(vhds.baothanhhoa.vn) - Độc giả Lương Hoài Nam hỏi: “Tôi thấy nhiều người viết là “Rút dây động rừng”, nhưng có người lại viết “Rút dây động dừng”; có người viết là “Tai vách mạch rừng”, nhưng cũng có người lại viết “Tai vách mạch dừng”. Vậy xin chuyên mục Cà kê chuyện chữ nghĩa cho biết, trường hợp hai câu tục ngữ nói trên thì đâu là cách viết đúng, hay tất cả đều đúng?
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buVOuG6suKAnOG7kyPhu7jhurLEqEY84bqySuG7qFLhu5LhurLhu7Q6UuG7kuKAneG6skrDklLhurLigJzhu5XEkOG7lOG6siFF4buI4buY4bqyUeG6uOG7iOG7mOG6ssSoOlLhu5LigJ3huqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6ouG6t+G7qOG7iOG6suG7kuG7lOG6uuG6suG7hSbhu6xS4buS4bqyw6lTw4nhu5ThurJnxJBR4bqy4buYw5nhu5Thu7PhurLigJzhu5Xhu6bhu5ThurLhu7jhu5hHPOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUuG7kiZW4buU4bqyIeG7lMOS4bu44bqyUMOJ4bqy4oCc4buTI+G7uOG6ssSoRjzhurJK4buoUuG7kuG6suG7tDpS4buS4oCd4bu34bqyUuG7mCZS4buS4bqy4buIVOG6slLhu5ImVuG7lOG6slDhurjhu5ThurIh4buUw5Lhu7jhurLigJzhu5Mj4bu44bqyxKhGPOG6skrhu6hS4buS4bqyxKg6UuG7kuKAneG7teG6suG7iFThurJS4buSJlbhu5ThurIh4buUw5Lhu7jhurJQw4nhurLigJzhu5XEkOG7lOG6siFF4buI4buY4bqyUeG6uOG7iOG7mOG6suG7tDpS4buS4oCd4bu34bqyUuG7mCZS4buS4bqy4buIKlLhu5LhurLhu4hU4bqyUuG7kiZW4buU4bqyUOG6uOG7lOG6siHhu5TDkuG7uOG6suKAnOG7lcSQ4buU4bqyIUXhu4jhu5jhurJR4bq44buI4buY4bqyxKg6UuG7kuKAneG7ueG6snVJPOG6sinhu5RS4bqy4buI4buYQDzDk1LhurJRJOG7iOG6suG6r8OJ4bqy4bugw5PhurLhu4jhu5hAPOG7jlLhurLhu4jhu5gu4bqyUuG7kuG7mOG7osSQ4bqy4buI4buYU+G6suG7iuG7lMOS4bu44bu34bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buYV8Od4bqy4buYxJDhu5ThurLhu4hGQOG6suG7uCThu4jhurJS4buSLuG6slJU4buU4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4bu44buYxqDhurJKRkDhurJQw4nhurLhu4hF4buI4buY4bqyIeG7lMOS4bu44bqySiNS4buS4bu34bqy4buYxJA84bqy4bu4R+G7uOG6suG7iOG6uuG6skrhu4xA4bqySiNS4buSw73huqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsSo4bu44buYQFHhu4rhurLhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJC4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6rOG6tOG6qMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqzhurThuqQvw4JCQsSo4bqow4LhuqzhuqbhuqThuqRE4bu4QuG6qEThuqRQQy0hUi3hu4jEkOG7oEvhuqThu7nhu57DneG7kuG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tuG7lTrhurLigJzhu5Mj4bu44bqyxKhGPOG6skrhu6hS4buS4bqy4bu0OlLhu5LigJ3hurJKw5JS4bqy4oCc4buVxJDhu5ThurIhReG7iOG7mOG6slHhurjhu4jhu5jhurLEqDpS4buS4oCd4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2QuG6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqzhurThuqjhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7tuG7uOG7tFNS4buS4bqi4buV4bu04bq64bqyUFbhu5Thu7PhuqAv4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4bu0U1Lhu5LhurLhu4rDieG7lOG6suKAnOG6t+G7qFLhu5LhurLhu7Q6UuG7kuKAneG6suG7mMSQPOG6suKAnErhu6hS4buS4bqyxKg6UuG7ksO94oCd4bqyw4Hhuq/DieG6suG7oMOT4bqy4buI4buYQDzhu45S4bqy4buI4buYLuG6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG6si3hurLEg0VT4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhurIt4bqyw4LhuqQv4bqk4bq04bqk4bqkw4DhurLhu4jhu5gjUuG7kuG6suG7uOG7puG7lOG6skrhurzhurLhu4jhu5g/UuG7kuG6slHhu5RS4buY4bqyIcOJ4bqy4bug4buY4buCUuG7kuG6skrhu5pS4buY4bqy4oCc4buTI+G7uOG6ssSoRjzhurJK4buoUuG7kuG6suG7tDpS4buS4oCd4bqyUeG7ruG7lOG6slDDieG6suG7iuG6ulLhurJKI1Lhu5Lhu7fhurLhu4hVUuG6suKAnOG7kyPhu7jhurLEqEY84bqySuG7qFLhu5LhurLEqDpS4buS4oCd4bqyUMOJ4bqy4buK4bq6UuG6suG7tsSQ4buU4bu54bqy4buZxJBA4bqySkY84bu34bqyKeG7lFLhurLhu7jhu7Thu5bhu4jhu5jhurJQ4bq44buU4bqyUeG7qOG7uOG6skpT4bq4UuG7s+G6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLigJzDuUzhu7jhurJS4buS4buY4buixJDhurJKS1Lhu7fhurLhu7Q6UuG7kuG6slDDieG6slLhu6zhu5ThurLhu7JAPOG6suG7uCThurJS4buY4buU4buMQOG6slBT4bq44buU4bqy4buIRjzhu7fhurLhu4jhu5jhu5TEkOG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqy4bu4SFLhu5Lhu7fhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7uEVS4buz4bqy4bu44buY4bq6UeG6suG7iMOZ4bu34bqy4buIRjzhurLhu4ok4buU4bu34bqyxKhGPOG6slBLU+G7t+G6suG7iEY84bqy4bu44buYRlLhurLhu5Lhu7Dhu7nhu7nhu7nhurJn4buSU8OJ4buU4bqy4bu44buYO+G7iOG6siFJ4bu44bqy4buIVVLhurLhu4hU4bqyUUDhu6ZS4bqyUFPDieG7lOG6skrhu6hS4buS4bqyIUnhu7jhu7fhurJRQOG7plLhu5LhurLhu7jhu5gj4bqyUOG7rlLhurJS4buYw5nhu7nhurLhu5Xhu5hX4bqy4bu24busUuG6suG7uOG7tMOJUuG7kuG7t+G6suG7mMSQPOG6suG7uOG7lOG7jEDhurLDneG7mEDhurLhu7jhu5gmVlLhu5LhurLhu7Qj4bu44bqy4buIReG7iOG6suG7tlfhu5ThurLEqEY84bqyUEtT4bqy4buIVVLhurLhu7gm4bus4buU4bqyUuG7kkA8w5NS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7Q6UuG7kuG6skrDleG6suG7ikDhu6jhu4jhu7fhurJSTFPhurLhu4hF4buI4bqyUFPhurjhu5ThurLhu4gl4buU4bu34bqy4buS4buw4bu34bqyUj/EkOG7t+G6slBGUeG6suG7uOG7mOG7quG6suG7tuG6ulLhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLhu4pU4bu54bqy4buV4bu0U1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu5ThurLEqEY84bqyUEtT4bqyWOG6suG7tDpS4buS4bqy4buIVOG6suG7uOG7mMOV4bqyxKjDieG7lOG6skrDklLhurLhu4jhurrhurLhu5jDiVLhu5LhurLhu4jhu5gk4buI4bqyUUzhu7jhu7fhurJQQMavUuG6slBF4buI4buY4bu34bqyIUdS4bqyIeG7luG7uOG7t+G6skpLU+G6suG7ikVR4bqy4bu4OuG6suG7iEY84bqyUsOa4bqy4bu2xJBS4buS4bqy4buIRjzhurLhu6Dhu5TEkOG7ueG6suG7leG7mMOS4bqyUsOTUuG7t+G6suG7kyPhu7jhurLEqEY84bqySuG7qFLhu5LhurLhu7Q6UuG7kuG7t+G6suG7iFThurJS4buS4buY4buixJDhurLhu4jhu5jhu5zhurLhu4hIUuG6suG7tCPhu7jhu7fhurLEqD/hu7jhurLDgVBHPMOA4bqyUeG7qOG7uOG6suG7iEXhu5ThurLEqEY84bqyUEtT4bqy4buIKlLhu5LhurLhu4hU4bqy4bu44buYw5XhurJQw4lR4bqySuG7qFLhu5LhurLhu4jhurrhurJR4buo4bu44bqy4buIRVLhu5jhurLhu7Q6UuG7kkHhurLigJzhurfhu6hS4buS4oCd4bqy4bu44buYS1PhurJS4buS4buY4buixJDhurJKS1LhurJY4bqySkY84bqyUMOJ4bqyUMOJUeG6suG7tEBS4buS4bqySsOSUuG6suG7iEY84bqy4bug4buYReG7iOG7t+G6skrhu6hS4buS4bqy4buI4buY4bq4UeG6skrDklLhurLhu7jhu5g74buI4bqy4bu44buYw5XhurLhu6Dhu5hF4buI4bu54bqy4bqxP+G7uOG6ssSoRjzhurIt4bqi4bqy4buIRjzhurJK4buoUuG7kuG6si3huqLhurJQKuG6suG7iOG7mOG7lFHhurLhu5Lhu5RJ4bu44bqyUcagUuG7mOG6skpJw53hurLhu4hFUuG7mOG6si3huqLhurLhu4pIPOG6slLEkOG7lOG6suG7mFPhurpS4buS4bqy4bu2V+G6si3huqLhurLhu5jhu6rhurLhu4pFU+G6suG7iCpS4buS4bqy4buI4buYxq9R4bqyxKhJPOG6si3huqLhurLhu7hH4bu44bqy4buI4bq64bqyUkVT4bqySuG7qFLhu5Lhu7nhu7nhu7nhurLhu5Xhu5jDkuG6slDDieG6slBT4bq4UuG6suG7iOG6uuG6slDDk1Lhu7nhurLhuq8/4bqyUuG7mCbhurJQw4nhurJK4buoUuG7kuG6suG7tDpS4buS4bqyIUk8QeG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhurE/4bu44bqy4buYxJA84bqy4bu0I+G7uOG6slHhu6jhu7jhurLhu7ZX4buU4bqyxKhGPOG6slHDieG6slDDiVHhurJK4buoUuG7kuG6skrDklLhurLhu4jhurrhurLhu4hFUuG7mOG6suG7tDpS4buSQeG6suG6t1ThurJQw4nhurJRxajhu5ThurLhu7JAxJBS4bqy4buY4buO4bqyUcSQUuG7kuG6suG7uOG7llLhu5jhurLhu4rhu5Thu45S4bqy4buI4buYP1Lhu5LhurLhu7ZGQOG6suG7tuG6vuG7iOG7ueG6suG6r1VS4bqy4bqxP+G7uOG6ssSoRjzhurJK4buoUuG7kuG6ssSoOlLhu5LhurLDgeG6sT/hu7jhurJR4buo4bu44bqy4bu2V+G7lOG6ssSoRjzhurJY4bqy4buKP+G7iOG6siFF4buI4buY4bqyUMOJUeG6suG7iOG7mFPhurLEqDpS4buSLyFF4buI4buY4bqy4bu0QFLhu5LhurJQw5NSw4Dhu7fhurLhu7jhu5jGoOG6skrhu5Thu4xA4bqySlThurJQw4nhurLEqOG7ouG6slLhu5jhu5TDk1JB4bqyxINY4buU4bqyIUk84bu34bqy4oCcxKg6UuG7kuKAneG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu7jhu5jDleG6suG7uOG7tFjhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJS4buS4buY4buixJDhurJKS1LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7iEZA4bqy4bu4JOG7iOG6slLhu5Iu4bu54bqy4buV4buYw5LhurJSw5NS4bqy4bu4JOG7iOG6slLhu5Iu4bqyw6lFUuG6suG7iCpS4buS4bqy4buIVOG6suG7iEXhu4jhurLhu4hGQOG6smfhu5hH4bu44bqy4buIw4pS4bqy4bu44bu0JOG6suG7uCzhurJK4buoUuG7kuG7t+G6suG7iMOKUuG6suG7iMOKUuG6ssOd4buYVVLhu5LhurJQJuG7rFLhu5LhurLEqMSQU+G6ssOBZuG7qOG7uOG6suG7iEY84bqy4buI4buo4bu44bqy4buK4bua4bqyUMSQPOG7t+G6suG7uEfhu7jhurLhu4jhurrhurLhu4jhu6jhu7jhurLhu6DDqFPhurJS4buS4bum4buU4bqyUuG7mMOJ4bqy4bu0QFLhu5LhurLhu4jhu5hAPMOVUsOA4bu14bqy4buYxJA84bqyZ+G7mEfhu7jhurLhu7jhu5TDkuG7uOG6skrhu6hS4buS4bqyUuG7mOG7lOG6suG7ikXhu4jhu5jhurLhu4jhu5jhu5ThurLEqMSQU+G6ssOB4buFxJA84bqyUeG7qOG7uOG6slLhu5hFUuG7mOG6slHDieG6slDDiVHhurLhu7RAUuG7kuG6suG7iOG7mEA8w5VS4bqy4bu44bu0w4pR4bqy4buIw4lS4buY4bqyUEXDgOG7t+G6skrhu4xA4bqyxKg9UuG7kuG6suG7tjvhurLhu7ZT4bqy4bu2RVLhu5jhurJR4buo4bu44bqy4bu2O+G6siFJ4bu44bqy4buKTOG6slLhu5jDmeG6slLhu5gmUuG7kuG6slDhu5TDk1LhurLhu7JAxJBS4bu34bqy4buS4bq+UuG6suG7ilThu7fhurLhu7hF4buI4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7jhu67hu5ThurJS4buY4buU4buMQOG6suG7tjvhurIhSeG7uOG6suG7oOG7mEXhu4jhu7nhurJn4buYLlLhu5LhurLhu5jGoFLhu5jhurLhurpS4buY4bqyxKhGUuG6suG7kuG7lMSQUuG6siHhu5bhurIhU1Lhu7fhurLhu7ZT4bqy4bu2RVLhu5jhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buSxqDhurLhu7bhu5RS4buY4bqySuG7qFLhu5LhurLhu5jhu6xS4bqyIeG7jOG6slHFqOG7lOG6suG7skDEkFLhurLhu5jhu47hurLhu4jhu5jhu4bhu7jhurLhu4jhu5hP4bqy4buS4buULsSQ4bqy4buIReG6suG7uOG7mMOV4bqyUsOJPOG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4bqy4bu44buYw5XhurLhu6Dhu5TEkOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4bu4O+G6slLhu5jhu5TDk1LhurIhw4nhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7skDEkFLhurLhu5jhu47hurIp4bq84bqy4buY4buo4buU4bqy4buIJcSQ4bqy4buIU1LhurJS4buSJlbhu5TigJ3hu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqideG7ruG7lOG6suG7iEZA4bqy4oCc4buVxJDhu5ThurIhReG7iOG7mOG6slHhurjhu4jhu5jhurLEqDpS4buS4oCd4bu34bqy4bu44buYxqDhurLigJxR4bq44buI4buY4bqyxKg6UuG7kuKAneG6slHhu67hu5ThurJQw4nhurLhu4rhurpS4bqySiNS4buS4bu34bqy4buIVVLhurLigJzhu5XEkOG7lOG6siFF4buI4buY4bqyUeG6uOG7iOG7mOG6suG7tDpS4buS4oCd4bqyUMOJ4bqy4buK4bq6UuG6suG7tsSQ4buU4bu54bqydcag4bqyxKg6UuG7kuG6slDDieG6suG7iuG7qOG6ssOd4buYSVLhurLhu4glxJDhurIhReG7iOG7mOG7t+G6siFF4buI4buY4bqyUMOJ4bqy4buK4buo4bqyw53hu5hJUuG6suG7iCXEkOG6slLhu5Lhu6bhu5ThurJS4buYw4nhu7fhurJS4bus4buU4bqyw4Hhu7jhu5hLU+G6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG6skpLUsOA4bqy4buYxJDhu5ThurJS4buSJlbhu5ThurLhu7jhu7TEkFPhurJK4buq4buU4bqy4buI4buYQDzhu45S4bqy4buK4buW4bqyUUnhu7jhu7fhurLhu7Thu5TDk1Lhu5LhurLhu7gm4bu34bqyIeG7jOG6suG7tsSQQOG6suG7mOG7lMOVQOG6suG7uOG7mEtT4bqyUuG7kuG7mOG7osSQ4bqy4bu04buoUuG7kuG6suG7iOG7mOG7nOG6suG7uEfhu7jhurLhu4jhurrhurJK4buaxJDhurJK4buUw5VR4bqy4bug4buYReG7iOG7ueG6suG6sT3hurJQw4nhurJK4buaxJDhurJK4buUw5VR4bqyUsOJU+G6suG7uOG7mMag4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4buIReG7lOG6suG7iFThurLhu7jhu5jDleG6suKAnFLhu5Lhu5hL4bqyUExS4oCd4bqySiZX4buI4bqySuG7jEDhurLhu7hJw53hurLhu7jhu7RAUuG7kuG6sljhurIpQFLhu5LhurLhu7JAxJBS4buY4bqy4buYxJDhu5ThurJS4buSJlbhu5Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqvVVLhurLigJzhu5XEkOG7lOG6siFF4buI4buY4bu34bqyUeG6uOG7iOG7mOG6suG7tDpS4buS4oCd4bqy4bu44buYxqDhurJR4buo4bu44bqyUMOJ4bqy4buKP+G7iOG6siFF4buI4buY4bu34bqyUeG7qOG7uOG6slDDieG6suG7iEXhu5ThurJR4bq44buI4buY4bqy4buSxqDhurJKVOG6suG7uElS4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4bu0OlLhu5LhurLhu7jhu5jGoOG6suG7mFPDiVLhurLhu7hTw4lS4bqyIeG7puG6slDhu5bhu7fhurJQ4bq44buI4bqyUOG7pFLhu5Lhu7nhurLEg1jhu5ThurLhu7Q6UuG7kuG6siHDieG6siFF4buI4buY4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iOG7mOG7nOG6suG7oOG7mEXhu4jhurJS4buYxJBA4bqyIeG7jOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG7t+G6slHDieG6suG7iFVS4bqy4buIReG7iOG7mOG6sinEkOG6slLhu5jEkEDhurIh4buM4bqy4bug4buYU+G6ulLhu5LhurLhu4hF4buI4buY4bqySuG7msSQ4bqyUOG7luG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqJ14buu4buU4bqyUuG7mC5S4buS4bqyxKjhu5rhurLhu4rhurpS4bqy4bu44buYw4lS4buY4bqyUuG7ki7hu7fhurLhu7gk4buI4bqyUuG7ki7hurLhu5JGPOG6slLhu5Lhu5jhu5ThurJS4buSVuG7t+G6suG7uOG7tMSQUuG7mOG6suG7iOG6vOG7lOG7t+G6suG7uOG7mMag4bqy4buI4buYI1Lhu5LhurLhu7jEkOG6suG7iFThurLhu7jhu5jDleG6suG7uMagUeG6skrDklLhurLhu4hF4buI4bqy4buK4bq6UuG6skrGr1Lhu5LhurJS4buS4buY4buixJDhurLhu6Dhu5hF4buI4bqySsOV4bqy4bu4xqBR4bqy4bu0xJDhurJRxajhu5ThurLhu7gm4busUuG7kuG6skrGr1Lhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7iEXhu4jhu5jhurLhu7ZT4bqy4bu2RVLhu5jhu7fhurLDjVLhurLEqCThurLhu4glxJDhurLEqEZS4bqy4buS4buUxJBS4bu54bqydeG7luG6ssSoJOG7t+G6suG7uCThu4jhurJS4buSLuG6suG7ksWo4buI4bqyw6lFUuG6suG7iFThurLhu4hGQOG6suKAnOG7lSZWUuG7kuG6suG7mC5A4bqyw53hu5g9UuG7kuG7t+G6suG7iuG7luG7iOG7mOG6suG7mC5A4bqyUuG7mOG7ouG6suG7lSZWUuG7kuG6suG7iFThurJR4bq44buI4buY4bu34bqyIUXhu4jhu5jhurLhu4hU4bqy4bu4xJDhu5TigJ3hu7nhurLhu5Uk4buI4bqyUuG7ki7hurJ14buU4buO4bu44bqy4buIKlLhu5LhurLhu4hU4bqy4buIReG7iOG6ssSo4bua4bqy4buK4bq6UuG6smfhu5jDieG6suG7iFThurJS4buSReG7iOG7mOG7t+G6siFF4buI4buY4bqy4buIVOG6suG7uMSQ4buU4bu14bqyxINW4bqyIUXhu4jhu5jhurLhu4hU4bqy4bu4xJDhu5Thu7fhurLhu4pW4bqy4bu0w4lT4bqy4buIVOG6slHhur7hu7jhu7fhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6skpU4bqy4oCc4bu4JlZS4buS4oCd4bqyIcOJ4bqy4oCcIUXhu4jhu5jigJ3hu7fhurLigJxS4buSReG7iOG7mOKAneG7teG6suKAnOG7ilbhurIhReG7iOG7mOKAneG6siHDieG6suKAnOG7ilbhurLhu7TDiVPigJ3hurLhu4hU4bqy4buIPVLhu5LhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurJS4buS4buY4buixJDhu7fhurJK4buMQOG6suG7kkhS4bqyUuG7mMSQQOG7t+G6sljhurIpQFLhu5LhurLhu7JAxJBS4buY4bqyUuG7kiZW4buU4bqyUlThu5ThurLhu4jhu5hAPOG7jlLhu7nhurJn4buYLlLhu5LhurLhu5jGoFLhu5jhurLhurpS4buY4bqy4buIJcSQ4bqyUuG7kuG7mOG7osSQ4bqySktS4bqyRzzhurJK4bq84bqyUMOJUeG6slLDk1LhurJS4buS4buY4buixJDhurLhu4pUUuG7kuG7s+G6ssO04buY4bq64buU4bqy4buIw41S4bqy4bu44buYSVLhu7fhurLhu5Lhu5Qu4bqyUcavUeG6suG7kuG7lC7hurJR4buU4buOUuG7kuG7t+G6siHGoOG6slBW4buU4bqyUlThu5ThurLhu7RH4bu44bqyxKjDlOG6suG7iuG7muG6slDDmuG7uOG6skrDklLhurLhu7jEkOG7lOG6slLhu5ImVuG7lOG6suG7oOG7mEXhu4jhu7fhurLhu4rhu5bhurJRSeG7uOG6suG7tEfhu7jhurLEqMOU4bqy4buK4bua4bqy4bu44buUw5Lhu7jhurJQ4buo4bu34bqyUuG7ksSQPOG6suG7oMOV4bqy4buI4bq64bqyUuG7rOG7lOG6suG7isWoUuG6suG7iuG7jOG6suG7uCZWUuG7kuG7t+G6siFF4buI4buY4bqyIeG6vlLhu5LhurIhTuG7t+G6suG7tMOJU+G6suG7kuG7lElA4bqy4bug4buWUuG6skpFU+G7s+G6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu4/hurJKRjzhurLhu7jEkOG7lOG6siFF4buI4buY4bqyUeG6uOG7iOG7mOG6ssSoOlLhu5LhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4buYRzzhurLEkOG7lOG6slLhu5ImVuG7lOG6suG7iCrhurLhu4gqUuG7kuG6sko6UuG7kuG6slLhu5jGoFLhurLhu4jhu5jhu5ThuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiw4Hhu5Xhu7RAPOG7jlLhurLhu4Phu5Thu4xAw4DhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buDTlPhurLhu6Dhu5jhu5ThurLEqDpS4buS4bqyUeG6uOG7iOG7mOG6siFF4buI4buY4bqy4bu4xJDhu5ThuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buF4bq4UuG7mOG6suG7tMOKUuG7kuG6siHGoOG6suG7iljhu5ThurLhu5hY4bqyUeG7puG7lOG6suG7kuG7lFThurIhw4lT4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osOB4buV4bu0QDzhu45S4bqyw7Thu5gm4busUuG7kuG6ssOpU8SQw4DhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiZ+G7mCbhurIhSTzhu7fhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG6rOG6ssSo4bua4bqy4buK4bq6UuG6suG7iCXEkOG6suG7mMSQ4buU4bqy4buIRkDhurLhu7gk4buI4bqyUuG7ki7hu7fhurLhu7jhu5jGoOG6suG7iOG7mOG7nOG6suG7iFThurLhu5jEkOG7lOG6suG7iuG6ulLhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqyKUXhu4jhu7fhurJKVOG6slDDieG7s+G6suKAnOG7kyPhu7jhurLEqEY84bqySuG7qFLhu5LhurLhu7Q6UuG7kuKAneG6siHDieG6suKAnOG7lcSQ4buU4bqyIUXhu4jhu5jhurJR4bq44buI4buY4bqyxKg6UuG7kuKAneG7teG6suG7iEXhu4jhurLhu4rhurpS4bqy4oCc4buTI+G7uOG6ssSoRjzhurJK4buoUuG7kuG6ssSoOlLhu5LigJ3hurIhw4nhurLigJzhu5XEkOG7lOG6siFF4buI4buY4bqyUeG6uOG7iOG7mOG6suG7tDpS4buS4oCd4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iFThurLhu4jhu6zhurLhu7ZY4bqyIeG7jOG6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG6skpLUuG7t+G6slLDk1LhurLhu4jhu5gjUuG7kuG6suG7uOG7puG7lOG6silF4buI4bqySuG7mlLhu5jhurJQw4nhurLhu5jEkOG7lOG6suG7iuG6ulLhurLhu7bEkOG7lOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4bu04buU4buS4buY4bu44bu14bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqJmw4xS4bqyZ+G7plLhu5LhurLDgeG6r+G7lXXDgOG6oC/hu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouG6oC/DneG6og==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]