(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, ông Đào Trọng Lương ở thôn 1, xã Thọ Thanh (Thường Xuân) đã không ngừng nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế cũng như tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Ông là người tiên phong trên địa bàn xã thử sức với mô hình nuôi trùn quế, và đến nay mô hình đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RDRDo7MsWow5RBQzvDlDE7LeG7gsWoUlDhu6jEgkThu6QsOjtS4bugMuG6rkPhuqZyLOG7tFJE4buM4buC4buqROG7qOG7lixEUD7hu7jhu6hQRDrhu4Thu6hQRDs/4buq4buoUEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7plLhu6hRRDvGoOG6pC9RReG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKmbDlOG7guG7jkPhuqbhu59R4buEO0RRLDJEO1Lhu6hRRDtRTeG7qETigJxyLOG7tFJE4buM4buC4buqRFA+4bu44buoUEQ64buE4buoUOKAneG6sERY4buoUERjRuG7qkRyP+G7ruG7qFBEaj7hu7jhu6hQRCREO1FY4buoREXhurBEMUlEclHhu65EclHhu4Lhu6hRROG6tHJRPiPhu6hQRHYsS+G7qMOCRMOVSUThu6ZRWOG7qFBE4buoUH3hu6hQROG7qOG7tkTFqFvhu4zhurBEUD7hu7jhu6hQRMavw5MsRMOVUkTDlU0sRDs/4buq4buoUEQqUeG7quG7qFBEOz9G4buqRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUuG7qFFEO8agROG7jDzhu6hQROG7qFE+RDtT4buMUUThu4xb4buMRDtR4buCxq9EUFLhu4JE4buM4buE4buMRFHhu6pHO0TDleG7suG7qFBE4buMKeG7gkTDlVXhu4JEKlE+4bu44buoUOG6tkThu4/hu6hQRMWoRkThu6hQPiNSRDtS4buW4buoRCpR4buq4buoUEQ7P+G7luG7qETDlVXhu4JEw5JG4buoRDFJRDtRXUQ6e+G7jEQgQFJExq9YRFFU4buoUUThu6gsWFJEOz8h4buoRCYsxqDhurBEIEZEw5XGoOG7qEThu6jhu4IyRMavWERRVOG7qFFEw5VJRMav4buC4buoUETFqEdSRDtRLEThu6hRTipE4bu04buoRMOVVeG7qFFE4buMUeG7qkRQUuG7gkTDlVThu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7gMSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq64bq8RSox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicOJRS/DicSQ4bq44buOw4lFRcSQxJDhurzhurw74buG4bq64bq44bq44bq6xajEkOG6tuG7pCpQw4M/QeG6vOG7gENE4buCxag7QUNyLOG7tFJE4buM4buC4buqROG7qOG7lixEUD7hu7jhu6hQRDrhu4Thu6hQRDs/4buq4buoUEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7plLhu6hRRDvGoENEMFLhu447UUFD4buAxJDEkENEUcOUUlBRO0FD4bq64bq8RUNEL+G6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqr4buCKjtS4buq4buoQ+G6puG7j+G7qFBEY0bhu6pEcj/hu67hu6hQRGo+4bu44buoUEQkRDtRWOG7qERF4bqwRDFJRHJR4buuRHJR4buC4buoUUThurRyUT4j4buoUER2LEvhu6jDgkTFqCxY4buoRCpR4buEO0RRLDJEO1Lhu6hRRDtRTeG7qETigJxyLOG7tFJE4buM4buC4buqRFA+4bu44buoUEQ64buE4buoUOKAneG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbEqeG7okQg4buaROG7jOG7uEThu44sMuG7luG7qETDlcag4buoRCBAUkThu6hQUeG7mkThu6gsWFJEOz8h4buoRCYsxqDhurBEWOG7qFBEaj7hu7jhu6hQROG7jFHhu6pEw5JSxqA7xIJEcj/hu6rhu6hQRCYs4buERDs/VOG7qFFE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQ7P+G7quG7qFBExq9S4bua4buoRGzhu4LGr+G6sEThu4zhu6rhu6hEOz/hu4JSRFjhu6hQRMOVSUTDlT494buMRMOSUsagO0TDlcag4buoROG7qFFS4buaLETGr1hEUVThu6hRROG7qCxYUkQ7PyHhu6hEJizGoETGr+G7guG7qFBExahHUkRRUuG7nCxEJixIROG7plLhu6hRRDvGoEThu4zhu4Lhu6rhurZEbFFO4buoRDtRTDJEO1Lhu5rGr0Thu6jDjeG7qFBEO0dSRMOVVeG7gkQqUT7hu7jhu6hQRCBGRCpRIURRPSpEIEBSRMOVUuG7mixE4bumUuG7nOG7qERQUuG7gkTDlVThu6hR4bqwROG7jOG7quG7qEQ7P+G7glJEWOG7qFBEw5VJRCBO4buoRMOV4buy4buoUERQUuG7gkTDlVThu6hRRDtRXUThu6hQUVLhu5zGr0Thu6gsWFJEOz8h4buoRCYsxqDhurZE4butVEQgTjJEUFLhu4JEw5VU4buoUURY4buoUETDlUlExq9H4buoUUThu45H4buoROG7jFEsMuG7ouG7qETDleG7tFJE4buOUuG7nOG7qEQ7U+G7jFFEw5VMO0Thu6bhu5DGr0RRUuG7nCxEJixI4bqwRFEsMkTDleG7suG7qFBE4buoUCzDneG7qEQgWeG7qEQ7R1JE4buMUeG7tkThu4wh4buoUEThu6hQLMOd4buoRCBZ4buoRCDhu4IyRD4sRMOVSVJE4buMKeG7gkRsUUZE4buoPkDhu4xExq8kRD/hu7Lhu6hQRCYsMkTGr1hEOkjhu6hEMSxMO+G6sEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRMavWERRVOG7qFFE4buoLFhSRDs/IeG7qEQmLMag4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmPhu6JEIFLhu5zhu4xE4buoLFhSROG7jOG7sERRUuG7nCxEJixI4bqwROG7jCHhu6hQRCBAUkQgUuG7nOG7jEQ7VMavRFFS4buiLEQmLOG7gkQ64buE4buMUUTDkuG7hOG7quG6sEQ7RlJExahS4bucLOG6sERY4buoUEThu4wh4buoUEThu4zhu6rhu6hEOz/hu4JSRMOVUkQ7UeG7gsavRCYs4buCRMav4buyO0Q6WUTGr1hEUVThu6hRRCDhu5pEJiwyRDs/VOG7qFFE4buoLFhSRDs/IeG7qEQmLMag4bq2RGxRI0Thu4xRw43Gr0Q64buw4buMRMOVLuG7qFBE4bumN0Q7USxOO0Thu6jhu5bhu6hEOz8h4buoRCYsxqBEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qETGr0fhu6hR4bqwRDt9ROG7qFAsw53hu6hEUFJZ4buoUETDkuG7guG7qETDlU0s4bqwRFBS4buCRMOVVOG7qFFEWOG7qFBE4buoUUvhu6hEw5VYUuG6sEThu6hRS+G7qETDkuG7guKApuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZmUuG7nOG7qEThu6jhu4IyROG7jlLhu5zhu6hEO1Phu4xRROG7qCxYUkQ7PyHhu6hEJizGoEThu4wp4buCRFBS4buCRMOVVOG7qFFEWOG7qFBExahGREXhurZFxJDEkETGr8OJ4bq2ROG7j+G7qFBEaj7hu7jhu6hQROG7jFFS4buCRDrhu5jEgkRj4buiRDs/IeG7qEQmLMagRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEO1k74bqwROG7qFA+I1JE4buoLFhSROG7jE3hu6hEMUsyROG7jlvhu6hQROG7jOG7hOG7jERYRDtRXeG7guG6sEThu6hRUuG7nDtEw5Xhu7JEO1k7ROG7qFFMO0Q7fUTDieG6vsKw4bqrRC1E4bq44bq4wrDhuqvhurZEcj/hu6rhu6hQRCYs4buERDs/VOG7qFFE4buoLFhSROG7jFHhu6pEOz8h4buoRCYsxqBEw43hu6hEUUbhu6hQROG7qFBGMkTDleG7okTDlUjGr0TDkkjhu6pE4buMUeG7qkQ7PyHhu6hEJizGoEThu4xR4buqRMOVUuG7mixE4bumUuG7nOG7qEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRDtZO0Thu6hRTDvhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmclHDlOG7qkRY4buoUERqPuG7uOG7qFDhurBEOz/hu6rhu6hQROG7jOG7hOG7jETFqOG7qkdSRCpRS+G7qERRIixE4buM4bu4RDtRVEQqUUvhu6hEOz8h4buoRCYsxqBEw5U+PeG7jEThu6hY4buoUEThu45L4buoRD7hu4JE4buMUSzhu7Lhu6hQROG7qFFMO+G6sETDkiRSRFBSRixE4buOUuG7qFFE4buOPiXhu6hQ4bqwROG7plPhu4xRRDtRU+G7jFFEOltEO8ON4buoUEQ7Pz4k4buoUEThu4wp4buCROG7jEsyRDs/w53hu6hQ4bq2ROG7n1FL4buoRMOVPj3hu4xEUUwqRDtRKEThu6hQ4buCMkTGr+G7sjtE4buM4buE4buMUUThu47hu55E4buORuG7qFBEIEZEO8ON4buoUEThu6ZRSEThu6jDjeG7qFBEUFIiROG7qD5A4buMRDs/4buq4buoUETDlUw74bqwROG7qFDDjeG7qEThu6hQfeG7gkThu4zhu4Thu4xEw5Lhu5zhu6hRRCDhu5pEP+G7nuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZmUuG7nOG7qEThu6jhu4IyRCBAUkThu45S4buc4buoRDtT4buMUURF4bq2RcSQxJBExq/DieG6sETGr+G7tlJE4buow43Gr0Q7P+G7guG7qFBEOz9HUkThu6gsWFJEUFIs4buoROG7jCnhu4JEUFLhu4JEw5VU4buoUURY4buoUERqPuG7uOG7qFBE4buMLOG7qFBE4buMTCpEP+G7gkQ7UVVEOz8+I+G7qFBEw4nEkMSQRC1Ew4nhurzEkEQ7TOG7qEQqUUvhu6hEIFJEOlLhu6hR4bq2RHHhu4IsROG7plFSRDs/fUThu4xRUkQqUVNExq/hu7ZSROG7qMONxq9Exq/hu4Lhu6hQRCDhu5pEO1EsROG7qFFOKkThu4xR4buqRFBS4buCRMOVVOG7qFFERcSQxJBELURFRcSQRDs/UuG7nCxEw5XDneG7qFAv4buow43Gr+G6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QROG7jMWo4buCOjpBQ1LhuqvDlOG7qDvDlD9DRDo7MsWow5RBQzBS4buOO1HEgkThu4DEkMSQKjHhuq5EUcOUUlBRO8SCROG6uuG6vEUqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4nDiUUvw4nEkOG6uOG7jsOJRUXEkEXDieG6vjvhu4bEkOG7hkXDicWoxJDhurbhu6QqUMODP0HhurjhurhFQ0Thu4LFqDtBQ3Is4bu0UkThu4zhu4Lhu6pE4buo4buWLERQPuG7uOG7qFBEOuG7hOG7qFBEOz/hu6rhu6hQRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUuG7qFFEO8agQ0QwUuG7jjtRQUPhu4DEkMSQQ0RRw5RSUFE7QUPhurrhurxFQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqm4buP4buoUEThu4w84buoUETFqEZEUeG7skQ7UuG7luG7qEQqUeG7quG7qFBE4buMKeG7gkQxSUQ7P+G7quG7qFBEIFLhu5zhu4xEOz/DneG7qFBE4buMSzJEOkjhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmcn1E4buow43Gr0TDicSQReG7gERQUuG7gkTDlVThu6hRRFjhu6hQROG7jDzhu6hQRMWoRkRR4buyRDtS4buW4buoRCpR4buq4buoUEThu4wp4buCRDFJRDs/4buq4buoUEQgUuG7nOG7jEQ7P8Od4buoUERF4bqww4pEUeG7gkThu4xLMkQ6SOG6tkRr4bu2UkThu6jDjcavRFBS4buCRMOVVOG7qFFE4buMUVLGoDtEMSxMO0TDlT494buMREXEkMSQRMWoUzvhurBEIEBSRFBS4buERMOS4buE4buoROG6uMSQxJDhurbEkMSQxJBELUThurjhurzEkOG6tsSQxJDEkETDlcOd4buoUC9FRMWoUzvhurBEOuG7gixE4bumUVJEOz99ROG7jFFSRCpRU0RQUuG7gkTDlVThu6hRRFjhu6hQROG7jOG7rOG7qEQ7USxEw5U+PeG7jERFxJBELURFw4lEOz9S4bucLETDlcOd4buoUC/hu6jDjcav4bq2ROG6qeG7luG7qEThu4xH4buoUUTDleG7sERQUuG7gkTDlVThu6hRROG7jDzhu6hQRDs/w53hu6hQRFBN4buoREXhurbEkMSQxJBEUFnhu4xEw5I+JFJEYlLhu57hu6jhurBEw5I+JFJEUcOd4buoUOKApkTDkj5A4buMRMOVTSxEw5Xhu4Lhu6hQRDs/4buq4buoUEQ7USNSRFBS4buC4buoROG7jFHhu6pEO1EsRFHhu6pH4buMUeG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QROG7jMWo4buCOjpBQ1LhuqvDlOG7qDvDlD9DRDo7MsWow5RBQzBS4buOO1HEgkThu4DEkMSQKjHhuq5EUcOUUlBRO8SCROG6uuG6vEUqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4nDiUUvw4nEkOG6uOG7jsOJRUXEkOG6vOG6uOG7hjvDisSQ4bq84bq+4buGxajEkOG6tuG7pCpQw4M/QcOJw4nDiUNE4buCxag7QUNyLOG7tFJE4buM4buC4buqROG7qOG7lixEUD7hu7jhu6hQRDrhu4Thu6hQRDs/4buq4buoUEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7plLhu6hRRDvGoENEMFLhu447UUFD4buAxJDEkENEUcOUUlBRO0FD4bq64bq8RUNEL+G6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqr4buCKjtS4buq4buoQ+G6puG7j+G7qFBEY0bhu6pEcj/hu67hu6hQRGo+4bu44buoUETFqEZEO0zGr0RQPuG7uOG7qFBEOuG7hOG7qFBEw5Xhu6JExq/hu65SROG7qFA+I1JExahGxq9EO1HDlOG7quG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbEqVFY4buoUEThu4xRw5pE4buMTeG7qEThu4whRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUuG7qFFEO8ag4bqwRFjhu6hQRGNG4buqRHI/4buu4buoUERqPuG7uOG7qFBE4buM4bus4buoRMWoRkQ7TMavRFA+4bu44buoUEQ64buE4buoUOG6sEQgTuG7qETDleG7suG7qFBE4buoUD4jUkQ7UUvhu6jhurBE4buoUSLhu6hQROG7qFA+I1JEOlnhu6hQRDEs4buoUEQmLOG7guG7qFFE4buMUUwqRFFG4buoUUQ7WTtE4buMUSlEOz8+4bu44buoUOG6sETDlT4j4buoUETFqFlSROG7jCnhu4JEY0jhu6hQ4bqwROG7jFFT4buoUUQ64buE4buMUUQqUeG7hCpExagsTjtE4buMKeG7gkRsUUZE4buoPkDhu4zhurZEbFDhu6pGUkQ/4buCRFjhu6hQRDtRPiPhu6hQRDEsMuG7luG7qEQ7U+G7jFFE4buMW+G7jEQp4buoUERR4buyROG7jOG7hOG7jEThu6ZR4buqSOG7qETDleG7sOG7qFBEUOG7sCpE4buO4buqROG7jFFT4buoUUQmLDLhu5rhu6jhurBEw5Xhu6pG4buoRDtR4buiRCBO4buoRMOV4buy4buoUOKApuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqvhu7BEO1Hhu6JE4buo4buwUuG6sERY4buoUERjRuG7qkRyP+G7ruG7qFBEaj7hu7jhu6hQRMWoRkRQPuG7uOG7qFBEw5VS4bui4buoRFFU4buoUUThu6hQPiNSROG7jOG7guG7qkQ7LOG7tFJExahGxq9E4bumUuG7qFFEO8agRFBSVlJE4buMKeG7gkTDlVXhu4JEKlE+4bu44buoUOG6sETFqEZEO0zGr0RQPuG7uOG7qFBEOuG7hOG7qFBEw5Xhu6JE4buM4buq4buoROG7jFHhu4QsROG7qOG7qlJEO1HDlOG7quG6tkRsUVLhu5osROG7qMONxq9ExahS4bua4buoRFBS4buCRMOVVOG7qFFEWOG7qFBEw5VHO0Thu47hu4Lhu6hRRFFS4bucLERQUuG7gkTDlVThu6hRRCDDjeG7qERR4buw4buC4bquRFBS4buCRMOVVOG7qFFEOkjhu6hEMSxMO+G6sEThu6ZS4buoUUThu47hu6rhu4Lhu6hRRFBSVlLigKbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q+G6pnI/LOG7qFBEclEpMuG6pC8q4bqm

Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]