u+G6vcOqYmko4bub4buXxKnDreG6uyjDreG6vXLDreG6uyjhu5s3w63hurso4bub4bq9YmkoxqF1KGjDrChoOMOt4bq7IyjhurfhuqPhu5soMcOtKOG6s+G6vcOsKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw63igJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KCJ7e+G7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPjx9Ii88IiLhurVbKSA+fTwi4bubMCIpIn1oKT1m4buZ4bq74bu24buXWF17PiEoMWjhu5tYIeG7mnQoZ+G6vWzDreG6uyjhurvDqjHDrSjhurNsw63hurso4bqzb8Ot4bq7KMOiY8OtKOG7m+G6vcOqY+G7myjhurPhur1jKOG7pTfDrSjhur3hu4sxISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghInt7ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT/hurTDrChn4bq9bMOt4bq7KOG6s+G7iyjhurc2w6oow6LDsijFqeG6pSMow63hur3DqmThu50o4bq9byjhurXhuqHDrSjhu5EoR+G6veG7nSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKMOCbMOt4bq7KOG7mOG6vTLhu5so4buZ4bq9NcOqKMOiZSjFqeG6pSjhurVy4buPw6ooaOG7icOt4bq7KGhkKMOicsO1w63hurs9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7muG6vcO1w6oo4bq7w6oxw60o4bub4buXcuG7j+G6syjDouG6ocawIyjhurPhuqHhu50o4bqz4bq94budxrDEkcOtKOG6tzbDqijDosOyKMWp4bqlKOG6s3HDreG6uyhoMyjhu6XhuqPDrSjDomQo4oCcw63hu4vDreG6u+KAnSjhu5EoR+G6veG7nSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKOG7mOG6veG7oyjGoOG7jcOtKCXhu5nhur1yw7XDreG6uyjhu5jhur3hu6MoxqDhu43DrSo9KOG6tMOsKGfhur1sw63hurso4bqz4buLKOG6tzbDqijDosOyKMOtYsOtKMWp4bqlKGwo4bubbCjDosSD4budKMOiw7IoZ+G6vWzDreG6uyjhur0zw63hursjKGhtw6o9KOG7muG6vcSDaSjhurPhur3hur8jKMOiNijhu5t0w63hurso4bqz4buLKGnhuqHhu50o4bub4bq94bud4bqxw60oxak1xrAo4buXMSjhurPhur3hu4Mo4bul4buBKOG7m+G7lzHDreG6vSjDreG6vTHhu50o4bul4buHKOG7m+G7l+G6vyjDosOyKMWp4bqlKGwo4bubbCjhurNwMSjhurMy4bqzKOG6u8OqMSjhurPhur1wPSjhurYzKEhiKOG7muG6veG7hyhJw6rDreG6vSjhu5rhuqFpIyjhurLhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhu5zhurbDjeG6tCjhu5nhur1yw7XDreG6uyjhu5jhur3hu6MoxqDhu43DrSMo4bqz4bq9w6wo4bq3w6pj4bub4bu4KOKAnOG6vMOqxJHDrSMo4bqz4bq94budw63hurso4bqzcijDrTPGsCjDojYo4bqz4buLKOG6veG7jcOtKD4pKSjhurPhur3DqmPhurMobCjhu5tsPSjhu6TDqsSR4bqzKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60o4bqz4buLKMWp4bqlKGwo4bubbChoMyjDojLDreG6uyhpdMOt4bq7IyjDreG6vXLDreG6uyjhu6XDqsSR4bqzKOG6u8OqNcOqKOG7leG7ncawY+G7myjhur00KOG7m8Ojw63hursoaDTDqijhu5vDrDPDrSjDosOqKMahMeG7nSjDrWLDrShn4bq9w6ooxqF1KOG7pcOqxJHhurMoxak1xrAo4buXMSMo4buc4bq2w43hurQo4bub4buDw63hur0o4bulMyjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhur0zw63hur0o4buZ4bq9bSjDojYo4bqz4bq94buDKMOiNMOsIyjhu5vhur1tw63hursow63hur3huqPhu5sow6JlKMWp4bqlKOG7pTPDrCjDonLDtcOt4bq7KMOtb8OqKOG6t28o4bqzcDEoZ+G6veG7nSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyPSjDgnLDtcOt4bq7KMOtb8OqKOG6t28ow6Lhu4so4bul4bqxw60ow6I1aSjhurc1w6wow63hur3hu50o4bqzw6Phu50ow63hurtyw7XDqijhurXhuqHDrSjDosOqKGg0w6ojKGfhur3DqijhurPhu4so4bub4buXcsO1w63hurso4bq9w7Thu5ko4bqz4bq9MsawKMOtw7Moxak1xrAo4buXMSMo4buZ4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m8OqxJHDrSjhurNz4budKOG6vWoxKOG7peG6scOtKGhy4budKOG7m+G6vWzDreG6uyjDonLDtOG6sz0ow4Jjw60ow60xxrAjKOG6teG7nyjhurPhu4nDrSjhur00w60o4bqz4bq9YyjDreG6vXLDreG6uyjhu6VkKOG6s+G7jSjhurc1w60jKOG7peG6o8OtKMOiZCjDojYow6Jyw7ThurMo4bq7w6o1w6oo4buV4budxrBj4bubPSjhu5jhur1yw7XDreG6uyjhurNxw63hursow6Ixw63hurso4bub4bq9MWkoaXLhu50o4bqz4bq9w6wo4bub4buDw63hur0jKOG7m+G6vTPDreG6vSjhu5nhur1tKGgzaSjhurc2w6oo4bq7w6rDuSjFqeG6pSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KGfhur3hu50o4buldeG6syjDouG6o+G7myjhurPhu4so4bub4bq9ZSjGocO6KOG6teG7ocOt4bq7KOG6s+G6vcOsKOG6teG6ocOtKOG6s3LigJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7lsOqYsOt4bq7KMOibcOqKOG7peG7j8OqKMOt4bq9MyjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKOG7m+G6vXLhu43DreG6uyhpNMOqKOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKOG7muG7mCjhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMSMo4buZ4bq9w6PDrSho4buPw60o4bqz4buLKOG6tzbDqijDosOyKMWp4bqlIyjhu5vhur3Eg2ko4bqz4bq94bq/KOG7pXQxKOG7kSjhu5vDo8Ot4bq7KOG6vcOjaSjhu6UzKOG7m+G7l2LDrSjGoeG6ocOtIyjDreG6vXLDreG6uyjhurXDqsSRw60o4bub4bq/4bqz4bq9KGfhur1sw63hursow6Iy4buZKHPDreG6uyjDonAow63hur3hu50o4bqzw6Phu50o4bq9w6rEkcOtKOG7mzTDqj0ow43hu4vDqijhu6VkKOG7peG6o8OtKMOiZCjDrTPGsCMobMOt4bq7KMON4bq74budxrDDqcOtKEk0w63hur0o4bua4bud4bqjw60jKOG7muG7l3Lhu5HDreG6uyjhu5nhur3hu4nDreG6uyjhu5Thu501w60oaOG7qSjDreG6vTMo4bulMyjhu5rhur3hu4co4bub4buXcsO1w63hurso4bq24bqj4bubKMOib8Ot4bq7KMahNcOtIyjGoOG7kSjFqOG6ocawKOG6tXXDreG6uyMo4bqz4bq9w6wo4bq3w6pj4bub4bu4KOKAnMOCbcOqKOG7peG7j8OqKOG6szLhurMoZ+G6veG7nSMo4bqz4buhaSMow63hur0zKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3IjKMag4buRKMWo4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KMOiMcOt4bq7KOG7m+G6vTFpKGly4budKOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9KOG7leG7ncawKOG6vcOsNOG6s+G6vSjhurPhur3Dqijhu5vDqmPhu5so4bubw7PDreG6uyhpYeG7myjhurc5w63hurso4bq1dSgyw60jKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMjKOG6t20o4bub4buX4bq/KMOiNWko4bq3NcOsKOG6szLhurMoZ+G6vWzDreG6uyjhurvDqjHDrSjhurNsw63hurso4bqzb8Ot4bq7KGfhur3hu51sw60o4bulw6piw60jKOG6tzbDqijDosOyKMWp4bqlPSjhu5rhu5fDrMOt4bq7KMOi4buLIyjDreG7jcOqKMOiw7IoxanhuqUoxrBi4budKOG6s8Oj4budKOG6tcOqxJHDrSjhu5vhur/hurPhur0o4bubbcOqKOG7m+G6vcOqZeG7nSjhurvhuqPhu5ko4bubdCg8I3sow6Jjw60oPCNbKGjDo8OtKOG7m8OqYuG7nSjhurPhur3hu53huq/DrSjhu5ttw6oo4bub4bq9w6pl4budKOG7m+G6veG6pcOsKOG7leG7ncawKMOi4buHw63hur3igJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybGoeG7m+G7l8Osw63hurs/4bukM+KApijDreG6vTMoxqHDqsOt4bq9KOG6vcOsNOG7myjhurNvw63hursow6Juw63hursmL8ah4bub4buXw6zDreG6uz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w43hur0zKMag4bq84bqyw4Io4bub4buXw6zDreG6uyhn4bq94budKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Iow6Jyw7ThurMoxqHDuijhurXhu6HDreG6uyjDomUo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjhurMy4bqzKOG6vcOsNOG7myjDom/DreG6uyjhu6U3w60o4bq94buLMSMo4bul4budw6oo4bqz4bq94buNw6oo4bq7w6o1w6oo4bub4buX4bq/Iyjhur1vw6oow63hurvhur3hu4co4bqzcijhurXhuqHDrSjhu6UzKOG6szLhurMoxqDhurzhurLDgihn4bq9MuG6sz0o4bqy4bq9c+G6syjDrTfDreG6uyjhurNwMSjDreG6vTMoxqDhurzhurLDgijhu5ty4buNw63hurso4bubdSjDreG6vXIo4bqz4bq9c+G6syjDrTfDreG6uyjhurNwMSjDreG6vTMo4bulN8OtKOG6veG7izEo4buRKOG6szLhurMoZ+G6veG7nSjhu5nhur1tIyjhu5vhur1sw60jKMWp4buLaT09PSjDreG6vTlpKGdj4bubKMOtbcOqKOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KGlv4bubKOG7m+G7iTEow63hur0zKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3I9KEdlKOG7m3QoZ+G6vcOqKEjhu53Eg+G7myjDjeG6vTMo4buRKOG6s+G7iyjhur3DqsSR4budKGh14bqzKOG7m+G6vcOqKOG6vTPDreG6vSglPC0iLT4pPFsqIyjhurMy4bqzKMOt4bq9MyjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKMOicsO04bqzKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG7meG6vTXDqijhurdtKOG7m+G7l+G6vyjDreG6vTMoxqDhurzhurLDgijhu5vhur3huqXDrCjhu5vDqmLhu50o4bqz4bq94bud4bqvw60jKOG7leG7ncawKOG6s+G6veG7neG6r8OtKOG7leG7ncawKMOi4buHw63hur09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7muG7ncawKMOt4bq9w6piw60jKOG7m+G7l8Osw63hursoxqFtKDw8KMOt4bq9Myjhu5Eo4bqz4bq94budw63hurso4bqzcijhu5vhur1y4buNw63hursoaTTDqijhu6UzKMOt4bq9Myjhu5Eoxak2KOG6vW/Dqijhu5vhu5diw60ow6Lhu4cxKOG6tzPDrSjhu5rhu5go4bua4bq9McOt4bq9KOG6vOG7izEow6I2KMOicjEo4bulM8OsKMahw7oo4bq14buhw63hurso4bq9w6rEkcOtKMOtMcawKOG7m+G6veG7gSjGoW0o4bqz4bq94budw63hurso4bqzcijhurPhu4sow63hur0zKMag4bq84bqyw4Io4bub4bq94bqlw6wow6Lhu6PDreG6uyjDreG6u+G6veG7hTEow6Ixw63hurso4bqz4buJw60o4bq/4bubPSjhurLhur3hu4Mo4bqz4buLKGlv4bubKMahbSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKOG6vcOsM8OtKOG7m+G6vcOqxJHDrSjhurM1KOG7pWQo4bqz4buNKMah4buRKOG7pcSD4bubKOG6s+G6veG6o+G7myMo4bub4buXMcOt4bq7KOG7m+G6vcOqY+G7myjhurfhu4co4bqz4bq9w6wow63hur0zKMag4bq84bqyw4IjKMOt4bq9cihH4bq94budKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Iow4Jsw63hurso4buY4bq9MuG7myMoR+G6veG7nSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKOG7mOG6veG7oyjGoOG7jcOtIyhH4bq94budKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Io4bqyWz0o4bqy4buJw60oaDTDqijhurPhur1wKMawY+G7nShoMyjhu5vhu53GsCjhurPhu4sow63hur0zKMag4bq84bqyw4IjKMOt4bq9csOt4bq7KOG6t2LDrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KGfhur1sw63hurso4bqz4buLKGjDrDEow6Izw6ojKOG6tzPDrSjhurvhur1jIyjhu5twKMahMuG6s+G6vSMo4bub4bq9xINpKOG6s+G6veG6vyjhurPhu4sow63hur3DucOt4bq7KGfhur3hu50o4bqz4bq94budw63hurso4bqzcihn4bq9bMOt4bq7KOG6s+G7iyjDreG6vTMoxqDhurzhurLDgj0o4buU4budMSjhu5vhu4FpKOG6vcOqZeG7nSMow63hur3DucOt4bq7KOG6vTTDrSjhurPhur1jKMOtM8awKGgzKOG6tcOsKOG7kShpb+G7myjGoW0o4bqz4bq94budw63hurso4bqzcijhurPhur1yMShnw6rEkcOtKOG7m8OsM8OtKMOicsO04bqzKOG6tzHDrSjhu5Xhu501w60o4bub4buX4buHKOG6vcOsYeG6syjhurPhur1yMSjhu5vhur0zw63hur0oaMSD4buZKMOicsO04bqzKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMjKMOiw6wzw60o4bub4bq9ZT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/xqAx4budKHsow603aSjDonIxKOG7pTPDrCjGocO6KOG6teG7ocOt4bq7IyjDomPDrSjhu5vhur3DtcOqKMOiw6plaSjhur3DqsSRw60o4bubNMOqIyh7KOG7m+G7iTEow63hur0zKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Io4bua4bql4bqz4bqzw6woJeG7meG6vXLDtcOt4bq7KMOCbMOt4bq7KOG7pMSRKihpYeG6syjhurXhu58o4bqz4buLKMOt4bq9MyjGoOG6vOG6ssOCKMOt4bq9csOt4bq7KGfhur1sw63hurso4bqz4buLKOG6szLhurMo4bub4buXMcOt4bq7KOG7m+G6vcOqY+G7myjhurfhu4cow6Iy4buZKHPDreG6uyjDreG6veG7nSjhurPDo+G7nSjGoOG6vOG6ssOCPSjDjWPhu50o4bqz4buLKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMo4bq9b8OqKOG6vcSp4buZIyjhurczw60o4bq74bq9YyjDomThu50o4buZ4bq9NcOqKMOiw6ooaXLDtMOtPSjhu5rhur3huqXDrChsw63hursow4LDsijhurzDrDPDreG6uyjhu6TDqsSR4bubIyjhu5rhu5dy4buRw63hurso4bq2McOtKOG7leG7nTXDrSho4bupKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Io4bua4bql4bqz4bqzw6zhu7go4oCcR+G6vcOqKOG6s+G6veG7o8Ot4bq7KOG7m2zDqijhu5vDqmPhu5kow63hur3Eg8OtKOG6tXUoMsOtKOG7m+G6veG7gSjDreG6vTMoxqDhurzhurLDgihn4bq9bMOt4bq7KOG6s+G7iyjhu5vhu5cxw63hurso4bub4bq9w6pj4bubKOG6t+G7hyjhurdiw60o4bub4buXw6zDreG6uz0ow4Jjw60o4bq34bqhxrAo4bq7w6rDtSjhu6XhurHDrSjhurPhur1yMSjhurPhu4so4bq1w6wo4bq3McOtKOG7leG7nTXDrSjhu5vhu5fhu4co4bqz4bq9cjEow6Jyw7ThurMo4bub4bq9M8Ot4bq9KGjEg+G7mSMo4bqz4bq94bujw63hurso4bubbMOqKGfhur1sw63hurso4bub4bq9ZSjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7KOG6tzMo4bqzw6zDrSjDouG7i8Ot4bq7KOG6u+G7i+G7mSMo4bul4buBKGfhur1sw63hursow6Lhu6PDreG6uyjhurPhur1z4bqzKMOtN8Ot4bq74oCdPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurLhu4nDrSjDom3Dqijhu6Xhu4/DqijDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtKOG7kSjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKOG7muG6ocOtKOG7muG6vTPDreG6vSMo4bqzccOt4bq7KMOtOWko4bub4buXYsOtKMOi4buHMSjhurczw60o4buZ4bq9csO1w63hursow4Jsw63hurso4bukxJEjKOG7m+G6veG7gSjhu6Uzw6oow603aSjDrTHGsCMo4bq9M8Ot4bq7KOG7m+G7lzdpKOG6vW8o4bq14bqhw60o4buRKMOi4bqhxrAoZ+G6vWzDreG6uyjhurPhu4sow63hur0zKMag4bq84bqyw4I9KElh4bqzKOG6teG7nyMow63hur3DucOt4bq7KOG6vW8o4bq14bqhw60ow60zxrAow6I2KMOicsO04bqzKOG6s+G6veG7ncawZcOtKOG7pWQoxqHDqsOt4bq9KOG6vcOsNOG7myjhu5s0w6oo4buZ4bq9bSjhu5Thu50xw63hurso4bua4buX4budw63hursoPijhurPhu5/DreG6uyjhu5nhur1yw7XDreG6uyMow63hur1yw63hurso4bub4bq94bqlw6wo4bqz4bq9w6oxKMah4bqpKOG6s3AxKOG6tzMow43hurvhu53GsMOpw60o4bua4bq94buHKOG7mnUjKOG7m+G7iTEow63hur0zKHY8KOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Io4bua4bqhw60o4bua4bq9M8Ot4bq9Iyjhu5vhur3hu4Hhu7go4oCc4buQKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KOG6s3Iow61iw60oZ+G6vcOqKMahw6rDreG6vSjhur3DrDThu5so4bul4buPw6oo4bubw7Mo4bq14bqhw60o4buZ4bq9bSjhu5nhur3Do8OtKGjhu4/DrSjhurMy4bqzKOG6vW8o4bq14bqhw60o4buX4bqj4bubKMOt4bq7NMOqPSjhurLhur3hu4Mo4bqzw6PDrSh7KOG7m+G7iTEow63hur0zKOG6s+G7iyg8KMOt4bq9MyjGoOG6vOG6ssOCKOG6s+G6vcOsKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60o4bqzccOt4bq7KGgzKOG7leG7neG7qT0ow43hu4sow63hur1yKGlv4bubKOG6s+G7oWko4bq14bqhw60o4bqzcijDom/hurMoaMSD4buZKMOiZSjhurPhur3hu4co4bqlaSjhu5nhur3hu6Eow63DuSMow63hurtyw7XDqijhurMxw6wo4bub4budw7PDqijhurPhu4soaW/hu5so4bqz4bq9w7Iow6JlKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMo4bubxKkxKMOiM2kjKOG6vW/Dqijhur3EqeG7meKApijhu5bhuqPhu5so4bubw6pj4bqzIyjhurPhur3hu53DreG6uyjhurNyKMOtM8awKGg0w6oo4bqz4bq9cjEo4bqz4buLKOG6tzHDrSjhu5Xhu501w60o4bub4buX4buHKMOtYsOtKGfhur3hu4so4bq94buBw63hur0o4bub4bq9M8Ot4bq9KMOt4bq9MyjGoOG6vOG6ssOC4oCdPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurYzw6oo4bulMyg1w63hur3hu7go4bukw6rEkeG7myjhurzDrDPDreG6uyYv4buZPw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]